新修滕王阁记原文注音版

时间:2021.05.02 09:11:37 编辑:文言文之家

新修滕王阁记原文注音版

 《 xīnxiūténgwáng 》
  shǎoshíwénjiāngnánduōlínguānzhīměi , érténgwángwéi , yǒuguīwěijuézhīchēng 。 sānwángsuǒwéi 、  、 děng , zhuàngwén , wǎngguānérzhī , wàngyōu 。 guāncháo , yuànzhīsuì 。 shínián , yánshìchìshǒujiēyáng , 便biàndàozhìhǎishàng , yòudeguònánchāngérguānsuǒwèiténgwángzhě 。 dōng , tiānjìnhào , jiāēnnèi , yuánzhōu 。 yuánnánchāngwéishǔ , xìng , wéidāngdegōng , shòuyuēshùxiàzhíshì , shìqiěhuán , tǎngzhìchù , qièchángsuǒyuànyān 。 zhìzhōuzhīyuè , zhàozhōngshūshèréntàiyuánwánggōngwéishǐzhōngchéng , guānchájiāngnán西dào ; hóng 、 jiāng 、 ráo 、 qián 、  、 xìn 、  、 yuánshǔzhìsuǒ 。 zhōuzhīrén , qiánsuǒ便biànsuǒyuànérzhě , gōngzhìzhī , jiēxíngzhī 。 zhě驿wén , xiǎozhěbiàn , chūnshēngqiūshā , yángkāiyīn 。 lìngxiūtíngshùzhījiān , érrénshānqiānzhīwài 。 suīchūjiàn , lùnhài , tīngmìngxià , érzhōunǎishìjiǎérxíngzhě , yòuānshěsuǒshìqínguǎnrén ? téngwángyòuyīnérzhìyān !
  suìjiǔyuè , rénjiā , gōngjiānjūn使shǐyàn , wénbīnshìjiēzài 。 jiǔbàn , yányuē :“ xiū , qiěhuài 。 qiángōngwéicóngshìbāng , shìxīnzhī , gōngsuǒwéiwén , shíshūzài ; jīnsānshíniánérgōngláiwéibāng , shìyuè , gōngyòuláiyàn , gōngdeqíngzāi ?” gōngyīngyuē :“ nuò 。” shìdòngyíngliángjuébǎnkǎnzhīhēináozhézhě , gàizhuānzhīquēzhě , chìbáizhīmànhuànxiānzhě , zhìzhī ; chǐqiánrén , fèihòuguān 。
  gōnggōng , gōngzhòngyǐn , érshūmìngyuē :“ wèizhī !” wèizàoguānwéitàn , qièzàimíngshàng, lièsānwángzhī , yǒuróng耀yàoyān ; nǎiérchénggōngmìng 。 jiāngshānzhīhǎo , dēngwàngzhī , suīlǎo , huòcónggōngyóu , shàngnéngwéigōngzhī 。
  yuánshíniánshíyuèmǒu , yuánzhōushǐhán 。

新修滕王阁记原文拼音版

 《 xīn xiū téng wáng gé jì 》

 《新修滕王阁记》

 yù shǎo shí zé wén jiāng nán duō lín guān zhī měi , ér téng wáng gé dú wéi dì yī , yǒu guī wěi jué tè zhī chēng 。 jí dé sān wáng suǒ wéi xù 、 fù 、 jì děng , zhuàng qí wén cí , yì yù wǎng yī guān ér dú zhī , yǐ wàng wú yōu 。 xì guān yú cháo , yuàn mò zhī suì 。 shí sì nián , yǐ yán shì chì shǒu jiē yáng , biàn dào qǔ jí yǐ zhì hǎi shàng , yòu bù de guò nán chāng ér guān suǒ wèi téng wáng gé zhě 。 qí dōng , yǐ tiān zǐ jìn dà hào , jiā ēn qū nèi , yí cì yuán zhōu 。 yuán yú nán chāng wéi shǔ yì , sī xǐ xìng zì yǔ , yǐ wéi dāng de gōng yì dà fǔ , shòu yuē shù yú xià zhí shì , jí qí wú shì qiě huán , tǎng dé yī zhì qí chù , qiè jì mù cháng suǒ yuàn yān 。 zhì zhōu zhī qī yuè , zhào yǐ zhōng shū shè rén tài yuán wáng gōng wéi yù shǐ zhōng chéng , guān chá jiāng nán xī dào ; hóng 、 jiāng 、 ráo 、 qián 、 jí 、 xìn 、 fǔ 、 yuán xī shǔ zhì suǒ 。 bā zhōu zhī rén , qián suǒ bù biàn jí suǒ yuàn yù ér bù dé zhě , gōng zhì zhī rì , jiē bà xíng zhī 。 dà zhě yì wén , xiǎo zhě lì biàn , chūn shēng qiū shā , yáng kāi yīn bì 。 lìng xiū yú tíng hù shù rì zhī jiān , ér rén zì dé yú hú shān qiān lǐ zhī wài 。 wú suī yù chū yì jiàn , lùn lì hài , tīng mìng yú mù xià , ér wú zhōu nǎi wú yī shì kě jiǎ ér xíng zhě , yòu ān dé shě jǐ suǒ shì yǐ qín guǎn rén ? zé téng wáng gé yòu wú yīn ér zhì yān yǐ !

