郑伯克段于鄢注音版拼音版及原文翻译

编辑:文言文之家 时间:2020-10-20 18:58:20

郑伯克段于鄢注音版

  zhèngduànyān

  chū , zhènggōngshēn , yuējiāng 。 shēngzhuānggōnggòngshūduàn 。 zhuānggōngshēng , jīngjiāngshì , míngyuē “ shēng ”, suìèzhī 。 àigòngshūduàn , zhī , qǐnggōng , gōng 。 zhuānggōngwèi , wéizhīqǐngzhì 。 gōngyuē :“ zhì, yán , guóshūyān , tuówéimìng 。” qǐngjīng , 使shǐzhī , wèizhī “ jīngchéngtàishū ”。

  zhòngyuē :“ dōu , chéngguòbǎizhì , guózhīhài 。 xiānwángzhīzhì :  , guòcānguózhī ; zhōng , zhī ; xiǎo , jiǔzhī 。 jīnjīng , fēizhì , jūnjiāngkān 。” gōngyuē :“ jiāngshìzhī , yānhài ?” duìyuē :“ jiāngshìyànzhīyǒu ? zǎowéizhīsuǒ , 使shǐmàn 。 màn , nán 。 màncǎoyóuchú , kuàngjūnzhīchǒng ?” gōngyuē :“ duōxíng ,  , dàizhī 。”

  értàishūmìng西 、 běièr 。 gōngyuē :“ guókānèr , jūnjiāngruòzhī ? tàishū , chénqǐngshìzhī ; ruò , qǐngchúzhī , shēngmínxīn 。” gōngyuē :“ yōng , jiāng 。” tàishūyòushōuèrwéi , zhìlǐnyán 。 fēngyuē :“  。 hòujiāngdezhòng 。” gōngyuē :“  , hòujiāngbēng 。”

  tàishūwán , shànjiǎbīng , shèng , jiāngzhèng 。 rénjiāngzhī 。 gōngwén , yuē :“  !” mìngzifēngshuàichēèrbǎishèngjīng 。 jīngpàntàishūduàn 。 duànyān “。 gōngzhūyān 。 yuèxīnchǒu , tàishūchūbēngòng 。

  suìzhìjiāngshìchéngyǐng , érshìzhī :“ huángquán , xiāngjiàn 。” érhuǐzhī 。

  yǐngkǎoshūwéiyǐngfēngrén , wénzhī , yǒuxiàngōng 。 gōngzhīshí 。 shíshèròu 。 gōngwènzhī , duìyuē :“ xiǎorényǒu , jiēchángxiǎorénzhīshí , wèichángjūnzhīgēng 。 qǐngzhī 。” gōngyuē :“ ěryǒu ,  !” yǐngkǎoshūyuē :“ gǎnwènwèi ?” gōngzhī , qiěgàozhīhuǐ 。 duìyuē :“ jūnhuànyān ? ruòquèquán , suìérxiāngjiàn , shéiyuērán ?” gōngcóngzhī。 gōngér :“ suìzhīzhōng , róngróng !” jiāngchūér :“ suìzhīwài , xièxiè !” suìwéichū 。

  jūnyuē :“ yǐngkǎoshū , chúnxiào 。 ài , shīzhuānggōng 。《 shī 》 yuē :‘ xiàokuì , yǒngěrlèi 。’ shìzhīwèi?”
 

郑伯克段于鄢拼音版

 zhèng bó kè duàn yú yān

 郑伯克段于鄢

 chū , zhèng wǔ gōng qǔ yú shēn , yuē wǔ jiāng 。 shēng zhuāng gōng jí gòng shū duàn 。 zhuāng gōng wù shēng , jīng jiāng shì , gù míng yuē “ wù shēng ”, suì è zhī 。 ài gòng shū duàn , yù lì zhī , jí qǐng yú wǔ gōng , gōng fú xǔ 。 jí zhuāng gōng jí wèi , wéi zhī qǐng zhì 。 gōng yuē :“ zhì , yán yì yě , guó shū sǐ yān , tuó yì wéi mìng 。” qǐng jīng , shǐ jū zhī , wèi zhī “ jīng chéng tài shū ”。

