文心雕龙养气原文拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-09-04 09:12:41

文心雕龙养气原文拼音版

 《 yǎng
  wángchōngzhùshùzhìyǎngzhīpiānyànérzuòzàozāi ! ěrkǒushēngzhī ; xīnyánshénzhīyòngzhìwěiróngérqíngchàng ; zuānguòfènshénérshuāixìngqíngzhīshù
  sānhuángzhìxīnjuédàohuá ; shìshǐwényánguìzòusāndàichūnqiūsuī沿yánshìbìngshìfēnxiōngfēiqiāncáiwàizhàndàizhàgōngshìshuōhànshìjīnxīnzhēngguāngcǎijiéchúnyánjiāowénzhìxuánqiānzǎi ; zhìfāngjiéqíngláochāwànrénsuǒhòujìnsuǒhuáng
  fántóngshǎojiànqiǎnérzhìshèngchángàishíjiānérshuāizhìshèngzhěruìshèngláoshuāizhěshāngshénshízhōngrénzhīchángsuìshízhījiàoruòfēnyǒuxiànzhìyòng ; huòcánjuānshìjīngnèixiāoyǒuwěizhī ; shénzhìwàishāngtóngniúshānzhīzhīshèngtuī
  zhìzhòngrènzhìyànzōngshùshūtōng怀huáizhuānxuānzhīsuìyòujiānzhīshíshìcáogōngwéiwénzhīshāngmìngyúntànyòngzhīkùnshénfēitán
  xuézàiqínyǒuzhuī ; zhìwényǒushēnxiězhìcóngróngqíngyōuróushìhuìruòxiāoshuòjīngdǎnbǐnglínghànxìngshèngxiánzhīxīnhuìwénzhīzhízāi !
  qiěyǒudùnshíyǒutōngsāixīnqiěhuòfǎncháng ; shénzhīfānghūnzàisānshìwénzàijiéxuānqīngxīndiàochàngfánérshè使shǐyōngzhìdeshū怀huáimìngtóujuǎn怀huáixiāoyáozhēnláotánxiàoyàojuànchángnòngxiáncáifēngjiǎwényǒng使shǐrènxīncòuzhìsuīfēitāizhīwànshùwèizhīfāng
  zànyuē
  fēnzāiwànxiàngláoqiānxiǎngxuánshénbǎoyǎng
  shuǐtíngjiànhuǒjìngérlǎngrǎowénjīngshuǎng

 延伸阅读:文心雕龙养气篇原文及翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家