与妻书原文注音版 与妻书拼音版读音

编辑:文言文之家 时间:2020-12-07 19:58:17

与妻书原文注音版

 《 shū 》
  línjuémín 〔 qīngdài 〕
  yìngqīngqīng , jīnshūyǒngbié ! zuòshūshí , shàngshìshìzhōngrén ; kànshūshí , chéngwéiyīnjiānguǐ 。 zuòshū , lèizhūxià , néngjìngshūér , yòukǒngcházhōng , wèirěnshèér , wèizhīzhī , suìrěnbēiwèiyánzhī 。
  zhìài , àiniàn , 使shǐyǒngjiù 。 lái , chángyuàntiānxiàyǒuqíngréndōuchéngjuànshǔ ; ránbiànxīngyún , mǎnjiēlángquǎn , chènxīnkuài , jiānénggòu ? chūnshān , néngxuétàishàngzhīwàngqíng 。 yún : rénzhě  “ lǎolǎo , rénzhīlǎo ; yòuyòu , rénzhīyòu ”。 chōngàizhīxīn , zhùtiānxiàrénàisuǒài , suǒgǎnxiānér ,  。 xīn , zhī , tiānxiàrénwéiniàn , dāngshēngshēn   shēnzhī , wèitiānxiàrénmóuyǒng 。 bēi !
  fǒu ? niánqiánmǒu , chángyuē :“ 使shǐxiān , níngxiānér 。” chūwényánér , hòujīngwǎnjiě , suīwèiyánwéishì , érxiāng 。 zhīgàiwèizhīruò , néngjìnshīzhībēi , xiān , liú , xīnrěn , níngqǐngxiān , dānbēi 。 jiē ! shéizhīxiānér ?
  zhēnzhēnnéngwàng ! huíhòujiēzhī , mén穿chuānláng , guòqiánhòutīng , yòusānzhé , yǒuxiǎotīng , tīngpángshì, wèishuāngzhīsuǒ 。 chūhūnsānyuè , shìdōngzhīwàngqiánhòu , chuāngwàishūméishāiyuèyǐng , yǎnyìng ; bìngjiānxiéshǒu , qiēqiè , shì ? qíng ? jīnzhī , kònglèihén 。 yòuhuíliùniánqián , zhītáojiāguī , gào :“ wàngjīnhòuyǒuyuǎnxíng , gàoqiè , qièyuànsuíjūnxíng 。”  。 qiánshíhuíjiā , chéng便biànxíngzhīshì , xiāngduì , yòunéngkǒu , qiězhīyǒushēn , gèngkǒngshèngbēi , wéijiǔmǎizuì 。 jiē ! dāngshíxīnzhībēi , gàinéngcùnguǎnxíngróngzhī 。
  chéngyuànxiāngshǒu , jīnshìshìguānzhī , tiānzāi , dàozéi , guāfēnzhī , jiānguānnüèmín , bèichùjīnzhīzhōngguó , guózhōngshí 。 dàoshí使shǐyǎnzhēngzhēngkàn , huò使shǐyǎnzhēngzhēngkàn , néngzhī ? néngzhī ?  , érsànxiāngjiàn , 使shǐliǎngyǎnchéng穿chuānérhuàshí, shìwènláicéngjiànjìngnéngchóngyuán ? jiàowéi , jiāngnàizhī ? jīnxìngshuāngjiàn 。 tiānxiàréndāngéryuànérzhě , shù , zhōngqíngbèizhě , néngrěnzhī ? suǒgǎnshuàixìngjiù 。 jīnhàn , guóshìchéngchéngyǒutóngzhìzhězài 。 xīnsuì , zhuǎnyǎnchéngrén , shànzhī , 使shǐzhīxiāo 。 zhōngzhī ,  , xiàng , xīnshènwèi 。 huòyòushìnán , jiàozhìwéizhì , hòushàngyǒuèrdòngzài 。 xìngshèn , xìngshèn ! jiāhòudāngshènpín , pínsuǒ , qīngjìngguòér 。
  jīnyán 。 jiǔquánzhīxiàyáowénshēng , dāngxiāng 。 píngxìnyǒuguǐ , jīnyòuwàngzhēnyǒu 。 jīnshìrényòuyánxīndiàngǎnyìngyǒudào , wàngyánshìshí , zhī , língshàngpáng , bēi 。
  píngshēngwèichángsuǒzhì , shìshìchù ; ránzhī , yòukǒngwèidānyōu 。 shēngbǎiér , ér使shǐdānyōu , dedefēisuǒrěn 。 àizhì , suǒwéimóuzhěwéikǒngwèijìn 。 xìngérǒu , yòuxìngérshēngjīnzhōngguó ! xìngér , yòuxìngérshēngjīnzhīzhōngguó ! rěnshànshēn 。 jiē ! jīnduǎnqíngcháng , suǒwèijìnzhě , shàngyǒuwànqiān , zhī 。 jīnnéngjiàn ! néngshè , shíshímèngzhōngde ? tòng 。 xīnwèisānyuè廿niànliù , dòngshǒushū 。
  jiāzhōngzhūjiētōngwén , yǒujiěchù , wàngqǐngzhǐjiào , dāngjìnwéixìng 。

