孔雀东南飞全文注音版 孔雀东南飞原文拼音版及翻译

时间:2020-03-17 20:47:08 编辑:文言文之家

 《孔雀东南飞》是中国文学史上第一部长篇叙事诗,也是乐府诗发展史上的高峰之作。以下是孔雀东南飞全文注音版,孔雀东南飞原文拼音版及翻译,欢迎阅读。

孔雀东南飞全文注音版

  kǒngquèdōngnánfēi

  hànjiànānzhōng , jiāngxiǎojiāozhòngqīngliúshì , wèizhòngqīngsuǒqiǎn , shìjià 。 jiāzhī , nǎitóushuǐér 。 zhòngqīngwénzhī , tíngshù 。 shírénshāngzhī , wèishīyúněr 。

  kǒngquèdōngnánfēi , páihuái 。

 “ shísānnéngzhī , shíxuécái 。 shídànkōnghóu , shíliùsòngshīshū 。 shíwéijūn , xīnzhōngchángbēi 。 jūnwéi , shǒujiéqíng 。 jiànqièliúkòngfáng , xiāngjiàncháng 。 míngzhī , de 。 sānduàn , rénxiánchí 。 fēiwéizhīzuòchí , jūnjiānánwéi ! qièkān使shǐ , liúsuǒshī 。 便biànbáigōnglǎo , shíxiāngqiǎnguī 。”

  dewénzhī , tángshàngā :“ érbáoxiàng , xìngde 。 jiétóngzhěn , huángquángòngwéiyǒu 。 gòngshìèrsānnián , shǐěrwèiwéijiǔ 。 xíngpiānxié , zhìhòu 。”

  āwèi :“ nǎitài ! jié , dòngzhuānyóu 。 jiǔ怀huái忿fèn , deyóu ! dōngjiāyǒuxián , míngqínluó 。 lián , āwéiqiú 。 便biànqiǎnzhī , qiǎnshènliú !”

  zhǎngguìgào :“ wéiā 。 jīnruòqiǎn , zhōnglǎo !”

  ādewénzhī , chuíchuáng便biàn :“ xiǎozisuǒwèi , gǎnzhù ! shīēn , huìxiāngcóng !”

  shēng , zàibàihái 。 yánwèixīn , gěngnéng :“ qīng , yǒuā 。 qīngdànzànhuánjiā , jīnqiěbào 。 jiǔdāngguīhuán , háixiāngyíng 。 xiàxīn, shènwéi 。”

  xīnwèi :“ zhòngfēnyún 。 wǎngchūyángsuì , xièjiāláiguìmén 。 fèngshìxúngōnglǎo , jìnzhǐgǎnzhuān ? zhòuqínzuò , língpīngyíngxīn 。 wèiyánzuìguò , gòngyǎngēn ; rénggèngbèiqiǎn , yánláihuán ! qièyǒuxiùyāo , wēiruíshēngguāng ; hóngluódǒuzhàng , jiǎochuíxiāngnáng ; xiāngliánliùshí , 绿qīngshéng ,  , zhòngzhòngzàizhōng 。 rénjiàn, yínghòurén , liúdàizuòshī , jīnhuìyīn 。 shíshíwéiānwèi , jiǔjiǔxiāngwàng !”

  míngwàishǔ , xīnyánzhuāng 。 zhùxiùjiāqún , shìshìtōng 。 xiàniè , tóushàngdàimàoguāng 。 yāoruòliúwán , ěrzhùmíngyuèdāng 。 zhǐxiāocōnggēn , kǒuhánzhūdān 。 xiānxiānzuò , jīngmiàoshìshuāng 。

  shàngtángbàiā , āzhǐ 。“ zuòérshí , shēngxiǎochū 。 běnjiàoxùn , jiānkuìguìjiāzi 。 shòuqiánduō , kān使shǐ 。 jīnhuánjiā , niànláojiā 。” quèxiǎobié , lèiluòliánzhūzi 。“ xīnchūláishí , xiǎoshǐchuáng ; jīnbèiqiǎn , xiǎocháng 。 qínxīnyǎnggōnglǎo , hǎoxiāngjiāng 。 chūxiàjiǔ , xiāngwàng 。” chūméndēngchē , luòbǎixíng 。

  zàiqián , xīnchēzàihòu 。 yǐnyǐndiàndiàn , huìdàokǒu 。 xiàchēzhōng , tóugòngěr :“ shìxiāngqīng , qiězànhuánjiā 。 jīnqiě , jiǔdāngháiguī 。 shìtiānxiāng !”

