瘗旅文全文拼音版读音

发布时间:2020-03-20 20:21:07 编辑:文言文之家

瘗旅文文言文注音版

  wén
  wéizhèngniánqiūyuèsān , yǒuyúnjīngláizhě , zhīmíngshì , xié , jiāngzhīrèn , guòlóngchǎng , tóu宿miáojiā 。 cóngluòjiānwàngjiànzhī , yīnhūnhēi , jiùwènxùnběiláishì , guǒ 。 míngzǎo , qiǎnrénchānzhī , xíng 。
  báo , yǒuréngōnglái , yún :“ lǎorénxià , bàngliǎngrénzhīāi 。” yuē :“  。 shāngzāi !”  , yǒurénlái , yún :“ xiàzhěèrrén , bàngrénzuò 。” xúnzhuàng , yòu 。 míng , yǒurénlái , yún :“ jiànxiàshīsānyān 。” yòu 。 shāngzāi !
  niànbàozhǔ , jiāngèrtóngchíběn 、 chāwǎngzhī , èrtóngyǒunánrán 。 yuē :“  ! ěryóu !” èrtóngmǐnránxià , qǐngwǎng 。 jiùbàngshānwéisānkǎn , máizhī 。 yòuzhī 、 fànsān , jiēérgàozhī , yuē :
  shāngzāi ! rén ? rén ? lóngchǎng驿chéngyáowángshǒurén 。 ěrjiēzhōngzhīchǎn , zhīěrjùn , ěrwéiláiwéishānzhīguǐ ? zhězhòngxiāng , yóuhuànqiān 。 cuànzhúérlái ,  。 ěr ? wéněrguāněr , fèngnéngdǒu , ěrshuàigōnggēngyǒu 。 wèidǒuérěrchǐzhī ? yòu , érěrzi ? shāngzāi !
  ěrchéngliàndǒuérlái , xīnránjiùdào , wéizuówàngjiàněrróngrán , gàirènyōuzhě ? chōngmào , bānyuán , xíngwànfēngzhīdǐng , láodùn , jīnbèi , éryòuzhàngqīnwài , yōugōngzhōng , néng ? zhīěrzhī , ránwèiruòshì , yòuwèiěrziěrrányǎn ! jiēěr , wèizhīzāi ! niàněrsānzhīérláiěr , nǎi使shǐyǒuqióngzhīchuàng 。
  shāngzāi ! zòngěr , yōuzhīchéngqún , yīnzhīhuǐchēlún , néngzàngěr , zhìjiǔbàoěr 。 ěrzhī , ránnéngwéixīn ? xiāngguóérlái , sānnián , zhàngérgǒunéngquán , wèichángzhī 。 jīnbēishāngruò , shìwéiěrzhězhòng , érwéizhěqīng 。 wéiěrbēi 。
  wéiěr , ěrtīngzhī 。 yuē : liánfēngtiān , fēiniǎotōng 。 yóu怀huáixiāng , zhī西dōng 。 zhī西dōng , wéitiāntóng 。 shūfāng , huánhǎizhīzhōng 。 guānsuí , gōng 。 húnhún , bēidòng 。
  yòuwèizhīyuē : ěrjiēxiāngzhī , mánzhīrényánxiāngzhī 。 xìngmìng , gǒu , shuàiěrzi, láicóng 。 ěráo , cānbiāoérchéngwénchī , dēngwàngxiāngér 。 gǒuhuòshēngguī , ěrziěr, shàngěrsuí , wéibēi ! dàopángzhīzhǒngléiléi , duōzhōngzhīliú , xiāngxiàoérpáihuái 。 cānfēngyǐn, ěr 。 cháoyǒu鹿 , yuán 。 ěrāněr , wéi !

