葬花吟拼音版 葬花吟注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-25 21:33:02

 《葬花吟》是清代文学家曹雪芹的小说《红楼梦》第二十七回中女主角林黛玉所吟诵的一首诗。以下是葬花吟拼音版、葬花吟注音版,欢迎阅读。

葬花吟注音版

 《 zànghuāyín 》
  huāxièhuāfēihuāmǎntiān , hóngxiāoxiāngduànyǒushéilián ?
  yóuruǎnpiāochūnxiè , luòqīngzhānxiùlián 。
  guīzhōngérchūn , chóumǎn怀huáishìchù 。
  shǒuhuāchúchūxiùlián , rěnluòhuālái 。
  liǔjiáfāngfēi , guǎntáopiāofēi ;
  táomíngniánnéngzài , míngniánguīzhōngzhīyǒushéi ?
  sānyuèxiāngcháolěichéng , liángjiānyànzitàiqíng !
  míngniánhuāsuīzhuó , quèdàorénliángkōngcháoqīng 。
  niánsānbǎiliùshí , fēngdāoshuāngjiànyánxiāng ;
  míngmèixiānyánnéngshí , zhāopiāonánxún 。
  huākāijiànluònànxún , jiēqiánchóushāzànghuārén ,
  huāchúlèiàn , shàngkōngzhījiànxuèhén 。
  juānzhènghuánghūn , chúguīyǎnchóngmén ;
  qīngdēngzhàorénchūshuì , lěngqiāochuāngbèiwèiwēn 。
  guàishìbèishāngshén ? bànwéiliánchūnbànnǎochūn 。
  liánchūnzhìnǎo , zhìyòuyánwèiwén 。
  zuóxiāotíngwàibēi , zhīshìhuāhúnniǎohún ?
  huāhúnniǎohúnzǒngnánliú , niǎoyánhuāxiū ;
  yuànnóngshēngshuāng , suíhuāfēidàotiānjìntóu 。
  tiānjìntóu , chùyǒuxiāngqiū ?
  wèiruòjǐnnángshōuyàn , póujìngyǎnfēngliú 。
  zhìběnjiéláiháijié , qiángnàoxiàngōu 。
  ěrjīnnóngshōuzàng , wèinóngshēnsàng ?
  nóngjīnzànghuārénxiàochī , niánzàngnóngzhīshìshéi ?
  shìkànchūncánhuājiànluò , 便biànshìhóngyánlǎoshí ;
  zhāochūnjìnhóngyánlǎo , huāluòrénwángliǎngzhī !

葬花吟拼音版

 《 zàng huā yín 》
  huā xiè huā fēi huā mǎn tiān , hóng xiāo xiāng duàn yǒu shéi lián ?
  yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè , luò xù qīng zhān pū xiù lián 。
  guī zhōng nǚ ér xī chūn mù , chóu xù mǎn huái wú shì chù 。
  shǒu bǎ huā chú chū xiù lián , rěn tà luò huā lái fù qù 。
  liǔ sī yú jiá zì fāng fēi , bù guǎn táo piāo yǔ lǐ fēi ;
  táo lǐ míng nián néng zài fā , míng nián guī zhōng zhī yǒu shéi ?
  sān yuè xiāng cháo yǐ lěi chéng , liáng jiān yàn zi tài wú qíng !
  míng nián huā fā suī kě zhuó , què bù dào rén qù liáng kōng cháo yě qīng 。
  yī nián sān bǎi liù shí rì , fēng dāo shuāng jiàn yán xiāng bī ;
  míng mèi xiān yán néng jǐ shí , yī zhāo piāo bó nán xún mì 。
  huā kāi yì jiàn luò nàn xún , jiē qián chóu shā zàng huā rén ,
  dú yǐ huā chú lèi àn sǎ , sǎ shàng kōng zhī jiàn xuè hén 。
  dù juān wú yǔ zhèng huáng hūn , hè chú guī qù yǎn chóng mén ;
  qīng dēng zhào bì rén chū shuì , lěng yǔ qiāo chuāng bèi wèi wēn 。
  guài nú dǐ shì bèi shāng shén ? bàn wéi lián chūn bàn nǎo chūn 。
  lián chūn hū zhì nǎo hū qù , zhì yòu wú yán qù wèi wén 。
  zuó xiāo tíng wài bēi gē fā , zhī shì huā hún yǔ niǎo hún ?
  huā hún niǎo hún zǒng nán liú , niǎo zì wú yán huā zì xiū ;
  yuàn nóng cǐ rì shēng shuāng yì , suí huā fēi dào tiān jìn tóu 。
  tiān jìn tóu , hé chù yǒu xiāng qiū ?
  wèi ruò jǐn náng shōu yàn gǔ , yī póu jìng tǔ yǎn fēng liú 。
  zhì běn jié lái hái jié qù , qiáng yú wū nào xiàn qú gōu 。
  ěr jīn sǐ qù nóng shōu zàng , wèi bǔ nóng shēn hé rì sàng ?
  nóng jīn zàng huā rén xiào chī , tā nián zàng nóng zhī shì shéi ?
  shì kàn chūn cán huā jiàn luò , biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí ;
  yī zhāo chūn jìn hóng yán lǎo , huā luò rén wáng liǎng bù zhī !

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签