  xīnwèi :“ gǎnjūn怀huái ! jūnruòjiàn , jiǔwàngjūnlái 。 jūndàngzuòpánshí , qièdàngzuòwěi 。 wěirèn , pánshízhuǎn 。 yǒuqīnxiōng , xìngxíngbàoléi , kǒngrèn , jiān怀huái 。” shǒuchángláoláo , èrqíngtóng 。

  ménshàngjiātáng , jìn退tuìyán 。 āzhǎng , ziguī :“ shísānjiàozhī , shínéngcái , shídànkōnghóu , shíliùzhī , shíqiǎnjià , wèiyánshìwéi 。 jīnzuìguò , yíngérguī ?” lánzhīcánā :“ érshízuìguò 。” ābēicuī 。

  huánjiāshí , xiànlìngqiǎnméilái 。 yúnyǒusānláng , yǎotiǎoshìshuāng 。 niánshǐshíjiǔ , 便biànyánduōlìngcái 。

  āwèiā :“ yīngzhī 。”

  āhánlèi :“ lánzhīchūháishí , jiàndīngníng , jiéshìbié 。 jīnwéiqíng , kǒngshìfēi 。 duànláixìn , gèngwèizhī 。”

  ābáiméirén :“ pínjiànyǒu , shǐshìhuánjiāmén 。 kānrén , lìnglángjūn ? xìng广guǎngwènxùn , 便biànxiāng 。”

  méirénshù , xúnqiǎnchéngqǐnghuán , shuōyǒulánjiā , chéngyǒuhuànguān 。 yúnyǒuláng, jiāowèiyǒuhūn 。 qiǎnchéngwéiméirén , zhǔ簿tōngyán 。 zhíshuōtàishǒujiā , yǒulìnglángjūn , jié , qiǎnláiguìmén 。

  āxièméirén :“ xiānyǒushì , lǎolǎogǎnyán !”

  āxiōngdewénzhī , chàngránxīnzhōngfán 。 yánwèiāmèi :“ zuòliàng ! xiānjiàde , hòujiàdelángjūn 。 tàitiān , róngshēn 。 jiàláng , wǎngyún ?”

  lánzhīyǎngtóu :“ shíxiōngyán 。 xièjiāshì婿 , zhōngdàoháixiōngmén 。 chǔfènshìxiōng , rènzhuān ! suīyào , huìyǒngyuán 。 dēngxiāng , 便biànzuòhūnyīn 。”

  méirénxiàchuáng 。 nuònuòěrěr 。 háibáijūn :“ xiàguānfèng使shǐmìng , yántányǒuyuán。” jūndewénzhī , xīnzhōnghuān 。 shìkāishū , 便biànyuènèi , liùzhèngxiāngyìng 。 liángsānshí , jīnèrshí , qīngchénghūn 。 jiāozhuāngshù , luòyún 。 qīngquèbáifǎng , jiǎolóngfān 。 ēnuósuífēngzhuǎn , jīnchēzuòlún 。 zhízhúqīngcōng , liújīnlòuān 。 qiánsānbǎiwàn , jiēyòngqīng穿chuān 。 cǎisānbǎi , jiāo广guǎngshìguīzhēn 。 cóngrénbǎi , dēngjùnmén 。

  āwèiā :“ shìdejūnshū , míngláiyíng 。 zuòshang ? lìngshì !”

  āshēng , shǒujīnyǎnkǒu , lèiluò便biànxiè 。 liú , chūzhìqiánchuāngxià 。 zuǒshǒuchídāochǐ , yòushǒuzhílíngluó 。 cháochéngxiùjiāqún , wǎnchéngdānluóshān 。 ǎnǎnmíng , chóuchūmén 。

  wénbiàn , yīnqiújiǎzànguī 。 wèizhìèrsān , cuīcángbēiāi 。 xīnshíshēng , nièxiāngféngyíng 。 chàngrányáoxiāngwàng , zhīshìrénlái 。 shǒupāiān , jiētàn使shǐxīnshāng :“ jūnbiéhòu , rénshìliàng 。 guǒxiānyuàn , yòufēijūnsuǒxiáng 。 yǒuqīn , jiānxiōng。 yīngrén , jūnháisuǒwàng !”

  wèixīn :“ qīngdegāoqiān ! pánshífāngqiěhòu , qiānnián ; wěishírèn , 便biànzuòdànjiān 。 qīngdāngshèngguì , xiànghuángquán !”

  xīnwèi :“ chūyán ! tóngshìbèi , jūněrqièrán 。 huángquánxiàxiāngjiàn , wéijīnyán !” zhíshǒufēndào , huánjiāmén 。 shēngrénzuòbié , hènhènlùn ? niànshìjiān, qiānwànquán !

  huánjiā , shàngtángbàiā :“ jīnfēnghán , hánfēngcuīshù , yánshuāngjiētínglán 。 érjīnmíngmíng , lìngzàihòudān 。 zuòliáng , yuànguǐshén ! mìngnánshānshí , kāngqiězhí !”

