增广贤文·上集

编辑:文言文之家 时间:2020-02-20 21:27:43

增广贤文上集全文拼音版

shíxiánwén , huìzhūnzhūn 。
yùnzēng广guǎng , duōjiànduōwén 。
guānjīnjiàn , chéngjīn 。
zhīzhī , jiāngxīnxīn 。
jiǔféngzhīyǐn , shīxiànghuìrényín 。
xiāngshímǎntiānxià , zhīxīnnéngrén ?
xiāngfénghǎochūxiāngshí , dàolǎozhōngyuànhènxīn 。
jìnshuǐzhīxìng , jìnshānshíniǎoyīn 。
zhǎng退tuìshānshuǐ , fǎnxiǎorénxīn 。
yùnjīnchéngtiě , shíláitiějīn 。
shūyòng , zhíqiānjīn 。
féngrénqiěshuōsānfēnhuà , wèiquánpāopiànxīn 。
yǒuzāihuāhuā , xīnchāliǔliǔchéngyīn 。
huàhuànánhuà , zhīrénzhīmiànzhīxīn 。
qiáncáifèn , rénzhíqiānjīn 。
liúshuǐxiàtānfēiyǒu , báiyúnchūxiùběnxīn 。
dāngshíruòdēnggāowàng , shéixìndōngliúhǎiyángshēn ?
yáozhī , jiǔjiànrénxīn 。
liǎngrénbānxīn , qiánkānmǎijīn ;
rénbānxīn , yǒuqiánnánmǎizhēn 。
xiāngjiànhǎo , jiǔzhùnánwéirén 。
xíngjiēyīnshòu , rénfēngliúzhǐwèipín 。
ráorénshìchīhàn , chīhànhuìráorén 。
shìqīnshìqīn , fēiqīnquèshìqīn 。
měiměi , xiāngzhōngshuǐ ; qīnqīn , xiāngrén 。
yīnghuāyóuchūnguānglǎo , jiāorénwǎngchūn ?
xiāngféngyǐnkōngguī , dòngkǒutáohuāxiàorén 。
hóngfěnjiārénxiū使shǐlǎo , fēngliúlàngjiàopín 。
zàijiāhuìyíngbīn , chūménfāngzhīshǎozhǔrén 。
huángqínjiǎ , āwèizhēn 。
láizhǔ , shìliángbīn 。
liángbīnfāng , yīngkǒngshìchīrén 。
pínnàoshìrénwèn , zàishēnshānyǒuyuǎnqīn 。
shéirénbèihòurénshuō , rénqiánshuōrén ?
yǒuqiándàozhēn , qiánzhēn 。
xìndànkànyánzhōngjiǔ , bēibēixiānquànyǒuqiánrén 。
nàozhèngqián , jìngchùānshēn 。
láifēng , wēichén 。
chángjiānghòulàngtuīqiánlàng , shìshàngxīnréngǎnjiùrén 。
jìnshuǐlóutáixiānyuè , xiàngyánghuāzǎoféngchūn 。
rénjiànjīnshíyuè , jīnyuècéngjīngzhàorén 。
xiāndàowéijūn , hòudàowéichén 。
dàojūnxíngzǎo , gèngyǒuzǎoxíngrén 。
xìnzhízhōngzhí , fángrénrén 。
shānzhōngyǒuzhíshù , shìshàngzhírén 。
hènzhī , yuàntàiyángpiān 。
qièdōushìmìng , bàndiǎnyóurén 。
niánzhīzàichūn , zhīzàiyín 。
jiāzhīzài , shēngzhīzàiqín 。
rénzhīxīn , shùzhīxīnshùrén 。
shǒukǒupíng , fángchéng 。
nìngrén , qièrén 。
zàisānshèn , xīn 。
shēnyóujìn , rénkānqīn 。
láishuōshìfēizhě , 便biànshìshìfēirén 。
yuǎnshuǐnánjiùjìnhuǒ , yuǎnqīnjìnlín 。
yǒujiǔyǒuròuduōxiōng , nàncéngjiànrén ?
