归去来兮辞拼音版注音版及原文翻译

发布时间:2020-03-07 21:44:27 编辑:文言文之家

归去来兮辞注音版

  guīlái
  jiāpín , gēngzhí 。 yòuzhìyíngshì , píngchǔ , shēngshēngsuǒ , wèijiànshù 。 qīnduōquànwéicháng , tuōrányǒu怀huái , qiúzhī 。 huìyǒufāngzhīshì , zhūhóuhuìàiwéi , jiāshūpín , suìjiànyòngxiǎo 。 shífēngwèijìng , xīndànyuǎn , péngjiābǎi , gōngtiánzhī , wéijiǔ 。 便biànqiúzhī 。 shǎo , juànrányǒuguīzhīqíng 。  ? zhìxìngrán , fēijiǎosuǒ 。 dòngsuīqiè , wéijiāobìng 。 chángcóngrénshì , jiēkǒu 。 shìchàngránkāngkǎi , shēnkuìpíngshēngzhīzhì 。 yóuwàngrěn , dāngliǎnchángxiāoshì 。 xúnchéngshìmèisàngchāng , qíngzàijùnbēn , miǎnzhí 。 zhòngqiūzhìdōng , zàiguānshí 。 yīnshìshùnxīn , mìngpiānyuē 《 guīlái 》。 suìshíyuè 。
  guīlái , tiányuánjiāngguī ? xīnwéixíng , chóuchàngérbēi ? wǎngzhījiàn , zhīláizhězhīzhuī 。 shíwèiyuǎn , juéjīnshìérzuófēi 。 zhōuyáoyáoqīngyáng , fēngpiāopiāoérchuī 。 wènzhēngqián , hènchénguāngzhīwēi 。
  nǎizhānhéng , zàixīnzàibēn 。 tónghuānyíng , zhìhòumén 。 sānjìngjiùhuāng , sōngyóucún 。 xiéyòushì , yǒujiǔyíngzūn 。 yǐnshāngzhuó , miǎntíngyán 。 nánchuāngào , shěnróngzhīān 。 yuánshèchéng , ménsuīshèérchángguān 。 lǎoliú , shíjiǎoshǒuérxiáguān 。 yúnxīnchūxiù , niǎojuànfēiérzhīhuán 。 jǐngjiāng , sōngérpánhuán
  guīlái , qǐngjiāojuéyóu 。 shìérxiāngwéi , jiàyányānqiú ? yuèqīnzhīqínghuà , qínshūxiāoyōu 。 nóngréngàochūn , jiāngyǒushì西chóu 。 huòmìngjīnchē , huòzhàozhōu 。 yǎotiǎoxún , érjīngqiū 。 xīnxīnxiàngróng , quánjuānjuānérshǐliú 。 shànwànzhīshí , gǎnshēngzhīxíngxiū 。
   ! xíngnèishí ? wěixīnrènliú ? wéihuánghuángzhī ? guìfēiyuàn , xiāng 。 怀huáiliángchénwǎng , huòzhízhàngéryún 。 dēngdōnggāoshūxiào , línqīngliúérshī 。 liáochénghuàguījìn , tiānmìng !