 愈少时则闻江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称。及得三王所为序、赋、记等,壮其文辞,益欲往一观而读之,以忘吾忧。系官于朝,愿莫之遂。十四年,以言事斥守揭阳,便道取疾以至海上,又不得过南昌而观所谓滕王阁者。其冬,以天子进大号,加恩区内,移刺袁州。袁于南昌为属邑,私喜幸自语,以为当得躬诣大府,受约束于下执事,及其无事且还,傥得一至其处,窃寄目偿所愿焉。至州之七月,诏以中书舍人太原王公为御史中丞,观察江南西道;洪、江、饶、虔、吉、信、抚、袁悉属治所。八州之人,前所不便及所愿欲而不得者,公至之日,皆罢行之。大者驿闻,小者立变,春生秋杀,阳开阴闭。令修于庭户数日之间,而人自得于湖山千里之外。吾虽欲出意见,论利害,听命于幕下,而吾州乃无一事可假而行者,又安得舍己所事以勤馆人?则滕王阁又无因而至焉矣!

 qí suì jiǔ yuè , rén lì jiā hé , gōng yǔ jiān jūn shǐ yàn yú cǐ gé , wén wǔ bīn shì jiē yǔ zài xí 。 jiǔ bàn , hé cí yán yuē :“ cǐ wū bù xiū , qiě huài 。 qián gōng wéi cóng shì cǐ bāng , shì lǐ xīn zhī , gōng suǒ wéi wén , shí shū zài bì ; jīn sān shí nián ér gōng lái wéi bāng bó , shì jí jī yuè , gōng yòu lái yàn yú cǐ , gōng wū de wú qíng zāi ?” gōng yīng yuē :“ nuò 。” yú shì dòng yíng liáng jué bǎn kǎn zhī fǔ hēi náo zhé zhě , gài wǎ jí zhuān zhī pò quē zhě , chì bái zhī màn huàn bù xiān zhě , zhì zhī zé yǐ ; wú chǐ qián rén , wú fèi hòu guān 。

 其岁九月,人吏浃和,公与监军使燕于此阁,文武宾士皆与在席。酒半,合辞言曰:“此屋不修,且坏。前公为从事此邦,适理新之,公所为文,实书在壁;今三十年而公来为邦伯,适及期月,公又来燕于此,公乌得无情哉?”公应曰:“诺。”于是栋楹梁桷板槛之腐黑挠折者,盖瓦级砖之破缺者,赤白之漫漶不鲜者,治之则已;无侈前人,无废后观。

 gōng jì qì gōng , gōng yǐ zhòng yǐn , ér yǐ shū mìng yù yuē :“ zǐ qí wèi wǒ jì zhī !” yù jì yǐ wèi dé zào guān wéi tàn , qiè xǐ zài míng qí shàng , cí liè sān wáng zhī cì , yǒu róng yào yān ; nǎi bù cí ér chéng gōng mìng 。 qí jiāng shān zhī hǎo , dēng wàng zhī lè , suī lǎo yǐ , rú huò cóng gōng yóu , shàng néng wéi gōng fù zhī 。

 工既讫功,公以众饮,而以书命愈曰:“子其为我记之!”愈既以未得造观为叹,窃喜载名其上,词列三王之次,有荣耀焉;乃不辞而承公命。其江山之好,登望之乐,虽老矣,如获从公游,尚能为公赋之。

 yuán hé shí wǔ nián shí yuè mǒu rì , yuán zhōu cì shǐ hán yù jì 。

 元和十五年十月某日,袁州刺史韩愈记。

相关阅读

 • 新修滕王阁记文言文翻译、注释

  新修滕王阁(1)记 韩愈 愈少时则闻江南多临观(2)之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称;及得三王所为序、赋、记(3)等,壮其文辞,益欲往一观而读之,以忘吾忧;系官于朝(4)...

 • 秋日登洪府滕王阁饯别序拼音版注音版

  秋日登洪府滕王阁饯别序注音版 《 秋 qiū 日 r 登 dēng 洪 hng 府 fǔ 滕 tng 王 wng 阁 g 饯 jin 别 bi 序 x 》 南 nn 昌 chāng 故 g 郡 jn , 洪 hng 都 dū 新 xīn 府 fǔ 。 星 xīng 分 fēn 翼 y 轸 zhěn ......

 • 文言文《藤王阁序》鉴赏

  《滕王阁序》作为一篇赠序文,借登高之会感怀时事,慨叹身世,是富于时代精神和个人特点的真情流露。下面是小编分享的文言文《藤王阁序》鉴赏,欢迎大家阅读! 滕王阁序 唐代:王勃 豫...

 • 滕王阁序课文原文带拼音版全文翻译

  《滕王阁序》是唐代文学家王勃创作的一篇文言文。以下是滕王阁序课文原文带拼音版全文翻译,一起来看看吧。滕王阁序课文原文带拼音《 téng wáng gé xù 》《滕王阁序》yù zhāng gù jù...

 • 滕王阁序王勃文言文翻译、注释

  文言文 滕王阁序 豫章故郡,洪都新府。星分翼轸(zhěn),地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯(ōu)越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃(fān)之榻(tà)。雄州...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号