《盐铁论》卷九·论菑第五十四注音版

时间:2024-06-13 09:35:50 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷九·论菑第五十四注音版

  yuē :“ zhùbìngzhūshēngzhúxìnwǎngjīnfēirénshìdàozhězhījīnyányuǎnzhězhījìnyuèzàitiānzhēngzàirénzhībiànyāo寿shòuzhīyīnyángzhīhuàshízhīshuǐhuǒjīnyāoxiángzhīyīngguǐshénzhīlíngzhīyuèzhīxíngxīngchénzhīyánzhīsuǒběnshǐ ? zhīgǒuluàněr 。”
  wénxuéyuē :“ shǐjiāngxiāngdǒngshēngtuīyányīnyángshíxiāngshēngzhīyǎngzhīchéngzhīcángzhīchūnshēngrén ; xiàcháng ; qiūchéng ; dōngcángshízhīshèngrénzhīsuǒxíngrènchénghuà广guǎngjiàoyányuǎnkǎozhīěrnèishùxíngshìxíngruòjiāqínláoruòshīshēnyòuānnéngrěnshāchìshìyòngsuǒshìéryínghǎi ? gàiyuèrénměiluǒbàngérjiǎntàiláojièérguàisháohuòzhīwèizhěfēnxiāngwéichòuzhīdàozhěměiyánwéiluàněrrényāo寿shòuhǎoèwéimìng羿áoqiǎozhìtānhěnwángshēntiānzhīzhèngzhēnxiángzhīyīngyóushīzhīwàngbàolèihǎoxíngshànzhětiānzhùruìshìyuē :‘ tiānyòuzhī 。’ hǎoxíngèzhětiānbàohuòyāoshìchūnqiūyuē :‘ yīngshìéryǒutiān 。’ zhōuwénzūnxiánshòujiànjìngjièdàichúnshàngxiūshénzhīxiāngkuàngshīyún :‘ jiàngrángrángjiàngjiǎnjiǎn 。’ zhěyángyángdàomíng ; yuèzhěyīnyīndàomíng ; jūnzūnchénbēizhīyángguāngshèngshàngzhòngyīnzhīlèixiāoxià ; yuèwàngtiānbàngshèngyuānchénchényīnyángdiàoyuèyǒubiàn ; zhèngjiàojūnshuǐhànshímíngténgshēngzāizhīyīngshídàiérréngōngxīngliètiānérrénxiàngxíngchángxīngyóugōngqīngzhòngxīngyóuwànmínlièxīngzhèngzhòngxīngchángxīngluànzhòngxīngzhuì 。”
  yuē :“ wénxuéyángāngróuzhīlèishèngxiāngdàishēngmíngyīnyángshūchángxíngchūnshēngxiàzhǎnghuǒshēngyínyánglèi ; qiūshēngdōngshuǐshēngshēnjīnyīnshíxíngdiéfèidiéxīngyīnyánglèishuǐhuǒtóngjīnérchénghuǒérjīnshēngshuōyánrán ?”
  wénxuéyuē :“ bīngzhěxiōngjiǎjiānbīngwèitiānxiàyāngzhìzinéngjiǔchángshèngrénzhīyànéryángshīyún :‘ zàigānzàituógōngshǐqiúshíxià 。’ shuāishìrántiāndàokuàibàoxīnjiāngshīxuèliúzhēngrǎngláorénzhījūnmièrénzhīshārénzhīruòjuécǎoxíngzhějiāndàozhīsuǒèérshīrénshìguójiāmièshēnshòuyāngqínwángshì 。”
  yuē :“ jīnshēngxíngxiǎojiāmàixiàyuē :‘ shuāngjiānbīngzhì 。’ qiūshǐjiàngshuāngcǎoyǔnlíngdōngxíngzhūwàncángchūnxiàshēngzhǎngxíngrénqiūdōngshācángshīxíngfēishíérshùsuīshēngchéngqiūdōngxíngshìwèitiāndàoyuèlìng :‘ liángfēngzhìshādòngqīnglièmíngqiúchéngtiānxíngwēixíngshǐchūlóushùntiānlìng 。’ wénxuétóngshíyīnyángshàngérchúxíngyīngsǔnzhìměngshòujuéqiūsōuxiǎndōngtiánshòuzhě 。”
  wénxuéyuē :“ tiāndàohàoshēngshāhǎoshǎngèzuì使shǐyángshíérxuānshīyīncángérwéiyángzuǒyánggāngyīnróunéngjiāmèngtiānjiàndōngérguìchūnshēnyángyīnwángzhěnánmiànértīngtiānxiàbèiyīnxiàngyángqiánérhòuxíngshuāngxuěwǎnzhìyóuchéngbáoxiàyǔnwànjiēshāngyóuguānzhīyánxíngzhìguóyóurénqiūdōngchénglìngzhězhìèzhīérfēizhìzhìzhīfēngshìzhěmíngwángmàojiàoérhuǎnxíngwǎnglòutūnzhōuzhīérxíngshěnshéngzhīwàizhēnérmínfànjìn 。”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷八·伐功第四十五注音版

  《盐铁论》卷八·伐功第四十五注音版大dà夫fū曰yuē:“齐qí桓huán公gōng越yuè燕yàn伐fá山shān戎róng,破pò孤gū竹zhú,残cán令lìng支zhī。赵zhào武...

 • 《盐铁论》卷五·遵道第二十三注音版

  《盐铁论》卷五·遵道第二十三注音版大dà夫fū曰yuē:“御yù史shǐ!”御yù史shǐ未wèi应yīng。谓wèi丞chéng相xiàng史shǐ曰yuē:“文wén学xué结jié发f...

 • 《盐铁论》卷四·地广第十六注音版

  《盐铁论》卷四·地广第十六注音版大dà夫fū曰yuē:“王wáng者zhě包bāo含hán幷bìng覆fù,普pǔ爱ài无wú私sī,不bù为wèi近jìn重chóng施shī,不bù为wè...

 • 《盐铁论》卷七·备胡第三十八注音版

  《盐铁论》卷七·备胡第三十八注音版大dà夫fū曰yuē:“鄙bǐ语yǔ曰yuē:‘贤xián者zhě容róng不bù辱rǔ。’以yǐ世shì俗sú言yán之zhī,乡xiāng曲qǔ有yǒu...

 • 《盐铁论》卷一·力耕第二注音版

  《盐铁论》卷一·力耕第二注音版大dà夫fū曰yuē:“王wáng者zhě塞sāi天tiān财cái,禁jìn关guān市shì,执zhí准zhǔn守shǒu时shí,以yǐ轻qīng重zhò...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号