送石处士序文言文翻译及注释(带拼音版)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-29 13:39:10

送石处士序注音版

  yángjūnjié 、 shǐgōng , wèijiézhīsānyuè , qiúshìcóngshìzhīxiánzhě 。 yǒujiànshíxiānshēngzhě 。 gōngyuē :“ xiānshēng ?” yuē :“ xiānshēngsōng 、 māng 、 chán 、 zhījiān , dōngqiú , xià , shízhāo , fàn , shūpán 。 rénzhīqián ,  ; qǐngchūyóu , wèichángshìmiǎn ; quànzhīshì , yīng 。 zuòshì , zuǒyòushū 。 zhīdào , biànjīnshìdāngfǒu , lùnréngāoxià , shìhòudāngchéngbài , ruòjuéxiàliúérdōngzhù ; ruòjiàqīngchējiùshú , érwángliáng 、 zàowéizhīxiānhòu ; ruòzhúzhào、 shùérguī 。” dàiyuē :“ xiānshēngyǒulǎo , qiúrén , kěnwéimǒulái ?” cóngshìyuē :“ dàiwénzhōngxiào , qiúshìwèiguó , jiā 。 fāngjīnkòuhéng , shīháijiāng , nónggēngshōu , cáidānwáng 。 suǒchǔ , guīshūzhī , zhìzhēngmóu , yǒusuǒchū 。 xiānshēngrénqiěyǒng 。 ruòqǐngérqiángwěizhòngyān , shuōzhī ?” shìzhuànshū ,  , shòu使shǐzhě , qiúxiānshēngzhīérqǐngyān 。
  xiānshēnggàozi , móupéngyǒu , guàndàichūjiàn , bàishòushūménnèi 。 xiāo , jièxíng , zàishū , wèndàosuǒyóu , gàoxíngchángsuǒláiwǎng 。 chénzhì , zhāngshàngdōngménwài 。 jiǔsānháng , qiě , yǒuzhíjuééryánzhěyuē :“ dàizhēnnéngrén , xiānshēngzhēnnéngdàorèn , juéjiù 。 wèixiānshēngbié 。” yòuzhuóérzhùyuē :“ fánjiùchūchùcháng , wéizhīguī 。 suìwéixiānshēng寿shòu 。” yòuzhuóérzhùyuē :“ 使shǐdàihéngbiànchū , jiāérshī , gānshòunìngrénérwàijìngzhèngshì , mèichǎnyán , wéixiānshēngshìtīng , néngyǒuchénggōng , bǎotiānzhīchǒngmìng 。” yòuzhùyuē :“ 使shǐxiānshēngdàiér便biànshēn 。” xiānshēngbàizhùyuē :“ gǎnjìngzǎoqiúcóngzhùguī 。” shìdōngzhīrénshìxiánzhīdàixiānshēngguǒnéngxiāngyǒuchéng 。 suìwéishīliùyùn , qiǎnwéizhīyún 。

送石处士序拼音版

 hé yáng jūn jié dù 、 yù shǐ dà fū wū gōng , wèi jié dù zhī sān yuè , qiú shì yú cóng shì zhī xián zhě 。 yǒu jiàn shí xiān shēng zhě 。 gōng yuē :“ xiān shēng hé rú ?” yuē :“ xiān shēng jū sōng 、 māng 、 chán 、 gǔ zhī jiān , dōng yī qiú , xià yī gě , shí zhāo xī , fàn yī yú , shū yī pán 。 rén yǔ zhī qián , zé cí ; qǐng yǔ chū yóu , wèi cháng yǐ shì miǎn ; quàn zhī shì , bù yīng 。 zuò yī shì , zuǒ yòu tú shū 。 yǔ zhī yǔ dào lǐ , biàn gǔ jīn shì dāng fǒu , lùn rén gāo xià , shì hòu dāng chéng bài , ruò hé jué xià liú ér dōng zhù ; ruò sì mǎ jià qīng chē jiù shú lù , ér wáng liáng 、 zào fù wéi zhī xiān hòu yě ; ruò zhú zhào 、 shù jì ér guī bǔ yě 。” dài fū yuē :“ xiān shēng yǒu yǐ zì lǎo , wú qiú yú rén , qí kěn wéi mǒu lái yé ?” cóng shì yuē :“ dài fū wén wǔ zhōng xiào , qiú shì wèi guó , bù sī yú jiā 。 fāng jīn kòu jù yú héng , shī hái qí jiāng , nóng bù gēng shōu , cái sù dān wáng 。 wú suǒ chǔ dì , guī shū zhī tú , zhì fǎ zhēng móu , yí yǒu suǒ chū 。 xiān shēng rén qiě yǒng 。 ruò yǐ yì qǐng ér qiáng wěi zhòng yān , qí hé shuō zhī cí ?” yú shì zhuàn shū cí , jù mǎ bì , bǔ rì yǐ shòu shǐ zhě , qiú xiān shēng zhī lú ér qǐng yān 。

