逍遥游原文注音版拼音全文译文

发布时间:2020-02-25 20:32:23 编辑:文言文之家

 《逍遥游》是《庄子·内篇》的第一篇,作者是战国时期哲学家、文学家的庄周。以下是逍遥游原文注音版拼音、逍遥游全文译文,欢迎阅读。

逍遥游原文注音版拼音

 《 xiāoyáoyóu
  xiānqín · zhuāngzhōu
  běimíngyǒumíngwéikūnkūnzhīzhīqiān ; huàérwéiniǎomíngwéipéngpéngzhībèizhīqiān ; érfēiruòchuítiānzhīyúnshìniǎohǎiyùnjiāngnánmíngnánmíngzhětiānchí 。《 xiézhězhìguàizhě 。《 xiézhīyányuē :“ péngzhīnánmíngshuǐsānqiāntuányáoérshàngzhějiǔwànliùyuèzhě 。” chénāishēngzhīxiāngchuītiānzhīcāngcāngzhèng ? yuǎnérsuǒzhì ? shìxiàruòshìqiěshuǐzhīhòuzhōubēishuǐàotángzhīshàngjièwéizhīzhōu ; zhìbēiyānjiāoshuǐqiǎnérzhōufēngzhīhòujiǔwànfēngzàixiàérhòunǎijīnpéifēng ; bēiqīngtiānérzhīyāoèzhěérhòunǎijīnjiāngnántiáoxuéjiūxiàozhīyuē :“ xuèérfēiqiāngfāngérzhǐshízhìérkòngérzhījiǔwànérnánwéi ?” shìmǎngcāngzhěsāncānérfǎnyóuguǒrán ; shìbǎizhě宿xiǔchōngliáng ; shìqiānzhěsānyuèliángzhīèrchóngyòuzhī ! xiǎozhìzhìxiǎoniánniánzhīrán ? zhāojūnzhīhuìshuòhuìzhīchūnqiūxiǎoniánchǔzhīnányǒumínglíngzhěbǎisuìwéichūnbǎisuìwéiqiū ; shàngyǒu椿chūnzhěqiānsuìwéichūnqiānsuìwéiqiūniánérpéngnǎijīnjiǔwénzhòngrénzhībēi ?
  tāngzhīwènshì :“ qióngzhīběiyǒumínghǎizhětiānchíyǒuyān广guǎngshùqiānwèiyǒuzhīxiūzhěmíngwéikūnyǒuniǎoyānmíngwéipéngbèiruòtàishānruòchuítiānzhīyún ; tuányáoyángjiǎoérshàngzhějiǔwànjuéyúnqīngtiānránhòunánqiěshìnánmíngchìyànxiàozhīyuē :‘ qiěshì ? téngyuèérshàngguòshùrènérxiàáoxiángpénghāozhījiānfēizhīzhìérqiěshì ?’” xiǎozhībiàn
  zhìxiàoguānxíngxiāngjūnérzhēngguózhěshìruòérsòngróngyóuránxiàozhīqiěshìzhīérjiāquànshìfēizhīérjiādìngnèiwàizhīfēnbiànróngzhījìngshìwèishuòshuòránsuīrányóuyǒuwèishùlièfēngérxínglíngránshànxúnyǒuérhòufǎnzhìzhěwèishuòshuòránsuīmiǎnxíngyóuyǒusuǒdàizhěruòchéngtiānzhīzhèngérliùzhībiànyóuqióngzhěqiědàizāi ? yuēzhìrénshénréngōngshèngrénmíng
  yáoràngtiānxiàyóuyuē :“ yuèchūérjuéhuǒ ; guāngnán ? shíjiàngéryóujìnguàn ; láo ? értiānxiàzhìéryóushīzhī ; shìquēránqǐngzhìtiānxià 。” yóuyuē :“ zhìtiānxiàtiānxiàzhì ; éryóudàizijiāngwèimíng ? míngzhěshízhībīn ; jiāngwèibīn ? jiāoliáocháoshēnlínguòzhī ; yǎnshǔyǐnguòmǎnguīxiūjūnsuǒyòngtiānxiàwéi ! páorénsuīzhìpáoshīzhùyuèzūnérdàizhī !”
  jiānwènliánshūyuē :“ wényánjiēérdàngwǎngérfǎnjīngyányóuhànér ; yǒujìngtíngjìnrénqíngyān 。” liánshūyuē :“ yánwèizāi ?” yuē :“ miǎozhīshānyǒushénrényānruòbīngxuěnàoyuēruòchǔshífēngyǐnchéngyúnfēilóngéryóuhǎizhīwài ; shénníng使shǐérniánshúshìkuángérxìn 。” liánshūyuē :“ ránzhěwénzhāngzhīguānlóngzhězhōngzhīshēngwéixíngháiyǒulóngmángzāi ? zhìyǒuzhī ! shìyányóushízhīrénzhījiāngpángwànwéishìluànshúyāntiānxiàwéishì ! zhīrénzhīshāngjìntiānérhànjīnshíliúshānjiāoérshìchéngòukāngjiāngyóutáozhùyáoshùnzhěshúkěnwéishì ?” sòngrénzhāngérshìzhūyuèyuèrénduànwénshēnsuǒyòngzhīyáozhìtiānxiàzhīmínpínghǎinèizhīzhèngwǎngjiànmiǎozhīshānfénshuǐzhīyángyǎoránsàngtiānxiàyān
  huìwèizhuāngyuē :“ wèiwángzhīzhǒngshùzhīchéngérshídànchéngshuǐjiāngjiānnéngpōuzhīwéipiáoluòsuǒróngfēixiāoránwèiyòngérpǒuzhī 。” zhuāngyuē :“ zhuōyòngsòngrényǒushànwéijūnshǒuzhīyàozhěshìshìpíngkuàngwéishìwénzhīqǐngmǎifāngbǎijīnérmóuyuē :‘ shìshìwéipíngkuàngguòshùjīnjīnzhāoérbǎijīnqǐngzhī 。’ zhīshuōwángyuèyǒunànwáng使shǐzhījiāngdōngyuèrénshuǐzhànbàiyuèrénlièérfēngzhīnéngjūnshǒuhuòfēnghuòmiǎnpíngkuàngsuǒyòngzhījīnyǒudànzhīwéizūnérjiāngéryōuluòsuǒróng ? yóuyǒupéngzhīxīn !”
  huìwèizhuāngyuē :“ yǒushùrénwèizhīchūběnyōngzhǒngérzhòngshéngxiǎozhīquánérzhōngguīzhījiàngzhějīnzhīyánéryòngzhòngsuǒtóng 。” zhuāngyuē :“ jiànshēng ? bēishēnérhòuáozhě ; dōng西tiàoliánggāoxià ; zhòngwǎngjīnniúruòchuítiānzhīyúnnéngwéiérnéngzhíshǔjīnyǒushùhuànyòngshùzhīyǒuzhīxiāng广guǎngzhīpánghuángwéixiāoyáoqǐnxiàyāojīnhàizhěsuǒyòngānsuǒkùnzāi !”

