苏东坡画扇文言文拼音版

发布时间:2021-04-03 11:13:39 编辑:文言文之家

苏东坡画扇文言文注音版

 《 dōnghuàshàn 》
  dōngguānqiántáng , yǒurénqiánèrwànchángzhě 。 gōngérxúnzhī , yún :“  jiāzhìshānwéi , shì , éryòujīnchūnlái , liántiānhán , suǒzhìshānshòu , fēizhī 。” gōngshúshìjiǔzhī , yuē :“ suǒzhìshānlái , dāngwèishì 。” shānzhì , gōngèrshíshàn , jiùpànzuòxíngshūcǎoshèngzhúshí , qǐngérchéng , zhīyuē :” chūwàichángsuǒ 。“ rénbàoshānérxià 。 shǐmén , rénqiānqiánjìnggòushàn , jìn 。

苏东坡画扇文言文拼音版

 《 sū dōng pō huà shàn 》

 《苏东坡画扇》

 dōng pō guān qián táng rì , yǒu rén sù fù qián èr wàn bù cháng zhě 。 gōng hū ér xún zhī , yún :“ wú jiā yǐ zhì shān wéi yè , shì fù sǐ , ér yòu zì jīn chūn yǐ lái , lián yǔ tiān hán , suǒ zhì shān bù shòu , fēi gù fù zhī yě 。” gōng shú shì jiǔ zhī , yuē :“ gū qǔ rǔ suǒ zhì shān lái , wú dāng wèi rǔ fā shì yě 。” xū yú shān zhì , gōng qǔ èr shí shàn , jiù pàn bǐ zuò xíng shū cǎo shèng jí kū mù zhú shí , qǐng kè ér chéng , jí fù zhī yuē :” chū wài sù cháng suǒ fù zī yě 。“ qí rén bào shān ér tì xià 。 shǐ yú fǔ mén , rén yǐ qiān qián jìng gòu yī shàn , lì jìn 。

 东坡官钱塘日,有人诉负钱二万不偿者。公呼而询之,云:“ 吾家以制扇为业,适父死,而又自今春以来,连雨天寒,所制扇不售,非故负之也。”公熟视久之,曰:“姑取汝所制扇来,吾当为汝发市也。”须臾扇至,公取二十扇,就判笔作行书草圣及枯木竹石,顷刻而成,即付之曰:”出外速偿所负资也。“其人抱扇而涕下。始逾府门,人以千钱竞购一扇,立尽。


 拓展阅读:苏东坡画扇文言文翻译及注释|启示

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 东坡画扇文言文拼音版

  东坡画扇文言文注音版 《 东 dōng 坡 pō 画 hu 扇 shn 》 先 xiān 生 shēng 职 zh 临 ln 钱 qin 塘 tng 江 jiāng 日 r , 有 yǒu 陈 chn 诉 s 负 f 绫 lng 绢 jun 二 r 万 wn 不 b 偿 chng 者 zhě 。 公......

 • 东坡画扇文言文翻译注释 东坡画扇的启发

  【东坡画扇文言文翻译,东坡画扇文言文注释,东坡画扇的启发】文言文 先生职临钱塘江日①,有陈诉②负③绫绢二万不偿者。公呼至询之,云:“ 某④家以制扇为业,适⑤父死...

 • 苏东坡画扇文言文翻译注释及启示

  苏东坡画扇文言文东坡官钱塘(1)日,有人诉(2)负(3)钱二万不偿者。公(4)呼而询(5)之,云:“ 吾(6)家以制扇为业,适(7)父死,而又自今春以来,连雨天寒,所制扇不售,非故负之也。”公熟(8)...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号