《盐铁论》卷六·散不足第二十九注音版

时间:2024-06-10 09:45:05 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷六·散不足第二十九注音版

 “ zhěchuíchēróuzhànzhíhòulíngchángshùjiàngàigàizhīshìdàishìdān ( ) pánwéiróuchángmínlíngshǔlúnjīnshùrénzhěyínhuánghuázuǒsāojiésuítāogàngzhōngzhěcuòbiāocǎiěrjìnfēilíng
 “ zhě鹿qiúmàohòudàishìfénggāobàoshùrénmáotóng 。 jīnzhěhúndiāobáiwēngzhōngzhějīnyàn ( shǔ ) dàihuáng
 “ zhěshùrénjiànshéngkòngjiànérhòuānmáochéngtiěbiāoshìjīnzhě ( zhēn ) ěryínnièliè ( gǎi ), huángjīnlángxiùyǎnhànhuáěrmíngxiānzhōngzhěwéishàocǎihuàbàogān
 “ zhězūnpóuyǐngàijuéshāngzūnhòushùrényòngzhúliǔtáopáoérwéiliǎnshāngdòuérhòudiāowéntóngjīnzhěyínkǒuhuángěrjīnléizhōngzhōngzhěwángzhùjīncuòshǔbēiwénbēidetóngbēishíjiǎjiànéryòngshūzhīshǐzàitiānjīnzài
 “ zhěfánshǔshíbàiérbǎitúnxiāngxiǎnghòuxiāngrényǐnjiǔlǎozhězhòngdòushǎozhěshíjiàngròuyǐnérhòubīnhūnxiāngzhàodòugēngbáifànkuàishúròujīnmínjiānjiǔshíxiáochóngdiéfánzhìmǎnànnàobiēkuàiluǎnchúnyànchénggǒutáihǎizhòngwèi
 “ zhěshùrénchūnxiàgēngyúnqiūdōngshōucánghūnchénzuòshīyún :‘ zhòuěrmáoxiāoěrsuǒtáochéngshǐbǎi 。’ fēilóuxiūfēijiǔròujīnbīnhūnjiǔshíjiēliánxiāngyīnchéngshíbànshìxiāngsuí
 “ zhěshùrénshíhuòfēixiāngyǐnjiǔlóujiǔròuzhūhóushāniúyángdàishìshāquǎnshǐjīnxiàngxiànbǎiqiānpēngshāxiāngwàiérwǎngqièròuérguīshǐzhīròuzhōngniánzhīshōushídǒudāngdīngnánbànyuèzhīshí
 “ zhěshùrénshūzhīchūnqiūxiūshìmiàodàisānshíyǒushìgàichūménzhījīnzhěmíngyuèwàngshānchuānchuíniúchàngxiàngzhōngzhěnándāngshuǐshàngyúntáiyángshāgǒuchuīshēngpínzhěshǐfāngwèibǎosànqīnggàishèchǎng
 “ zhěxíngqiúérkuānrénqiúshìérjīnshìkuānxíngérqiúguǐdàiérmànqīnérguìshìzhìwàngérxìntīngyánérxìngchūshíérxiǎng
 “ zhějūn ; xiǎorénchénhūnjūncānxiǎorénkōngshíjīnshìshìwěixíngzhàwèimínzhùxièjiānjiànshéhuòchéngzhìdànshìzhīrénshìběnxiàngxuéshìjiēxiàngyǒuyǒuzhù
 “ zhěgàngmánzhīqǐnchuángzhīànhòushìshùréncǎizhīgàngdiéhuàzhīmánshìjīnchéngdàiwěiguǎnérjīnzhěxiùwéipíngcuòzhōngzhějǐngāozhāngcǎihuàdān
 “ zhěmáocǎoyīnzhījiāzhānruòzhīměihòudàishìjiàncǎoyuánpíngdānguǎnshùréncǎosuǒjīngdānlìnchúérjīnzhěxiùyīnzháiróuzichuángzhōngzhětāndàizhānzuòpíngguǎn
 “ zhězhōurènshìshíhòuyǒujiǔshìyánérjīnshúshíbiànlièxiáoshīchéngshìzuòduòdàishíshíyángtúnjiǔluǎngǒu ( yuè ) juānjiānqiègānyángyānhándònglàojiǔjiǎnwèiérgāodòukòufènyàngēngchòubàogānshúliángzhì
 “ zhěkuàibāoshíjìnhuānhòuqīngyǒuguǎnqìngshìyǒuqínwǎngzhěmínjiānjiǔhuìdǎngdànzhēngfǒuéryàomiàozhīyīnbiànzhīzhuǎnjīnzhězhōngérshùcáozhōngzhěmíngdiàozhèngzhàoōu
 “ zhěguānróngshībǎnzhōushōuxíngháicáng齿chǐérhòutóngguāncǎiguǒzhuójīnzhěxiùqiángcòuzhōngzhěguānpiánguǒpínzhěhuàhuāngpáozēngnángtuó
 “ zhěmíngyǒuxíngshíshìmínyònghòuyǒuhǎizhīcángtóngǒurénbèijīnhòuduōcángyòngshēngrénjùnguóyáosāngróuǒuchēlúnmàolǐngtóngrénwán