逍遥游全文译文

 北方的大海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲的体积,不知道大到有几千里。变化成为鸟,它的名字就叫做鹏。鹏的脊背,真不知道长到有几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的翅膀就好像天边的云。这只鹏鸟,当海动风气的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然的大池子。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。这本书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。”像野马奔腾一样的游气,飘飘扬扬的尘埃,都是活动着的生物的气息相互吹拂所致。天空是那么湛蓝湛蓝的,难道就是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?鹏鸟从高空往下看的时候,也不过就像这个样子罢了。如果聚集的水不深,那么它就没有负载一艘大船的力量了。在堂前低洼的地方倒上一杯水,一棵小草就能被当作是一艘船,放一个杯子在上面就会被粘住,这是水浅而船却大的原因。如果聚集的风不够强大的话,那么负载一个巨大的翅膀也就没有力量了。因此,鹏在九万里的高空飞行,风就在它的身下了,凭借着风力,背负着青天毫无阻挡,然后才开始朝南飞。蝉和小斑鸠讥笑鹏说:“我们奋力而飞,碰到榆树和檀树就停止,有时飞不上去,落在地上就是了。何必要飞九万里到南海去呢?”到近郊去的人,只带当天吃的三餐粮食,回来肚子还是饱饱的;到百里外的人,要用一整夜时间舂米准备干粮;到千里外的人,要聚积三个月的粮食。蝉和小斑鸠这两只小虫、鸟又知道什么呢。小智比不上大智,短命比不上长寿。怎么知道是这样的呢?朝生暮死的菌类不知道是一天。春生夏死、夏生秋死的寒蝉,不知道一年的时光,这就是短命。楚国的南方有一种大树(灵龟),它把五百年当作一个春季,五百年当作一个秋季。上古时代有一种树叫做大椿,它把八千年当作一个春季,八千年当作一个秋季,这就是长寿。可是彭祖到如今还是以年寿长久而闻名于世,人们与他攀比,岂不可悲可叹!

