过小孤山大孤山拼音版及翻译

编辑:文言文之家 时间:2020-11-28 21:20:17

 《过小孤山大孤山》是南宋文学家陆游创作的一篇散文。以下是过小孤山大孤山注音版、拼音版及翻译,欢迎阅读。

过小孤山大孤山注音版

 《 guòxiǎoshānshān 》
  sòngdài · yóu
  yuè , guòfēnghuǒ 。 náncháochāngzhìjīngkǒu , lièzhìfēngsuì , shāndāngshì 。 zhōuzhōngwàngshān , ér。 pāojiāngguòxià , qiànyándòuxué , guàiwànzhuàng , yíngrùn , shíjiǒng 。 yòuyǒushí , shān , jiérán , gāobǎichǐ , dānténgcuìwàn , luóluòshàng , bǎozhuāngpíngfēng 。 shìfēngjìng , zhōuxíngchí , yòuqiūshēnliáosuō , dejìnjiàn 。 lǎosuǒwèi“ xìngyǒuzhōuchí , jìnsuǒmiào ”  。
  guòpénglàng 、 xiǎoshān , èrshāndōng西xiāngwàng 。  xiǎoshǔshūzhōu宿sōngxiàn , yǒushùbīng 。 fánjiāngzhōngshān , jīnshān 、 jiāoshān 、 luòxīngzhīlèi , jiēmíngtiānxià , ránqiàoxiùjiēxiǎo 。 shùshíwàiwàngzhī , fēngchánrán , shànggānyúnxiāo , fēishān , jìnxiù , dōngxiàqíng , 姿tàiwànbiàn , xìnzàohuàzhīyóu 。 dànhuāngcán , ruòshāoshìlóuguàntíngxiè, jiāngshānxiānghuī , dānggāochūjīnshānzhīshàng 。 miàozàishānzhī西 , éyuē “ huì ”, shényuē “ ānrén ”。 shàoxīngchū , zhāngwèigōngxiānghuán , chángjiāyíng , yǒubēizàishì 。 yòuyǒubiézàipénglàng , shǔjiāngzhōupéngxiàn , sānmiànlínjiāng , dàoyǐngshuǐzhōng , zhànshānzhīshèng 。 zhōuguò , suīfēng , làngyǒng , gàimíng 。 rénshīyǒu “ zhōuzhōngmànkuáng , xiǎoqiánniánjiàpéngláng ” zhī , chuánzhěyīnwèixiǎomiàoyǒupénglángxiàng , pénglàngmiàoyǒuxiǎoxiàng , shírán 。 wǎnshājiā , xiǎo 。 wēi , xiǎotǐngyóumiàozhōng , nánwàngpéng 、 chāngzhūshān , yānkōngméng , ōumièméi , dēnglínzhīshèng , jiǔzhīérguī 。 fāngmiàomén , yǒujùntuánshuǐqín , lüèjiāngdōngnán , shènzhuàng 。 miàozhùyún , shānyǒushènduō 。
  èrzǎo , xíngwèièrshí , fēngyúnténgyǒng , lǎn 。 ékāi , suìxíng 。 fànpéngkǒu , wàng , nǎizhītàibái “ kāifāntiānjìng ” zhīwéimiào 。 shǐjiànshān 。 zhuànglèi西liáng , suīxiǎozhīxiù , ránxiǎozhīpáng , yǒushāzhōujiāwěi , miǎojiējiāng , wàngzhīshuǐmiàn ,  。 jiāngkǒufēnzhīwéinánjiāng , gàijiāng西 。 jiāngshuǐhúnzhuó, měiyòng , jiēxìngrénchéngzhī , guònǎiyǐn 。 nánjiāngqīngchè , chùyǐnshéng , xiāngluàn 。 wǎnjiāngzhōu 。 zhōuzhìhuàxiàn , tángzhīxúnyángxiàn , cháisāng 、  , jiē ; nántángwéifènghuàjūnjié , jīnwéidìngjiāngjūn 。 ànchìér , dōngxiānshēngsuǒwèi “ zhōurénzhǐdiǎnànchēng ” zhě 。 pén , shuǐshènqīng , jiāngshuǐluàn 。 yuèèrshíliùzhìshì , shǒuwěicáiliù, jiānfēngxíng , shíbànliúxíngbǎiyún 。