  ādewénzhī , línglèiyìngshēngluò :“ shìjiāzi , shìhuàntái 。 shènwéi , guìjiànqíngbáo ! dōngjiāyǒuxián , yǎotiǎoyànchéngguō , āwéiqiú , 便biànzàidàn 。”

  zàibàihuán , chángtànkòngfángzhōng , zuònǎiěr 。 zhuǎntóuxiàng , jiànjiànchóujiān 。

  niú , xīnqīng 。 yǎnyǎnhuánghūnhòu , réndìngchū 。 mìngjuéjīn , húnshīchángliú ! lǎnqúntuō , shēnqīngchí 。

  wénshì , xīnzhīchángbié 。 páihuáitíngshùxià , guàdōngnánzhī 。

  liǎngjiāqiúzàng , zànghuàshānbàng 。 dōng西zhísōngbǎi , zuǒyòuzhǒngtóng 。 zhīzhīxiānggài, xiāngjiāotōng 。 zhōngyǒushuāngfēiniǎo , míngwéiyuānyāng 。 yǎngtóuxiāngxiàngmíng , gēng 。 xíngrénzhùtīng , guǎpánghuáng 。 duōxièhòushìrén , jièzhīshènwàng 。

孔雀东南飞原文拼音版

 kǒng què dōng nán fēi

 hàn mò jiàn ān zhōng , lú jiāng fǔ xiǎo lì jiāo zhòng qīng qī liú shì , wèi zhòng qīng mǔ suǒ qiǎn , zì shì bù jià 。 qí jiā bī zhī , nǎi tóu shuǐ ér sǐ 。 zhòng qīng wén zhī , yì zì yì yú tíng shù 。 shí rén shāng zhī , wèi shī yún ěr 。

 kǒng què dōng nán fēi , wǔ lǐ yī pái huái 。

 “ shí sān néng zhī sù , shí sì xué cái yī 。 shí wǔ dàn kōng hóu , shí liù sòng shī shū 。 shí qī wéi jūn fù , xīn zhōng cháng kǔ bēi 。 jūn jì wéi fǔ lì , shǒu jié qíng bù yí 。 jiàn qiè liú kòng fáng , xiāng jiàn cháng rì xī 。 jī míng rù jī zhī , yè yè bù de xī 。 sān rì duàn wǔ pǐ , dà rén gù xián chí 。 fēi wéi zhī zuò chí , jūn jiā fù nán wéi ! qiè bù kān qū shǐ , tú liú wú suǒ shī 。 biàn kě bái gōng lǎo , jí shí xiāng qiǎn guī 。”

 fǔ lì de wén zhī , táng shàng qǐ ā mǔ :“ ér yǐ báo lù xiàng , xìng fù de cǐ fù 。 jié fà tóng zhěn xí , huáng quán gòng wéi yǒu 。 gòng shì èr sān nián , shǐ ěr wèi wéi jiǔ 。 nǚ xíng wú piān xié , hé yì zhì bù hòu 。”

 ā mǔ wèi fǔ lì :“ hé nǎi tài qū qū ! cǐ fù wú lǐ jié , jǔ dòng zì zhuān yóu 。 wú yì jiǔ huái fèn , rǔ qǐ de zì yóu ! dōng jiā yǒu xián nǚ , zì míng qín luó fū 。 kě lián tǐ wú bǐ , ā mǔ wéi rǔ qiú 。 biàn kě sù qiǎn zhī , qiǎn qù shèn mò liú !”

 fǔ lì zhǎng guì gào :“ fú wéi qǐ ā mǔ 。 jīn ruò qiǎn cǐ fù , zhōng lǎo bù fù qǔ !”

 ā mǔ de wén zhī , chuí chuáng biàn dà nù :“ xiǎo zi wú suǒ wèi , hé gǎn zhù fù yǔ ! wú yǐ shī ēn yì , huì bù xiāng cóng xǔ !”

 fǔ lì mò wú shēng , zài bài hái rù hù 。 jǔ yán wèi xīn fù , gěng yè bù néng yǔ :“ wǒ zì bù qū qīng , bī pò yǒu ā mǔ 。 qīng dàn zàn huán jiā , wú jīn qiě bào fǔ 。 bù jiǔ dāng guī huán , hái bì xiāng yíng qǔ 。 yǐ cǐ xià xīn yì , shèn wù wéi wú yǔ 。”

 xīn fù wèi fǔ lì :“ wù fù zhòng fēn yún 。 wǎng xī chū yáng suì , xiè jiā lái guì mén 。 fèng shì xún gōng lǎo , jìn zhǐ gǎn zì zhuān ? zhòu yè qín zuò xī , líng pīng yíng kǔ xīn 。 wèi yán wú zuì guò , gòng yǎng zú dà ēn ; réng gèng bèi qū qiǎn , hé yán fù lái huán ! qiè yǒu xiù yāo rú , wēi ruí zì shēng guāng ; hóng luó fù dǒu zhàng , sì jiǎo chuí xiāng náng ; xiāng lián liù qī shí , lǜ bì qīng sī shéng , wù wù gè zì yì , zhòng zhòng zài qí zhōng 。 rén jiàn wù yì bǐ , bù zú yíng hòu rén , liú dài zuò yí shī , yú jīn wú huì yīn 。 shí shí wéi ān wèi , jiǔ jiǔ mò xiāng wàng !”

