游九鲤湖日记文言文拼音版

发布时间:2021-04-06 17:55:45 编辑:文言文之家

游九鲤湖日记文言文拼音版

 《 yóujiǔ 》
  zhè 、 mǐnzhīyóujiù 。 zhìzàishǔzhīéméi 、 yuèzhīguìlín , zhìtàihuá 、 héngyuèzhūshān ; ruòluó广guǎngdōngdōngqiáoshān 、 héngyuè ,  。 zhìyuèzhèjiāngshěngzhīxiè , mǐnzhījiǔmǐnfāngyán , yòu 。 ránshǔ 、 广guǎng 、 guānzhōng , lǎodàoyuǎn , wèinéngyóu ; héngxiāngjiǎdào , zhuānyóu 。 jìnzhě , ruòyóujiānglángsānshíjiǔ , suìgēngshēn ( tàichāngyuánnián ,1620 nián ) jiéduānjiéhòu , yuēfāngruòshūxíng , zhèngfēngtíngzhīxīnshúshí 。
  èrshísān , shǐguòjiāngshānzhīqīng 。 shānjiàn , dōngzhīduōwēifēngqiàozhàng , 西 。 xuánwàngdōngzhījìnchù , nánfēngsǒng , yúnchātiān , shìfēidòng 。 wènzhī , jiānglángshān 。 wàngér , èrshí , guòshíménjiē 。 jiànjiànjìn , lièérwéièr , zhuǎnérwéisān ; bànshǒu , gēnzhípōuxià ; zhī , yòushàngruìxiàliǎn , ruòduànérliánzhě , huànxíng , yúntónghuàn ! yàndànglíngfēng , huángshānshísǔn , sēnqiào , wéiguīguān ; qióngránzàishēnzhōng , zhūfēngxiāngyǎnyìng , fǎnshī 。 jìnyúndǐng , qióngrán , shìgèngwěijùn ; dànshānzhìpáng , xiāngjiàng , yuǎnwàngruòwéi 。 ruòfēngchūzhòngshānzhīshàng , wéibiànhuàn , érjìn 。
  liùyuèchū , xīnghuà 。
  liùyuèchū , chūjùn西mén , 西běixíng , dēnglǐng , shí , zhì , jiàngzhìchìshùlǐng 。 jiǔxiàliú 。 guògōngguǎn , èr , yóushíguò 。 yòuèr , jìng西xiàngào , běiyǒudèng 。 zhuǎnshàngshān 。 shíshānshēn , juérénháng , zhīsuǒwǎng 。 zhīshuǐ , jiǔérxià , shàngjìng , suìshídèngdào 。 fāngshūbèidànhàigāozhì , jiēwéi , qǐngzhī , jìngjiànsāi , wéi , érxíng 。 érshànggāo , yǎosuǒ , lièshuòshuòshuòshuò , juàn 。 shù , lǐngtóu, wéijuédǐng ; zhuǎnér西 , shānzhīshànggāofēngyǒubèizhězhègènggāochūbèide 。 xúnshānxíng , sān , píngchóudàngdàng , zhènglínghǎojìnletáohuāyuán , zhīzàiwànfēngdǐngshàng 。 zhōngdàoyǒutíng , 西láiwéixiānyóudào , dōngsuǒxíng 。 nánguòtōngxiānqiáo , yuèxiǎolǐngérxià , wèigōngguǎn , wèizhōnglóuzhīpéngláishí , léihōng jì zàiyān 。 jiànchūpéngláishípáng , shípínghǎoxiàngpíngbān , shuǐmànliúshímiàn , yúngòu 。 shǎoxià , érpíngzhěduō , jiānyuánxué , wéizào , wéijiù , wéizūn , wéijǐng , jiēdānmíng , jiǔxiānzhī 。 píngliúzhì , xiàduòzhōng , wànchū , chéngyǒuléitíngzhīshì , zhī 。 jiǔxiānzhì西 , qiánlín 。 shènhàodàng , érchénghóng , wànshānzhīshàng , wéiqīngyàngcuì , zàozhīyùnlíng ! yòuyǒushí 、 yuánzhū 、 méidòngzhūshèng 。 méidòngzài , jiàshíérchéngzhě , yǒuxiàchéngmén 。 tòuérshàng , jiùyǒujiǔxiān , qiánjiùyǒushuǐjīnggōng , jīn pǐ dǎo 。 dāngérxiàzhuì , èrzhìjiǔzhīshuǐ 。 xúnyòuxíng , zhìsān , fāngshūfǎn 。 yuē :“ jīndāngdànshénxiū , jìngjiǔxiān 。 láoxīnshèng , qiěmíng 。” fǎn , wǎngpéngláishí , xiǎn xiǎn guāng 、 chìjiànzhōng 。 shílài làn shíshàngliúguòdeshuǐpíngkuàng , qīngliúqīngqiǎn , shízhōusāndǎo , jìngqiān qiān liāoérshè 。 wǎnzuò , xīnyuèzhèngxuánfēngdǐng , píng , shénqínglǎng , jìngzhōngféngféng fēng shuǐshēng , shíchùléishēng 。 shìmèngzhōng 。
