大人赋注音版、拼音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-25 20:35:05

 《大人赋》是西汉辞赋家司马相如创作的一篇赋。以下是大人赋注音版、拼音版,欢迎阅读。

大人赋注音版

 《 rén 》
  xiàngbàiwéixiàowényuánlìng , jiànshànghǎoxiān , nǎisuìzòu 《 rén 》, yuē :
  shìyǒurén , zàizhōngzhōu 。 zháiwàn , céngshǎoliú 。 bēishìzhīài , qièqīngéryuǎnyóu 。 chéngjiàngfānzhī , zàiyúnérshàng 。 jiànzhīcháng竿gān , zǒngguāng耀yàozhīcǎimáo 。 chuíxúnshǐwéiqiāo , huìxīngérwéishāo 。 diàozhǐqiáoyǎnjiǎn , yòuzhāoyáo 。 lǎnchánqiāngwéijīng , hóngwéichóu 。 hóngyǎomiǎoxuànmǐn , biāofēngyǒngéryún 。 jiàyīnglóngxiàngzhīhuòlüèwēi , cānchìchīqīngqiúzhīyòuliúwānyán 。 ángyāojiǎojiāoào , zhélóngqióngjuéliánjuàn 。 pèiàijiūxiùchì , fàngsànpànànxiāngchányán 。 zhìduóxiáróngwěi , tiáoliúyǎnqiāngchùzhìliáng 。 jiūliǎojiàoào , mièméngyǒngyuèténgérkuángcuǐ 。 huìbiāozhìdiànguò , huànránchú , huòrányúnxiāo 。
  xiéjuéshǎoyángérdēngtàiyīn , zhēnrénxiāngqiú 。 zhéyǎotiǎoyòuzhuǎn , héngfēiquánzhèngdōng 。 zhēnglíngérxuǎnzhī , shǔzhòngshényáoguāng 。 使shǐxiāndǎo , fǎntàiércónglíngyáng 。 zuǒxuánmíngéryòuhánléi , qiánérhòuhuáng 。 zhēngběiqiáoérxiànmén , shǔ使shǐshàngfāng 。
  zhùróngjīngér , qīngfēnérhòuxíng 。 túnchēwànchéng , cuìyúngàiérshùhuá 。 使shǐgōumángjiāngxíng , wǎngnán 。 tángyáochóngshān , guòshùnjiǔ 。 fēnzhànzhànchācuò , jiāofāngchí 。 sāorǎochōngcōngxiāngfēn , pāngyānglín 。 zǎnluóliècónglóngróng , yǎnmànliúlàntán 。 jìngléishìzhīpēnglín, dòngchūguǐzhījuélěiwéishíhuái 。 biànlǎnhóngérguānhuāng , qièjiǔjiāngéryuè 。
  jīngyíngyánhuǒérruòshuǐ , hángjuézhǔérshèliúshā 。 yǎncōngfànlànshuǐ , 使shǐlíngérféng 。 shíruòàiàijiānghúnzhuó , zhàopíngzhūfēngérxíngshī 。 西wàngkūnlúnzhīguāng , zhíjìngchísānwēi 。 páichāngérgōng , zàiérzhīguī 。 dēnglàngfēngéryáo , kàngténgérzhǐ 。 huíyīnshānxiáng , nǎijīn西wáng ? huòránbáishǒu , dàishèngérxuéchù , xìngyǒusānwéizhī使shǐ 。 chángshēngruòér , suīwànshì 。
  huíchēqièlái , juédàozhōu , huìshíyōu 。 hàngxiècānzhāoxiá , jiàozhīyīngqiónghuá 。 jìnqīnxúnérgāozòng, fēn鸿hóngyǒngérshàng 。 guànlièquēzhīdǎojǐng , shèfēnglóngzhīpāngpèi 。 chíyóudàoérxúnjiàng , éryuǎnshì 。 zhōngzhīàishǎn , shūjiéchūběiyín 。 túnxuánquè , xiānhánmén 。 xiàzhēngróngér , shàngliáokuòértiān。 shìxuànmiánérjiàn , tīngchǎnghuǎngérwén 。 chéngérshàngxiá , chāoyǒuércún 。

大人赋拼音版

 《 dà rén fù 》

 《大人赋》

 xiàng rú bài wéi xiào wén yuán lìng , jiàn shàng hǎo xiān , nǎi suì zòu 《 dà rén fù 》, qí cí yuē :