 商汤问棘的话也是这样的:“在草木不生的极远的北方,有个很深的大海,那就是天池。里面有条鱼,它的身子有几千里宽,没有人知道它有多长,它的名字叫做鲲。有一只鸟,它的名字叫做鹏。鹏的背像泰山,翅膀像天边的云;借着旋风盘旋而上九万里,超越云层,背负青天,然后向南飞翔,将要飞到南海去。小泽里的麻雀讥笑鹏说:‘它要飞到哪里去呢?我一跳就飞起来,不过数丈高就落下来,在蓬蒿丛中盘旋,这也是极好的飞行了。而它还要飞到哪里去呢?’”这就是小和大的不同了。

 所以,那些才智能胜任一官的职守,行为能够庇护一乡百姓的,德行能投合一个君王的心意的,能力能够取得全国信任的,他们看待自己,也像上面说的那只小鸟一样。而宋荣子对这种人加以嘲笑。宋荣子这个人,世上所有的人都称赞他,他并不因此就特别奋勉,世上所有的人都诽谤他,他也并不因此就感到沮丧。他认定了对自己和对外物的分寸,分辨清楚荣辱的界限,就觉得不过如此罢了。他对待人世间的一切,都没有拼命去追求。即使如此,他还是有未达到的境界。列子乘风而行,飘然自得,驾轻就熟。十五天以后返回;他对于求福的事,没有拼命去追求。这样虽然免了步行,还是有所凭借的。倘若顺应天地万物的本性,驾驭着六气的变化,邀游于无穷的境地,他还要凭借什么呢?所以说:修养最高的人能任顺自然、忘掉自己,修养达到神化不测境界的人无意于求功,有道德学问的圣人无意于求名。

 尧要把天下让给许由,说:“太阳月亮出来了,而小火把还不熄灭,它的亮度,要和日月相比不是太难了吗!及时雨降下了,还要灌溉田地,对于滋润禾苗,不是徒劳吗!你如果成了君王,天下一定大治,而我还徒居其位,我自己感到惭愧极了,请允许我把天下交给你。”许由说:“你治理天下,天下已经治理好了,而我再接替你,我岂不是为名而来吗?名,是依附于实的客体,我难道要做有名无实的客体吗?鹪鹩在深林中筑巢,只要一根树枝;鼹鼠饮河水,只要肚子喝饱。请你回去吧,天下对于我没有什么用!厨子虽然不下厨,主祭的人却不应该超越权限而代行厨子的职事。”

 肩吾向连叔求教:“我从接舆那里听到谈话,大话连篇没有边际,一说下去就回不到原来的话题上。我十分惊恐他的言谈,就好像天上的银河没有边际,跟一般人的言谈差异甚远,确实是太不近情理了。”连叔问:“他说的是些什么呢?”肩吾转述道:“‘在遥远的姑射山上,住着一位神人,皮肤润白像冰雪,体态柔美如处女,不食五谷,吸清风饮甘露,乘云气驾飞龙,遨游于四海之外。他的神情那么专注,使得世间万物不受病害,年年五谷丰登。’我认为这全是虚妄之言,一点也不可信。”连叔听后说:“是呀!对于瞎子没法同他们欣赏花纹和色彩,对于聋子没法同他们聆听钟鼓的乐声。难道只是形骸上有聋与瞎吗?思想上也有聋和瞎啊!这话似乎就是说你肩吾的呀。那位神人,他的德行,与万事万物混同一起,以此求得整个天下的治理,谁还会忙忙碌碌把管理天下当成回事!那样的人哪,外物没有什么能伤害他,滔天的大水不能淹没他,天下大旱使金石熔化、土山焦裂,他也不感到灼热。他所留下的尘埃以及瘪谷糠麸之类的废物,也可造就出尧舜那样的圣贤仁君来,他怎么会把忙着管理万物当作己任呢!北方的宋国有人贩卖帽子到南方的越国,越国人不蓄头发满身刺着花纹,没什么地方用得着帽子。尧治理好天下的百姓,安定了海内的政局,到姑射山上、汾水北面,去拜见四位得道的高士,不禁怅然若失,忘记了自己居于治理天下的地位。”