与妻书拼音版读音

 《 yǔ qī shū 》

 《与妻书》

 lín jué mín 〔 qīng dài 〕

 林觉民〔清代〕

 yì yìng qīng qīng rú wù , wú jīn yǐ cǐ shū yǔ rǔ yǒng bié yǐ ! wú zuò cǐ shū shí , shàng shì shì zhōng yī rén ; rǔ kàn cǐ shū shí , wú yǐ chéng wéi yīn jiān yī guǐ 。 wú zuò cǐ shū , lèi zhū hé bǐ mò qí xià , bù néng jìng shū ér yù gē bǐ , yòu kǒng rǔ bù chá wú zhōng , wèi wú rěn shè rǔ ér sǐ , wèi wú bù zhī rǔ zhī bù yù wú sǐ yě , gù suì rěn bēi wèi rǔ yán zhī 。

 意映卿卿如晤,吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

 wú zhì ài rǔ , jí cǐ ài rǔ yī niàn , shǐ wú yǒng yú jiù sǐ yě 。 wú zì yù rǔ yǐ lái , cháng yuàn tiān xià yǒu qíng rén dōu chéng juàn shǔ ; rán biàn dì xīng yún , mǎn jiē láng quǎn , chèn xīn kuài yì , jǐ jiā néng gòu ? sī mǎ chūn shān , wú bù néng xué tài shàng zhī wàng qíng yě 。 yǔ yún : rén zhě “ lǎo wú lǎo , yǐ jí rén zhī lǎo ; yòu wú yòu , yǐ jí rén zhī yòu ”。 wú chōng wú ài rǔ zhī xīn , zhù tiān xià rén ài qí suǒ ài , suǒ yǐ gǎn xiān rǔ ér sǐ , bù gù rǔ yě 。 rǔ tǐ wú cǐ xīn , yú tí qì zhī yú , yì yǐ tiān xià rén wéi niàn , dāng yì lè xī shēng wú shēn yǔ rǔ shēn zhī fú lì , wèi tiān xià rén móu yǒng fú yě 。 rǔ qí wù bēi !

 吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马春衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者 “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与 汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!

 rǔ yì fǒu ? sì wǔ nián qián mǒu xī , wú cháng yǔ yuē :“ yǔ shǐ wú xiān sǐ yě , wú níng rǔ xiān wǒ ér sǐ 。” rǔ chū wén yán ér nù , hòu jīng wú wǎn jiě , suī bù wèi wú yán wéi shì , ér yì wú cí xiāng dá 。 wú zhī yì gài wèi yǐ rǔ zhī ruò , bì bù néng jìn shī wú zhī bēi , wú xiān sǐ , liú kǔ yǔ rǔ , wú xīn bù rěn , gù níng qǐng rǔ xiān sǐ , wú dān bēi yě 。 jiē fú ! shéi zhī wú zú xiān rǔ ér sǐ hū ?

 汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:“与使吾先死也,无宁汝先我而死。”汝初闻言而怒,后经吾婉解,虽不谓吾言为是,而亦无词相答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲,吾先死,留苦与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾担悲也。嗟夫!谁知吾卒先汝而死乎?

 wú zhēn zhēn bù néng wàng rǔ yě ! huí yì hòu jiē zhī wū , rù mén chuān láng , guò qián hòu tīng , yòu sān sì zhé , yǒu xiǎo tīng , tīng páng yī shì , wèi wú yǔ rǔ shuāng qī zhī suǒ 。 chū hūn sān sì gè yuè , shì dōng zhī wàng rì qián hòu , chuāng wài shū méi shāi yuè yǐng , yī xī yǎn yìng ; wú yǔ bìng jiān xié shǒu , dī dī qiē qiè , hé shì bù yǔ ? hé qíng bù sù ? jí jīn sī zhī , kòng yú lèi hén 。 yòu huí yì liù qī nián qián , wú zhī táo jiā fù guī yě , rǔ qì gào wǒ :“ wàng jīn hòu yǒu yuǎn xíng , bì yǐ gào qiè , qiè yuàn suí jūn xíng 。” wú yì jì xǔ rǔ yǐ 。 qián shí yú rì huí jiā , jí yù chéng biàn yǐ cǐ xíng zhī shì yǔ rǔ , jí yǔ rǔ xiāng duì , yòu bù néng qǐ kǒu , qiě yǐ rǔ zhī yǒu shēn yě , gèng kǒng bù shèng bēi , gù wéi rì rì hū jiǔ mǎi zuì 。 jiē fú ! dāng shí yú xīn zhī bēi , gài bù néng yǐ cùn guǎn xíng róng zhī 。

 吾真真不能忘汝也!回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折,有小厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映;吾与并肩携手,低低切切,何事不语?何情不诉?及今思之,空余泪痕。又回忆六七年前,吾之逃家复归也,汝泣告我:“望今后有远行,必以告妾,妾愿随君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回家,即欲乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口,且以汝之有身也,更恐不胜悲,故惟日日呼酒买醉。嗟夫!当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。

 wú chéng yuàn yǔ rǔ xiāng shǒu yǐ sǐ , dì yǐ jīn rì shì shì guān zhī , tiān zāi kě yǐ sǐ , dào zéi kě yǐ sǐ , guā fēn zhī rì kě yǐ sǐ , jiān guān wū lì nüè mín kě yǐ sǐ , wú bèi chù jīn rì zhī zhōng guó , guó zhōng wú dì wú shí bù kě yǐ sǐ 。 dào nà shí shǐ wú yǎn zhēng zhēng kàn rǔ sǐ , huò shǐ rǔ yǎn zhēng zhēng kàn wú sǐ , wú néng zhī hū ? yì rǔ néng zhī hū ? jí kě bù sǐ , ér lí sàn bù xiāng jiàn , tú shǐ liǎng dì yǎn chéng chuān ér gǔ huà shí , shì wèn gǔ lái jǐ céng jiàn pò jìng néng chóng yuán ? zé jiào sǐ wéi kǔ yě , jiāng nài zhī hé ? jīn rì wú yǔ rǔ xìng shuāng jiàn 。 tiān xià rén bù dāng sǐ ér sǐ yǔ bù yuàn lí ér lí zhě , bù kě shù jì , zhōng qíng rú wǒ bèi zhě , néng rěn zhī hū ? cǐ wú suǒ yǐ gǎn shuài xìng jiù sǐ bù gù rǔ yě 。 wú jīn sǐ wú yú hàn , guó shì chéng bù chéng zì yǒu tóng zhì zhě zài 。 yī xīn yǐ wǔ suì , zhuǎn yǎn chéng rén , rǔ qí shàn fǔ zhī , shǐ zhī xiāo wǒ 。 rǔ fù zhōng zhī wù , wú yí qí nǚ yě , nǚ bì xiàng rǔ , wú xīn shèn wèi 。 huò yòu shì nán , zé yì jiào qí yǐ fù zhì wéi zhì , zé wú sǐ hòu shàng yǒu èr yì dòng zài yě 。 xìng shèn , xìng shèn ! wú jiā hòu rì dāng shèn pín , pín wú suǒ kǔ , qīng jìng guò rì ér yǐ 。