rénqíngzhǐzhāngzhāngbáo , shìshìxīn 。
shānzhōngyǒuqiānniánshù , shìshàngnánféngbǎisuìrén 。
wēixiūzhòng , yánqīngquànrén 。
qiánxiūzhòng , zāonànxúnqīn 。
píngshēngzuòzhòuméishì , shìshàngyīngqiè齿chǐrén 。
shìzhěguózhībǎo , wéishàngzhēn 。
ruòyàoduànjiǔ , xǐngyǎnkànzuìrén 。
qiúrénqiúzhàng , rénshí 。
shígān , zuìhòutiānbēi 。
jiǔzhùlìngrénjiàn , pínláiqīnshū 。
jiǔzhōngzhēnjūn , cáishàngfēnmíngzhàng 。
chūjiāchū , chéngyǒu 。
jīnqiānliǎng , míngjiějīngshū 。
yǎngjiàoyǎng , yǎngjiàoyǎngzhū 。
yǒutiángēngcānglǐn , yǒushūsūn 。
cānglǐnsuìyuè , sūnshū 。
tīngjūnhuà , shèngshíniánshū 。
réntōngjīn , niújīn 。
mángmánghǎirénshù , nánérshìzhàng ?
báijiǔniàngchéngyuánhào , huángjīnsànjìnwéishōushū 。
jiùrénmìng , shèngzào 。
chéngménshīhuǒ , yāngchí 。
tíngqiánshēngruìcǎo , hǎoshì 。
qiúshēngguì , xiàgōng 。
bǎiniánchéngzhī , dànhuàizhīyǒu 。
rénxīntiě , guān 。
shànhuà , èhuàyǒu 。
shuǐzhìqīng , réntàizhì 。
zhīzhějiǎnbàn , zhěquán 。
zàijiāyóu , chūjiàcóng 。
chīrénwèi , xiánjìng 。
shìfēizhōngyǒu , tīngrán 。
zhúmáoshèfēngguānghǎo , dàoyuànsēngfángzhōng 。
nìngzhèngér , xiééryǒu 。
nìngxìnyǒu , xìn 。
mìngyǒushízhōngyǒu , mìngshíqiǎngqiú 。
dàoyuànyíngxiān , shūtángyǐnxiāng 。
tíngzāifèngzhú , chíyǎnghuàlóng 。
jiéjiāoshèng ,  。
dànkànsān , xiāngjiànchū 。
rénqíngshuǐfèngāoxià , shìshìyúnrènjuǎnshū 。
huìshuōshuōdōushì , huìshuō 。
dāohèn , dāoshāngrénzhǐ ;
qiúcáihènduō , cáiduōhài 。
zhīcháng , zhōngshēn ;
zhīzhǐchángzhǐ , zhōngshēnchǐ 。
yǒushāngcái , shāng 。
chāzhīháo , shīzhīqiān 。
ruòdēnggāobēi , ruòshèyuǎněr 。
sānérxíng , zài 。
dòngkǒuqīnwéi , qiúrénqiú 。
xiǎoshíshìxiōng , zhǎngxiāng 。
cáishí , yuànshēngyuàn 。
rénjiànbáitóuchēn , jiànbáitóu 。
duōshǎoshàoniánláng , dàobáitóu 。
qiángyǒufèng , yǒuěr 。
hǎoshìchūmén , huàishìchuánqiān 。
ruòyàorénzhī , chúfēiwéi 。
wéirénzuòkuīxīnshì , bànqiāoménxīnjīng 。
zéishìxiǎorén , zhìguòjūn 。
jūnqióng , xiǎorénqiónglàn 。
guìduōyōu , pínqióngzài 。
wéi , fǎnwéiqiú 。
nìngzhízhōng , zhōngqiú 。
rényuǎn , yǒujìnyōu 。
zhīzhěwèixīnyōu , zhīzhěwèiqiú ?
