于园文言文注音版拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-01-20 21:31:29

于园文言文注音版

  《 yuán 》
   yuánzàiguāzhōu , rénsuǒyuán 。 fēixiǎnzhě , ményàochū 。 bǎoshēngshūtóngzhīguāzhōu, xiéwǎng , zhǔrénchùchùkuǎnzhī 。 yuánzhōng , zàilěishí 。 qiántángshígāoèrzhàng , shàngzhíguǒzisōngshù , yuánzhídān 、 sháoyào , réndeshàng , shí 。 hòutīnglínchí , chízhōngfēngjué , dǒushàngdǒuxià , rénzǒuchí , yǎngshìliánhuāfǎnzàitiānshàng , kōng 。 fángkǎnwài , xuánxiàluóchán , yōuyīnshēnsuì 。 zàihòushuǐ , chángtǐngzi , kuàxiǎo , wéiguànméngcóng , qínniǎojiū , shēnshānmàolín , zuòzhōng , tuírányǎo。 guāzhōuzhūyuántíng , jiǎshānxiǎn , tāishí , shēnlěishízhīshǒu , nánzuósōuzhīzhǔrén , zhìyuánhàn 。
   zhēnwāngyuán , shífèizhìwàn , suǒzuìjiāzhě , wéi “ fēilái ” fēng , yīnnìng , gōngréntuò 。 jiànxiàbáishí , gāozhàng 、 kuòèrzhàngérchī , chīmiào ; hēishí , kuòchǐ 、 gāozhàngérshòu , shòumiào 。 èrshí , shěngxiàèrsānwàn , shōu , shìshǒuèrshí ?

于园文言文拼音版

  《 yú yuán 》

  《于园》

  yú yuán zài guā zhōu bù wǔ lǐ pù , fù rén yú wǔ suǒ yuán yě 。 fēi xiǎn zhě cì , zé mén yào bù dé chū 。 bǎo shēng shū tóng zhī guā zhōu , xié yú wǎng , zhǔ rén chù chù kuǎn zhī 。 yuán zhōng wú tā qí , qí zài lěi shí 。 qián táng shí pō gāo èr zhàng , shàng zhí guǒ zi sōng shù kē , yuán pō zhí mǔ dān 、 sháo yào , rén bù de shàng , yǐ shí qí 。 hòu tīng lín dà chí , chí zhōng qí fēng jué hè , dǒu shàng dǒu xià , rén zǒu chí dǐ , yǎng shì lián huā fǎn zài tiān shàng , yǐ kōng qí 。 wò fáng kǎn wài , yī hè xuán xià rú luó sī chán , yǐ yōu yīn shēn suì qí 。 zài hòu yī shuǐ gé , cháng rú tǐng zi , kuà xiǎo hé , sì wéi guàn mù méng cóng , qín niǎo jiū jī , rú shēn shān mào lín , zuò qí zhōng , tuí rán bì yǎo 。 guā zhōu zhū yuán tíng , jù yǐ jiǎ shān xiǎn , tāi yú shí , shēn yú lěi shí zhī shǒu , nán nǚ yú zuó mó sōu tī zhī zhǔ rén , zhì yú yuán kě wú hàn yǐ 。

  于园在瓜洲步五里铺,富人于五所园也。非显者刺,则门钥不得出。葆生叔同知瓜洲,携余往,主人处处款之。园中无他奇,奇在磊石。前堂石坡高二丈,上植果子松数棵,缘坡植牡丹、芍药,人不得上,以实奇。后厅临大池,池中奇峰绝壑,陡上陡下,人走池底,仰视莲花反在天上,以空奇。卧房槛外,一壑旋下如螺蛳缠,以幽阴深邃奇。再后一水阁,长如艇子,跨小河,四围灌木蒙丛,禽鸟啾唧,如深山茂林,坐其中,颓然碧窈。瓜洲诸园亭,俱以假山显,胎于石,娠于磊石之手,男女于琢磨搜剔之主人,至于园可无憾矣。

  yí zhēn wāng yuán , jú shí fèi zhì sì wǔ wàn , qí suǒ zuì jiā yì zhě , wéi “ fēi lái ” yī fēng , yīn yì ní nìng , gōng rén tuò mà 。 yú jiàn qí qì dì xià yī bái shí , gāo yī zhàng 、 kuò èr zhàng ér chī , chī miào ; yī hēi shí , kuò bā chǐ 、 gāo zhàng wǔ ér shòu , shòu miào 。 dé cǐ èr shí zú yǐ , shěng xià èr sān wàn , shōu qí zǐ mǔ , yǐ shì shǒu cǐ èr shí hé rú ?

  仪真汪园,輂石费至四五万,其所最加意者,为“飞来”一峰,阴翳泥泞,供人唾骂。余见其弃地下一白石,高一丈、阔二丈而痴,痴妙;一黑石,阔八尺、高丈五而瘦,瘦妙。得此二石足矣,省下二三万,收其子母,以世守此二石何如?


  为您推荐:于园文言文翻译_注释_赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签