 惠子对庄子说:“魏王送给我大葫芦的种子,我种下后结出的葫芦大得可以容纳五石。用它来盛水,它却因质地太脆无法提举。切开它当瓠,又大而平浅无法容纳东西。我不是嫌它不大,只是因为它无用,我把它砸了。”庄子说:“你真不善于使用大的物件。宋国有个人善于制作防止手冻裂的药,他家世世代代都以漂洗丝絮为职业。有个客人听说了,请求用一百金来买他的药方。这个宋国人召集全家商量说:‘我家世世代代靠这种药从事漂洗丝絮,一年所得不过数金;现在一旦卖掉这个药方马上可得百金,请大家答应我卖掉它。’这个客人买到药方,就去游说吴王。那时正逢越国有难,吴王就命他为将,在冬天跟越国人展开水战,大败越人,吴王就割地封侯来奖赏他。同样是一帖防止手冻裂的药方,有人靠它得到封赏,有人却只会用于漂洗丝絮,这是因为使用方法不同啊。现在你有可容五石东西的大葫芦,为什么不把它系在身上作为腰舟而浮游于江湖呢?却担忧它大而无处可容纳,可见你的心地过于浅陋狭隘了!”

 惠子对庄子说:“我有一棵大树,人家把它叫做臭椿;它那树干上有许多赘瘤,不合绳墨,它那枝权弯弯曲曲,不合规矩。它长在路边,木匠都不看它一眼。现在你说的那段话,大而没有用,大家都不相信。”庄子说:“你难道没见过野猫和黄鼠狼吗?屈身伏在那里,等待捕捉来来往往的小动物;它捉小动物时东跳西跃,不避高下;但是一踏中捕兽的机关陷阱,就死在网中。再看那牦牛,它大如天边的云;这可以说够大的了,但是却不能捕鼠。现在你有一棵大树,担忧它没有用处,为什么不把它种在虚无之乡,广阔无边的原野,随意地徘徊在它的旁边,逍遥自在地躺在它的下面;这样大树就不会遭到斧头的砍伐,也没有什么东西会伤害它。它没有什么用处,又哪里会有什么困苦呢?”

 【延伸阅读】

 逍遥游庄子文言文翻译、注释

 庄子内篇逍遥游原文及翻译

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2023-03-30 15:55:40

相关阅读

 • 庄子外篇马蹄原文及翻译

  庄子外篇马蹄 【原文】 马,蹄可以践霜雪,毛可以御风寒,龁草饮水(1),翘足而陆(2),此马之真性也。虽有义台路寝(3),无所用之。及至伯乐(4),曰:我善治马。烧之(5),剔之(6),刻之(7),雒...

 • 庄子渔父注音版拼音版

  文言文之家为大家整理庄子渔父注音版、庄子渔父拼音版,欢迎阅读。 庄子渔父注音版 《 庄zhuāng子zǐ · 杂zá篇piān · 渔yú父fǔ 》 孔kǒng子zǐ游yóu乎hū缁zī帷wéi之z...

 • 庄子送葬,过惠子之墓原文及翻译

  【原文】 庄子送葬,过惠子之墓,顾谓从者曰:郢人垩①漫②其鼻端,若③蝇翼,使匠石斲④之。匠石运斤⑤成风,听而斲之,尽⑥垩而鼻不伤,郢人立不失容。宋元君闻之,召⑦匠石曰:尝...

 • 庄子外篇至乐拼音版注音版

  文言文之家为大家整理庄子外篇至乐拼音版、庄子外篇至乐注音版,欢迎阅读。 庄子外篇至乐注音版 《 庄zhuāng子zǐ · 外wài篇piān · 至zhì乐lè 》 天tiān下xià有yǒu至zh...

 • 庄子外篇天地拼音版注音版

  文言文之家为大家整理庄子外篇天地拼音版、庄子外篇天地注音版,欢迎阅读。 庄子外篇天地注音版 《 庄zhuāng子zǐ · 外wài篇piān · 天tiān地dì 》 天tiān地dì虽suī大dà...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号