归去来兮辞注音版

 guī qù lái xī cí

 归去来兮辞

 yú jiā pín , gēng zhí bù zú yǐ zì jǐ 。 yòu zhì yíng shì , píng wú chǔ sù , shēng shēng suǒ zī , wèi jiàn qí shù 。 qīn gù duō quàn yú wéi cháng lì , tuō rán yǒu huái , qiú zhī mí tú 。 huì yǒu sì fāng zhī shì , zhū hóu yǐ huì ài wéi dé , jiā shū yǐ yú pín kǔ , suì jiàn yòng yú xiǎo yì 。 yú shí fēng bō wèi jìng , xīn dàn yuǎn yì , péng zé qù jiā bǎi lǐ , gōng tián zhī lì , zú yǐ wéi jiǔ 。 gù biàn qiú zhī 。 jí shǎo rì , juàn rán yǒu guī yú zhī qíng 。 hé zé ? zhì xìng zì rán , fēi jiǎo lì suǒ dé 。 jī dòng suī qiè , wéi jǐ jiāo bìng 。 cháng cóng rén shì , jiē kǒu fù zì yì 。 yú shì chàng rán kāng kǎi , shēn kuì píng shēng zhī zhì 。 yóu wàng yī rěn , dāng liǎn cháng xiāo shì 。 xún chéng shì mèi sàng yú wǔ chāng , qíng zài jùn bēn , zì miǎn qù zhí 。 zhòng qiū zhì dōng , zài guān bā shí yú rì 。 yīn shì shùn xīn , mìng piān yuē 《 guī qù lái xī 》。 yǐ sì suì shí yī yuè yě 。

 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

 guī qù lái xī , tián yuán jiāng wú hú bù guī ? jì zì yǐ xīn wéi xíng yì , xī chóu chàng ér dú bēi ? wù yǐ wǎng zhī bù jiàn , zhī lái zhě zhī kě zhuī 。 shí mí tú qí wèi yuǎn , jué jīn shì ér zuó fēi 。 zhōu yáo yáo yǐ qīng yáng , fēng piāo piāo ér chuī yī 。 wèn zhēng fū yǐ qián lù , hèn chén guāng zhī xī wēi 。

 归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

 nǎi zhān héng yǔ , zài xīn zài bēn 。 tóng pú huān yíng , zhì zǐ hòu mén 。 sān jìng jiù huāng , sōng jú yóu cún 。 xié yòu rù shì , yǒu jiǔ yíng zūn 。 yǐn hú shāng yǐ zì zhuó , miǎn tíng kē yǐ yí yán 。 yǐ nán chuāng yǐ jì ào , shěn róng xī zhī yì ān 。 yuán rì shè yǐ chéng qù , mén suī shè ér cháng guān 。 cè fú lǎo yǐ liú qì , shí jiǎo shǒu ér xiá guān 。 yún wú xīn yǐ chū xiù , niǎo juàn fēi ér zhī huán 。 jǐng yì yì yǐ jiāng rù , fǔ gū sōng ér pán huán 。

 乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

 guī qù lái xī , qǐng xī jiāo yǐ jué yóu 。 shì yǔ wǒ ér xiāng wéi , fù jià yán xī yān qiú ? yuè qīn qī zhī qíng huà , lè qín shū yǐ xiāo yōu 。 nóng rén gào yú yǐ chūn jí , jiāng yǒu shì yú xī chóu 。 huò mìng jīn chē , huò zhào gū zhōu 。 jì yǎo tiǎo yǐ xún hè , yì qí qū ér jīng qiū 。 mù xīn xīn yǐ xiàng róng , quán juān juān ér shǐ liú 。 shàn wàn wù zhī dé shí , gǎn wú shēng zhī xíng xiū 。

 归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

 yǐ yǐ hū ! yù xíng yǔ nèi fù jǐ shí ? hé bù wěi xīn rèn qù liú ? hú wéi hū huáng huáng yù hé zhī ? fù guì fēi wú yuàn , dì xiāng bù kě qī 。 huái liáng chén yǐ gū wǎng , huò zhí zhàng ér yún zǐ 。 dēng dōng gāo yǐ shū xiào , lín qīng liú ér fù shī 。 liáo chéng huà yǐ guī jìn , lè fū tiān mìng fù xī yí !