  chūjiǔ , jiǔxiān , xiàqióngjiǔ 。 jiǔqiěshù , sānérxià , jiǔdàojué 。 shùyuèqián , tiánjiǔyáo , lìngshànkāiniǎodào , zhítōngjiǔ , chū 。 huǐzuóyóujìngérshàng , nǎicóngdào , zuòshī 。 suìshùzhuānggǎi , jìngchūjiǔ , wéièr , zàizhīnán , zhèngjiǔxiānxiāngduì 。 qióngérshuǐyóufēiduòshēnxiá , xiáshí , liǎngwànrèn 。 shuǐchūchū , wèishísuǒèxiázhì , shìchū , cóngkōngzhuì , fēipēnchōng , shuǐshíxióngguān 。 zàixiàwéisānzhīzhūliánquán , jǐngtóng 。 yòuyǒutíng , yuēguānlán 。 shíyuētiānránzuò , yǒutíngzhī 。 cóngshàngxiàlǐngjiàn , pánzhéxiázhōng 。 xiáshàngxiàkuān , zhūliánzhīshuǐ , cóngzhèngmiànzhuìxià ; guǎnzhīshuǐ , cóngpángǎifèi 。 liǎngquánbìngxuán , xiáxiàxiāo , tiězhàngzhōuzhōuwéidejǐnjǐnde , shàngtiānbìng , lóngshuāng , xiàtán 。 tánshuǐshēnhóngchéng , suīxiǎo , érjùnhuánsuǒ , liújiāoyìng , cuōshèng , wéiwéizuì ! suǒwèi 。
  chūzhìjiàn , fāngshūchūxiá , zuòdàixiákǒu ,  。 yuánjiànshíérjìn , tánbiānshíshàng , yǎngshìshuāngcóngkōngyāojiǎo , shíshàngwèngkǒu 。 zhèngzàiduān , tuílàng , yǎnyūnliúhuī 。 yǎngyīngjiē , néngshě 。 xúnjiànxià , liǎngxiáxiāo , shuǐxiéhuí , jiànyòuzhīzhīqióng 。 zuǒwàngyǒubǎnfēijiàwēishuǐbiānchūzhīshíduàndèngjiān , luànliúér , pān 。 suìshèjiàncóngzuǒ , zhīshímén 。 liǎngzhìshì , còujǐnróng线xiàn ,  , kāikāi , xiàyǒngbēnquán , shàngàiyúnyǐng 。 rényuánzhìjiān, yuánrán , yīnfēngchuīzhī , lǐnlǐnduò 。 gàilái , shānshēnjué , yōuqiào , wéiwénquánshēngniǎoěr 。
  chū , shānshìjiànkāi 。 jiànyòuwēizhàngpíngliè , zuǒfēifèngfēnghuíxiángduìzhī , luànliúràoxià , huòwéichéngtán , huòwéidǎoxiá 。 ruòliùzhīxīng , zhīfēifèng , zhīpánshí , jiǔzhījiāngjūnyán , jiēmíng 。 rándàiyúnzhēngxiáwèi , zàishānshuǐzhōng , érqiú ? gàishuǐchéngxiázhǎn , de , pángbēngtuíshí , xiéchāwéiyán, héngjiàwéishì , céngdiéchénglóu , chéngdòng ; xuán , huánliú , zhūquán ; jiēzuò , zhuó , yīnzhúérnòngyúnyān 。 shùzhījiān , néng , néngqiánzhějìng 。 měixiàchù , jiànyǒubiéxué , 穿chuānyántōngér , pángshū , jìngqióng ! ruòshuǐzhīhuòxuánhuòtíng tíng shuǐérliútōng , huòfēidiézhù , kuāngsāndié、 yàndànglóngqiū , chángshànshèng , wèiruòshānwēijiē 。
  chūjiǔ 。 沿yánjiànshānzhuǎn , dōngxiàng , shǐyǒugēngyúnqiáoshízhījiā , ránjiànrénzhì , wèiyǒujīngzhě 。 yòu , zhìzhīshí , chūxiàngdào 。
  chūshí , guòsuànlǐng驿 , zhì 。 wénhéng驿西shí , yǒushísuǒshān , yánshízuìshèng , wéijiǔxiānmèngsuǒ 。 mǐnyǒu “ chūnyóushísuǒ , qiūyóu ”  , suīwèishí , ránshīzhījiāo 。 chéngxìngsuìxíng 。 héngshàngshí , nǎi宿 。
  shí , zhì , cóngxiǎowéishísuǒyóu 。 西xiàngshān , yuèxiǎolǐng 。 yòu ,  , shísuǒnán 。 xún西zhuǎn , yǎngjiànfēngdǐngcóng , zǎn 。 西běixíngjiǔzhī , yǒulóubàngshān西xiàng , nǎidēngshāndào 。 shídèngjùn , suìduǎnérshàng 。 dèngzhé , shíyīn , qiúzhīlǎoténg , pánjiéwēishízhīshàng , yuánshàngxià , yìngjué 。 yǒutíngwēishí , jiǒngtǐnggāoyuǎnlíng , wéiduì 。 tíngdāngshānzhībàn 。 zàizhé , shíwēiránzhíshàng , qióng , fēiyányánchuíbànkōng 。 zàishàngliǎngzhé , shídòngmén , chūjiǔxiān , xuānchǎngjié 。 zuǒwéisēng , shānlíngkōng , píngtiào 。 hòuliùqiàofēng , gāojiēshùshízhàng , měifēngèrsānchǐ 。 fēngxiàshíxiāochéng , xiàzhōng , tòulòufēngzhīdǐng 。 sōngyǎnténgyán , zòngchéngshèng 。 sēnggōngmíngfāng , shānsuǒchǎn 。 jìngxià , zhìchuíyán , zuǒgèngyǒujìng 。 yuē :“ yǒu ,” guǒshídòngqiànkōng 。 穿chuāndòngérxià , zhìbànshāntíng 。 xiàshān , chūhéngérfǎn 。
  shìyóu , wèiliùshíyǒusān , shěngèr , jīngxiànshíjiǔ , shí , yóumíngshānzhěsān 。

