楚人隐形拼音版原文注音

发布时间:2020-03-07 21:37:16 编辑:文言文之家

楚人隐形拼音版原文注音

楚人隐形原文注音

 《 chǔrényǐnxíng
  chǔrénpínhuáinán 》, detánglángchánzhàngyǐnxíng ”, suìshùxiàyǎng —— tánglángzhíchánzhāizhī
  luòshùxiàshùxiàxiānyǒuluònéngfēnbiésǎoshùdòuguīzhàngwènyuē :“ jiàn ?” shǐshíhéngyánjiàn ”, jīngnǎiyànjuànkāndàiyúnjiàn ”。
  hēiránshìduìmiànrénsuìxiànxiànguānshòushuōběnguānxiàofàngérzhì

楚人隐形拼音版文言文

 chǔ rén yǐn xíng

 楚人隐形

 chǔ rén pín jū , dú 《 huái nán zi 》, de “ táng láng sì chán zì zhàng yè kě yǐ yǐn xíng ”, suì yú shù xià yǎng qǔ yè —— táng láng zhí yè sì chán , yǐ zhāi zhī 。

 楚人贫居,读《淮南子》,得“螳螂伺蝉自障叶可以隐形”,遂于树下仰取叶——螳螂执叶伺蝉,以摘之。

 yè luò shù xià , shù xià xiān yǒu luò yè , bù néng fù fēn bié 。 sǎo qǔ shù dòu guī , yī yī yǐ yè zì zhàng , wèn qí qī yuē :“ rǔ jiàn wǒ bù ?” qī shǐ shí héng dá yán “ jiàn ”, jīng rì , nǎi yàn juàn bù kān , dài yún “ bù jiàn ”。

 叶落树下,树下先有落叶,不能复分别。扫取数斗归,一一以叶自障,问其妻曰:“汝见我不?”妻始时恒答言“见”,经日,乃厌倦不堪,绐云“不见”。

 hēi rán dà xǐ , jī yè rù shì , duì miàn qǔ rén wù 。 lì suì fù yì xiàn 。 xiàn guān shòu cí , zì shuō běn mò 。 guān dà xiào , fàng ér bù zhì 。

 嘿然大喜,赍叶入市,对面取人物。吏遂缚诣县。县官受辞,自说本末。官大笑,放而不治。

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-05-02 11:25:20

相关阅读

 • 楚人隐形文言文翻译及注释和启发

  【楚人隐形文言文翻译】 (1)楚人贫居(2),读《淮南子》(3),得螳螂伺(4)蝉自障叶(5)可以(6)隐形,遂⑦于树下仰取叶螳螂执叶伺蝉,以摘之。叶落树下,树下先有落叶,不能复分别(8)。扫取数斗...

 • 楚人隐形文言文翻译、注释

  作品原文 注释 作品译文 作品启示 作品意义 作品简评 作品总结 作品出处 作者简介 目录 作品原文 楚人隐形(1) 楚人贫居(2),读《淮南子》(3),得“螳螂伺(4)蝉自障叶(5)可以(6)隐形”,遂⑦于...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号