桑生李树文言文拼音版

时间:2021.05.12 19:21:15 编辑:文言文之家

桑生李树文言文注音版

 【 sāngshēngshù 】
  nándùnzhāngzhù , tiánzhōngzhǒng , jiàn , chí , jiànkōngsāng , zhōngyǒu , yīnzhízhǒng , jiānggàiguàn 。 hòurénjiànsāngzhōngfǎnshēng , zhuǎnxiānggào 。 yǒubìngtòngzhě , yīnxià , yán :" jūnlìng , xiètún 。" tòngxiǎo , xíng 。 zhòngquǎnfèishēng , mángzhěshì , yuǎnjìn , xiàchēchángshùqiānbǎi , jiǔròupāngtuó 。 jiānsuì , zhāngzhùyuǎnchūláihuán , jiànzhī , jīngyún :“ yǒushén , nǎisuǒzhòngěr 。” yīnjiùzhuózhī 。

桑生李树文言文拼音版

 【 sāng shēng lǐ shù 】

 【桑生李树】

 nán dùn zhāng zhù , yú tián zhōng zhǒng hé , jiàn lǐ hé , yù chí qù , gù jiàn kōng sāng , zhōng yǒu tǔ , yīn zhí zhǒng , yǐ yú jiāng gài guàn 。 hòu rén jiàn sāng zhōng fǎn fù shēng lǐ , zhuǎn xiāng gào yǔ 。 yǒu bìng mù tòng zhě , xī yīn xià , yán :" lǐ jūn lìng wǒ mù yù , xiè yǐ yī tún 。" mù tòng xiǎo jí , yì xíng zì yù 。 zhòng quǎn fèi shēng , máng zhě dé shì , yuǎn jìn xī hè , qí xià chē qí cháng shù qiān bǎi , jiǔ ròu pāng tuó 。 jiān yī suì yú , zhāng zhù yuǎn chū lái huán , jiàn zhī , jīng yún :“ cǐ yǒu hé shén , nǎi wǒ suǒ zhòng ěr 。” yīn jiù zhuó zhī 。

 南顿张助,于田中种禾,见李核,欲持去,顾见空桑,中有土,因植种,以余浆溉灌。后人见桑中反复生李,转相告语。有病目痛者,息阴下,言:"李君令我目愈,谢以一豚。"目痛小疾,亦行自愈。众犬吠声,盲者得视,远近翕赫,其下车骑常数千百,酒肉滂沱。间一岁余,张助远出来还,见之,惊云:“此有何神,乃我所种耳。”因就斫之。


 拓展阅读:桑生李树文言文翻译及启示

相关阅读

 • 桑生李树文言文翻译及道理

  《桑生李树》是出自《史记》中的一篇文言文。以下是桑生李树文言文翻译及道理,一起来看看吧。桑生李树文言文南顿张助,于田中种禾,见李核,欲持去①,顾②见空桑③,中有土,因植种,以余浆溉灌。后人见桑中反复生...

 • 桑生李树文言文翻译|注释

  文言文 南顿张助,于田中种禾,见李核,欲持去,顾见空桑,中有土,因植种,以余浆溉灌。后人见桑中反复生李,转相告语。有病目痛者,息阴下,言:"李君令我目愈,谢以一豚。"目痛小...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号