qíngtiānkěn , zhídàilíntóu 。
chéngshìshuō , shuǐnánshōu 。
shìfēizhǐwèiduōkāikǒu , fánnǎojiēyīnqiángchūtóu 。
rěnshízhī , miǎnbǎizhīyōu 。
jìnláixuédeguī , suōtóushíqiěsuōtóu 。
zhāozhāo , gōngyōu 。
rénshēngshì , cǎochángchūn 。
hēizhīqínxuézǎo , zhuǎnyǎn便biànshìbáitóuwēng 。
yuèguòshíguāngmíngshǎo , réndàozhōngniánwànshìxiū 。
érsūnyǒuérsūn , wèiérsūnzuòniú 。
rénshēngmǎnbǎi , cháng怀huáiqiānsuìyōu 。
jīnzhāoyǒujiǔjīnzhāozuì , míngchóuláimíngyōu 。
féngxiǎnchùhuí , shìdàolíntóuyóu 。
rénpín , shuǐpíngliú 。
jiāyǎngbǎijiāqiú , xíngbǎiyōu 。
yǒuhuāfāngzhuójiǔ , yuèdēnglóu 。
sānbēitōngdào , zuìjiěqiānchóu 。
shēnshānjìngcángměng , hǎizhōngliú 。
huājiǎndiǎn , àiyuèshūtóu 。
xuǎnhǎo , cháhóngfěnfēngliú 。
shòuēnshēnchùxiān退tuì , nóngshí便biànxiū 。
dàishìfēiláiěr , cóngqiánēnàifǎnwéiqiú 。
liúmíngyuèzài , chóuchùxiàjīngōu 。
xiūbiéyǒuchù , liànqiǎntāntóu 。
shízhōng , zàisānliúzhù 。
rěn ,  , ráozhe , 退tuì 。
sānshíháo , shí , shíjiāngláixún 。
shēngrènhún , rènshī 。
cùnguāngyīncùnjīn , cùnjīnnánmǎicùnguāngyīn 。
ēnshēnzhōngyǒubié , zhòngfēn 。
rénshēngniǎotónglín宿 , nànláishífēi 。
rénshànbèirén , shànbèirén 。
rénhèngcái , cǎoféi 。
rénèréntiān , rénshànréntiān 。
shànèdàotóuzhōngyǒubào , zhǐpànláizǎoláichí 。
huángshàngyǒuchéngqīng , néngréndeyùnshí ?
chǒng , ānwēi 。
niànniànyǒulín , xīnxīnchángguòqiáoshí 。
yīngxióngxíngxiǎndào , guìhuāzhī 。
rénqíngdàochūnguānghǎo , zhǐqiūláiyǒulěngshí 。
sòngjūnqiān , zhōngyǒubié 。
dànjiānglěngyǎnguānpángxiè , kànhéngxíngdàoshí 。
jiànshìshuō , wènshìzhī 。
xiánshìguǎn , shìzǎoguī 。
jiǎduànrǎnjiùzhēnhóng , bèipángrénshuōshìfēi 。
shànshìzuò , èshìwéi 。
rén , qiānjīn 。
lóngshēnglóng , shēngér 。
lóngyóuqiǎnshuǐzāoxiā , luòpíngyuánbèiquǎn 。
shǒudēnglóngbǎng , shíniánshēndàofènghuángchí 。
shíniánhánchuāngrénwèn , chéngmíngtiānxiàzhī 。
jiǔzhàixúnchángchùchùyǒu , rénshēngshílái !
