文心雕龙序志原文拼音版

编辑:文言文之家 时间:2021-09-05 09:22:48

文心雕龙序志原文拼音版

  《 zhì
   wénxīnzhěyánwéiwénzhīyòngxīnjuānziqínxīn 》, wángsūnqiǎoxīn 》, xīnzāiměiyòngzhīyānláiwénzhāngdiāochéngzōushìzhīqúnyándiāolóngzhòumiánmiǎoxiànfēncuìchūlèizhìshùérsuìyuèpiāoxìnglíngténgshēngfēishízhìzuòéryǒuxiāomàotiānbǐngxìngcáiěryuèfāngshēngfēngléichāochūwànlíngxíngtóngcǎozhīcuìmíngjīnshízhījiānshìjūnchǔshìshùjiànyánhǎobiànzāi ? !
   shēnglíngnǎimèngcǎiyúnruòjǐnpānércǎizhī齿chǐzàichángmèngzhídānzhīsuízhòngérnánxíngdànérnǎiránérzāi ! shèngrénzhīnánjiànzāinǎixiǎozizhīchuímèng ! shēngrénláiwèiyǒuzhězànshèngzhǐruòzhùjīngérzhèngzhūhóngzhījīngjiùyǒushēnjiěwèijiāwéiwénzhāngzhīyòngshíjīngdiǎnzhītiáozhīchéngliùdiǎnyīnzhīzhìyòngjūnchénsuǒbǐnghuànjūnguósuǒzhāomíngxiángběnyuánfēijīngdiǎnérshèngjiǔyuǎnwénjiěsànrénàiyánguìguǐshìshànghuàwénxiùpánshuìběnshènjiāngsuìélàngàizhōushūlùnguìyàochénxùnèduānxùnzhīyàoshìnuònǎishǐlùnwén
   xiángguānjìndàizhīlùnwénzhěduōzhìwèiwénshùdiǎnchénshūyīngyángwénlùnwén 》, zhòngqiàliúbié 》, hóngfànhànlín 》, zhàoxiānguānhuòzāngdāngshízhīcáihuòquánpǐnqiánxiūzhīwénhuòfànzhīzhǐhuòcuōpiānzhāngzhīwèidiǎnérzhōuchénshūbiànérdāngyīnglùnhuáérshūlüèqiǎoérsuìluàn ,《 liúbiéjīngérshǎogōng ,《 hànlínqiǎnérguǎyàoyòujūnshāngōnggànzhīshìlóngzhībèifànwénwǎngwǎngjiānchūbìngwèinéngzhènxúngēnguānlánérsuǒyuánshùxiānzhézhīgàohòushēngzhī
   gàiwénxīnzhīzuòběndàoshīshèngjīngzhuówěibiànsāowénzhīshūniǔyúnruònǎilùnwényòubiéfēnyuánshǐbiǎoshìmíngzhāngxuǎnwéndìngpiāntǒngshàngpiānshànggānglǐngmíngzhìpōuqíngcǎilóngquāntiáoguànchīshén 》、《 xìng 》, fēng 》、《 shì 》, bāohuì 》、《 tōng 》, yuèshēng 》、《 》, chóngshí 》, bāobiǎncáilüè 》, chāochàngzhīyīn 》, gěngjièchéng 》, cháng怀huáizhì 》, qúnpiānxiàpiānxiàmáoxiǎnwèidìngmíngzhāngzhīshùwéiwényòngshíjiǔpiānér
   quánwénwéilúnqúnyánwéinánsuīqīngcǎimáoshēnsuǐhuòyǒuyuánjìnéryuǎnsuǒzàishèngshǔpǐnlièchéngwényǒutóngjiùtánzhěfēiléitóngshì ; yǒuqiánlùnzhěfēigǒutóngtóngzhīxièjīnfēnwéizhézhōngànpèiwénzhīchǎnghuánluòzǎohuìzhībèidànyánjìnshèngrénsuǒnánshízàipíngguǎnnéngyuēmángmángwǎngdàichénwén ; miǎomiǎoláishìtǎngchénguān
   zànyuē
   shēngyǒuwéizhìzhúshínánpíngxìngliáng
   àoànquánshíjuéwénwénguǒzàixīnxīnyǒu

  延伸阅读:文心雕龙序志篇原文及翻译赏析

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

上一篇:文心雕龙程器原文拼音版
下一篇:没有了

Copyright @ 文言文之家