三字经全文拼音版

rénzhīchū , xìngběnshàn 。 xìngxiāngjìn , xiāngyuǎn 。
gǒujiào , xìngnǎiqiān 。 jiàozhīdào , guìzhuān 。
mèng , línchǔ 。 xué , duànzhù 。
dòuyānshān , yǒufāng 。 jiào , míngyáng 。
yǎngjiào , zhīguò 。 jiàoyán , shīzhīduò 。
xué , fēisuǒ 。 yòuxué , lǎowéi 。
zhuó , chéng 。 rénxué , zhī 。
wéirén , fāngshàoshí 。 qīnshīyǒu ,  。
xiāngjiǔlíng , néngwēn 。 xiàoqīn , suǒdāngzhí 。
róngsuì , néngràng 。 zhǎng , xiānzhī 。
shǒuxiào , jiànwén 。 zhīmǒushù , shímǒuwén 。
érshí , shíérbǎi 。 bǎiérqiān , qiānérwàn 。
sāncáizhě , tiānrén 。 sānguāngzhě , yuèxīng 。
sāngāngzhě , jūnchén 。 qīn , shùn 。
yuēchūnxià , yuēqiūdōng 。 shí , yùnqióng 。
yuēnánběi , yuē西dōng 。 fāng , yīngzhōng 。
yuēshuǐhuǒ , jīn 。 xíng , běnshù 。
shígānzhě , jiǎzhìguǐ 。 shíèrzhī , zhìhài 。
yuēhuángdào , suǒchán 。 yuēchìdào , dāngzhōngquán 。
chìdàoxià , wēnnuǎn 。 zhōnghuá , zàidōngběi 。
yuējiāng , yuēhuái 。  , shuǐzhī 。
yuēdàihuà , sōnghénghéng 。 yuè , shānzhīmíng 。
yuēshìnóng , yuēgōngshāng 。 mín , guózhīliáng 。
yuērén , zhìxìn 。 cháng , róngwěn 。
suǒshēng , yǒucǎo 。 zhí , biànshuǐ 。
yǒuchóng , yǒuniǎoshòu 。 dòng , néngfēizǒu 。
dàoliángshū , màishǔ 。 liù , rénsuǒshí 。
niúyáng , quǎnshǐ 。 liùchù , rénsuǒ 。
yuē , yuēāi 。 ài , qíng 。
qīngchìhuáng , hēibái 。  , suǒshí 。
suāngān , xīnxián 。 wèi , kǒusuǒhán 。
shānjiāoxiāng , xīngxiǔ 。 chòu , suǒxiù 。
páo , shíjīn 。 zhú , nǎiyīn 。
yuēpíngshǎng , yuē 。 shēng , tiáoxié 。
gāozēng , érshēn 。 shēnér , érsūn 。
sūn , zhìxuánzēng 。 nǎijiǔ , rénzhīlún 。
ēn , cóng 。 xiōngyǒu , gōng 。
zhǎngyòu , yǒupéng 。 jūnjìng , chénzhōng 。
shí , rénsuǒtóng 。 dāngshī , wéibèi 。
zhǎncuī , xiǎogōng 。 zhì , zhōng 。
yuèshè , shūshù 。 liù , jīn 。
wéishūxué , réngòngzūn 。 shí , jiǎngshuōwén 。
yǒuwén , xiǎozhuàn 。 cǎo , luàn 。
ruò广guǎngxué , fán 。 dànlüèshuō , néngzhīyuán 。
fánxùnméng , jiǎngjiū 。 xiángxùn , míngdòu 。
wéixuézhě , yǒuchū 。 xiǎoxuézhōng , zhìshū 。
lúnzhě , èrshípiān 。 qún , shànyán 。
mèngzhě , piānzhǐ 。 jiǎngdào , shuōrén 。
zuòzhōngyōng ,  。 zhōngpiān , yōng 。
zuòxué , nǎizēng 。 xiū , zhìpíngzhì 。
xiàojīngtōng , shūshú 。 liùjīng , shǐ 。
shīshū , chūnqiū 。 hàoliùjīng , dāngjiǎngqiú 。
yǒuliánshān , yǒuguīcáng 。 yǒuzhōu , sānxiáng 。
yǒudiǎn , yǒuxùngào 。 yǒushìmìng , shūzhīào 。
zhōugōng , zuòzhōu 。 zhùliùguān , cúnzhì 。
xiǎodài , zhù 。 shùshèngyán , yuèbèi 。
yuēguófēng , yuēsòng 。 hàoshī , dāngfěngyǒng 。
shīwáng , chūnqiūzuò 。 bāobiǎn , biéshànè 。
sānzhuànzhě , yǒugōngyáng 。 yǒuzuǒshì , yǒuliáng 。
jīngmíng , fāng 。 cuōyào , shì 。
zhě , yǒuxúnyáng 。 wénzhōng , lǎozhuāng 。