 jī míng wài yù shǔ , xīn fù qǐ yán zhuāng 。 zhù wǒ xiù jiā qún , shì shì sì wǔ tōng 。 zú xià niè sī lǚ , tóu shàng dài mào guāng 。 yāo ruò liú wán sù , ěr zhù míng yuè dāng 。 zhǐ rú xiāo cōng gēn , kǒu rú hán zhū dān 。 xiān xiān zuò xì bù , jīng miào shì wú shuāng 。

 shàng táng bài ā mǔ , ā mǔ nù bù zhǐ 。“ xī zuò nǚ ér shí , shēng xiǎo chū yě lǐ 。 běn zì wú jiào xùn , jiān kuì guì jiā zi 。 shòu mǔ qián bó duō , bù kān mǔ qū shǐ 。 jīn rì huán jiā qù , niàn mǔ láo jiā lǐ 。” què yǔ xiǎo gū bié , lèi luò lián zhū zi 。“ xīn fù chū lái shí , xiǎo gū shǐ fú chuáng ; jīn rì bèi qū qiǎn , xiǎo gū rú wǒ cháng 。 qín xīn yǎng gōng lǎo , hǎo zì xiāng fú jiāng 。 chū qī jí xià jiǔ , xī xì mò xiāng wàng 。” chū mén dēng chē qù , tì luò bǎi yú xíng 。

 fǔ lì mǎ zài qián , xīn fù chē zài hòu 。 yǐn yǐn hé diàn diàn , jù huì dà dào kǒu 。 xià mǎ rù chē zhōng , dī tóu gòng ěr yǔ :“ shì bù xiāng gé qīng , qiě zàn huán jiā qù 。 wú jīn qiě fù fǔ , bù jiǔ dāng hái guī 。 shì tiān bù xiāng fù !”

 xīn fù wèi fǔ lì :“ gǎn jūn qū qū huái ! jūn jì ruò jiàn lù , bù jiǔ wàng jūn lái 。 jūn dàng zuò pán shí , qiè dàng zuò pú wěi 。 pú wěi rèn rú sī , pán shí wú zhuǎn yí 。 wǒ yǒu qīn fù xiōng , xìng xíng bào rú léi , kǒng bù rèn wǒ yì , nì yǐ jiān wǒ huái 。” jǔ shǒu cháng láo láo , èr qíng tóng yī yī 。

 rù mén shàng jiā táng , jìn tuì wú yán yí 。 ā mǔ dà fǔ zhǎng , bù tú zi zì guī :“ shí sān jiào rǔ zhī , shí sì néng cái yī , shí wǔ dàn kōng hóu , shí liù zhī lǐ yí , shí qī qiǎn rǔ jià , wèi yán wú shì wéi 。 rǔ jīn hé zuì guò , bù yíng ér zì guī ?” lán zhī cán ā mǔ :“ ér shí wú zuì guò 。” ā mǔ dà bēi cuī 。

 huán jiā shí yú rì , xiàn lìng qiǎn méi lái 。 yún yǒu dì sān láng , yǎo tiǎo shì wú shuāng 。 nián shǐ shí bā jiǔ , biàn yán duō lìng cái 。

 ā mǔ wèi ā nǚ :“ rǔ kě qù yīng zhī 。”

 ā nǚ hán lèi dá :“ lán zhī chū hái shí , fǔ lì jiàn dīng níng , jié shì bù bié lí 。 jīn rì wéi qíng yì , kǒng cǐ shì fēi qí 。 zì kě duàn lái xìn , xú xú gèng wèi zhī 。”

 ā mǔ bái méi rén :“ pín jiàn yǒu cǐ nǚ , shǐ shì huán jiā mén 。 bù kān lì rén fù , qǐ hé lìng láng jūn ? xìng kě guǎng wèn xùn , bù dé biàn xiāng xǔ 。”

 méi rén qù shù rì , xún qiǎn chéng qǐng huán , shuō yǒu lán jiā nǚ , chéng jí yǒu huàn guān 。 yún yǒu dì wǔ láng , jiāo yì wèi yǒu hūn 。 qiǎn chéng wéi méi rén , zhǔ bù tōng yǔ yán 。 zhí shuō tài shǒu jiā , yǒu cǐ lìng láng jūn , jì yù jié dà yì , gù qiǎn lái guì mén 。

 ā mǔ xiè méi rén :“ nǚ zǐ xiān yǒu shì , lǎo lǎo qǐ gǎn yán !”

