师说注音版拼音版及原文翻译

编辑:文言文之家 时间:2021-09-06 12:01:07

 《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇文言文,文章阐说从师求学的道理,讽刺耻于相师的世态,教育了青年,起到转变风气的作用。以下是师说原文注音版和拼音版及翻译,欢迎阅读。

师说原文注音版

  shīshuō
  zhīxuézhěyǒushī 。 shīzhě , suǒchuándàoshòujiěhuò 。 rénfēishēngérzhīzhīzhě , shúnénghuò ? huòércóngshī , wéihuò , zhōngjiě 。 shēngqián , wéndàoxiān , cóngérshīzhī ; shēnghòu , wéndàoxiān, cóngérshīzhī 。 shīdào , yōngzhīniánzhīxiānhòushēng ? shìguìjiàn , chángshào , dàozhīsuǒcún , shīzhīsuǒcún 。
  jiē ! shīdàozhīchuánjiǔ ! rénzhīhuònán ! zhīshèngrén , chūrényuǎn , yóuqiěcóngshīérwènyān ; jīnzhīzhòngrén , xiàshèngrényuǎn , érchǐxuéshī 。 shìshèngshèng ,  。 shèngrénzhīsuǒwéishèng , rénzhīsuǒwéi , jiēchū ? ài , shīérjiàozhī ; shēn , chǐshīyān , huò 。 tóngzhīshī , shòuzhīshūérdòuzhě , fēisuǒwèichuándàojiěhuòzhě 。 dòuzhīzhī , huòzhījiě , huòshīyān , huòyān , xiǎoxuéér , wèijiànmíng 。 yuèshībǎigōngzhīrén , chǐxiāngshī 。 shìzhī , yuēshīyuēyúnzhě , qúnérxiàozhī 。 wènzhī , yuē :“ niánxiāngruò , dàoxiāng 。 wèibēixiū , guānshèngjìn 。”  ! shīdàozhīzhī 。 yuèshībǎigōngzhīrén , jūn齿chǐ , jīnzhìnǎifǎnnéng , guài !
  shèngrénchángshī 。 kǒngshītán 、 chánghóng 、 shīxiāng 、 lǎodān 。 tánzhī , xiánkǒng 。 kǒngyuē : sānrénxíng, yǒushī 。 shìshī , shīxián , wéndàoyǒuxiānhòu , shùyǒuzhuāngōng , shìér 。

  shìzipán , niánshí , hàowén , liùjīngzhuànjiētōngzhī , shí , xué 。 jiānéngxíngdào , zuò 《 shīshuō 》 zhī 。