过小孤山大孤山拼音版

 《 guò xiǎo gū shān dà gū shān 》

 《过小孤山大孤山》

 sòng dài · lù yóu

 宋代·陆游

 bā yuè yī rì , guò fēng huǒ jī 。 nán cháo zì wǔ chāng zhì jīng kǒu , liè zhì fēng suì , cǐ shān dāng shì qí yī yě 。 zì zhōu zhōng wàng shān , tū wù ér yǐ 。 jí pāo jiāng guò qí xià , qiàn yán dòu xué , guài qí wàn zhuàng , sè zé yíng rùn , yì yǔ tā shí jiǒng yì 。 yòu yǒu yī shí , bù fù shān , jié rán tè qǐ , gāo bǎi yú chǐ , dān téng cuì wàn , luó luò qí shàng , rú bǎo zhuāng píng fēng 。 shì rì fēng jìng , zhōu xíng pō chí , yòu qiū shēn liáo suō , gù de jìn jiàn 。 dù lǎo suǒ wèi “ xìng yǒu zhōu jí chí , dé jìn suǒ lì miào ” yě 。

 八月一日,过烽火矶。南朝自武昌至京口,列置烽燧,此山当是其一也。自舟中望山,突兀而已。及抛江过其下,嵌岩窦穴,怪奇万状,色泽莹润,亦与它石迥异。又有一石,不附山,杰然特起,高百余尺,丹藤翠蔓,罗络其上,如宝装屏风。是日风静,舟行颇迟,又秋深潦缩,故得尽见。杜老所谓“幸有舟楫迟,得尽所历妙”也。

 guò péng làng jī 、 xiǎo gū shān , èr shān dōng xī xiāng wàng 。 xiǎo gū shǔ shū zhōu sù sōng xiàn , yǒu shù bīng 。 fán jiāng zhōng dú shān , rú jīn shān 、 jiāo shān 、 luò xīng zhī lèi , jiē míng tiān xià , rán qiào bá xiù lì jiē bù kě yǔ xiǎo gū bǐ 。 zì shù shí lǐ wài wàng zhī , bì fēng chán rán gū qǐ , shàng gān yún xiāo , yǐ fēi tā shān kě nǐ , yù jìn yù xiù , dōng xià qíng yǔ , zī tài wàn biàn , xìn zào huà zhī yóu wù yě 。 dàn cí yǔ jí yú huāng cán , ruò shāo shì yǐ lóu guàn tíng xiè , yǔ jiāng shān xiāng fā huī , zì dāng gāo chū jīn shān zhī shàng yǐ 。 miào zài shān zhī xī lù , é yuē “ huì jì ”, shén yuē “ ān jì fū rén ”。 shào xīng chū , zhāng wèi gōng zì hú xiāng huán , cháng jiā yíng qì , yǒu bēi zài qí shì 。 yòu yǒu bié cí zài péng làng jī , shǔ jiāng zhōu péng zé xiàn , sān miàn lín jiāng , dào yǐng shuǐ zhōng , yì zhàn yī shān zhī shèng 。 zhōu guò jī , suī wú fēng , yì làng yǒng , gài yǐ cǐ dé míng yě 。 xī rén shī yǒu “ zhōu zhōng gū kè mò màn kuáng , xiǎo gū qián nián jià péng láng ” zhī jù , chuán zhě yīn wèi xiǎo gū miào yǒu péng láng xiàng , péng làng miào yǒu xiǎo gū xiàng , shí bù rán yě 。 wǎn bó shā jiā , jù xiǎo gū yī lǐ 。 wēi yǔ , fù yǐ xiǎo tǐng yóu miào zhōng , nán wàng péng zé 、 dū chāng zhū shān , yān yǔ kōng méng , ōu lù miè méi , jí dēng lín zhī shèng , xǐ yǐ jiǔ zhī ér guī 。 fāng lì miào mén , yǒu jùn hú tuán shuǐ qín , lüè jiāng dōng nán qù , shèn kě zhuàng yě 。 miào zhù yún , shān yǒu qī hú shèn duō 。