 初,郑武公娶于申,曰武姜。生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之。爱共叔段,欲立之,亟请于武公,公弗许。及庄公即位,为之请制。公曰:“制,岩邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。”请京,使居之,谓之“京城大叔”。

 jì zhòng yuē :“ dōu , chéng guò bǎi zhì , guó zhī hài yě 。 xiān wáng zhī zhì : dà dū , bù guò cān guó zhī yī ; zhōng , wǔ zhī yī ; xiǎo , jiǔ zhī yī 。 jīn jīng bù dù , fēi zhì yě , jūn jiāng bù kān 。” gōng yuē :“ jiāng shì yù zhī , yān pì hài ?” duì yuē :“ jiāng shì hé yàn zhī yǒu ? bù rú zǎo wéi zhī suǒ , wú shǐ zī màn 。 màn , nán tú yě 。 màn cǎo yóu bù kě chú , kuàng jūn zhī chǒng dì hū ?” gōng yuē :“ duō xíng bù yì , bì zì bì , zǐ gū dài zhī 。”

 祭仲曰:“都,城过百雉,国之害也。先王之制:大都,不过参国之一;中,五之一;小,九之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。”

 jì ér tài shū mìng xī bǐ 、 běi bǐ èr yú jǐ 。 gōng zǐ lǚ yuē :“ guó bù kān èr , jūn jiāng ruò zhī hé ? yù yǔ tài shū , chén qǐng shì zhī ; ruò fú yǔ , zé qǐng chú zhī , wú shēng mín xīn 。” gōng yuē :“ wú yōng , jiāng zì jí 。” tài shū yòu shōu èr yǐ wéi jǐ yì , zhì yú lǐn yán 。 zǐ fēng yuē :“ kě yǐ 。 hòu jiāng de zhòng 。” gōng yuē :“ bù yì bù nì , hòu jiāng bēng 。”

 既而大叔命西鄙、北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之,无生民心。”公曰:“无庸,将自及。”大叔又收贰以为己邑,至于廪延。子封曰:“可矣。厚将得众。”公曰:“不义不昵,厚将崩。”

 tài shū wán jù , shàn jiǎ bīng , jù zú shèng , jiāng xí zhèng 。 fū rén jiāng qǐ zhī 。 gōng wén qí qī , yuē :“ kě yǐ !” mìng zi fēng shuài chē èr bǎi shèng yǐ fá jīng 。 jīng pàn tài shū duàn 。 duàn rù yú yān “。 gōng fá zhū yān 。 wǔ yuè xīn chǒu , tài shū chū bēn gòng 。

 大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。夫人将启之。公闻其期,曰:“可矣!”命子封帅车二百乘以伐京。京叛大叔段。段入于鄢“。公伐诸鄢。五月辛丑,大叔出奔共。

 suì zhì jiāng shì yú chéng yǐng , ér shì zhī rì :“ bù jí huáng quán , wú xiāng jiàn yě 。” jì ér huǐ zhī 。

 遂置姜氏于城颍,而誓之日:“不及黄泉,无相见也。”既而悔之。

 yǐng kǎo shū wéi yǐng gǔ fēng rén , wén zhī , yǒu xiàn yú gōng 。 gōng cì zhī shí 。 shí shè ròu 。 gōng wèn zhī , duì yuē :“ xiǎo rén yǒu mǔ , jiē cháng xiǎo rén zhī shí yǐ , wèi cháng jūn zhī gēng 。 qǐng yǐ yí zhī 。” gōng yuē :“ ěr yǒu mǔ yí , yī wǒ dú wú !” yǐng kǎo shū yuē :“ gǎn wèn hé wèi yě ?” gōng yù zhī gù , qiě gào zhī huǐ 。 duì yuē :“ jūn hé huàn yān ? ruò què dì jí quán , suì ér xiāng jiàn , qí shéi yuē bù rán ?” gōng cóng zhī 。 gōng rù ér fù :“ dà suì zhī zhōng , qí lè yě róng róng !” jiāng chū ér fù :“ dà suì zhī wài , qí lè yě xiè xiè !” suì wéi mǔ zǐ rú chū 。

 颍考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。公赐之食。食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。请以遗之。”公曰:“尔有母遗,繄我独无!”颖考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉?若阙地及泉,遂而相见,其谁曰不然?”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄!”遂为母子如初。

 jūn zǐ yuē :“ yǐng kǎo shū , chún xiào yě 。 ài qí mǔ , shī jí zhuāng gōng 。《 shī 》 yuē :‘ xiào zǐ bù kuì , yǒng xī ěr lèi 。’ qí shì zhī wèi hū ?”