 吾诚愿与汝相守以死,第以今日事势观之,天灾可以死,盗贼可以死,瓜分之日可以死,奸官污吏虐民可以死,吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死,或使汝眼睁睁看吾死,吾能之乎?抑汝能之乎?即可不死,而离散不相见,徒使两地眼成穿而骨化石,试问古来几曾见破镜能重圆?则较死为苦也,将奈之何?今日吾与汝幸双健。天下人不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顾汝也。吾今死无余憾,国事成不成自有同志者在。依新已五岁,转眼成人,汝其善抚之,使之肖我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰。或又是男,则亦教其以父志为志,则吾死后尚有二意洞在也。幸甚,幸甚!吾家后日当甚贫,贫无所苦,清静过日而已。

 wú jīn yǔ rǔ wú yán yǐ 。 wú jū jiǔ quán zhī xià yáo wén rǔ kū shēng , dāng kū xiāng hé yě 。 wú píng rì bù xìn yǒu guǐ , jīn zé yòu wàng qí zhēn yǒu 。 jīn shì rén yòu yán xīn diàn gǎn yìng yǒu dào , wú yì wàng qí yán shì shí , zé wú zhī sǐ , wú líng shàng yī yī páng rǔ yě , rǔ bù bì yǐ wú lǚ bēi 。

 吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今是人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。

 wú píng shēng wèi cháng yǐ wú suǒ zhì yǔ rǔ , shì wú bù shì chù ; rán yǔ zhī , yòu kǒng rǔ rì rì wèi wú dān yōu 。 wú xī shēng bǎi sǐ ér bù cí , ér shǐ rǔ dān yōu , de de fēi wú suǒ rěn 。 wú ài rǔ zhì , suǒ yǐ wéi rǔ móu zhě wéi kǒng wèi jìn 。 rǔ xìng ér ǒu wǒ , yòu hé bù xìng ér shēng jīn rì zhōng guó ! wú xìng ér dé rǔ , yòu hé bù xìng ér shēng jīn rì zhī zhōng guó ! zú bù rěn dú shàn qí shēn 。 jiē fú ! jīn duǎn qíng cháng , suǒ wèi jìn zhě , shàng yǒu wàn qiān , rǔ kě yǐ mó nǐ dé zhī 。 wú jīn bù néng jiàn rǔ yǐ ! rǔ bù néng shè wú , qí shí shí yú mèng zhōng de wǒ hū ? yī tòng 。 xīn wèi sān yuè niàn liù yè sì gǔ , yì dòng shǒu shū 。

 吾平生未尝以吾所志语汝,是吾不是处;然语之,又恐汝日日为吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍。吾爱汝至,所以为汝谋者惟恐未尽。汝幸而偶我,又何不幸而生今日中国!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!卒不忍独善其身。嗟夫!巾短情长,所未尽者,尚有万千,汝可以模拟得之。吾今不能见汝矣!汝不能舍吾,其时时于梦中得我乎?一恸。辛未三月廿六夜四鼓,意洞手书。

 jiā zhōng zhū mǔ jiē tōng wén , yǒu bù jiě chù , wàng qǐng qí zhǐ jiào , dāng jìn wú yì wéi xìng 。

 家中诸母皆通文,有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸。

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家