 过澎浪矶、小孤山,二山东西相望。 小孤属舒州宿松县,有戍兵。凡江中独山,如金山、焦山、落星之类,皆名天下,然峭拔秀丽皆不可与小孤比。自数十里外望之,碧峰巉然孤起,上干云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物也。但祠宇极于荒残,若稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥,自当高出金山之上矣。庙在山之西麓,额曰“惠济”,神曰“安济夫人”。绍兴初,张魏公自湖湘还,尝加营葺,有碑载其事。又有别祠在澎浪矶,属江州彭泽县,三面临江,倒影水中,亦占一山之胜。舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。昔人诗有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,传者因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。晚泊沙夹,距小孤一里。微雨,复以小艇游庙中,南望彭泽、都昌诸山,烟雨空濛,鸥鹭灭没,极登临之胜,徙倚久之而归。方立庙门,有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。庙祝云,山有栖鹘甚多。

 èr rì zǎo , xíng wèi èr shí lǐ , hū fēng yún téng yǒng , jí xì lǎn 。 é fù kāi jì , suì xíng 。 fàn péng lǐ kǒu , sì wàng wú jì , nǎi zhī tài bái “ kāi fān rù tiān jìng ” zhī jù wéi miào 。 shǐ jiàn lú shān jí dà gū 。 dà gū zhuàng lèi xī liáng , suī bù kě nǐ xiǎo gū zhī xiù lì , rán xiǎo gū zhī páng , pō yǒu shā zhōu jiā wěi , dà gū zé sì jì miǎo mí jiē dà jiāng , wàng zhī rú fú shuǐ miàn , yì yī qí yě 。 jiāng zì hú kǒu fēn yī zhī wéi nán jiāng , gài jiāng xī lù yě 。 jiāng shuǐ hún zhuó , měi jí yòng , jiē yǐ xìng rén chéng zhī , guò xī nǎi kě yǐn 。 nán jiāng zé jí qīng chè , hé chù rú yǐn shéng , bù xiāng luàn 。 wǎn dǐ jiāng zhōu 。 zhōu zhì dé huà xiàn , jí táng zhī xún yáng xiàn , chái sāng 、 lì lǐ , jiē qí dì yě ; nán táng wéi fèng huà jūn jié dù , jīn wéi dìng jiāng jūn 。 àn tǔ chì ér bì lì , dōng pō xiān shēng suǒ wèi “ zhōu rén zhǐ diǎn àn rú chēng ” zhě yě 。 bó pén pǔ , shuǐ yì shèn qīng , bù yǔ jiāng shuǐ luàn 。 zì qī yuè èr shí liù rì zhì shì , shǒu wěi cái liù rì , qí jiān yī rì zǔ fēng bù xíng , shí yǐ sì rì bàn sù liú xíng qī bǎi lǐ yún 。

 二日早,行未二十里,忽风云腾涌,急系缆。俄复开霁,遂行。泛彭蠡口,四望无际,乃知太白“开帆入天镜”之句为妙。始见庐山及大孤。大孤状类西梁,虽不可拟小姑之秀丽,然小孤之旁,颇有沙洲葭苇,大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦一奇也。江自湖口分一支为南江,盖江西路也。江水浑浊,每汲用,皆以杏仁澄之,过夕乃可饮。南江则极清澈,合处如引绳,不相乱。晚抵江州。州治德化县,即唐之浔阳县,柴桑、栗里,皆其地也;南唐为奉化军节度,今为定江军。岸土赤而壁立,东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,不与江水乱。自七月二十六日至是,首尾才六日,其间一日阻风不行,实以四日半溯流行七百里云。