 已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

归去来兮辞原文翻译

 我家贫穷,耕田植桑不足以供自己生活。孩子很多,米缸里没有存粮,维持生活所需的一切,没有办法解决。亲友大都劝我去做官,我心里也有这个念头,可是求官缺少门路。正赶上有奉使外出的官吏,地方大吏以爱惜人才为美德,叔父也因为我家境贫苦(替我设法),我就被委任到小县做官。那时社会上动荡不安,心里惧怕到远地当官。彭泽县离家一百里,公田收获的粮食,足够造酒饮用,所以就请求去那里。等到过了一些日子,便产生了留恋故园的怀乡感情。那是为什么?本性任其自然,这是勉强不得的;饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,身心都感痛苦。过去为官做事,都是为了吃饭而役使自己。于是惆怅感慨,深深有愧于平生的志愿。只再等上一年,便收拾行装连夜离去。不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。自立秋第二个月到冬天,在职共80多天。因辞官而顺遂了心愿,写了一篇文章,题目叫《归去来兮》。这时候正是乙巳年(晋安帝义熙元年)十一月。

 回家去吧!田园快要荒芜了,为什么不回去呢?既然自己的心灵为形体所役使,为什么如此失意而独自伤悲?认识到过去的错误已经不可挽回,知道未来的事还来得及补救。确实走入了迷途大概还不远,知道未来的事还来得及补救。船在水上轻轻飘荡,微风吹拂着衣裳。向行人打听前面的路,遗憾的是天亮得太慢。

 刚刚看到自己简陋的家门,我心中欣喜,奔跑过去。孩子们欢快地迎接,只再等上一年,便收拾行装连夜离去。院子里的小路快要荒芜了,松树菊花还长在那里;带着孩子们进了屋,美酒已经盛满了酒樽。我端起酒壶酒杯自斟自饮,观赏着庭树(使我)露出愉快的神色;倚着南窗寄托我的傲世之情,深知这狭小之地容易使我心安。每天(独自)在园中散步,成为乐趣,小园的门经常地关闭着;拄着拐杖走走歇歇,时时抬头望着远方(的天空)。白云自然而然地从山峰飘浮而出,倦飞的小鸟也知道飞回巢中;日光暗淡,即将落山,我流连不忍离去,手抚着孤松徘徊不已。

 回家去吧!让我同外界断绝交游。他们的一切都跟我的志趣不合,还要驾车出去追求什么?跟亲戚朋友谈心使我愉悦,弹琴读书能使我忘记忧愁;农夫把春天到了的消息告诉了我,将要去西边的田地耕作。有时驾着有布篷的小车,有时划着一条小船,既要探寻那幽深的沟壑,又要走过那高低不平的山丘。树木欣欣向荣,泉水缓缓流动,(我)羡慕万物恰逢繁荣滋长的季节,感叹自己一生行将告终。

 算了吧!活在世上还能有多久?为什么不随心所欲,听凭自然的生死?为什么心神不定,还想去什么地方?富贵不是我所求,升入仙界也没有希望。爱惜那良辰美景我独自去欣赏,或植杖而耘耔。登上东边山坡我放声长啸,傍着清清的溪流把诗歌吟唱;姑且顺随自然的变化,度到生命的尽头。抱定乐安天命的主意,还有什么可犹疑的呢!》》点击阅读:归去来兮辞原文翻译及注释、赏析

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-12-07 14:49:38

相关阅读

 • 归去来兮辞并序拼音版、注音版(陶渊明)

  文言文之家为您整理陶渊明归去来兮辞并序注音版、陶渊明归去来兮辞并序拼音版,欢迎阅读。 归去来兮辞并序拼音版、注音版(陶渊明) 《 归 guī 去 q 来 li 兮 xī 辞 c 并 bng 序 x 》 余 y 家 j...

 • 归去来兮辞原文及翻译 归去来兮辞翻译及注释

  【归去来兮辞原文】 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦...

 • 归去来兮辞并序拼音版原文注音带翻译(陶渊明)

  余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公...

 • 归去来兮辞陶渊明文言文翻译、注释

  文言文 序文 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑...

 • 归去来兮辞·并序陶渊明文言文翻译、注释

  文言文 序文 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号