文心雕龙时序原文拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-09-04 09:24:54

文心雕龙时序原文拼音版

 《 shí
  shíyùnjiāozhìwéndàibiànjīnqíngyán ? zàitáotángshènghuàjūnlǎozhītánjiāotónghánshízhīyǒuzuòzhèngmínxiáxūnfēngyǒngyuánhòu ,“ lànyúnlièchénjìnměizhě ? nǎixīnérshēngtàizhìjiǔyǒnggōngchéngtāngshèngjìng ,“ zuòsòngdǎiwénzhīshèng ,《 zhōunánqínéryuàn ; wángzhīhuàchún ,《 bīnfēngéryínyōuhūnérbǎn 》、《 dàngpíngwángwēiérshǔāizhīyáowénshìtuīfēngdòngshàngérzhènxiàzhě
  chūnqiūhòujiǎozhànyīngxióngliùjīngpánbǎijiābiāohàifāngshìshíhánwèizhèngyānzhàorènquán ; liùshīyánqínlìng ; wéichǔliǎngguóyǒuwénxuékāizhuāngzhīchǔ广guǎnglántáizhīgōngmèngbīnguǎnxúnqīngzǎixiàshānqīngfēnglánlíngmàozōutántiānfēizōushìdiāolóngchíxiǎngpíngliánzǎoyuèsòngjiāocǎifēngyúnguānyànshuōlǒngzhào 》、《 sòng 》, zhīzhīchūzònghéngzhīguǐ
  yuánzhìyǒuhànyùnjiēfánshūgāoshàngjiǎnxuésuīcǎochuàng ,《 shī 》、《 shūwèihuángránfēng 》、《 鸿hóngzhītiānzòngzhīyīngzuòshīxiàohuìwénjǐngjīngshùxīngérrényòngjiǎérzōuméichénzhīdǎixiàochóngrùn鸿hóngyuèzhēnghuīzǎojìngbǎiliángzhǎncháoyànzhīshījīnzhìmínzhīyǒngzhēngméichénglúnshēnzhǔdǐngshízhuógōngsūnzhīduìtànkuānzhīzòumǎichénxīnérjǐnxiàngérbèixiùshìshǐqiān寿shòuwángzhīyánzhōngméigāozhīshǔyìngduìfāngpiānzhāngkuìfēngcǎishèngyuèzhāoxuānshíchíchěngshíxiáwénhuìdiāozhuànzhīcáizhīgāoshìwángbāozhīlúndàizhàoyuánchéngjiàngměixièzhītánqīngjīnzhīyúnruìqiānshǒuzhèngchóujiàoliùměiyuánhànshìzhìchéngāisuīshìjiànbǎilíngrénjiǔbiànérsuǒguīshùchǔ 》, língjūnyǐngshìzàiāipínglíngguāngzhōngxīngshēn怀huáichènlüèwénhuáránxiànlěimiǎnxíngbānbiāocānzòulìngsuīfēipángqiúxiámíngdié耀yàochóngàishùtángjiǎngwénguānmèngjiāněrguóshǐjiǎkuígěizháruìsòng ; dōngpíngshànwénpèiwángzhèntōnglùn ; fānhuīguāngxiāngzhàoānxiàzhìshùnhuányǒubānsāncuīwángzhāngcàilěiluò鸿hóngcáishíérwénzhāngzhīxuǎncúnérlùnránzhōngxīngzhīhòuqúncáishāogǎiqiánzhéhuáshísuǒzhēnzhuójīnggàizhèngjiǎngjiànfēngzhějiànglíngshíhǎozhìzàohuángzhīshūkāi鸿hóngzhīérsōngzhīzhāoqiǎnlòuyánghàowéihuāndōucàiyōngzhīpáiyōufēngwéngàimiè