过小孤山大孤山翻译

 八月一日,经过烽火矶。南朝以来,从武昌到京口,依次设置了很多烽火台,这座山应该是其中之一。从船上看山,只是见到高耸的山峰罢了。等到抛锚停船后,走过山下,裂缝的岩石和各式的洞穴,奇形怪状,色彩光亮润泽,也和别的石头不大一样。又有一块巨石,与烽火矶不相连。高峻雄伟地拔地而起,高约一百多尺,有红藤绿蔓蒙络在它上面,像宝石镶嵌的屏风。这一天,风平浪静,船走得很慢,又因为深秋,江水较浅,所以能看到这里的一切美景,杜甫所说的“幸有舟楫迟,得尽所历妙”。

 经过澎浪矶、小孤山,两座山东西相望。小孤山属于舒州宿松县,山上有兵戍守着。所有江中的独山,如金山、焦山、落星山之类,都是名闻天下的,但从峭拔秀丽上看,都不能和小孤山相比。从几十里外看去,小孤山碧绿的山峰高高耸立着,直插云霄,已经不是别的山可以相比的了。越近越秀丽,冬天,夏天,晴天,雨天,姿态变化万千,确实是自然界风景最优美的地方。只是庙宇太荒凉残破了,如果再增加些楼台亭榭,与山光水色互相辉映,自然会比金山更漂亮了。庙在西边山脚下,匾额上写着“惠济”二字,神叫“安济夫人”。绍兴初年,魏国公张浚从湖南回来,曾经修缮过,有座碑记载了这件事。又有另一座庙在澎浪矶,在江州彭泽县境内,三面临着长江,山的倒影映在水中,也是一处名山胜景。船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。 古人有诗:“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。”传说的人说小孤山的庙里有彭郎像,澎浪矶庙里有小姑像,其实并不是这样的。这天晚上,就停在沙夹,距小孤山大约一里远。天下着雨,又乘小艇到小孤山的庙中浏览。向南远望,彭泽、都昌一带山峦,烟雨迷茫,沙鸥和白鹭隐没了踪迹。登山临水浏览名胜可算登峰造极了,徘徊了很长时间才回去。刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在追逐水鸟,掠过江面东南方向飞去,非常壮观。守庙的人说,山上栖息着很多老鹰。

 第二天早晨,行不到二十里,忽然风起云涌,急忙系上缆绳。不一会儿,天又转晴,继续前行。泛舟到彭蠡口,四面望去,没有边际,这时我才领会李白“开帆入天镜”这句诗的妙处。这时才看到庐山和大孤山。大孤山的样子像西梁山,虽然比不上小孤山那样秀丽,但是小孤山的旁边,很有几块沙洲和初生的芦苇;大孤山的四周却是茫茫无际的江水,远望它像浮在水面上一样,也是一种奇观呀!长江从湖口分出一支成为南江,是江西路一带水域。长江的水很浑浊,每逢要汲用江水时,都需用杏仁来澄清,过一个晚上才能喝。南江的水却很清,两江的水合流处像用绳尺划分过一样,不相混淆。晚上到达江州,州府设在德化县,就是唐代的浔阳县。柴桑、栗里,都属于江州地面;南唐时由奉化军管辖,现在是定江军。岸上的土是红色的,像墙一样起直立着,东坡先生所说的“舟人指点岸如赪”,说的就是这个。停泊在湓浦口,水也是很清的,不和江水相混。从七月二十六日到今天,前后才六天,其中有一天因为风阻不能行,实际用了四天半的时间,逆水而上,航行了七百里。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签