素书原文带拼音朗读及全文译文

时间:2022-08-23 14:33:53

素书原文带拼音朗读

  shū · yuánshǐzhāng

(素书第一章·原始章朗读音频)

  dàorénzhě 。  dàozhěrénzhīsuǒdǎo使shǐwànzhīsuǒyóu 。  zhěrénzhīsuǒ使shǐwànsuǒ 。  rénzhěrénzhīsuǒqīnyǒuhuìyǐnzhīxīnsuìshēngchéng 。  zhěrénzhīsuǒshǎngshànègōngshì 。  zhěrénzhīsuǒfèngxīngmèichéngrénlúnzhī 。  wéirénzhīběnyān 。  xiánrénjūnmíngshèngshuāizhīdàotōngchéngbàizhīshùshěnzhìluànzhīshìjiùzhī 。  qiánbàodàodàishí 。  ruòshízhìérxíngnéngrénchénzhīwèiérdòngnéngchéngjuédàizhīgōngméishēnér 。  shìdàogāoérmíngzhònghòudài
  shū · zhèngdàozhāng

(素书第二章·正道章朗读音频)

  怀huáiyuǎn 。  xìndezhòng 。  cáijiànmíngzhàoxiàrénzhījùn 。  xíngwéibiǎozhìjuéxiánxìn使shǐshǒuyuēlián使shǐfēncáirénzhīháo 。  shǒuzhíérfèichùérhuí 。  jiànxiánérgǒumiǎn 。  jiànérgǒurénzhījié
  shū · qiúrénzhīzhìzhāng

(素书第三章·求人之志章朗读音频)

  juéshìjìnsuǒchúlèi 。  fēisǔnèsuǒrángguò 。  biǎnjiǔquèsuǒ 。  xiányuǎnsuǒ 。  xuéqièwènsuǒ广guǎngzhī 。  gāoxíngwēiyánsuǒxiūshēn 。  gōngjiǎnqiānyuēsuǒshǒushēnyuǎnsuǒqióng 。  qīnrényǒuzhísuǒdiān 。  jìnshùxíngsuǒjiērén 。  rèncái使shǐnéngsuǒ 。  dānèchìchánsuǒzhǐluàn 。  tuīyànjīnsuǒhuò 。  xiānkuíhòusuǒyīng 。  shèbiànzhìquánsuǒjiějié 。  kuònángshùnhuìsuǒjiù 。  juéjuégěnggěngsuǒgōngshūshūsuǒbǎozhōng
  shū · běnzōngdàozhāng

(素书第四章·本德宗道章朗读音频)

  zhìxīnxíngzhīshùchángchángmóu 。  ānānrěn 。  xiānxiānxiū 。  hǎoshàn 。  shénshénzhìchéng 。  míngmíng 。  zhī 。  duōyuàn 。  bēibēijīngsàn 。  bìngbìngcháng 。  duǎnduǎngǒu 。  yōuyōutān 。  shì 。  wēiwēirèn 。  bàibàiduō
  shū · zūnzhāng

(素书第五章·道义章朗读音频)

  míngshìxiàzhěàn 。  yǒuguòzhīzhě 。  érfǎnzhěhuò 。  yányuànzhěhuò 。  lìngxīnguāizhěfèi 。  hòulìngmiàoqiánzhěhuǐ 。  érwēizhěfàn 。  hǎozhòngrénzhěyāng 。  suǒrènzhěwēi 。  mànsuǒjìngzhěxiōng 。  màoxīnzhě 。  qīnchányuǎnzhōngzhěwáng 。  jìnyuǎnxiánzhěhūn 。  gōngxíngzhěluàn 。  rénguānzhě 。  língxiàshèngzhěqīn 。  míngshèngshízhěhào 。  lüèérrénzhězhì 。  hòuérbáorénzhěfèi 。  guògōngzhěsǔn 。  qúnxiàwàizhělún 。  yòngrènzhěshū 。  xíngshǎnglìnzhě 。  duōshàozhěyuàn 。  yíngérzhěguāi 。  báoshīhòuwàngzhěbào 。  guìérwàngjiànzhějiǔ 。  niànjiùèérxīngōngzhěxiōng 。  yòngréntiānzhědài 。  qiángyòngrénzhěchù 。  wéirénguānzhěluàn 。  shīsuǒqiángzhěruò 。  juérénzhěxiǎn 。  yīnwàixièzhěbài 。  hòuliǎnbáoshīzhědiāo 。  zhànshìpínyóushìzhěshuāi 。  huògōngxíngzhěmèi 。  wénshànlüèguòwàngzhěbào 。  suǒrènxìnsuǒxìnrènzhězhuó 。  rénzhěshéngrénxíngzhěsàn 。  xiǎogōngshǎnggōngxiǎoyuànshèyuànshēng 。  shǎngréngānxīnzhěpànshǎnggōngzuìzhě 。  tīngchánérměiwénjiànérchóuzhěwáng 。  néngyǒuyǒuzhěāntānrénzhīyǒuzhěcán
  shū · ānzhāng

