柳敬亭传拼音版 柳敬亭传注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-26 21:44:41

柳敬亭传注音版

 《 liǔjìngtíngchuán 》
   《 dōngjīngmènghuá 》《 línjiùshì 》, dāngshíyǎnshǐxiǎoshuōzhěshùshírén 。 lái , xìngmíngwén 。 nǎijìnniángòngchēngliǔjìngtíngzhīshuōshū 。
  liǔjìngtíngzhě , yángzhītàizhōurén , běnxìngcáo 。 niánshí , guǎnghànlài , fàndāng , biànxìngliǔ , zhīshìzhōngwéirénshuōshū , néngqīngdòngshìrén 。 jiǔzhī , guòjiāng , yúnjiānyǒushēnghòuguāngjiànzhī , yuē :“ zibiàn , 使shǐmíng。” shìwèizhīyuē :“ shuōshūsuīxiǎo , ránxìngqíng , fāng , yōumèngyáotóuér , érhòuzhì 。” jìngtíng退tuìérníngshéndìng , jiǎnliànchuǎi , yuèérshēng 。 shēngyuē :“ zhīshuō , néng使shǐrénhuānhāixué 。” yòuyuè , shēngyuē :“ zhīshuō , néng使shǐrénkāngkǎi 。” yòuyuè , shēngkuìrányuē :“ yánwèiérāiyuèqián , 使shǐrénzhīxìngqíngnéngzhǔ, gàijìn 。” yóushìzhīyáng , zhīháng , zhījīnlíng , míngjìnshēnjiān 。 huátánghuì , xiántíngzuò , zhēngyánzhī使shǐzòu , dāngxīnchēngshàn 。
  níngnánnánxià , wǎnshuàijiéhuānníngnán , zhìjìngtíng 。 níngnánwéixiāngjiànzhīwǎn , 使shǐcān 。 jūnzhōnggǎnshuōshūjìngtíng 。 níngnánzhīshū , suǒyǒuwén , xiàshēngshèxiū , yuánzhèngjīn , wéizhī , níngnánjiēyuè 。 érjìngtíngěrpiāokǒushú , cóngwěixiànghuótàozhōngláizhě , níngnán 。 chángfèngmìngzhìjīnlíng , shìshícháozhōngjiēwèiníngnán , wén使shǐrénlái , qīngdòngjiā , zǎizhíxià使shǐzhīnánmiànshàngzuò , chēngliǔjiāngjūn , jìngtíngsuǒān 。 shìjǐngxiǎorénjìngtíngěrzhě , cóngdàopáng :“ cháitóngshuōshūzhě , jīnguìruò !”
  wángguóbiàn , níngnán 。 jìngtíngsàngshīlüèjìn , pínkùnshí , shǐshàngjiētóu 。 jìngtíngzàijūnzhōngjiǔ , háohuáxiá 、 shārénwángmìng 、 liú 、 jiāshīguózhīshì , shēnqīnjiànzhī , qiěfāngyīn , xiānghàoshàng , jiànwén , měishēng , 使shǐrénwénzhī , huòdāojiàntiě , ránkōng , huòfēnghào , niǎobēishòuhài , wángguózhīhèndùnshēng , tánbǎnzhīshēng , yǒufēishēngzhīyánjìnzhě 。

柳敬亭传拼音版

 《 liǔ jìng tíng chuán 》
  yú dú 《 dōng jīng mèng huá lù 》《 wǔ lín jiù shì jì 》, dāng shí yǎn shǐ xiǎo shuō zhě shù shí rén 。 zì cǐ yǐ lái , qí xìng míng bù kě dé wén 。 nǎi jìn nián gòng chēng liǔ jìng tíng zhī shuō shū 。
  liǔ jìng tíng zhě , yáng zhī tài zhōu rén , běn xìng cáo 。 nián shí wǔ , guǎng hàn wú lài , fàn fǎ dāng sǐ , biàn xìng liǔ , zhī xū yí shì zhōng wéi rén shuō shū , yǐ néng qīng dòng qí shì rén 。 jiǔ zhī , guò jiāng , yún jiān yǒu rú shēng mò hòu guāng jiàn zhī , yuē :“ cǐ zi jī biàn , kě shǐ yǐ qí jì míng 。” yú shì wèi zhī yuē :“ shuō shū suī xiǎo jì , rán bì jù xìng qíng , xí fāng sú , rú yōu mèng yáo tóu ér gē , ér hòu kě yǐ dé zhì 。” jìng tíng tuì ér níng shén dìng qì , jiǎn liàn chuǎi mó , jī yuè ér yì mò shēng 。 shēng yuē :“ zǐ zhī shuō , néng shǐ rén huān hāi wà xué yǐ 。” yòu jī yuè , shēng yuē :“ zǐ zhī shuō , néng shǐ rén kāng kǎi tì qì yǐ 。” yòu jī yuè , shēng kuì rán yuē :“ zǐ yán wèi fā ér āi yuè jù hū qí qián , shǐ rén zhī xìng qíng bù néng zì zhǔ , gài jìn hū jì yǐ 。” yóu shì zhī yáng , zhī háng , zhī jīn líng , míng dá yú jìn shēn jiān 。 huá táng lǚ huì , xián tíng dú zuò , zhēng yán zhī shǐ zòu qí jì , wú bù dāng yú xīn chēng shàn yě 。
  níng nán nán xià , wǎn shuài yù jié huān níng nán , zhì jìng tíng yú mù fǔ 。 níng nán yǐ wéi xiāng jiàn zhī wǎn , shǐ cān jī mì 。 jūn zhōng yì bù gǎn yǐ shuō shū mù jìng tíng 。 níng nán bù zhī shū , suǒ yǒu wén xí , mù xià rú shēng shè yì xiū cí , yuán gǔ zhèng jīn , jí lì wéi zhī , níng nán jiē bù yuè 。 ér jìng tíng ěr piāo kǒu shú , cóng wěi xiàng huó tào zhōng lái zhě , wú bù yǔ níng nán yì hé 。 cháng fèng mìng zhì jīn líng , shì shí cháo zhōng jiē wèi níng nán , wén qí shǐ rén lái , mò bù qīng dòng jiā lǐ , zǎi zhí yǐ xià jù shǐ zhī nán miàn shàng zuò , chēng liǔ jiāng jūn , jìng tíng yì wú suǒ bù ān yě 。 qí shì jǐng xiǎo rén xī yǔ jìng tíng ěr rǔ zhě , cóng dào páng sī yǔ :“ cǐ gù wú chái tóng shuō shū zhě yě , jīn fù guì ruò cǐ !”
  wáng hé guó biàn , níng nán sǐ 。 jìng tíng sàng shī qí zī lüè jìn , pín kùn rú gù shí , shǐ fù shàng jiē tóu lǐ qí gù yè 。 jìng tíng jì zài jūn zhōng jiǔ , qí háo huá dà xiá 、 shā rén wáng mìng 、 liú lí yù hé 、 pò jiā shī guó zhī shì , wú bù shēn qīn jiàn zhī , qiě wǔ fāng tǔ yīn , xiāng sú hào shàng , xí jiàn xí wén , měi fā yī shēng , shǐ rén wén zhī , huò rú dāo jiàn tiě qí , sà rán fú kōng , huò rú fēng hào yǔ qì , niǎo bēi shòu hài , wáng guó zhī hèn dùn shēng , tán bǎn zhī shēng wú sè , yǒu fēi mò shēng zhī yán kě jìn zhě yǐ 。

为您推荐

 柳敬亭传文言文翻译及注释

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签