瘗旅文文言文拼音版

 yì lǚ wén

 瘗旅文

 wéi zhèng dé sì nián qiū yuè sān rì , yǒu lì mù yún zì jīng lái zhě , bù zhī qí míng shì , xié yī zǐ yī pú , jiāng zhī rèn , guò lóng chǎng , tóu sù tǔ miáo jiā 。 yǔ cóng lí luò jiān wàng jiàn zhī , yīn yǔ hūn hēi , yù jiù wèn xùn běi lái shì , bù guǒ 。 míng zǎo , qiǎn rén chān zhī , yǐ xíng yǐ 。

 维正德四年秋月三日,有吏目云自京来者,不知其名氏,携一子一仆,将之任,过龙场,投宿土苗家。予从篱落间望见之,阴雨昏黑,欲就问讯北来事,不果。明早,遣人觇之,已行矣。

 báo wǔ , yǒu rén zì wú gōng pō lái , yún :“ yī lǎo rén sǐ pō xià , bàng liǎng rén kū zhī āi 。” yǔ yuē :“ cǐ bì lì mù sǐ yǐ 。 shāng zāi !” bó mù , fù yǒu rén lái , yún :“ pō xià sǐ zhě èr rén , bàng yī rén zuò kū 。” xún qí zhuàng , zé qí zǐ yòu sǐ yǐ 。 míng rì , fù yǒu rén lái , yún :“ jiàn pō xià jī shī sān yān 。” zé qí pú yòu sǐ yǐ 。 wū hū shāng zāi !

 薄午,有人自蜈蚣坡来,云:“一老人死坡下,傍两人哭之哀。”予曰:“此必吏目死矣。伤哉!”薄暮,复有人来,云:“坡下死者二人,傍一人坐哭。”询其状,则其子又死矣。明日,复有人来,云:“见坡下积尸三焉。”则其仆又死矣。呜呼伤哉!

 niàn qí bào gǔ wú zhǔ , jiāng èr tóng zǐ chí běn 、 chā wǎng yì zhī , èr tóng zǐ yǒu nán sè rán 。 yǔ yuē :“ xī ! wú yǔ ěr yóu bǐ yě !” èr tóng mǐn rán tì xià , qǐng wǎng 。 jiù qí bàng shān lù wéi sān kǎn , mái zhī 。 yòu yǐ zhī jī 、 fàn sān yú , jiē xū tì tì ér gào zhī , yuē :

 念其暴骨无主,将二童子持畚、锸往瘗之,二童子有难色然。予曰:“嘻!吾与尔犹彼也!”二童闵然涕下,请往。就其傍山麓为三坎,埋之。又以只鸡、饭三盂,嗟吁涕洟而告之,曰:

 wū hū shāng zāi ! yī hé rén ? yī hé rén ? wú lóng chǎng yì chéng yú yáo wáng shǒu rén yě 。 wú yǔ ěr jiē zhōng tǔ zhī chǎn , wú bù zhī ěr jùn yì , ěr wū wéi hū lái wéi zī shān zhī guǐ hū ? gǔ zhě zhòng qù qí xiāng , yóu huàn bù yú qiān lǐ 。 wú yǐ cuàn zhú ér lái cǐ , yí yě 。 ěr yì hé gū hū ? wén ěr guān lì mù ěr , fèng bù néng wǔ dǒu , ěr shuài qī zǐ gōng gēng kě yǒu yě 。 wū wèi hū yǐ wǔ dǒu ér yì ěr qī chǐ zhī qū ? yòu bù zú , ér yì yǐ ěr zi yǔ pú hū ? wū hū shāng zāi !

 呜呼伤哉!繄何人?繄何人?吾龙场驿丞余姚王守仁也。吾与尔皆中土之产,吾不知尔郡邑,尔乌为乎来为兹山之鬼乎?古者重去其乡,游宦不逾千里。吾以窜逐而来此,宜也。尔亦何辜乎?闻尔官吏目耳,俸不能五斗,尔率妻子躬耕可有也。乌为乎以五斗而易尔七尺之躯?又不足,而益以尔子与仆乎?呜呼伤哉!

