文心雕龙知音原文拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-09-05 09:18:42

文心雕龙知音原文拼音版

  《 zhīyīn
   zhīyīnnánzāi ! yīnshínánzhīzhīshínánféngféngzhīyīnqiānzǎi ! láizhīyīnduōjiàntóngérsuǒwèijìnqiánéryáowénshēngérxiāngchǔshuōshǐchū ,《 chūchéngqínhuánghànhèntóngshí ; tóngshíhánqiúérqīngmíngjiàntóngshízhījiànzāi ! zhìbānwénzàizhòngérchīyúnxiànéngxiū ”。 chénlùncáishēnpáikǒngzhāngjìngqǐngrùntànwéiměitán ; hǎofāngzhītiánjiànwèiwénchēng ∶“ wénrénxiāngqīng ”, fēitánzhìjūnqīngchúnshéérmiùlùnwénnǎichēngshǐqiānzhùshūdōngfāngshuò ”, shìhuántánzhīxiāngchīxiàoshíqīngyánqiàokuàngwénshìwàngtánzāi ! jiànzhàodòngmíngérguìjiànjīnzhěèrzhǔshì ; cáishí鸿hóngérchóngrénzhěbāncáoshì ; xuédǎiwénérxìnwěizhēnzhělóushì ; jiàngzhīduōtànzāi !
   línfèngjūnzhìxuánjuézhūshíchāoshūbáichuízhàoqīngmóuxiěxíngránchénlínwéijūnchǔrénzhìwéifèngwèimínguāngwéiguàishísòngyànwéibǎozhūxíngzhēngmiùnǎiruòshì ; wénqíngnánjiànshéiyuēfēn ?
   piānzhāngzhìwénjiāojiāzhīduōpiānhàorényuángāikāngkǎizhěshēngérjiéyùnjièzhějiànérgāodǎo ; huìzhěguānéryuèxīnàizhěwénguǐérjīngtīnghuìjiēfěngzhízhījiěwànduānzhībiànsuǒwèidōngxiàngérwàngjiàn西qiáng
   fáncāoqiānérhòuxiǎoshēngguānqiānjiànérhòushíyuánzhàozhīxiàngxiānguānyuèqiáoyuèxíngpéilóuzhuócāngquǎnkuàiqīngzhòngpiānzēngàiránhòunéngpíngruòhéngzhàojìngshìjiāngyuèwénqíngxiānbiāoliùguānguānwèièrguānzhìsānguāntōngbiànguānzhèngguānshìliùguāngōngshāngshùxíngyōulièjiàn
   zhuìwénzhěqíngdòngérguānwénzhěwénqíng沿yántǎoyuánsuīyōuxiǎnshìyuǎnjiànmiànchānwénzhéjiànxīnchéngpiānzhīshēnhuànshízhàozhīqiǎněrzhìzàishānshuǐqínbiǎoqíngkuàngxíngzhīduānjiāngyān ? xīnzhīzhàozhīzhàoxínglexíngfēnxīnmǐnránérjiānzhīzhěshēnfèiqiǎnshòuzhuāngzhōusuǒxiàozhéyáng 》, sòngsuǒshāngbáixuěpíngyǒuyán ∶“ wénzhìshūnèizhòngzhīzhīcǎi 。” jiànwéizhīyīněryángxióngchēng ∶“ xīnhǎochénjuézhīwén 。” shìqiǎnzhīwéishēnshíjiànàohuānránnèichūntáizhīzhòngréněrzhīzhǐguògàiwénlánwèiguóxiāngmèifēn ; shūguóhuáwánfāngměi ; zhīyīnjūnchuíyān
   zànyuē
   hóngzhōngwànjūnkuíkuàngsuǒdìngliángshūyíngqièmiàojiànnǎidìng
   liúzhèngyínrénhuòshītīngyǒumiùjìng

  延伸阅读:文心雕龙知音原文及翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家