  xiànqiānwénxuépéngzhuǎnjiànānzhīfāngwèixiāngwángzhīzūnàishīzhāng ; wénjūnzhīzhòngmiàoshàn ; chéngōngzhīháoxiàlínláng ; bìngmàoyīngjùncáiyúnzhēngzhòngxuānwěizhìhànnánkǒngzhāngguīmìngběiwěichángcónghuànqīnggōnggànxùnzhìhǎi ; liǎnzōngfěiránzhī ; yuánzhǎnpiānpiānzhīwénwèixiūzhīchóushūzhīàoshāngdòuzhīqiányōngróngrènzhīshàngchénghānjiètánxiàoguānshíwénhǎokāngkǎiliángyóushìluànfēngshuāiyuànbìngzhìshēnérchánggěnggàiérduō
  zhìmíngzuǎnróngzhìshīzhēngpiānzhāngzhīshìzhìchóngwénzhīguānliúqúncáidiéxiāngzhào耀yàoshàozhǔxiāngréngwéigāoguìyīngpànhánzhāngdòngyánchénglùnshízhèngshǐfēngpiānqīngdànérruǎnyīngmiàobìngchíwén
  dǎijìnxuānshǐjǐngwéngòubìngchénérshēnfāngshùzhìwéixīnchéngpíngshòumìngérjiāopiānzhāngjiǎnhuángjiàng怀huáimǐnzhuìliúérránjìnsuīwénréncáishíshèngmàoxiānyáoérsànzhūtàichōngdòngérhéngjǐnyuèzhànyàoliánzhīhuáyúnbiāoèrjùnzhīcǎiyīngsānzhāngzhīsūnzhìchénggōngzhīshǔbìngjiézǎoqīngyīngliúyùnqiánshǐwéiyùnshèshìrénwèijìncáichéngzāitánwéitàn
  yuánhuángzhōngxīngwénjiànxuéliúdiāoérchǒngróngjǐngchúnwénmǐnéryōuzhuódǎimíngbǐngzhéhǎowénhuìshēngchǔjiǎngliànqínggàozhèncǎicáiqīnwēnwénhòuyángfēngliúshízhīhànchéngkānglíngāiduǎnzuòjiǎnwénxīngyuānqīngjùnwēiyánjīnghánmǎnxuán ; dànnóngcǎishíwényòuzhìxiàoāngōngwénshǐyǒuyuányīnzhīcáosūngānzhībèisuīcáihuòqiǎnshēnguīzhāngyòng
  zhōngcháoguìxuánjiāngzuǒchēngshèngyīntánliúchéngwénshìshìzhūnzhānértàishīzhùxiàzhīzhǐguīnǎiyuánzhīshūzhīwénbiànrǎnshìqíngxīngfèishíyuánshǐyàozhōngsuībǎishìzhī
  sòngàiwénwénbīnbǐngwénzhīxiàoduōcáiyīngcǎiyúngòumíngxiàwéněrjìnshēnzhīlínxiáwèiérbiāowángyuánliánzōnglóngzhāngyánxièzhòngfèngcǎifànzhāngshěnzhīshèngshǔgàiwénzhīshìlüèjiào
  huángbǎoyùnxiūmíngtàishèngyīngshìruìwénzuǎnwénèrhánzhānggāozōngshàngzhéxīngyùnbìngwénmíngtiānjǐngzuòjīnshèngfāngxīngwénguāngbèihǎiyuèjiàngshéncáiyīngxiùfēilóngtiānjiàwànjīngdiǎnzhāngkuàzhōuhàntángzhīwéndǐngshèng ! 鸿hóngfēngcǎiduǎngǎnchén ; yángyánzànshíqǐngmíngzhé !
  zànyuē
  wèiyìngshídàicǎijiǔbiànshūzhōngsuǒdònghuánliújuàn
  zhìwén沿yánshíchóngzàixuǎnzhōngsuīyuǎnàiyānmiàn

 延伸阅读:文心雕龙时序原文及翻译、赏析

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家