迂公修屋文言文拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2021-01-20 19:56:46

迂公修屋文言文注音版

  《 gōngxiū 》
   yǒushìzhě , shìchēnggōng , xìnglìn : bàixiū , liè 。  , bànbào , lòuzhù , zidōngcáng西 , réngbànshēnlín , qiěhàoqiěgòu , jiéyuē :“ shìěr , yīnjiā , nǎishòulèi 。 wéi ? wéi?” gōngnài 。 dàn , yánrénzhì 。 ránhòuèryuè , tiānqíngyuèlǎng , jiànzhào 。 gōngtànyuē :“ shìzhì ,  , hàocái ?”

迂公修屋文言文拼音版

  《 yū gōng xiū wū 》

  《迂公修屋》

  yǒu yū shì zhě , shì chēng yū gōng , xìng lìn sè : lí bài bù xiū , wǎ liè bù qì 。 yī rì , yè bàn bào yǔ , wū lòu rú zhù , qī zi dōng cáng xī nì , réng bàn shēn lín lí , qiě hào qiě gòu , qī jié yuē :“ wú shì ěr , yīn rǔ jiā fù , bù yì nǎi shòu cǐ lèi 。 rǔ hé yǐ wéi fù ? hé yǐ wéi fū ?” yū gōng wú nài 。 dàn rì , yán rén zhì wū 。 rán zì hòu èr yuè , tiān qíng yuè lǎng , bù jiàn yǔ zhào 。 yū gōng tàn yuē :“ shì qì zhì , jí bù yǔ , qǐ bù tú hào zī cái ?”

  有迂氏者,世称迂公,性吝啬:篱败不修,瓦裂不葺。一日,夜半暴雨,屋漏如注,妻子东藏西匿,仍半身淋漓,且号且诟,妻诘曰:“吾适尔,因汝家富,不意乃受此累。汝何以为父?何以为夫?”迂公无奈。旦日,延人治屋。然自后二月,天晴月朗,不见雨兆。迂公叹曰:“适葺治,即不雨,岂不徒耗资财?”


  为您推荐:迂公修屋文言文翻译、注释及寓意

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签