 河阳军节度、御史大夫乌公,为节度之三月,求士于从事之贤者。有荐石先生者。公曰:“先生何如?”曰:“先生居嵩、邙、瀍、谷之间,冬一裘,夏一葛,食朝夕,饭一盂,蔬一盘。人与之钱,则辞;请与出游,未尝以事免;劝之仕,不应。坐一室,左右图书。与之语道理,辨古今事当否,论人高下,事后当成败,若河决下流而东注;若驷马驾轻车就熟路,而王良、造父为之先后也;若烛照、数计而龟卜也。”大夫曰:“先生有以自老,无求于人,其肯为某来邪?”从事曰:“大夫文武忠孝,求士为国,不私于家。方今寇聚于恒,师还其疆,农不耕收,财粟殚亡。吾所处地,归输之涂,治法征谋,宜有所出。先生仁且勇。若以义请而强委重焉,其何说之辞?”于是撰书词,具马币,卜日以受使者,求先生之庐而请焉。

 xiān shēng bù gào yú qī zi , bù móu yú péng yǒu , guàn dài chū jiàn kè , bài shòu shū lǐ yú mén nèi 。 xiāo zé mò yù , jiè xíng lǐ , zài shū cè , wèn dào suǒ yóu , gào xíng yú cháng suǒ lái wǎng 。 chén zé bì zhì , zhāng shàng dōng mén wài 。 jiǔ sān háng , qiě qǐ , yǒu zhí jué ér yán zhě yuē :“ dài fū zhēn néng yǐ yì qǔ rén , xiān shēng zhēn néng yǐ dào zì rèn , jué qù jiù 。 wèi xiān shēng bié 。” yòu zhuó ér zhù yuē :“ fán qù jiù chū chù hé cháng , wéi yì zhī guī 。 suì yǐ wéi xiān shēng shòu 。” yòu zhuó ér zhù yuē :“ shǐ dài fū héng wú biàn qí chū , wú wù fù qí jiā ér jī qí shī , wú gān shòu nìng rén ér wài jìng zhèng shì , wú mèi yú chǎn yán , wéi xiān shēng shì tīng , yǐ néng yǒu chéng gōng , bǎo tiān zǐ zhī chǒng mìng 。” yòu zhù yuē :“ shǐ xiān shēng wú tú lì yú dài fū ér sī biàn qí shēn 。” xiān shēng qǐ bài zhù cí yuē :“ gǎn bù jìng zǎo yè yǐ qiú cóng zhù guī 。” yú shì dōng dū zhī rén shì xián zhī dài fū yǔ xiān shēng guǒ néng xiāng yǔ yǐ yǒu chéng yě 。 suì gè wéi gē shī liù yùn , qiǎn yù wéi zhī xù yún 。

 先生不告于妻子,不谋于朋友,冠带出见客,拜受书礼于门内。宵则沫浴,戒行李,载书册,问道所由,告行于常所来往。晨则毕至,张上东门外。酒三行,且起,有执爵而言者曰:“大夫真能以义取人,先生真能以道自任,决去就。为先生别。”又酌而祝曰:“凡去就出处何常,惟义之归。遂以为先生寿。”又酌而祝曰:“使大夫恒无变其初,无务富其家而饥其师,无甘受佞人而外敬正士,无昧于谄言,惟先生是听,以能有成功,保天子之宠命。”又祝曰:“使先生无图利于大夫而私便其身。”先生起拜祝辞曰:“敢不敬蚤夜以求从祝规。”于是东都之人士咸知大夫与先生果能相与以有成也。遂各为歌诗六韵,遣愈为之序云。