 延伸阅读:游九鲤湖日记文言文翻译


PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 韩非子和氏拼音版注音版

  文言文之家为大家整理韩非子和氏拼音版、韩非子和氏注音版,欢迎阅读。 韩非子和氏注音版 《 和hé氏shì 》 楚chǔ人rén和hé氏shì得de玉yù璞pú楚chǔ山shān中zhōng , 奉f...

 • 秋思古诗拼音版 张籍秋思古诗注音版

  张籍秋思古诗注音版 秋 qiū 思 sī 洛 lu 阳 yng 城 chng 里 lǐ 见 jin 秋 qiū 风 fēng , 欲 y 作 zu 家 jiā 书 shū 意 y 万 wn 重 chng 。 复 f 恐 kǒng 匆 cōng 匆 cōng 说 shuō 不 b 尽 jn , 行 x......

 • 待漏院记拼音版注音及翻译

  待漏院记注音版 待dài漏lòu院yuàn记jì 天tiān道dào不bù言yán , 而ér品pǐn物wù亨hēng 、 岁suì功gōng成chéng者zhě , 何hé谓wèi也yě ? 四sì...

 • 小长干曲古诗带拼音版

  《小长干曲》是唐代诗人崔国辅的作品。 小长干曲古诗注音版 小 xiǎo 长 chng 干 gān 曲 qǔ 月 yu 暗 n 送 sng 湖 h 风 fēng , 相 xiāng 寻 xn 路 l 不 b 通 tōng 。 菱 lng 歌 gē 唱 chng 不 b 彻 ch , 知...

 • 江淮之蜂蟹文言文拼音版

  江淮之蜂蟹文言文注音版 《 江 jiāng 淮 hui 之 zhī 蜂 fēng 蟹 xi 》 淮 hui 北 běi 蜂 fēng 毒 d , 尾 wěi 能 nng 杀 shā 人 rn ; 江 jiāng 南 nn 蟹 xi 雄 xing , 螯 o 能 nng 敌 d 虎 hǔ 。 然 rn......

 • 寺人披见文公注音版 寺人披见文公拼音版

  寺人披见文公注音版 寺sì人rén披pī见jiàn文wén公gōng 吕lǚ 、 郤xì畏wèi逼bī , 将jiāng焚fén公gōng宫gōng而ér弑shì晋jìn侯hóu 。 寺sì人rén披...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号