白洋潮拼音版全文 白洋潮注音版读音

时间:2020-12-17 13:54:39 编辑:文言文之家

白洋潮注音版

 《 báiyángcháo 》
  zhāngdài 〔 míngdài 〕
  shì , sānjiāngkàncháo , shícháokàn 。 hòuxuānchuányuē :“ jīnniánànzhǎngcháo 。” suìsuìzhī 。
  gēngchényuè , diàozhūhéngyuèshàoshīzhìbáiyáng , chénzhānghóu 、 shìpéitóng 。 hǎitángshàngkàncháo , chuánwǎng , zhānghóu 、 shìpéizhǒngzhì 。
  tángshàng , jiàncháotóu线xiàn , cónghǎiníngérlái , zhíbèntángshàng 。 shāojìn , yǐnyǐnlòubái , qiānbǎiqúnxiǎoéjīngfēi 。 jiànjìn , pēnjiànhuā , bǎiwànxuěshī , jiāngérxià , léibiānzhī , wànshǒu , gǎnhòuxiān 。 zàijìn , fēngzhī , shìpāiànérshàng 。 kànzhě , zǒutángxià 。 cháodàotáng , jìn , shuǐshè , jiànshùzhàng, zhùmiànjiē湿shī 。 xuánjuǎnéryòu , guīshāndǎng , hōngfēicháng , qiàngsuìlóngqiū , bànkōngxuě 。 kànzhījīngxuàn , zuòbàn , yánshǐdìng 。
  xiānbèiyán : zhèjiāngcháotóu , kān 、 zhěliǎngshānshùér 。 báiyángzàiliǎngshānwài , cháotóugèng ,  ?

白洋潮拼音版全文

 《 bái yáng cháo 》

 《白洋潮》

 zhāng dài 〔 míng dài 〕

 张岱〔明代〕

 gù shì , sān jiāng kàn cháo , shí wú cháo kàn 。 wǔ hòu xuān chuán yuē :“ jīn nián àn zhǎng cháo 。” suì suì rú zhī 。

 故事,三江看潮,实无潮看。午后喧传曰:“今年暗涨潮。”岁岁如之。

 gēng chén bā yuè , diào zhū héng yuè shào shī zhì bái yáng , chén zhāng hóu 、 qí shì péi tóng xí 。 hǎi táng shàng hū kàn cháo , yú chuán wǎng , zhāng hóu 、 shì péi zhǒng zhì 。

 庚辰八月,吊朱恒岳少师至白洋,陈章侯、祁世培同席。海塘上呼看潮,余遄往,章侯、世培踵至。

 lì táng shàng , jiàn cháo tóu yī xiàn , cóng hǎi níng ér lái , zhí bèn táng shàng 。 shāo jìn , zé yǐn yǐn lòu bái , rú qū qiān bǎi qún xiǎo é bò yì jīng fēi 。 jiàn jìn , pēn mò jiàn huā , cù qǐ rú bǎi wàn xuě shī , bì jiāng ér xià , nù léi biān zhī , wàn shǒu zú zú , wú gǎn hòu xiān 。 zài jìn , zé jù fēng bī zhī , shì yù pāi àn ér shàng 。 kàn zhě bì yì , zǒu bì táng xià 。 cháo dào táng , jìn lì yī bó , shuǐ jī shè , jiàn qǐ shù zhàng , zhù miàn jiē shī 。 xuán juǎn ér yòu , guī shān yī dǎng , hōng nù fēi cháng , qiàng suì lóng qiū , bàn kōng xuě wǔ 。 kàn zhī jīng xuàn , zuò bàn rì , yán shǐ dìng 。

 立塘上,见潮头一线,从海宁而来,直奔塘上。稍近,则隐隐露白,如驱千百群小鹅擘翼惊飞。渐近,喷沫溅花,蹴起如百万雪狮,蔽江而下,怒雷鞭之,万首镞镞,无敢后先。再近,则飓风逼之,势欲拍岸而上。看者辟易,走避塘下。潮到塘,尽力一礴,水击射,溅起数丈,著面皆湿。旋卷而右,龟山一挡,轰怒非常,炝碎龙湫,半空雪舞。看之惊眩,坐半日,颜始定。

 xiān bèi yán : zhè jiāng cháo tóu , zì kān 、 zhě liǎng shān shù jī ér qǐ 。 bái yáng zài liǎng shān wài , cháo tóu gèng dà , hé yé ?

 先辈言:浙江潮头,自龛、赭两山漱激而起。白洋在两山外,潮头更大,何耶?

为您推荐

 白洋潮文言文翻译|注释|赏析

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 白洋潮原文及翻译注释带拼音

  《白洋潮》是明末清初散文家张岱创作的一篇文言文。以下是白洋潮原文及翻译、注释及拼音版,一起来看看吧。 白洋潮原文《白洋①潮》故事②,三江③看潮,实无潮看。午后喧传曰:“今年暗涨潮。”岁岁如之。庚辰④八...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号