 “ zhěfēngshùfǎnqǐntánzhīmiàotángzhīwèihòufēngzhīshùrénzhīfénbànrèngāoyǐnjīnzhěchéngshānlièshùchénglíntáixièliánguānzēnglóuzhōngzhětángpíngyuánquè
 “ zhělínyǒusàngchōngxiāngchǔxiàngyáokǒngshíyǒusàngzhězhīwèichángbǎoshìjīnyīnrénzhīsāngqiújiǔròuxìngxiǎozuòérbiànpáiyōuliánxiào
 “ zhěnánzhīshàngjiàzhīwèizhīxiàzhīhòugàibiǎonèixiàngěrfēngjūnrénjiājǐnshàngjiǒngérjīnzhězhūfánhuánpèizhōngzhěchángjiāohuīruìzāněr
 “ zhěshìshēngjìnàisòngjìnāishèngrénwéizhìjiéfēijiāzhījīnshēngnéngzhìàijìngshēchǐxiānggāo ; suīāizhīxīnérhòuzàngzhòngzhěchēngwéixiàoxiǎnmíngshìguāngróngzhemínxiāngxiàozhìmài
 “ zhězhīhǎonánérchéngjiāshìzhīdàohòushìqièdàièrzhūhóuyǒuzhíjiǔérjīnzhūhóubǎishùqīngshíshùzhōngzhěshìzhěyíngshìshìhuòkuàngyuànshīshínánhuòfàng
 “ zhěxiōngniánbèifēngniánbàiréngjiùguànérgǎizuòjīngōngbiànérshūxīnhuàibàichénggōngjuégōngcúnmiàngōngshìmínzhītiánérshìtíngluòqiūérgāoguō
 “ zhěrénxùnqínshòuduómíncáiyǎnggǒushìcáiyǎnéryǒujīnměngshòuchónggēngyúnérlìngdānggēngyúnzhěyǎngshízhībǎixìnghuòduǎnwánérquǎnwénxiùmínhuòzāokāngjiēérqínshòushíliángròu
 “ zhěrénjūnjìngshìàixià使shǐmínshítiāntiānxiàwéijiāchénqièshígōnggōngzhíjīnzhītōngjīnxiànguānduōchùzuòbǐngshízuòchǎnwèijiānzuòjìnxiànguānshīshíbǎixìnghuòdǒushāozhīchǔguānlèibǎijīn ; mínhūnchénshìshìchuígǒngáoyóu
 “ zhěqīnjìnérshūyuǎnguìsuǒtóngérjiànfēilèishǎnggōngyǎngyòngjīnmángōngxiànguān广guǎngzuòbǐngshíbǎixìnghuòdànshànmánhuòyànjiǔròumínpànhànzuòmánjiāojìng
 “ zhěshùrénfēicǎosuōshàngwéiérhòuxiàjièwǎnjīnzhězhōngmínggōngqīng使shǐróngwánxúnxiàyuèduānzòngyuánzhōngzhědèngxiánzuòkuǎichǔnshùqièwéizǒuzhěróngwǎn
 “ shèngrénláogōngyǎngshénjiéshìqíngzūntiānjìngxíngrénshìshàngtiānxīnyānyǒngshìérfēngniányáoxiùméigāocǎixiǎngguóbǎizǎiqínshǐhuánglǎnguàixìnxiáng使shǐshēngqiúxiànméngāoshìděnghǎiqiúzhīyàodāngzhīshíyànzhīshìshìchúlěizhēngyánshénxiānfāngshìshìxiányángzhěqiānshùyánxiānrénshíjīnyǐnzhūránhòu寿shòutiānxiāngbǎoshìshùxúnshòuyuèbīnhǎizhīguǎnqiúshénxiānpéngláizhīshǔshùxìngzhījùnxiànrénzuǒpínzhězhùdàopánghòuxiǎozhěwángtáozhěcáng ; suǒchèdùndàomínggōngzhīpángshèqiūluòshēngmiáoshù ; bǎixìngxīnyuànzhěshíyǒubànshūyuē :‘ xiǎngduōyuēxiǎng 。’ shèngrénfēirénzàifēizhèngdàoqiánshìxiānzhūwénchéngděngxuānjiànxuéguānqīnjìnzhōngliángjuéguàièzhīduānérzhāozhìzhī
 “ gōngshìshēchǐlínzhīxièdiāozhuócáiyòngzhīzhīgǒushírénzhīshízhīkǒucóngròuzhīyòngfèijiézhīlòujīntiánzhīsāngshāngshēngzhīduòchéngbiànshānggōnggōngshāngshàngtōngshāngnóngbēijuànyòngbǎirénzhīpíngfēngjiùwànrénzhīgōngwéihàiduō ! xiūěryíngyīnqīngkǒugāncuìgōngyòngcáijìnkǒuwéiduōguóbìngzhèngdàirénbìngshēnwēi 。”
  chéngxiàngyuē :“ zhìnài ?”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷一·复古第六注音版