(素书第六章·安礼章朗读音频)

  yuànzàishěxiǎoguòhuànzàidìngmóu 。  zàishànhuòzàiè 。  zàijiànnónghánzàiduòzhī 。  ānzàiderénwēizàishīshàng 。  zàiyíngláipínzàishí 。  shàngchángzàoxiàduōxīn 。  qīngshàngshēngzuìxiàqīn 。  jìnchénzhòngyuǎnchénqīngzhī 。  xìnrénxìnrén 。  wǎngshìzhíyǒu 。  shàngzhíxià 。  wēiguóxiánrénluànzhèngshànrén 。  àirénshēnzhěqiúxiándexiánzhěyǎngrénhòu 。  guójiāngzhěshìjiēguī 。  bāngjiāngwángzhěxiánxiān 。  báozhěchǎnshuǐqiǎnzhěyóushùzhěqínlínshūzhěshòu 。  shānqiàozhěbēngmǎnzhě 。  shízhěmáng 。  yángzhìzhě 。  lǐngzhědǎo 。  zǒushìzhědiān 。  zhùruòzhěhuàiruòzhěguóqīng 。  hánshāngxīnrényuànshāngguó 。  shānjiāngbēngzhěxiàxiānhuīguójiāngshuāizhěrénxiān 。  gēnzhīxiǔrénkùnguócán 。  chētóngguǐzhěqīngwángguótóngshìzhěmiè 。  jiànwǎngshènjiāngláizhězhī 。  wèiwēizhěānwèiwángzhěcúnrénzhīsuǒxíngyǒudàodàoxiōngzhěbǎisuǒguīxiōngzhěbǎihuòsuǒgōngfēishénshèngránsuǒzhōng 。  shànzhěèshìyuǎnzhěyǒujìnyōu 。  tóngzhìxiāngtóngrénxiāngyōu 。  tóngèxiāngdǎng 。  tóngàixiāngqiú 。  tóngměixiāng 。  tóngzhìxiāngmóu 。  tóngguìxiānghài 。  tóngxiāng 。  tóngshēngxiāngyìngtóngxiānggǎn 。  tónglèixiāngtóngxiāngqīntóngnánxiāng 。  tóngdàoxiāngchéng 。  tóngxiāngguītóngqiǎoxiāngshèng 。  nǎishùzhīsuǒwéi 。  shìjiāorénzhězhènghuàrénzhěshùn 。  zhěnáncóngshùnzhěxíngnáncóngluànxíng 。  xiángérxíngshēnjiāguó

素书全文翻译

 素书·原始章全文译文

 道、德、仁、义、礼五者,本为一体,不可分离。道,是一种自然规律,人人都在遵循著自然规律,自己却意识不到这一点,自然界万事万物亦是如此。德、即是获得,依德而行,可使一己的欲求得到满足,自然界万事万物也是如此。仁、是人所独具的仁慈、爱人的心理,人能关心、同情人,各种善良的愿望和行动就会产生。义、是人所认为符合某种道德观念的行为,人们根据义的原则奖善惩恶,以建立功业。礼、是规定社会行为的法则,规范仪式的总称。人人必须遵循礼的规范,兢兢业业,夙兴夜寐,按照君臣、父子、夫妻、兄弟等人伦关系所排列的顺序行事。这五个条目是做人的根本,缺一不可的。贤明能干的人物,品德高尚的君子,都能看清国家兴盛、衰弱、存亡的道理,通晓事业成败的规律,明白社会政治修明与纷乱的形势,懂得隐退仕进的原则。因此,当条件不适宜之时,都能默守正道,甘于隐伏,等待时机的到来。一旦时机到来而有所行动,常能建功立业位极人臣。如果所遇非时,也不过是淡泊以终而已。也就因此,像这样的人物常能树立极为崇高的典范,名重于后世呵!