师说拼音版原文

  shī shuō
  gǔ zhī xué zhě bì yǒu shī 。 shī zhě , suǒ yǐ chuán dào shòu yè jiě huò yě 。 rén fēi shēng ér zhī zhī zhě , shú néng wú huò ? huò ér bù cóng shī , qí wéi huò yě , zhōng bù jiě yǐ 。 shēng hū wú qián , qí wén dào yě gù xiān hū wú , wú cóng ér shī zhī ; shēng hū wú hòu , qí wén dào yě yì xiān hū wú , wú cóng ér shī zhī 。 wú shī dào yě , fū yōng zhī qí nián zhī xiān hòu shēng yú wú hū ? shì gù wú guì wú jiàn , wú cháng wú shào , dào zhī suǒ cún , shī zhī suǒ cún yě 。
  jiē hū ! shī dào zhī bù chuán yě jiǔ yǐ ! yù rén zhī wú huò yě nán yǐ ! gǔ zhī shèng rén , qí chū rén yě yuǎn yǐ , yóu qiě cóng shī ér wèn yān ; jīn zhī zhòng rén , qí xià shèng rén yě yì yuǎn yǐ , ér chǐ xué yú shī 。 shì gù shèng yì shèng , yú yì yú 。 shèng rén zhī suǒ yǐ wéi shèng , yú rén zhī suǒ yǐ wéi yú , qí jiē chū yú cǐ hū ? ài qí zǐ , zé shī ér jiào zhī ; yú qí shēn yě , zé chǐ shī yān , huò yǐ 。 bǐ tóng zǐ zhī shī , shòu zhī shū ér xí qí jù dòu zhě , fēi wú suǒ wèi chuán qí dào jiě qí huò zhě yě 。 jù dòu zhī bù zhī , huò zhī bù jiě , huò shī yān , huò bù yān , xiǎo xué ér dà yí , wú wèi jiàn qí míng yě 。 wū yī yuè shī bǎi gōng zhī rén , bù chǐ xiāng shī 。 shì dà fū zhī zú , yuē shī yuē dì zǐ yún zhě , zé qún jù ér xiào zhī 。 wèn zhī , zé yuē :“ bǐ yǔ bǐ nián xiāng ruò yě , dào xiāng sì yě 。 wèi bēi zé zú xiū , guān shèng zé jìn yú 。” wū hū ! shī dào zhī bù fù kě zhī yǐ 。 wū yī yuè shī bǎi gōng zhī rén , jūn zǐ bù chǐ , jīn qí zhì nǎi fǎn bù néng jí , qí kě guài yě yú !
  shèng rén wú cháng shī 。 kǒng zǐ shī tán zǐ 、 cháng hóng 、 shī xiāng 、 lǎo dān 。 tán zǐ zhī tú , qí xián bù jí kǒng zǐ 。 kǒng zǐ yuē : sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 。 shì gù dì zǐ bù bì bù rú shī , shī bù bì xián yú dì zǐ , wén dào yǒu xiān hòu , shù yè yǒu zhuān gōng , rú shì ér yǐ 。
  lǐ shì zi pán , nián shí qī , hào gǔ wén , liù yì jīng zhuàn jiē tōng xí zhī , bù jū yú shí , xué yú yú 。 yú jiā qí néng xíng gǔ dào , zuò 《 shī shuō 》 yǐ yí zhī 。

师说文言文翻译

 古代求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解释疑难问题的人。人不是生下来就懂得道理的,谁会没有疑惑呢?有了疑惑,如果不跟从老师学习,他所存在的疑惑,就最终不能理解了。在我之前出生的人,他们听闻见识事情也本来比我早,我应该跟从他,把他当作老师;在我之后出生的人,如果他懂得的道理也早于我,我也应该跟从他把他当作老师。我是向他学习道理,哪里去考虑他的年龄比我大还是小呢?因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

 唉,古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的一般人,他们的才智跟圣人相差很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所是愚人,大概都是出于这里吧?人们爱他们的孩子,就选择老师来教他,但是对于他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些教小孩子的启蒙老师,是教他们读书,帮助他们学习断句的,不是我所说的传授道理、解答疑难问题的老师。不了解句读,疑惑就不能解开,有的向老师求解,有的却不向老师求解,小的方面去学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以向他人学习为耻。士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就聚集在一起讥笑人家。问他们为什么讥笑,就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师就感到羞耻,以高官为师就近乎谄媚。”唉!古代那种跟从老师学习的风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上这些人,难道值得奇怪吗?

 圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子。孔子说:“几个人一起走,其中一定有可以当我的老师的人。”因此学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

 李家的孩子蟠,年龄十七,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。我赞许他能够遵行古人从师的途径,写这篇《师说》来赠送他。

师说原文注释

 (1)学者:求学的人。

 (2)师者,所以传道受业解惑也:老师,是用来传授道理、交给学业、解释疑难问题的人。所以,用来……的。道,指儒家之道。受,通“授”,传授。业,泛指古代经、史、诸子之学及古文写作。惑,疑难问题。