 ā xiōng de wén zhī , chàng rán xīn zhōng fán 。 jǔ yán wèi ā mèi :“ zuò jì hé bù liàng ! xiān jià de fǔ lì , hòu jià de láng jūn 。 pǐ tài rú tiān dì , zú yǐ róng rǔ shēn 。 bù jià yì láng tǐ , qí wǎng yù hé yún ?”

 lán zhī yǎng tóu dá :“ lǐ shí rú xiōng yán 。 xiè jiā shì fū xù , zhōng dào hái xiōng mén 。 chǔ fèn shì xiōng yì , nà dé zì rèn zhuān ! suī yǔ fǔ lì yào , qú huì yǒng wú yuán 。 dēng jí xiāng xǔ hé , biàn kě zuò hūn yīn 。”

 méi rén xià chuáng qù 。 nuò nuò fù ěr ěr 。 hái bù bái fǔ jūn :“ xià guān fèng shǐ mìng , yán tán dà yǒu yuán 。” fǔ jūn de wén zhī , xīn zhōng dà huān xǐ 。 shì lì fù kāi shū , biàn lì cǐ yuè nèi , liù hé zhèng xiāng yìng 。 liáng jí sān shí rì , jīn yǐ èr shí qī , qīng kě qù chéng hūn 。 jiāo yǔ sù zhuāng shù , luò yì rú fú yún 。 qīng què bái hú fǎng , sì jiǎo lóng zǐ fān 。 ē nuó suí fēng zhuǎn , jīn chē yù zuò lún 。 zhí zhú qīng cōng mǎ , liú sū jīn lòu ān 。 jī qián sān bǎi wàn , jiē yòng qīng sī chuān 。 zá cǎi sān bǎi pǐ , jiāo guǎng shì guī zhēn 。 cóng rén sì wǔ bǎi , yù yù dēng jùn mén 。

 ā mǔ wèi ā nǚ :“ shì de fǔ jūn shū , míng rì lái yíng rǔ 。 hé bù zuò yī shang ? mò lìng shì bù jǔ !”

 ā nǚ mò wú shēng , shǒu jīn yǎn kǒu tí , lèi luò biàn rú xiè 。 yí wǒ liú lí tà , chū zhì qián chuāng xià 。 zuǒ shǒu chí dāo chǐ , yòu shǒu zhí líng luó 。 cháo chéng xiù jiā qún , wǎn chéng dān luó shān 。 ǎn ǎn rì yù míng , chóu sī chū mén tí 。

 fǔ lì wén cǐ biàn , yīn qiú jiǎ zàn guī 。 wèi zhì èr sān lǐ , cuī cáng mǎ bēi āi 。 xīn fù shí mǎ shēng , niè lǚ xiāng féng yíng 。 chàng rán yáo xiāng wàng , zhī shì gù rén lái 。 jǔ shǒu pāi mǎ ān , jiē tàn shǐ xīn shāng :“ zì jūn bié wǒ hòu , rén shì bù kě liàng 。 guǒ bù rú xiān yuàn , yòu fēi jūn suǒ xiáng 。 wǒ yǒu qīn fù mǔ , bī pò jiān dì xiōng 。 yǐ wǒ yīng tā rén , jūn hái hé suǒ wàng !”

 fǔ lì wèi xīn fù :“ hè qīng de gāo qiān ! pán shí fāng qiě hòu , kě yǐ zú qiān nián ; pú wěi yī shí rèn , biàn zuò dàn xī jiān 。 qīng dāng rì shèng guì , wú dú xiàng huáng quán !”

 xīn fù wèi fǔ lì :“ hé yì chū cǐ yán ! tóng shì bèi bī pò , jūn ěr qiè yì rán 。 huáng quán xià xiāng jiàn , wù wéi jīn rì yán !” zhí shǒu fēn dào qù , gè gè huán jiā mén 。 shēng rén zuò sǐ bié , hèn hèn nà kě lùn ? niàn yǔ shì jiān cí , qiān wàn bù fù quán !

 fǔ lì huán jiā qù , shàng táng bài ā mǔ :“ jīn rì dà fēng hán , hán fēng cuī shù mù , yán shuāng jiē tíng lán 。 ér jīn rì míng míng , lìng mǔ zài hòu dān 。 gù zuò bù liáng jì , wù fù yuàn guǐ shén ! mìng rú nán shān shí , sì tǐ kāng qiě zhí !”