 素书·正道章全文译文

 品德高尚,则可使远方之人前来归顺。诚实不欺,可以统一不同的意见。道理充分可以得到部下群众的拥戴。才识杰出,可以借鉴历史。聪明睿智可以知众而容众。这样的人,可以称他为人中之俊。行为端正,可以为人表率。足智多谋,可以解决疑难问题。天无信,四时失序,人无信,行止不立。如果能忠诚守信,这是立身成名之本。君子寡言,言而有信,一言议定,再不肯改议、失约。是故讲究信用,可以守约而无悔。廉洁公正,且疏财仗义。这样的人,可以称他为人中之豪。见嫌而不苟免,克尽职守,而无所废弛;恪守信义,而不稍加改变;受到嫌疑,而能居义而不反顾;利字当头,懂得不悖理苟得。这样的人,可以称为人中之杰。

 素书·求人之志章全文译文

 杜绝不良的嗜好,禁止非分的欲望,这样可以免除各种牵累;抑制不合理的行为,减少邪恶的行径,这样可以避免过失;谢绝酒色侵扰,这样可以不受玷污;回避嫌疑,远离惑乱,这样可以不出错误。广泛地学习,仔细地提出各种问题,这样可以丰富自己的知识;行为高尚,辞锋不露,这样可以修养身心、陶冶性情;肃敬、节俭、谦逊、简约,这样可以守身不辱;深谋远虑,这样可以不至于困危;亲近仁义之士,结交正直之人,这样可以在逆境中得到帮助。为人尽量宽容,行为敦厚,这是待人处世之道。任才使能,使人人能尽其才,这是用人成事之要领;抑制邪恶,斥退谗佞之徒,这样可以防止动乱;推求往古,验证当今,这样可以不受迷惑;了解事态,心中有数,这样可以应付仓卒事变;采用灵活手法,施展权变之术,这样可以解开纠结;心中有数,闭口不言,凡事能顺从时机,这样可以远怨无咎;坚定不移,正直刚强,这样才能建功立业;勤勉惕励;心地善良,这样才能善始善终。

 素书·本德宗道章全文译文

 欲始志向坚定,笃实力行:最好的方法,莫过于深思多谋;最安全的方式,莫过于安于忍辱;最优先的要务,莫过于进德修业;最快乐的态度,莫过于乐于好善;最神奇的效验,莫过于用心至诚;最高明的做法,莫过于明察秋毫;最吉祥的想法,莫过于安分知足;最痛苦的缺点,莫过于欲求太多;最悲哀的情形,莫过于心神离散;最麻烦的病态,莫过于反覆无常;最无聊的妄念,莫过于不劳而获;最愚昧的观念,莫过于贪婪卑鄙;最孤独的念头,莫过于目空一切;最危险的举措,莫过于任人而疑;最失败的行径;莫过于自私自利;

 素书·道义章全文译文

 在部下面前显示高明,一定会遭到愚弄。有过错而不能自知,一定会受到蒙蔽。走入迷途而不知返回正道,一定是神志惑乱。因为语言招致怨恨,一定会有祸患。思想与政令矛盾,一定会坏事。政令前后不一,一定会失败。发怒却无人畏惧,一定会受到侵犯。喜欢当众侮辱别人,一定会有灾难。对手下的大将罚之过当,一定会有危险。怠慢应受尊重的人,一定会招致不幸。表面上关系密切,实际上心怀异志的,一定会陷于孤独。亲近谗慝,远离忠良,一定会灭亡。亲近女色,疏远贤人,必是昏瞆目盲。女子干涉大政,一定会有动乱。随便将官职到处乱送,政治就会出现乱相。欺凌下属而获得胜利的,自己也一定会受到下属的侵犯。所享受的名声超过自己的实际才能,即使耗尽精力也治理不好事务。对自己马虎,对别人求全责备的,无法处理事务。对自己宽厚,对别人刻薄的,一定被众人遗弃。因为小过失便取消别人的功劳的,一定会大失人心。部下纷纷有离异之心,必定沦亡。既然用了人却不给予信任,必定导致关系疏远。论功行赏时吝啬小气,形于颜色,必定使人感到沮丧。承诺多,兑现少,必招致怨恨。起初竭诚欢迎,末了又拒于门外,一定会恩断义绝。给予别人很少,却希望得到厚报的,一定会大失所望。富贵之后就忘却贫贱时候的情状,一定不会长久。念及别人旧恶,忘记其所立新功的,一定遭来大凶。任用邪恶之徒,一定会有危险。勉强用人,一定留不住人。用人无法摆脱人情纠结,政事必越理越乱。失去自己的优势,力量必然削弱。处理问题、制定决策时向不仁之人问计,必有危险。秘密的计划泄露出去,一定会失败。横征暴敛、薄施寡恩,一定会衰落。奋勇征战的将士生活贫穷,鼓舌摇唇的游士安享富贵,国势一定会衰落。贿赂政府官员的事到处可见,政治必定十分昏暗。知道别人的优点长处却不重视,对别人的缺点错误反而耿耿于怀的,则是作风粗暴。使用的人不堪信任,信任的人又不能胜任其职,这样的政治一定很混浊。依靠道德的力量来治理人民,人民就会团结;若一味地依靠刑法来维持统治,则人民将离散而去。小的功劳不奖赏,便不会建立大功劳;小的怨恨不宽赦,大的怨恨便会产生。奖赏不能服人,处罚不能让人甘心,必定引起叛乱;赏及无功之人,罚及无罪之人,就是所谓的残酷。听到谗佞之言就十分高兴,听到忠谏之言便心生怨恨,一定灭亡。藏富于民,以百姓的富有作为本身的富有,这样才会安定;欲壑难填,总是贪求别人所有的,必然残民以逞。