 (3)人非生而知之者:人不是生下来就懂得道理。之,指知识和道理。知,懂得。

 (4)其为惑也:他所存在的疑惑。

 (5)生乎吾前:即生乎吾前者。乎:相当于“于”,与下文“先乎吾”的“乎”相同。

 (6)闻:听见,引申为知道,懂得。

 (7)从而师之:跟从(他),拜他为老师。师,意动用法,以……为师。从师,跟从老师学习。

 (8)吾师道也:我(是向他)学习道理。师,用做动词。

 (9)夫庸知其年之先后生于吾乎:哪里去考虑他的年龄比我大还是小呢?庸,发语词,难道。知,了解、知道。之,取独。

 (10)是故:因此,所以。无:无论、不分。

 (11)道之所存,师之所存也:意思说哪里有道存在,哪里就有我的老师存在。

 (12)师道:从师的传统。即上文所说的“古之学者必有师”。

 (13)出人:超出于众人之上。

 (14)犹且:尚且。

 (15)众人:普通人,一般人。

 (16)下:不如,名作动。

 (17)耻学于师:以向老师学习为耻。耻,以……为耻

 (18)是故圣益圣,愚益愚:因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。益,更加、越发。

 (19)于其身:对于他自己。身,自身、自己。

 (20)惑矣:(真是)糊涂啊!

 (21)彼童子之师:那些教小孩子的(启蒙)老师。

 (22)授之书而习其句读:教给他书,(帮助他)学习其中的文句。之,指童子。习,使……学习。其,指书。句读,也叫句逗,古人指文辞休止和停顿处。文辞意尽处为句,语意未尽而须停顿处为读(逗)。

 (23)句读之不知:不知断句风逗。与下文“惑之不解”结构相同。之,提宾标志。

 (24)或师焉,或不焉:有的(指“句读之不知”这样的小事)从师,有的(指“惑之不解”这样的大事)不从师。不,通“否”。

 (25)小学而大遗:学了小的(指“句读之不知”)却丢了大的(指“惑之不解”)。遗,丢弃,放弃。

 (26)巫医:古时巫、医不分,指以看病和降神祈祷为职业的人。百工:各种手艺。

 (27)相师:拜别人为师。

 (28)族:类。

 (29)曰师曰弟子云者:说起老师、弟子的时候。

 (30)年相若:年岁相近。

 (31)位卑则足羞,官盛则近谀:以地位低的人为师就感到羞耻,以高官为师就近乎谄媚。足,可,够得上。盛,高大。谀,谄媚。

 (32)复:恢复。

 (33)君子:即上文的“士大夫之族”。不齿:不屑与之同列,即看不起。或作“鄙之”。

 (34)乃:竟,竟然。

 (35)其可怪也欤:难道值得奇怪吗。其,难道,表反问。欤,语气词,表感叹。

 (36)圣人无常师:圣人没有固定的老师。常,固定的。

 (37)郯子:春秋时郯国的国君,相传孔子曾向他请教官职。苌(cháng)弘:东周敬王时候的大夫,相传孔子曾向他请教古乐。师襄:春秋时鲁国的乐官,名襄,相传孔子曾向他学琴。老聃:即老子,姓李名耳,春秋时楚国人,思想家,道家学派创始人。

 (38)之徒:这类。

 (39)三人行,则必有我师:三人同行,其中必定有我的老师。《论语•述而》原话:“子曰:‘三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。’”

 (40)不必:不一定。

 (41)术业有专攻:在业务上各有自己的专门研究。攻,学习、研究。

 (42)李氏子蟠:李家的孩子名蟠。李蟠,韩愈的弟子,唐德宗贞元十九年(803年)进士。

 (43)六艺经传(zhuàn)皆通习之:六艺的经文和传文都普遍的学习了。六艺,指六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六部儒家经典。《乐》已失传,此为古说。经,两汉及其以前的散文。传,古称解释经文的著作为传。通,普遍。

 (44)不拘于时:指不受当时以求师为耻的不良风气的束缚。时,时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气。于,被。

 (45)余嘉其能行古道:赞许他能遵行古人从师学习的风尚。嘉:赞许,嘉奖。

 (46)贻:赠送,赠予。

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家