答谢中书书原文拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-03-03 22:46:01

答谢中书书文言文注音版

   xièzhōngshūshū

   shānchuānzhīměi , láigòngtán 。 gāofēngyún , qīngliújiàn 。 liǎngànshí , jiāohuī 。 qīnglíncuìzhú , shíbèi 。 xiǎojiāngxiē , yuánniǎoluànmíng ; tuí , chénlínjìngyuè , shíshìjièzhīxiān , kānglái , wèiyǒunéngzhě 。

答谢中书书原文拼音版

   dá xiè zhōng shū shū

   shān chuān zhī měi , gǔ lái gòng tán 。 gāo fēng rù yún , qīng liú jiàn dǐ 。 liǎng àn shí bì , wǔ sè jiāo huī 。 qīng lín cuì zhú , sì shí jù bèi 。 xiǎo wù jiāng xiē , yuán niǎo luàn míng ; xī rì yù tuí , chén lín jìng yuè , shí shì yù jiè zhī xiān dū , zì kāng lè yǐ lái , wèi fù yǒu néng yǔ qí qí zhě 。

  为您推荐:答谢中书书文言文翻译及注释


Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签