 ā mǔ de wén zhī , líng lèi yìng shēng luò :“ rǔ shì dà jiā zi , shì huàn yú tái gé 。 shèn wù wéi fù sǐ , guì jiàn qíng hé báo ! dōng jiā yǒu xián nǚ , yǎo tiǎo yàn chéng guō , ā mǔ wéi rǔ qiú , biàn fù zài dàn xī 。”

 fǔ lì zài bài huán , cháng tàn kòng fáng zhōng , zuò jì nǎi ěr lì 。 zhuǎn tóu xiàng hù lǐ , jiàn jiàn chóu jiān pò 。

 qí rì niú mǎ sī , xīn fù rù qīng lú 。 yǎn yǎn huáng hūn hòu , jì jì rén dìng chū 。 wǒ mìng jué jīn rì , hún qù shī cháng liú ! lǎn qún tuō sī lǚ , jǔ shēn fù qīng chí 。

 fǔ lì wén cǐ shì , xīn zhī cháng bié lí 。 pái huái tíng shù xià , zì guà dōng nán zhī 。

 liǎng jiā qiú hé zàng , hé zàng huà shān bàng 。 dōng xī zhí sōng bǎi , zuǒ yòu zhǒng wú tóng 。 zhī zhī xiāng fù gài , yè yè xiāng jiāo tōng 。 zhōng yǒu shuāng fēi niǎo , zì míng wéi yuān yāng 。 yǎng tóu xiāng xiàng míng , yè yè dá wǔ gēng 。 xíng rén zhù zú tīng , guǎ fù qǐ páng huáng 。 duō xiè hòu shì rén , jiè zhī shèn wù wàng 。

孔雀东南飞原文翻译

 东汉末年建安年间,庐江府小吏焦仲卿的妻子刘氏,被仲卿的母亲驱赶回娘家,她发誓不再改嫁。但她娘家的人一直逼着她再嫁,她只好投水自尽。焦仲卿听到妻子的死讯后,也吊死在自己家里庭院的树上。当时的人哀悼他们,便写了这样一首诗。

 孔雀朝着东南方向飞去,每飞五里便是一阵徘徊。

 “我十三岁就能织出白色的丝绢,十四岁就学会了裁衣。十五岁学会弹箜篌,十六岁就能诵读诗书。十七岁做了你的妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。你既然已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不移。只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常常是日渐疏稀。每天当鸡叫的时候我就进入机房纺织,天天晚上都不能休息。三天就能在机上截下五匹布,但婆婆还故意嫌我缓慢松弛。不是我纺织缓慢行动松弛,而是你家的媳妇难做公婆难服侍。我已经受不了你家这样的驱使,徒然留下来也没有什么用处无法再驱驰。你这就禀告公公婆婆,及时遣返我送我回娘家去。”

 府吏听到这些话,便走到堂上禀告阿母:“儿已经没有做高官享厚禄的福相,幸而娶得这样一个好媳妇。刚成年时我们便结成同床共枕的恩爱夫妻,并希望同生共死直到黄泉也相伴为伍。我们共同生活才过了两三年,这种甜美的日子只是开头还不算长久。她的行为没有什么不正当,哪里知道竟会招致你的不满得不到慈爱亲厚。”

 阿母对府吏说:“你怎么这样狭隘固执!这个媳妇不懂得礼节,行动又是那样自专自由。我心中早已怀着愤怒,你哪能自作主张对她迁就。东邻有个贤惠的女子,她本来的名字叫秦罗敷。她可爱的体态没有谁能比得上,我当为你的婚事去恳求。你就应该把兰芝快赶走,把她赶走千万不要让她再停留!”

 府吏直身长跪作回答,他恭恭敬敬地再向母亲哀求:“现在如果赶走这个媳妇,儿到老也不会再娶别的女子!”

 阿母听了府吏这些话,便敲着坐床大发脾气:“你这小子胆子太大毫无畏惧,你怎么敢帮着媳妇胡言乱语。我对她已经断绝了情谊,对你的要求决不会依从允许!”

 府吏默默不说话,再拜之后辞别阿母回到自己的房里。开口向媳妇说话,悲痛气结已是哽咽难语:“我本来不愿赶你走,但阿母逼迫着要我这样做。但你只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂且回到县官府。不久我就要从府中回家来,回来之后一定会去迎接你。你就为这事委屈一下吧,千万不要违背我这番话语。”

 兰芝对府吏坦陈:“不要再这样麻烦反复叮咛!记得那年初阳的时节,我辞别娘家走进你家门。侍奉公婆都顺着他们的心意,一举一动哪里敢自作主张不守本分?日日夜夜勤劳地操作,孤身一人周身缠绕着苦辛。自以为可以说是没有什么罪过,能够终身侍奉公婆报答他们的大恩。但仍然还是要被驱赶,哪里还谈得上再转回你家门。我有一件绣花的短袄,绣着光彩美丽的花纹。还有一床红罗做的双层斗形的小帐,四角都垂挂着香囊。大大小小的箱子有六七十个,都是用碧绿的丝线捆扎紧。里面的东西都各不相同,各种各样的东西都收藏其中。人既然低贱东西自然也卑陋,不值得用它们来迎娶后来的新人。你留着等待以后有机会施舍给别人吧,走到今天这一步今后不可能再相会相亲。希望你时时安慰自己,长久记住我不要忘记我这苦命的人。”