送石处士序文言文注释

 ①乌公:即乌重胤(公元761年—公元827年),张掖(今甘肃张掖)人。起初在昭义节度使卢从史部下任都知兵马使。810年(元和五年)升河阳节度使。河阳军:唐时所置,治所在今河南孟县南。由于唐代的节度使的辖区也是军区,故称“军”。

 ②从事:汉以后三公及州郡长官均自辟僚属,称为“从事”,到宋代废除。

 ③嵩:山名,五岳之一,在河南登封县北。邙:山名,在河南西部。瀍:水名,源出于洛阳市西北,入洛水。谷:水名,源出河南陕县东部,在洛阳西南与洛水会合。

 ④裘:皮衣服。葛:本是一种植物,古代用葛织布做夏衣。此处指粗布的衣服。

 ⑤驷:古代一车套四马,因此称驾车的四马为“驷”。

 ⑥王良:春秋时晋国的善御者,传说为周穆王驾车。

 ⑦数计:算卜。龟卜:古人用火灼龟甲,依据裂纹以推测吉凶。

 ⑧寇聚于恒,师还其疆:唐元和四年,成德节度使王士真死,其子王承宗叛乱,宪宗派吐突承璀统兵讨伐,未能成功。次年被迫任命王承宗为成德节度使。此处指受其威胁。恒:州名,治所在今河北正定县。

 ⑨殚:尽。归输:运输军用物资。治法:治政之法。征谋:征战之谋。撰:写作。书词:书信。

赏送石处士序文言文翻译

 河阳军节度使、御史大夫乌大人,做节度史三个月,向手下贤能的人们征求贤士。有人举荐石先生,乌大人说 :“石先生怎么样?”回答说:“石先生居住在嵩邙山、瀍谷河之间,冬天一件皮衣,夏天一件麻布衣服;吃的吗,一天吃一 盆饭、一盘蔬菜。别人给他钱,就谢绝;请他一起出游,没有找借口拒绝的;劝他当官,便不理睬;坐的只有一间房间,左右全是图书。跟他谈道论理,辩论古今的事物的得失,评论人物的高下,事后成败与否,就如同河流决堤向下游奔流注入东海,就如同四匹马驾驶着轻车走熟路,而历史著名驾御高手王良、造父也与他不相上下啊,听了他的话就如同明烛高照一样地亮堂、就如同数目计算了一样清楚并且可以预卜未来。”乌大夫说:“石先生有志于隐居自在到老,不求于人,他肯为我来当官吗?”手下的人说:“大夫您文武全才忠孝具备,为国家求才,不是为自家私利。当今反寇聚集在恒地,敌军环视着边境,农田无法耕种没有收成,钱财粮草殆尽,我们所处的地方,是回归中原运输的要道,治理的方略征讨的谋划,应该有适当的人来出谋划策。先生您仁义并且勇敢,如果凭仁义邀请他并坚决委以重任,他能有什么托词拒绝?”于是撰写邀请函,准备好车马和礼物,占卜选择好吉日交给使者,找到石先生的住处拜请他。

 石先生没有告诉妻儿,没有与朋友商量,戴好帽子系好衣带正装接见客人,在家里拜受聘书和礼物。晚上就沐浴更衣,准备好行装,书籍装上马车,问清楚道路,与经常来往的朋友告别。清晨他们就全到了,在东门外布置好饯行仪式,酒过三巡 将要起身的时候,有人拿着酒杯说:“乌大夫的确能够凭义理选取人才,先生您的确按照道理给自己责任,决定去留。为先生 您饯行了。”有又人敬酒祝愿说:“凡是辞官上任离别相处又有什么长久不变的呢?惟有不变的是以道义作为依归。这就为先 生干杯。”又有人敬酒祝愿道:“愿先生让乌大夫不要改变初衷,不要为了自家富裕而使军队饥饿,不要(内心)甘愿忍受佞人而表面上尊敬正直人士,不要被谗言蒙昧,只听先生的,因此能有成就,确保天子的宠信和任命。”又有人祝愿道:“希望先生不要 在乌大夫那图谋利益,而为自身的私利方便图谋。”石先生起身拜谢道:“怎敢不日夜敬忠职守来做到遵从你们的祝愿和规劝!” 于是东都的人士,都知道乌大夫和石先生果然能够互相合作而有所成就。便各自做十二句的诗歌,让我为这做序。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签