 君子曰:“颖考叔,纯孝也。爱其母,施及庄公。《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’其是之谓乎?”

郑伯克段于鄢原文翻译

 从前,郑武公在申国娶了一妻子,叫武姜,她生下庄公和共叔段。庄公出生时脚先出来,武姜受到惊吓,因此给他取名叫“寤生”,所以很厌恶他。武姜偏爱共叔段,想立共叔段为世子,多次向武公请求,武公都不答应。

 到庄公即位的时候,武姜就替共叔段请求分封到制邑去。庄公说:“制邑是个险要的地方,从前虢叔就死在那里,若是封给其它城邑,我都可以照吩咐办。”武姜便请求封给太叔京邑,庄公答应了,让他住在那里,称他为京城太叔。大夫祭仲说:“分封的都城如果城墙超过三百方丈长,那就会成为国家的祸害。先王的制度规定,国内最大的城邑不能超过国都的三分之一,中等的不得超过它的五分之一,小的不能超过它的九分之一。京邑的城墙不合法度,非法制所许,恐怕对您有所不利。”庄公说:“姜氏想要这样,我怎能躲开这种祸害呢?”祭仲回答说:“姜氏哪有满足的时候!不如及早处置,别让祸根滋长蔓延,一滋长蔓延就难办了。蔓延开来的野草还不能铲除干净,何况是您受宠爱的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必定会自己垮台,你姑且等着瞧吧。

 过了不久,太叔段使原来属于郑国的西边和北边的边邑也背叛归为自己。公子吕说:“国家不能有两个国君,现在您打算怎么办?您如果打算把郑国交给太叔,那么我就去服待他;如果不给,那么就请除掉他,不要使百姓们产生疑虑。”庄公说:“不用除掉他,他自己将要遭到灾祸的。”太叔又把两属的边邑改为自己统辖的地方,一直扩展到廪延。公子吕说:“可以行动了!土地扩大了,他将得到老百姓的拥护。”庄公说:“对君主不义,对兄长不亲,土地虽然扩大了,他也会垮台的。”

 太叔修治城廓,聚集百姓,修整盔甲武器,准备好兵马战车,将要偷袭郑国。武姜打算开城门作内应。庄公打听到公叔段偷袭的时候,说:“可以出击了!”命令子封率领车二百乘,去讨伐京邑。京邑的人民背叛共叔段,共叔段于是逃到鄢城。庄公又追到鄢城讨伐他。五月二十三日,太叔段逃到共国。

 《春秋》记载道:“郑伯克段于鄢。”意思是说共叔段不遵守做弟弟的本分,所以不说他是庄公的弟弟;兄弟俩如同两个国君一样争斗,所以用“克”字;称庄公为“郑伯”,是讥讽他对弟弟失教;赶走共叔段是出于郑庄公的本意,不写共叔段自动出奔,是史官下笔有为难之处。

 庄公就把武姜安置在城颍,并且发誓说:“不到黄泉(不到死后埋在地下),不再见面!”过了些时候,庄公又后悔了。有个叫颍考叔的,是颍谷管理疆界的官吏,听到这件事,就把贡品献给郑庄公。庄公赐给他饭食。颍考叔在吃饭的时候,把肉留着。庄公问他为什么这样。颍考叔答道:“小人有个老娘,我吃的东西她都尝过,只是从未尝过君王的肉羹,请让我带回去送给她吃。”庄公说:“你有个老娘可以孝敬,唉,唯独我就没有!”颍考叔说:“请问您这是什么意思?”庄公把原因告诉了他,还告诉他后悔的心情。颍考叔答道:“您有什么担心的!只要挖一条地道,挖出了泉水,从地道中相见,谁还说您违背了誓言呢?”庄公依了他的话。庄公走进地道去见武姜,赋诗道:“大隧之中相见啊,多么和乐相得啊!”武姜走出地道,赋诗道:“大隧之外相见啊,多么舒畅快乐啊!”从此,他们恢复了从前的母子关系。

 君子说:“颍考叔是位真正的孝子,他不仅孝顺自己的母亲,而且把这种孝心推广到郑伯身上。《诗经·大雅·既醉》篇说:‘孝子不断地推行孝道,永远能感化你的同类。’大概就是对颍考叔这类纯孝而说的吧?”


 推荐阅读:郑伯克段于鄢原文翻译、注释、赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签