yǎngérfánglǎo , fáng 。
túngǒuzhìzhīchù , shīshí , shùkǒuzhījiā ,  。
dāngjiācáizhīyánguì , yǎngfāngzhīēn 。
chángjiāngyǒu , shídāngyǒushí 。
shùjìngérfēngzhǐ , yǎngérqīndài 。
shíláifēngsòngténgwáng , yùnléihōngjiànbēi 。
ménxiūwènróngshì , qiěkànróngyán便biànzhī 。
guānqīngshòu , shénlíngmiàozhùféi 。
quèléitíngzhī , quèbàozhīwēi 。
ráorénsuànzhīběn , shūrénsuànzhī 。
hǎoyánnán , èshī 。
yánchū , nánzhuī 。
dàohǎozhěshìzéi , dàoèzhěshìshī 。
féngxiáchéngjiàn , shìcáirénxiànshī 。
sānrénxíngyǒushīyān 。
shànzhěércóngzhī , shànzhěérgǎizhī 。
chāngshùnwéishàn , yàozhènjiāshēngzàishū 。
shàozhuàng , lǎoshāngbēi 。
rényǒushànyuàn , tiānyòuzhī 。
yǐnmǎoshíjiǔ , hūnhūnzuìdàoyǒu 。
yǒushí , shòu 。
zhǒngde , zhòngdòudòu 。
tiānyǎnhuīhuī , shūérlòu 。
jiànguānxiàngqián , zuòzàihòu 。
níngtiāndǒu , tiānkǒu 。
tánglángchán , zhīhuángquèzàihòu ?
qiújīnchóngchóngguì , dànyuànérsūnxián 。
 , bǎishìyīnyuán 。
bǎishìxiūláitóngchuán , qiānshìxiūláigòngzhěnmián 。
shārénwàn , sǔnsānqiān 。
shāngrén , dāo 。
féngchūnyóuzài , rénliǎngzàishàonián 。
wèiwǎnxiāntóu宿 , míngzǎokàntiān 。
jiàngxiàngdǐngtóukānzǒu , gōnghóunèihǎochēngchuán 。
rénláinián , qióngrénxiǎngyǎnqián 。
shìshàngruòyàorénqínghǎo , shēpǐnqián 。
shēngyǒumìng , guìzàitiān 。
shíyuányǒuhuǒ , nǎiyān 。
rénxuéshǐzhīdào , xuérán 。
xiàorénlǎo , zhōngháidàolǎo 。
delínhǎo , yóushípiànbǎo 。
dànnéngshǒuběnfèn , zhōngshēnfánnǎo 。
jiāzuòshìxúncháng , xiǎojiāzuòshìhuāngzhāng 。
jiājiào , xiǎojiāxiōngèxùnérláng 。
jūnàicái , zhīyǒudào 。
zhēnài , zhī 。
shànyǒushànbào , èyǒuèbào 。
shìbào , shíhòuwèidào 。
wànèyínwéishǒu , bǎixíngxiàodāngxiān 。
rénérxìn , zhī 。
réndào , qiānrénchuánshí 。
fánshìyàohǎo , wènsānlǎo 。
ruòzhēngxiǎo , 便biànshīdào 。
jiāzhōnglín , línshuōshìfēi 。
niánniánfáng , fángdào 。
xuézhěshìhǎo , xuéhǎo 。
xuézhědào , xuécǎohāo 。
yǐnjiǔshífángzuì , gāochùqiěgāo 。
yīnfēngchuīhuǒ , yòngduō 。
yīnyǐn , zěnnéngjiàntāo ?