jīngtōng , zhūshǐ 。 kǎoshì , zhīzhōngshǐ 。
nóng , zhìhuáng 。 hàosānhuáng , shàngshì 。
tángyǒu , hàoèr 。 xiāngxùn , chēngshèngshì 。
xiàyǒu , shāngyǒutāng 。 zhōuwén , chēngsānwáng 。
xiàchuán , jiātiānxià 。 bǎizǎi , qiānxiàshè 。
tāngxià , guóhàoshāng 。 liùbǎizǎi , zhìzhòuwáng 。
zhōuwáng , shǐzhūzhòu 。 bǎizǎi , zuìchángjiǔ 。
zhōuzhédōng , wánggāngzhuì 。 chěnggān , shàngyóushuì 。
shǐchūnqiū , zhōngzhànguó 。 qiáng , xióngchū 。
yíngqínshì , shǐjiānbìng 。 chuánèrshì , chǔhànzhēng 。
gāoxīng , hànjiàn 。 zhìxiàopíng , wángmǎngcuàn 。
guāngxīng , wéidōnghàn 。 bǎinián , zhōngxiàn 。
wèishǔ , zhēnghàndǐng 。 hàosānguó , liǎngjìn 。
sòng , liángchénchéng 。 wéináncháo , jīnlíng 。
běiyuánwèi , fēndōng西 。 wénzhōu , gāo 。
dàizhìsuí ,  。 zàichuán , shītǒng 。
tánggāo , shī 。 chúsuíluàn , chuàngguó 。
èrshíchuán , sānbǎizǎi 。 liángmièzhī , guónǎigǎi 。
liángtángjìn , hànzhōu 。 chēngdài , jiēyǒuyóu 。
yánsòngxīng , shòuzhōushàn 。 shíchuán , nánběihùn 。
liáojīn , jiēchēng 。 yuánmièjīn , juésòngshì 。
广guǎng , chāoqiándài 。 jiǔshínián , guózuòfèi 。
tàixīng , guómíng 。 hàohóng , jīnlíng 。
dàichéng , qiānyānjīng 。 shíliùshì , zhìchóngzhēn 。
quányān , kòulín 。 chuǎngchū , shénfén 。
qīngshì , yīngjǐngmìng 。 jìngfāng , dìng 。
yóukāngyōng , qiánjiā 。 mínān , zhìkuā 。
dàoxiánjiān , biànluàn 。 shǐyīng , rǎo 。
tóngguānghòu , xuāntǒngruò 。 chuánjiǔ , mǎnqīng 。
mìngxīng , fèizhì 。 xiàn , jiànmínguó 。
jīnshǐ , quánzài 。 zǎizhìluàn , zhīxīngshuāi 。
shǐsuīfán , yǒu 。 shǐ , hànshūèr 。
hòuhànsān , guózhì 。 jiānzhèngjīng , cāntōngjiàn 。
shǐzhě , kǎoshí 。 tōngjīn , ruòqīn 。
kǒuérsòng , xīnérwéi 。 zhāo ,  。
zhòng , shīxiàngtuó 。 shèngxián , shàngqínxué 。
zhàozhōnglìng , lún 。 shì , xuéqiěqín 。
biān , xiāozhújiǎn 。 shū , qiězhīmiǎn 。
tóuxuánliáng , zhuī 。 jiào , qín 。
nángyíng , yìngxuě 。 jiāsuīpín , xuéchuò 。
xīn , guàjiǎo 。 shēnsuīláo , yóuzhuó 。
lǎoquán , èrshí 。 shǐfèn , shū 。
lǎo , yóuhuǐchí 。 ěrxiǎoshēng , zǎo 。
ruòliánghào , shíèr 。 duìtíng , kuíduōshì 。
chéng , zhòngchēng 。 ěrxiǎoshēng , zhì 。
yíngsuì , néngyǒngshī 。 suì , néng 。
yǐng , rénchēng 。 ěryòuxué , dāngxiàozhī 。
càiwén , néngbiànqín 。 xièdàoyùn , néngyǒngyín 。
 , qiěcōngmǐn 。 ěrnán , dāngjǐng 。
tángliúyàn , fāngsuì 。 shéntóng , zuòzhèng 。
yànsuīyòu , shēnshì 。 yǒuwéizhě , ruòshì 。
quǎnshǒu , chén 。 gǒuxué , wéirén 。
cán , fēngniàng 。 rénxué ,  。
yòuérxué , zhuàngérxíng 。 shàngzhìjūn , xiàmín 。
yángmíngshēng , xiǎn 。 guāngqián , hòu 。
rén , jīnmǎnyíng 。 jiào , wéijīng 。
qínyǒugōng ,  。 jièzhīzāi , miǎn 。

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号