 相如拜为孝文园令,见上好仙,乃遂奏《大人赋》,其辞曰:

 shì yǒu dà rén xī , zài yú zhōng zhōu 。 zhái mí wàn lǐ xī , céng bù zú yǐ shǎo liú 。 bēi shì sú zhī pò ài xī , qiè qīng jǔ ér yuǎn yóu 。 chéng jiàng fān zhī sù ní xī , zài yún qì ér shàng fú 。 jiàn gé zé zhī cháng gān xī , zǒng guāng yào zhī cǎi máo 。 chuí xún shǐ yǐ wéi qiāo xī , yè huì xīng ér wéi shāo 。 diào zhǐ qiáo yǐ yǎn jiǎn xī , yòu yǐ nǐ yǐ zhāo yáo 。 lǎn chán qiāng yǐ wéi jīng xī , mí qū hóng yǐ wéi chóu 。 hóng yǎo miǎo yǐ xuàn mǐn xī , biāo fēng yǒng ér yún fú 。 jià yīng lóng xiàng yú zhī huò lüè wēi lì xī , cān chì chī qīng qiú zhī yòu liú wān yán 。 dī áng yāo jiǎo jù yǐ jiāo ào xī , qū zhé lóng qióng jué yǐ lián juàn 。 pèi ài jiū xiù gē yǐ chì yì xī , fàng sàn pàn àn xiāng yǐ chán yán 。 zhì duó gé xiá róng yǐ wěi lì xī , tiáo liú yǎn qiāng chù zhì yǐ liáng yǐ 。 jiū liǎo jiào ào tà yǐ kè lù xī , miè méng yǒng yuè téng ér kuáng cuǐ 。 lì sà huì xī biāo zhì diàn guò xī , huàn rán wù chú , huò rán yún xiāo 。

 世有大人兮,在于中州。宅弥万里兮,曾不足以少留。悲世俗之迫隘兮,朅轻举而远游。乘绛幡之素蜺兮,载云气而上浮。建格泽之长竿兮,总光耀之采旄。垂旬始以为幓兮,抴彗星而为髾。掉指桥以偃蹇兮,又旖旎以招摇。揽欃枪以为旌兮,靡屈虹以为绸。红杳渺以眩湣兮,猋风涌而云浮。驾应龙象舆之蠖略逶丽兮,骖赤螭青虬之蚴蟉蜿蜒。低卬夭蟜据以骄骜兮,诎折隆穷躩以连卷。沛艾赳螑仡以佁儗兮,放散畔岸骧以孱颜。蛭踱輵辖容以委丽兮,蜩蟉偃篬怵彘以梁倚。纠蓼叫奡踏以艐路兮,蔑蒙踊跃腾而狂趡。莅飒卉翕熛至电过兮,焕然雾除,霍然云消。

 xié jué shǎo yáng ér dēng tài yīn xī , yǔ zhēn rén hū xiāng qiú 。 hù zhé yǎo tiǎo yǐ yòu zhuǎn xī , héng lì fēi quán yǐ zhèng dōng 。 xī zhēng líng yǔ ér xuǎn zhī xī , bù shǔ zhòng shén yú yáo guāng 。 shǐ wǔ dì xiān dǎo xī , fǎn tài yī ér cóng líng yáng 。 zuǒ xuán míng ér yòu hán léi xī , qián lù lí ér hòu yù huáng 。 sī zhēng běi qiáo ér yì xiàn mén xī , shǔ qí bó shǐ shàng fāng 。

 邪绝少阳而登太阴兮,与真人乎相求。互折窈窕以右转兮,横厉飞泉以正东。悉征灵圉而选之兮,部署众神于瑶光。使五帝先导兮,反太一而从陵阳。左玄冥而右含雷兮,前陆离而后潏湟。厮征北侨而役羡门兮,属岐伯使尚方。

 zhù róng jīng ér bì yù xī , qīng fēn qì ér hòu xíng 。 tún yú chē qí wàn chéng xī , cuì yún gài ér shù huá qí 。 shǐ gōu máng qí jiāng xíng xī , wú yù wǎng hū nán xī 。 lì táng yáo yú chóng shān xī , guò yú shùn yú jiǔ yí 。 fēn zhàn zhàn qí chā cuò xī , zá tà jiāo gě yǐ fāng chí 。 sāo rǎo chōng cōng qí xiāng fēn rú xī , pāng bì yāng yà sǎ yǐ lín lí 。 zǎn luó liè jù cóng yǐ lóng róng xī , yǎn màn liú làn tán yǐ lù lí 。 jìng rù léi shì zhī pēng lín yù lǜ xī , dòng chū guǐ gǔ zhī jué lěi wéi shí huái 。 biàn lǎn bā hóng ér guān sì huāng xī , qiè dù jiǔ jiāng ér yuè wǔ hé 。

