文心雕龙总术原文拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-09-04 09:21:25

文心雕龙总术原文拼音版

  《 zǒngshù
   jīnzhīchángyányǒuwényǒu ”, wéiyùnzhěyǒuyùnzhěwénwényánjiānshī 》、《 shū 》, biéliǎngmíngjìndàiěryányánniánwéi ∶“ zhīwéiyánzhīwén ; jīngdiǎnyánérfēizhuànérfēiyán 。” qǐngduómáoháigōngdùnzhě ?《 zhīwényán 》, fēiyánwén ? ruòwéiyánwéndeyúnjīngdiǎnfēijiānglùnwèijiànlùnwéikǒuwéiyánshǔhànyuēchángdàoyuējīngshùjīngyuēzhuànjīngzhuànzhīchūyánwéiyán使shǐqiángruò 。《 liùjīngdiǎnàowéikānfēiyánwéiyōulièshìwén 》, hàowéijìnránfànlùnxiānérshíwèigāizhījiǔbiànzhīguànfěiqióngzhīyánzhīxuǎnnánbèi
   fánjīngzàowénjìngxīnduōliànkěnyánshùluòluòzhīhuòluànshí ; zhīshíshíjīngzhěyàoyuēkuìzhěxiān ; zhěgāishànzhěfán ; biànzhězhāoqiǎnzhě ; àozhěyǐnguǐzhěhuòhuáérshēngcuìhuòzhuōérwénzhīdiàozhōngwèizhāngqínshínánlíngréngàojìntiǎozhīzhōng ; dòngjiǎohuīqióngchūzhōngzhīyùn ; wèiwénpiānzhāngyīnyuègàiyǒuzhēngjiépángēnyàn ; pōuwénàobiàntōngcáicáizhīnéngtōngxiǎoshùfēiyuánjiànpàntiáonéngkòngyǐnqíngyuánzhìshèngwényuànzāi !
   shìzhíshùpiānshànzhīqióngshù ; shùrènxīnsāizhīyāosāizhīwénjièqiǎotǎngláisuīqiányǒugōngérhòuyuánnánshǎoxiāngjiēduōzhīsuǒshānnǎiduōshǎozhībìnghuòyánchīzhīnéngzhì ! ruòshànzhīwénshùyǒuhéngshùànzhěngdàiqínghuìyīnshíshùndòngshīzhèngshùféngqiǎowèiténgyuèérshēngcóngérzhìshìzhījǐnhuìtīngzhīhuángwèizhīgānpèizhīfēnfāngduànzhāngzhīgōngshèng
   suījùnqiānchángwànfēnlèiqiěfèiqiānkuàngwénduōshùgòngxiānglúnxiéèrjiěsuǒlièzàipiānbèizǒngqíngbiànsānshízhīgòngchéngsuīwèiguānzhījiàn
   zànyuē
   wénchǎngyuànyǒushùyǒuménxiānjiànqióngyuán
   chéngzǒngwànyàozhìfándìngyǒuhéngcún

  延伸阅读:文心雕龙总术第四十四原文及翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家