qiúdàochùrénqínghǎo , yǐnrènjiǔjiàgāo 。
zhīshìshǎoshífánnǎoshǎo , shírénduōchùshìfēiduō 。
jìnshānshāngrén , zhǐrénqíngliǎngmiàndāo 。
qiángzhōnggèngyǒuqiángzhōngshǒu , èrényòngèrén 。
huì使shǐzàijiāháo , fēngliúyòngzhuójiā 。
guāngyīnjiàn , yuèsuō 。
tiānshí , rén 。
huángjīnwèiwéiguì , ānzhíqiánduō 。
wéishànzuì , zuòènántáo 。
yángyǒuguìzhīēn , yǒufǎnzhīqíng 。
xiàoshùnháishēngxiàoshùnzi , háishēngér 。
xìndànkànyánqiánshuǐ , diǎndiǎnjiùchí 。
yǐnèyángshàn , zhíliǎngduān 。
xiánhuòshǎo , xiàoxīnkuān 。
zhīshuǐ , shōuzhīshínán 。
rénshēngzhīshícháng , rénlǎotōuxiánqiěshìxián 。
chùchù绿yángkān , jiājiāyǒutōngchángān 。
zhuìzèng , fǎn 。
jiànzhě , xuézhěnán 。
yànjìngháixuān , xiánxuānyòushān 。
cóngxīndìnghòu , chùānrán 。
jiāngróng , 便biànzuòděngxiánkàn 。
yòngxīnjiàobānbāncuò , 退tuìhòuliángshìshìkuān 。
dàobié , yǎngjiābān 。
yóujiǎnshē , cóngshējiǎnnán 。
zhīyīnshuōzhīyīntīng , shìzhīyīntán 。
diǎnshíhuàwéijīn , rénxīnyóuwèi 。
xìnle , màile 。
rénguānhuā , shè 。
rén , shè 。
shéirénàisūnxián , shéirénàiqiānzhōng 。
nàixíng , shìzhèbān 。
zhēnxīnkōngjiào , érsūnyǒuérsūn 。
shūdàoyòngshífānghènshǎo , shìfēijīngguòzhīnán 。
tiānxiàshìde , shìshàngzuìnánzhěxiōng 。
rén , quànrényǎngé ; rén , quànrénjià 。
dànxínghǎoshì , wènqiánchéng 。 jiāosēngdào , 便biànshìhǎorén 。
xiáshuǐ , rénshēng 。
míngzhīshānyǒu , xiàngshānxíng 。
chǎnpíng , shìwèichéng 。
qiánfāngduànjiǔ , línlǎoshǐjīng 。
diǎncéng , ànchùdēng 。
tángshàngèrlǎoshìhuó , yònglíngshāncháoshìzūn 。
wànshìquànrénxiūmánmèi , tóusānchǐyǒushénmíng 。
dàncúnfāngcùn , liúsūngēng 。
mièquèxīntóuhuǒ , qiándēng 。
xīngxīngduō , méngméngzuògōngqīng 。
zhòngxīnglǎnglǎng , yuèmíng 。
xiōngxiānghài , yǒushēng 。
zuò , xiǎozhēng 。
dānhuāhǎokōng , zǎohuāsuīxiǎojiēshíduō 。
lǎoxiǎo , rénxīnmíng 。
qínfèngēngchúshōu , shíbǎonuǎnxiècāngtiān 。
rěnqiěrěn , nàiqiěnài , rěnnài , xiǎoshìchéngzāi 。
xiānglùnchěngyīngháo , jiājiànjiàn退tuì 。
xiánlìngguì , èlìngbài 。
rényǒuqìng , zhàomínxiánlài 。
rénlǎoxīnwèilǎo , rénqióngzhìqióng 。
rénqiānhǎo , huābǎihóng 。
huángfēngkǒuzhēn , ziliǎngbiānfēn 。
shìjiāntònghènshì , zuìyínxīn 。
shārénshù , qíngróng 。
zhàzhīxīnshòuyòng , zhàpínnángǎijiùjiāfēng 。
zuòshàngchángmǎn , bēizhōngjiǔkōng 。
lòugèngzāolián , xíngchuányòutóufēng 。
sǔnyīnluòtuòfāngchéngzhú , wèibēnshǐhuàlóng 。
deshàoniánzhú , zhuǎnyǎnyòushìbáitóuwēng 。
shēng , dàozéichū 。
tiānshàngzhòngxīngjiēgǒngběi , shìjiānshuǐcháodōng 。
shìwéizhīzhě , wéiyuèzhěróng 。
shìkōng , kōngshì 。
jūnānpín , rénzhīmìng 。
liángyàokǒubìng , zhōngyáněrxíng 。
shùntiānzhěchāng , tiānzhěwáng 。
yǒuyuánqiānláixiānghuì , yuánduìmiànxiāngféng 。
yǒuzhěchāng , zhěwáng 。
rénwèicái , niǎowèishíwáng 。
xiānghǎo , qínshēnghuáng 。
hóngfěnzhuāngjiāotài , qiánnánzuòhǎoérláng 。
yǒuzizhīrénpínjiǔ , ércháng 。
shàn寿shòulǎo , èzǎowáng 。
shuǎngkǒushíduōpiānzuòbìng , kuàixīnshìguòkǒngzāoyāng 。
guìdìngyàoběnfèn , pínqióngzàiliáng 。
huàshuǐfēngkōngzuòlàng , xiùhuāsuīhǎowénxiāng 。
tāndǒu , shīquèbànniánliáng 。
zhēngjiǎotún , fǎnshīzhǒuyáng 。
lóngguīwǎndòngyúnyóu湿shī , shèguòchūnshāncǎoxiāng 。
píngshēngzhǐhuìshuōrénduǎn , huítóuliàng ?