 当公鸡呜叫窗外天快要放亮,兰芝起身精心地打扮梳妆。她穿上昔日绣花的裌裙,梳妆打扮时每件事都做了四五遍才算妥当。脚下她穿着丝鞋,头上的玳瑁簪闪闪发光。腰间束着流光的白绸带,耳边挂着明月珠装饰的耳珰。十个手指像尖尖的葱根又细又白嫩,嘴唇涂红像含着朱丹一样。她轻轻地小步行走,艳丽美妙真是举世无双。

 她走上堂去拜别阿母,阿母听任她离去而不挽留阻止。“从前我做女儿的时候,从小就生长在村野乡里。本来就没有受到教管训导,更加惭愧的是又嫁到你家愧对你家的公子。受了阿母许多金钱和财礼,却不能胜任阿母的驱使。今天我就要回到娘家去,还记挂着阿母孤身操劳在家里。”她退下堂来又去向小姑告别,眼泪滚滚落下像一连串的珠子。“我这个新媳妇初嫁过来时,小姑刚学走路始会扶床。今天我被驱赶回娘家,小姑的个子已和我相当。希望你尽心地侍奉我的公婆,好好地扶助他们精心奉养。每当七夕之夜和每月的十九日,玩耍时千万不要把我忘。”她走出家门上车离去,眼泪落下百多行。

 府吏骑着马走在前头,兰芝坐在车上跟在后面走。车声时而小声隐隐时而大声甸甸,但车和马都一同到达了大道口。府吏下马走进车中,低下头来在兰芝身边低声细语:“我发誓不同你断绝,你暂且回到娘家去,我今日也暂且赶赴官府。不久我一定会回来,我向天发誓永远不会辜负你。”

 兰芝对府吏说:“感谢你对我的诚心和关怀。既然承蒙你这样的记着我,不久之后我会殷切地盼望着你来。你应当像一块大石,我必定会像一株蒲苇。蒲苇像丝一样柔软但坚韧结实,大石也不会转移。只是我有一个亲哥哥,性情脾气不好常常暴跳如雷。恐怕不能任凭我的心意由我自主,他一定会违背我的心意使我内心饱受熬煎。”两人忧伤不止地举手告别,双方都依依不舍情意绵绵。

 兰芝回到娘家进了大门走上厅堂,进退为难觉得脸面已失去。母亲十分惊异地拍着手说道:“想不到没有去接你你自己回到家里。十三岁我就教你纺织,十四岁你就会裁衣,十五岁会弹箜篌,十六岁懂得礼仪,十七岁时把你嫁出去,总以为你在夫家不会有什么过失。你现在并没有什么罪过,为什么没有去接你你自己回到家里?”“我十分惭愧面对亲娘,女儿实在没有什么过失。”亲娘听了十分伤悲。

 回家才过了十多日,县令便派遣了一个媒人来提亲。说县太爷有个排行第三的公子,身材美好举世无双。年龄只有十八九岁,口才很好文才也比别人强。

 亲娘便对女儿说:“你可以出去答应这门婚事。”

 兰芝含着眼泪回答说:“兰芝当初返家时,府吏一再嘱咐我,发誓永远不分离。今天如果违背了他的情义,这门婚事就大不吉利。你就可以去回绝媒人,以后再慢慢商议。”

 亲娘出去告诉媒人:“我们贫贱人家养育了这个女儿,刚出嫁不久便被赶回家里,不配做小吏的妻子,哪里适合再嫁你们公子为妻?希望你多方面打听打听,我不能就这样答应你。”

 媒人去了几天后,那派去郡里请示太守的县丞刚好回来。他说:“在郡里曾向太守说起一位名叫兰芝的女子,出生于官宦人家。”又说:“太守有个排行第五的儿子,貌美才高还没有娶妻。太守要我做媒人,这番话是由主簿来转达。”县丞来到刘家直接说:“在太守家里,有这样一个美好的郎君,既然想要同你家结亲,所以才派遣我来到贵府做媒人。”

 兰芝的母亲回绝了媒人:“女儿早先已有誓言不再嫁,我这个做母亲的怎敢再多说?”

 兰芝的哥哥听到后,心中不痛快十分烦恼,向其妹兰芝开口说道:“作出决定为什么不多想一想!先嫁是嫁给一个小府吏,后嫁却能嫁给太守的贵公子。命运好坏差别就像天和地,改嫁之后足够让你享尽荣华富贵。你不嫁这样好的公子郎君,往后你打算怎么办?”

