东坡画扇文言文拼音版

发布时间:2021-03-15 20:33:06 编辑:文言文之家

东坡画扇文言文注音版

 《 dōnghuàshàn 》
  xiānshēngzhílínqiántángjiāng , yǒuchénlíngjuànèrwànchángzhě 。 gōngzhìxúnzhī , yún :“  mǒujiāzhìshānwéi , shì, éryòujīnchūnlái , liántiānhán , suǒzhìshòu , fēizhī 。” gōngshúshìjiǔzhī , yuē :“ suǒzhìshānlái , dāngwèishì 。” shānzhì , gōngbáituánjiājuànèrshíshàn , jiùpànsuízuòxíngshūcǎoshèngzhúshí , qǐngérjìn 。 zhīyuē :“ chūwàichángsuǒ 。” rénbàoshānxièérchū 。 shǐmén , érhàoshìzhězhēngqiānqiánshàn , suǒchíjìn , hòuzhìérzhě , zhìàohènshèngér 。 suìjìnchángsuǒ , jùnchēngjiē , zhìyǒuxiàzhě 。

东坡画扇文言文拼音版

 《 dōng pō huà shàn 》

 《东坡画扇》

 xiān shēng zhí lín qián táng jiāng rì , yǒu chén sù fù líng juàn èr wàn bù cháng zhě 。 gōng hū zhì xún zhī , yún :“ mǒu jiā yǐ zhì shān wéi yè , shì fù sǐ , ér yòu zì jīn chūn yǐ lái , lián yǔ tiān hán , suǒ zhì bù shòu , fēi gù fù zhī yě 。” gōng shú shì jiǔ zhī , yuē :“ gū qǔ rǔ suǒ zhì shān lái , wú dāng wèi rǔ fā shì yě 。” xū yú shān zhì , gōng qǔ bái tuán jiā juàn èr shí shàn , jiù pàn bǐ suí yì zuò xíng shū cǎo shèng jí kū mù zhú shí , qǐng kè ér jìn 。 jí yǐ fù zhī yuē :“ chū wài sù cháng suǒ fù yě 。” qí rén bào shān qì xiè ér chū 。 shǐ yú fǔ mén , ér hào shì zhě zhēng yǐ qiān qián qǔ yī shàn , suǒ chí lì jìn , hòu zhì ér bù dé zhě , zhì ào hèn bù shèng ér qù 。 suì jìn cháng suǒ bū , yī jùn chēng jiē , zhì yǒu qì xià zhě 。

 先生职临钱塘江日,有陈诉负绫绢二万不偿者。公呼至询之,云:“ 某家以制扇为业,适父死,而又自今春已来,连雨天寒,所制不售,非故负之也。”公熟视久之,曰:“姑取汝所制扇来,吾当为汝发市也。”须臾扇至,公取白团夹绢二十扇,就判笔随意作行书草圣及枯木竹石,顷刻而尽。即以付之曰:“出外速偿所负也。”其人抱扇泣谢而出。始逾府门,而好事者争以千钱取一扇,所持立尽,后至而不得者,至懊恨不胜而去。遂尽偿所逋,一郡称嗟,至有泣下者。


 为您推荐:东坡画扇文言文翻译注释 东坡画扇的启发

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 苏东坡画扇文言文翻译注释及启示

  苏东坡画扇文言文东坡官钱塘(1)日,有人诉(2)负(3)钱二万不偿者。公(4)呼而询(5)之,云:“ 吾(6)家以制扇为业,适(7)父死,而又自今春以来,连雨天寒,所制扇不售,非故负之也。”公熟(8)...

 • 东坡画扇文言文翻译注释 东坡画扇的启发

  【东坡画扇文言文翻译,东坡画扇文言文注释,东坡画扇的启发】文言文 先生职临钱塘江日①,有陈诉②负③绫绢二万不偿者。公呼至询之,云:“ 某④家以制扇为业,适⑤父死...

 • 苏东坡画扇文言文拼音版

  苏东坡画扇文言文注音版 《 苏 sū 东 dōng 坡 pō 画 hu 扇 shn 》 东 dōng 坡 pō 官 guān 钱 qin 塘 tng 日 r , 有 yǒu 人 rn 诉 s 负 f 钱 qin 二 r 万 wn 不 b 偿 chng 者 zhě 。 公 gōng 呼 hū 而 r ......

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号