 素书·安礼章全文译文

 怨恨产生于不肯赦免小的过失;祸患产生于事前未作仔细的谋画;幸福在于积善累德;灾难在于多行不义。轻视农业,必招致饥馑;惰于蚕桑,必挨冷受冻。得人必安,失士则危。招来远客即富,荒废农时则贫。上位者反覆无常,言行不一,部属必生猜疑之心,以求自保。对上官轻视怠慢,必定获罪;对下属侮辱傲慢,必定失去亲附。近幸左右之臣不受尊重,关系疏远之臣必不安其位。自己怀疑自己,则不会信任别人;自己相信自己,则不会怀疑别人。邪恶之士决无正直的朋友;邪僻的上司必没有公正刚直的部下。行将灭亡的国家,决不会有贤人辅政;陷于混乱的政治,决不会有善人参与。爱人深者,一定急于求贤才,乐得于贤才者,待人一定丰厚。国家即将称霸,人才都会聚集来归;邦国即将败亡,贤者先行隐避。土地贫瘠,大物不产;水浅之处,大鱼不游;秃树之上,大禽不栖;疏林之中,大兽不居。山势过于陡峭,则容易崩塌;沼泽蓄水过满,则会漫溢出来。弃玉抱石者目光如盲,羊质虎皮者虚于矫饰。拿衣服时不提领子,势必把衣服拿倒。走路不看地面的一定会跌倒。

 房屋梁柱软弱,屋子会倒塌;才力不足的人掌政,国家会倾覆。脚下受寒,心肺受损;人心怀恨,国家受伤。大山将要崩塌,土质会先毁坏;国家将要衰亡,人民先受损害。树根干枯,枝条就会腐朽;人民困窘,国家将受伤害。与倾覆的车子走同一轨道的车,也会倾覆;与灭亡的国家做相同的事,也会灭亡。见到已发生的事情,应警惕还将发生类似的事情;预见险恶的人事,应事先回避。害怕危险,常能得安全;害怕灭亡,反而能生存。人的所作所为,符合行事之道则吉,不符合行事之道则凶。吉祥的人,各种各样的好处都到他那里;不吉祥的人,各种各样的恶运灾祸都向他袭来。这并不是什么奥妙的事,而是自然之理。务善策者无恶事,无远虑者有近忧。同志相得,同仁同忧,同恶相党,同爱同求,同美相妒,同智相谋,同贵相害,同利相忌。同声相应,同气相感,同类相似,同义相亲,同难相济。同道相成,同艺相窥,同巧相胜。以上这些都是自然而然的道理,凡人类有所举措,均应遵守这些规律,不可与理相抗。把自己放在一边,单纯去教育别人,别人就不接受他的大道理;如果严格要求自己,进而去感化别人,别人就会顺服。违反常理,部属则难以顺从;合乎常理,则办事容易。部属难以顺从,则容易产生动乱;办事容易,则能得到畅通的治理。以上所述的各项事理,用在修身、持家、治国,均会获得丰硕的效果。

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号