jiànshàn , jiànètàntāng 。
rénqióngzhìduǎn , shòumáocháng 。
jiāxīn , rénwèizhīmáng 。
pínshìjiāngjīnzèng , bìngyǒugāorénshuōyàofāng 。
chùláijìng , shìguòxīnqīngliáng 。
qiūláimǎnshānduōxiù , chūnláichùhuāxiāng 。
fánrénmàoxiàng , hǎishuǐdǒuliáng 。
qīngqīngzhīshuǐwéisuǒfáng , zhīshìwéijiǔsuǒshāng 。
hāocǎozhīxiàhuòyǒulánxiāng , máozhīhuòyǒuhóuwáng 。
xiànzhūménshēng饿èpiǎo , duōbáichūgōngqīng 。
jiǔqiánkūn , zhōngyuècháng 。
shízuòláichūnshānlěng , huāguīxiāng 。
wànshìqiánshēndìng , shēngkōngmáng 。
jiàoyuèguīhóushélěng , 宿huādiémènghúnxiāng 。
yánzhōng , qiānyányòng 。
rénchuán , bǎirénchuánshí 。
wànjīnliángyào ,  。
qiānsòngémáo , qīngqíngzhòng 。
shìshìmíngjìng , qiánchéngàn 。
jūn怀huáixíng , xiǎorén怀huáihuì 。
jiàshàngwǎnérlúnliúzhuǎn , yǒuzuòshí 。
rénshēngshì , guò 。
liángtiánwànqǐng , shíshēng 。
shàqiānjiān , miánchǐ 。
qiānjīngwàndiǎn , xiàowéixiān 。
tiānshàngrénjiān , fāng便biàn 。
gōngmén , jiǔniúchū 。
ménxiàngnánkāi , yǒuqiánjìnlái 。
qiútiānxiàshì , yòngshìjiāncái 。
cóngshēng , pínyīnsuànlái 。
jìndewǎng使shǐshuǐ , jìnshāndewǎngshāochái 。
jiāshūzi , guāncóngchùlái ?