  《盐铁论》卷一·复古第六注音版大dà夫fū曰yuē:“故gù扇shān水shuǐ都dū尉wèi彭péng祖zǔ宁níng归guī,言yán:‘盐yán、铁tiě令lìng品pǐn,令lìng...

 • 《盐铁论》卷五·遵道第二十三注音版

  《盐铁论》卷五·遵道第二十三注音版大dà夫fū曰yuē:“御yù史shǐ!”御yù史shǐ未wèi应yīng。谓wèi丞chéng相xiàng史shǐ曰yuē:“文wén学xué结jié发f...

 • 《盐铁论》卷一·错币第四注音版

  《盐铁论》卷一·错币第四注音版大dà夫fū曰yuē:“交jiāo币bì通tōng施shī,民mín事shì不bù及jí,物wù有yǒu所suǒ幷bìng也yě。计jì本běn量liàng委w...

 • 《盐铁论》卷一·通有第三注音版

  《盐铁论》卷一·通有第三注音版大dà夫fū曰yuē:“燕yàn之zhī涿zhuō、蓟jì,赵zhào之zhī邯hán郸dān,魏wèi之zhī温wēn轵zhǐ,韩hán之zhī荥xíng阳y...

 • 《盐铁论》卷四·地广第十六注音版

  《盐铁论》卷四·地广第十六注音版大dà夫fū曰yuē:“王wáng者zhě包bāo含hán幷bìng覆fù,普pǔ爱ài无wú私sī,不bù为wèi近jìn重chóng施shī,不bù为wè...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号