 祝融惊而跸御兮,清雰气而后行。屯余车其万乘兮,綷云盖而树华旗。使勾芒其将行兮,吾欲往乎南嬉。历唐尧于崇山兮,过虞舜于九疑。纷湛湛其差错兮,杂遝胶葛以方驰。骚扰冲苁其相纷挐兮,滂濞泱轧洒以林离。攒罗列聚丛以茏茸兮,衍曼流烂坛以陆离。径入雷室之砰磷郁律兮,洞出鬼谷之崛礨嵬石褱。遍览八紘而观四荒兮,朅渡九江而越五河。

 jīng yíng yán huǒ ér fú ruò shuǐ xī , háng jué fú zhǔ ér shè liú shā 。 yǎn xī cōng jí fàn làn shuǐ xī xī , shǐ líng wā gǔ sè ér wǔ féng yí 。 shí ruò ài ài jiāng hún zhuó xī , zhào píng yì zhū fēng bó ér xíng yǔ shī 。 xī wàng kūn lún zhī yà hū guāng hū xī , zhí jìng chí hū sān wēi 。 pái chāng hé ér rù dì gōng xī , zài yù nǚ ér yǔ zhī guī 。 dēng làng fēng ér yáo jí xī , kàng wū téng ér yī zhǐ 。 dī huí yīn shān xiáng yǐ yū qǔ xī , wú nǎi jīn mù dǔ xī wáng mǔ ? huò rán bái shǒu , dài shèng ér xué chù xī , yì xìng yǒu sān zú wū wéi zhī shǐ 。 bì cháng shēng ruò cǐ ér bù sǐ xī , suī jì wàn shì bù zú yǐ xǐ 。

 经营炎火而浮弱水兮,杭绝浮渚而涉流沙。奄息葱极泛滥水嬉兮,使灵娲鼓瑟而舞冯夷。时若薆薆将混浊兮,召屏翳诛风伯而刑雨师。西望昆仑之轧芴洸忽兮,直径驰乎三危。排阊阖而入帝宫兮,载玉女而与之归。登阆风而遥集兮,亢乌腾而一止。低回阴山翔以纡曲兮,吾乃今目睹西王母?矐然白首,戴胜而穴处兮,亦幸有三足乌为之使。必长生若此而不死兮,虽济万世不足以喜。

 huí chē qiè lái xī , jué dào bù zhōu , huì shí yōu dū 。 hū xī hàng xiè xī cān zhāo xiá , jiào jǔ zhī yīng xī jī qióng huá 。 jìn qīn xún ér gāo zòng xī , fēn hóng yǒng ér shàng lì 。 guàn liè quē zhī dǎo jǐng xī , shè fēng lóng zhī pāng pèi 。 chí yóu dào ér xún jiàng xī , wù yí wù ér yuǎn shì 。 pò qū zhōng zhī ài shǎn xī , shū jié chū hū běi yín 。 yí tún qí yú xuán què xī , yì xiān qū yú hán mén 。 xià zhēng róng ér wú dì xī , shàng liáo kuò ér wú tiān 。 shì xuàn mián ér wú jiàn xī , tīng chǎng huǎng ér wú wén 。 chéng xū wú ér shàng xiá xī , chāo wú yǒu ér dú cún 。

 回车朅来兮,绝道不周,会食幽都。呼吸沆瀣兮餐朝霞,噍咀芝英兮叽琼华。僸侵浔而高纵兮,纷鸿涌而上厉。贯列缺之倒景兮,涉丰隆之滂沛。驰游道而循降兮,骛遗雾而远逝。迫区中之隘陕兮,舒节出乎北垠。遗屯骑于玄阙兮,轶先驱于寒门。下峥嵘而无地兮,上寥廓而无天。视眩眠而无见兮,听惝恍而无闻。乘虚无而上遐兮,超无有而独存。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签