 ěr chéng liàn zī wǔ dǒu ér lái , zé yí xīn rán jiù dào , hú wéi hū wú zuó wàng jiàn ěr róng cù rán , gài bù rèn qí yōu zhě ? fū chōng mào wù lù , bān yuán yá bì , xíng wàn fēng zhī dǐng , jī kě láo dùn , jīn gǔ pí bèi , ér yòu zhàng lì qīn qí wài , yōu yù gōng qí zhōng , qí néng yǐ wú sǐ hū ? wú gù zhī ěr zhī bì sǐ , rán bù wèi ruò shì qí sù , yòu bù wèi ěr zi ěr pú yì jù rán yǎn hū yě ! jiē ěr zì qǔ , wèi zhī hé zāi ! wú niàn ěr sān gǔ zhī wú yī ér lái yì ěr , nǎi shǐ wú yǒu wú qióng zhī chuàng yě 。

 尔诚恋兹五斗而来,则宜欣然就道,胡为乎吾昨望见尔容蹙然,盖不任其忧者?夫冲冒雾露,扳援崖壁,行万峰之顶,饥渴劳顿,筋骨疲惫,而又瘴疬侵其外,忧郁攻其中,其能以无死乎?吾固知尔之必死,然不谓若是其速,又不谓尔子尔仆亦遽然奄忽也!皆尔自取,谓之何哉!吾念尔三骨之无依而来瘗尔,乃使吾有无穷之怆也。

 wū hū shāng zāi ! zòng bù ěr yì , yōu yá zhī hú chéng qún , yīn hè zhī huǐ rú chē lún , yì bì néng zàng ěr yú fù , bù zhì jiǔ bào lù ěr 。 ěr jì yǐ wú zhī , rán wú hé néng wéi xīn hū ? zì wú qù fù mǔ xiāng guó ér lái cǐ , sān nián yǐ , lì zhàng dú ér gǒu néng zì quán , yǐ wú wèi cháng yī rì zhī qī qī yě 。 jīn bēi shāng ruò cǐ , shì wú wéi ěr zhě zhòng , ér zì wéi zhě qīng yě 。 wú bù yí fù wéi ěr bēi yǐ 。

 呜呼伤哉!纵不尔瘗,幽崖之狐成群,阴壑之虺如车轮,亦必能葬尔于腹,不致久暴露尔。尔既已无知,然吾何能违心乎?自吾去父母乡国而来此,三年矣,历瘴毒而苟能自全,以吾未尝一日之戚戚也。今悲伤若此,是吾为尔者重,而自为者轻也。吾不宜复为尔悲矣。

 wú wéi ěr gē , ěr tīng zhī 。 gē yuē : lián fēng jì tiān xī , fēi niǎo bù tōng 。 yóu zǐ huái xiāng xī , mò zhī xī dōng 。 mò zhī xī dōng xī , wéi tiān zé tóng 。 yì yù shū fāng xī , huán hǎi zhī zhōng 。 dá guān suí yù xī , xī bì yǔ gōng 。 hún xī hún xī , wú bēi yǐ dòng 。

 吾为尔歌,尔听之。歌曰:连峰际天兮,飞鸟不通。游子怀乡兮,莫知西东。莫知西东兮,维天则同。异域殊方兮,环海之中。达观随寓兮,奚必予宫。魂兮魂兮,无悲以恫。

 yòu gē yǐ wèi zhī yuē : yǔ ěr jiē xiāng tǔ zhī lí xī , mán zhī rén yán yǔ bù xiāng zhī xī 。 xìng mìng bù kě qī , wú gǒu sǐ yú zī xī , shuài ěr zi pú , lái cóng yǔ xī 。 wú yǔ ěr áo yǐ xī xī , cān zǐ biāo ér chéng wén chī xī , dēng wàng gù xiāng ér xū xī xī 。 wú gǒu huò shēng guī xī , ěr zi ěr pú , shàng ěr suí xī , wú yǐ wú lǚ wéi bēi xī ! dào páng zhī zhǒng léi léi xī , duō zhōng tǔ zhī liú lí xī , xiāng yǔ hū xiào ér pái huái xī 。 cān fēng yǐn lù , wú ěr jī xī 。 cháo yǒu mí lù , mù yuán yǔ qī xī 。 ěr ān ěr jū xī , wú wéi lì yú zī xū xī !

