文心雕龙物色原文拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-09-04 09:29:46

文心雕龙物色原文拼音版

  《
   chūnqiūdàiyīnyángcǎnshūzhīdòngxīnyáoyāngàiyángméngérxuányīnníngérdānniǎoxiūwēichóngyóuhuògǎnshízhīdòngshēnruòguīzhāngtǐnghuìxīnyīnghuáxiùqīngxiàngzhàorénshéihuòān ? shìxiànsuìchūnyuèzhīqíngchàng ; tāotāomèngxiàtáozhīxīnníngtiāngāoqīngyīnchénzhīzhìyuǎn ; xiànxuěyínjīnzhīshēnsuìyǒuyǒuróng ; qíngqiānqíngqiěhuòyíngchóngshēngyǒuyǐnxīnkuàngqīngfēngmíngyuètóngbáichūnlíngòngcháozāi !
   shìshīréngǎnliánlèiqióngliúliánwànxiàngzhīchényínshìtīngzhīxiěmàosuíwǎnzhuǎn ; shǔcǎishēngxīnérpáihuáizhuózhuózhuàngtáohuāzhīxiān ,“ jìnyángliǔzhīmào ,“ gǎogǎowéichūzhīróng ,“ biāo 々” xuězhīzhuàng ,“ jiējiēzhúhuángniǎozhīshēng ,“ yāo 々” xuécǎochóngzhīyùn 。“ jiǎo ”、“ huìxīng ”, yánqióng ;“ cēn ”、“ ruò ”, liǎngliánxíngbìngshǎozǒngduōqíngmàosuījīngqiānzǎijiāngduó ? sāodàixīngchùlèiérchángmàonánjìnchóngshūzhuàngshìcuóézhīlèiwēiruízhīqúnzhǎngqīngzhīguǐshìguīshēngshānfànshuǐguànsuǒwèishīrénéryuēyánrényínérfán
   zhìyǒngtánghuá ,“ huòhuánghuòbái ”;《 sāoshùqiūlán ,“ 绿 ”、“ jīng ”。 fánchībiǎoguìzàishíjiànruòqīnghuángchūfánérzhēn
   jìndàiláiwénguìxíngkuīqíngfēngjǐngzhīshàngzuānmàocǎozhīzhōngyínyǒngsuǒzhìwéishēnyuǎnwéimiàogōngzàiqiǎoyánqièzhuàngyìnzhīyìnjiādiāoxiāoérxiěháojiènéngzhānyánérjiànmàoérzhīshírányǒuhéng姿érdìngjiǎnhuòshuàiěrzàohuòjīngshūqiěshī 》、《 sāosuǒbiāobìngyàohàihòujìnruìqièzhēngfēngyīnfāngjièqiǎoshìhuìshànshìyàosuījiùxīnshìfēnhuíérxīngguìxián ; suīfánérshàngjiǎn ; 使shǐwèipiāopiāoérqīngqíngérgēngxīnláiréndàijiēcānxiāngbiànyīnwéigōngjìnérqíngyǒuzhěxiǎohuìtōngruònǎishānlíngāorǎngshíwénzhīàolüèquèxiángshuōfánránpíngsuǒnéngdòngjiānfēng 》、《 sāozhīqíngzhějiāngshānzhīzhù ?
   zànyuē
   shānshuǐshùyúnwǎnghuánxīn
   chūnchíchíqiūfēngqíngwǎngzèngxīnglái

  延伸阅读:文心雕龙物色原文及翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家