 兰芝抬起头来回答说:“道理确实像哥哥所说的一样,离开了家出嫁侍奉丈夫,中途又回到哥哥家里,怎么安排都要顺着哥哥的心意,我哪里能够自作主张?虽然同府吏有过誓约,但同他相会永远没有机缘。立即就答应了吧,就可以结为婚姻。”媒人从坐床走下去,连声说好!好!就这样!就这样!他回到太守府禀告太守:“下官承奉着大人的使命,商议这桩婚事谈得很投机。”太守听了这话以后,心中非常欢喜。他翻开历书反复查看,吉日就在这个月之内,月建和日辰的地支都相合。“成婚吉日就定在三十日,今天已是二十七日,你可立即去办理迎娶的事。”彼此相互传语快快去筹办,来往的人连续不断像天上的浮云。迎亲的船只上画着青雀和白鹄,船的四角还挂着绣着龙的旗子。旗子随风轻轻地飘动,金色的车配着玉饰的轮。驾上那毛色青白相杂的马缓步前进,马鞍两旁结着金线织成的缨子。送了聘金三百万,全部用青丝串联起。各种花色的绸缎三百匹,还派人到交州广州购来海味和山珍。随从人员共有四五百,热热闹闹地齐集太守府前准备去迎亲。

 亲娘对兰芝说:“刚才得到太守的信,明天就要来迎娶你。你为什么还不做好衣裳?不要让事情办不成!”

 兰芝默默不说话,用手巾掩口悲声啼,眼泪坠落就像流水往下泻。移动她那镶着琉璃的坐榻,搬出来放到前窗下。左手拿着剪刀和界尺,右手拿着绫罗和绸缎。早上做成绣裌裙,傍晚又做成单罗衫。一片昏暗天时已将晚,她满怀忧愁想到明天要出嫁便伤心哭泣。

 府吏听到这个意外的变故,便告假请求暂且回家去看看。还未走到刘家大约还有二三里,人很伤心马儿也悲鸣。兰芝熟悉那匹马的鸣声,踏着鞋急忙走出家门去相迎。心中惆怅远远地望过去,知道是从前的夫婿已来临。她举起手来拍拍马鞍,不断叹气让彼此更伤心。“自从你离开我之后,人事变迁真是无法预测和估量。果然不能满足我们从前的心愿,内中的情由又不是你能了解端详。我有亲生的父母,逼迫我的还有我的亲兄长。把我许配了别的人,你还能有什么希望!”

 府吏对兰芝说:“祝贺你能够高升!大石方正又坚厚,可以千年都不变。蒲苇虽然一时坚韧,但只能坚持很短的时间。你将一天比一天生活安逸地位显贵,只有我独自一人下到黄泉。”

 兰芝对府吏说:“想不到你会说出这样的话!两人同样是被逼迫,你是这样我也是这样受熬煎。我们在黄泉之下再相见,不要违背今天的誓言!”他们握手告别分道离去,各自都回到自己家里面。活着的人却要做死的离别,心中抱恨哪里能够说得完。他们都想很快地离开人世,无论如何也不愿苟且偷生得保全。

 府吏回到自己家,上堂拜见阿母说:“今天风大天又寒,寒风摧折了树木,浓霜冻坏了庭院中的兰花。我今天已是日落西山生命将终结,让母亲独留世间以后的日子孤单。我是有意作出这种不好的打算,请不要再怨恨鬼神施责罚!但愿你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安康。”

 阿母听到了这番话,泪水随着语声往下落:“你是大户人家的子弟,一直做官在官府台阁。千万不要为了一个妇人去寻死,贵贱不同你将她遗弃怎能算情薄?东邻有个好女子,苗条美丽全城称第一。做母亲的为你去求婚,答复就在这早晚之间。”

 府吏再拜之后转身走回去,在空房中长叹不已。他的决心就这样定下了,把头转向屋子里,心中忧愁煎迫一阵更比一阵紧。

 迎亲的那一天牛马嘶叫,新媳妇兰芝被迎娶进入青色帐篷里。天色昏暗已是黄昏后,静悄悄的四周无声息。“我的生命终结就在今天,只有尸体长久留下我的魂魄将要离去。”她挽起裙子脱下丝鞋,纵身一跳投进了清水池。

 府吏听到了这件事,心里知道这就是永远的别离,于是来到庭院大树下徘徊了一阵,自己吊死在东南边的树枝。

 两家要求将他们夫妻二人合葬,结果合葬在华山旁。坟墓东西两边种植着松柏,左右两侧栽种梧桐。各种树枝枝枝相覆盖,各种树叶叶叶相连通。中间又有一对双飞鸟,鸟名本是叫鸳鸯,它们抬起头来相对鸣叫,每晚都要鸣叫一直叫到五更。过路的人都停下脚步仔细听,寡妇惊起更是不安和彷徨。我要郑重地告诉后来的人,以此为鉴戒千万不要把它忘。

 》》点击阅读:孔雀东南飞赏析

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

相关阅读

 • 孔雀东南飞原文及翻译赏析

  【孔雀东南飞文言文原文】 汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。 孔雀东南飞,五里一...

 • 孔雀东南飞原文翻译_注释_赏析

  原文 孔雀东南飞 汉末建安中1,庐江2府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣3,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔4。 孔雀东南飞,五里一徘徊...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号