 又歌以慰之曰:与尔皆乡土之离兮,蛮之人言语不相知兮。性命不可期,吾苟死于兹兮,率尔子仆,来从予兮。吾与尔遨以嬉兮,骖紫彪而乘文螭兮,登望故乡而嘘唏兮。吾苟获生归兮,尔子尔仆,尚尔随兮,无以无侣为悲兮!道旁之冢累累兮,多中土之流离兮,相与呼啸而徘徊兮。餐风饮露,无尔饥兮。朝友麋鹿,暮猿与栖兮。尔安尔居兮,无为厉于兹墟兮!

瘗旅文文言文翻译

 在大明正德四年秋季某月初三日,有一名吏目从北京来到这里,不知他姓甚名谁。身边带着一个儿子、一个仆人,将要上任,路过龙场,投宿在一户苗族人家。我从篱笆中间望见他,当时阴雨昏黑,想靠近他打听北方的情况,没有实现。第二天早晨,派人去探视,他已经走了。

 近午时刻,有人从蜈蚣坡那边来,说:“有一个老人死于坡下,旁边两人哭得很伤心。”我说:“这一定是吏目死了。可悲啊!”傍晚,又有人来说:“坡下死了两个人,旁边一人坐着叹息。”问明他们的情状,方知他的儿子又死了。第二天,又有人来说:“看到坡下堆了三具尸体。”那么,他的仆人又死了。唉,令人伤心啊!

 想到他们的尸骨暴露在荒野,无人认领,于是我就带着两个童仆,拿着畚箕和铁锹,前去埋葬他们。两名童仆脸上流露出为难的情绪。我说:“唉,我和你们,本像他们一样啊。”两名童仆怜悯地淌下眼泪,要求一起去。于是在旁边的山脚下挖了三个坑,把他们埋了。随即供上一只鸡、三碗饭,一面叹息,一面流着眼泪,向死者祭告说:

 唉,悲伤啊!你是什么人,什么人啊?我是此地龙场驿的驿丞、余姚王守仁呀。我和你都生长在中原地区,我不知你的家乡是何郡何县,你为什么要来做这座山上的鬼魂啊?古人不会轻率地离开故乡,外出做官也不超过千里。我是因为流放而来此地,理所应当。你又有什么罪过而非来不可呢?听说你的官职,仅是一个小小的吏目而已。薪俸不过五斗米,你领着老婆孩子亲自种田就会有了。为什么竟用这五斗米换去你堂堂七尺之躯?又为什么还觉得不够,再加上你的儿子和仆人啊?哎呀,太悲伤了!你如真正是为留恋这五斗米而来,那就应该欢欢喜喜地上路,为什么我昨天望见你皱着额头、面有愁容,似乎承受不起那深重的忧虑呢?

 一路上常冒着雾气露水,攀援悬崖峭壁,走过万山的峰顶,饥渴劳累,筋骨疲惫,又加上瘴疬侵其外,忧郁攻其中,难道能免于一死吗?我固然知道你会必死,可是没有想到会如此之快,更没有想到你的儿子、你的仆人也会很快地死去啊。都是你自己找来的呀,还说它什么呢?我不过是怜念你们三具尸骨无所归依才来埋葬罢了,却使我引起无穷的感怆。唉,悲痛啊!纵然不葬你们,那幽暗的山崖上狐狸成群,阴深山谷中粗如车轮的毒蛇,也一定能够把你们葬在腹中,不致长久的暴露。你已经没有一点知觉,但我又怎能安心呢?自从我离开父母之乡来到此地,已经三个年头。历尽瘴毒而能勉强保全自己的生命,主要是因为我没有一天怀有忧戚的情绪啊。今天忽然如此悲伤,乃是我为你想得太重,而为自身想得很轻啊。我不应该再为你悲伤了!

