何晏文言文注音版

编辑:文言文之家 时间:2021-03-22 19:00:27

何晏文言文注音版

  《 yàn 》
   yànsuì , mínghuìruòshén , wèiàizhī , yànzàigōngnèi , yīnwéi 。 yànnǎihuàlìngfāng , chùzhōng 。 rénwèn , yuē :“ shìzhī 。” wèizhīzhī , qiǎnháiwài 。

何晏文言文拼音版

  《 hé yàn 》

  《何晏》

  hé yàn qī suì , míng huì ruò shén , wèi wǔ qí ài zhī , yǐ yàn zài gōng nèi , yīn yù yǐ wéi zǐ 。 yàn nǎi huà dì lìng fāng , zì chù qí zhōng 。 rén wèn qí gù , dá yuē :“ hé shì zhī lú yě 。” wèi wǔ zhī zhī , jí qiǎn hái wài 。

  何晏七岁,明慧若神,魏武奇爱之,以晏在宫内,因欲以为子。晏乃画地令方,自处其中。人问其故,答曰:“何氏之庐也。”魏武知之,即遣还外。


  为您推荐:何晏文言文翻译_道理

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家