 我来为你唱歌,你请听着。我唱道:连绵的山峰高接云天啊,飞鸟不通。怀念家乡的游子啊,不知西东。不知西东啊,顶上的苍天却一般相同。地方纵然相隔甚远啊,都在四海的环绕之中。想得开的人儿到处为家,又何必守住那旧居一栋?魂灵啊,魂灵啊,不要悲伤,不要惊恐!

 再唱一只歌来安慰你:我与你都是离乡背井的苦命人啊,蛮人的语言谁也听不懂,性命没指望啊,前程一场空。假使我也死在这地方啊,请带着你子你仆紧相从。我们一起遨游同嬉戏,其乐也无穷。驾驭紫色虎啊,乘坐五彩龙;登高望故乡啊,放声叹息长悲恸。假使我有幸能生还啊,你尚有儿子仆人在身后随从;不要以为无伴侣啊,就悲悲切切常哀痛。道旁累累多枯冢啊,中原的游魂卧其中,与他们一起呼啸,一起散步从容。餐清风,饮甘露啊,莫愁饥饿腹中空。麋鹿朝为友啊,到晚间再与猿猴栖一洞。安心守分居墓中啊,可不要变成厉鬼村村寨寨乱逞凶!

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2023-05-23 20:12:37

相关阅读

 • 惠子相梁原文注音版拼音版及翻译

  惠子相梁原文注音版 惠huì子zǐ相xiāng梁liáng 惠huì子zǐ相xiāng梁liáng , 庄zhuāng子zǐ往wǎng见jiàn之zhī 。 或huò谓wèi惠huì子zǐ曰yuē...

 • 论贵粟疏原文注音版拼音版及翻译

  论贵粟疏原文注音版 论lùn贵guì粟sù疏shū 圣shèng王wáng在zài上shàng , 而ér民mín不bù冻dòng饥jī者zhě , 非fēi能néng耕gēng而ér食shí之zhī...

 • 独望古诗带拼音版 独望司空图注音版

  独望司空图注音版 独dú望wàng 作zuò者zhě : 司sī空kōng图tú 绿lǜ树shù连lián村cūn暗àn , 黄huáng花huā出chū陌mò稀xī 。 远yuǎn陂bēi春chūn...

 • 白洋潮拼音版全文 白洋潮注音版读音

  白洋潮注音版 《 白 bi 洋 yng 潮 cho 》 张 zhāng 岱 di 〔 明 mng 代 di 〕 故 g 事 sh , 三 sān 江 jiāng 看 kn 潮 cho , 实 sh 无 w 潮 cho 看 kn 。 午 wǔ 后 hu 喧 xuān 传 chun 曰 yuē : 今 ......

 • 内举不避亲文言文拼音版

  内举不避亲文言文注音版 《 内nèi举jǔ不bù避bì亲qīn 》 晋jìn平píng公gōng问wèn于yú祁qí黄huáng羊yáng曰yuē :“ 南nán阳yáng无wú令lìng , 其q...

 • 宋太宗学书文言文拼音版注音版

  宋太宗学书文言文注音版 《 宋 sng 太 ti 宗 zōng 学 xu 书 shū 》 太 ti 宗 zōng 朝 cho , 有 yǒu 王 wng 著 zh 者 zhě 学 xu 右 yu 军 jūn 书 shū , 深 shēn 得 de 其 q 法 fǎ , 侍 sh 书 shū 翰 hn......

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号