zhǎngbīng , zhǎngcái 。
dāngguān , wànkāi 。
wànshìyóurénjiào , shēngdōushìmìngānpái 。
báiyúnběnshìxīn , quèbèiqīngfēngyǐnchūlái 。
mànxíngxíng , shùn 。
mìngzhòngzhǐyǒucái , háoyǒushǎnshī 。
rénjiān , tiānwénruòléi 。
ànshìkuīxīn , shéndiàn 。
háozhīè , quànrénzuò 。 háozhīshàn , rénfāng便biàn 。
kuīrénshìhuò , ráorénshì , tiānyǎnhuīhuī , bàoyìngshèn 。
shèngxiányán , shénqīnguǐ 。
rényǒuxīn , xīnyǒujiàn 。
kǒushuōshēnféng , ěrwénjiàn 。
jiànrénguìshēnghuān , xīntóuhuǒshāo 。
yǎngbīngqiān , yòngzàishí 。
guóqīngcáiguì , jiāxiǎoérjiāo 。
dāochuāngyóu使shǐ , èshāngrénhènxiāo 。
gōngdàoshìjiānwéibái , guìréntóushàngcéngráo 。
yǒucáikānchūzhòng , lǎnchūmén 。
wéiguānzuòxiàng , zhēngxiān 。
miáocóng , shùyóuzhīfēn 。
zháiránhuǒ , yānchéngyún 。
zhíbàoyuàn , zhīēnbàoēn 。
hóngyánjīnsuī , báishífàngjūn 。
jièwènjiǔjiāchùyǒu , tóngyáozhǐxìnghuācūn 。
érjiā退tuì , xiōngérjiāfēn 。
piànyúnjiānxiāngshí , sānqiānwàiquèféngjūn 。
guānyǒugōng , mínyǒuyuē 。
píngshíshāoxiāng , línshíbàojiǎo 。
xìngshēngtàipíngshì , kǒngfángniánlǎoduōshí 。
guóluànliángjiàng , jiāpínliáng 。
chítángshuǐfánghàn , tiánshēngēngyǎngjiā 。
gēnshēnfēngyáodòng , shùzhèngchóuyuèyǐngxié 。
zhēngdemāoér , shīquèniújiǎo 。
zhěqiān , yǒu , zhìzhěqiān , yǒushī 。
shǐrén , tīngyánérxìnxíng 。
jīnrén , tīngyánérguānxíng 。
shūtóuluàn , qíngrényǎnchū西shī 。
zhūchényuānérchuānmèi , yùnshíérshānhuī 。
yángxiànhǎo , zhǐkǒngduōshí 。
jiǔhànfénggānlín , xiāngzhī ; dòngfánghuāzhú , jīnbǎngmíngshí 。
huāchūnzǎo , àiyuèmiánchí 。
shuǐyuèzàishǒu , nònghuāxiāngmǎn 。
táohóngbáiqiángwēi , wènzhedōngjūnzǒngzhī 。
jiàojiàosūnjiào , zāisāngzāizhèshǎozāihuā 。
xiūniànxiāngshēngchùhǎo , shòuēnshēnchù便biànwéijiā 。
xuézàirénzhīxià , yòngzàiwànrénzhīshàng 。
wéishī , zhōngshēngwéi 。
wàngēn , qínshòuzhī 。
quànjūnjiāngyóuchǎocài , liúérsūnshū 。
shūzhōngyǒuqiānzhōng , shūzhōngyǒuyán 。
yuàntiānláiyuànrén , xíngmìngshēngchéng 。
yuànqióng , qióngyàoqióngdegānjìng ; xiànrén , yàodeqīnggāo 。
biérén , liáng ,
dàihuítóukàn , háiyǒutiāojiǎohàn 。
shàngyǒurén , jiāzhōngyǒushèngfàn 。
érsūn , yào广guǎngxíngfāng便biàn 。
zuòshànguǐshénqīn , zuòèzāotiānqiǎn 。
qián , mǎitiánmǎimǎishū 。
chūngōngshíliáng , shíchūngōngbànniánliáng 。
shūlǎnrénméichī , qínjiǎnliángmǎncāng 。
rénqīncáiqīn , cáiyàofēnqīng 。
shífēnlíng使shǐfēn , chángliúsānfēnérsūn ,
ruòyàoshífēndōu使shǐjìn , yuǎnzàiérsūnjìnzàishēn 。
jūnděizuòjūn , xiǎorénwǎngzuòxiǎorén 。
hàoxuézhěshùmínzhīwéigōngqīng , hàoxuézhěgōngqīngzhīwéishùmín 。
qiánjiào , duǎncóngshī 。
dejiùwénzhāng , 便biànshìxīn 。
rénzàijiāzhōngzuò , huòcóngtiānshàngluò 。
dànqiúxīnkuì , yǒuhòuzāi 。
zhǐyǒuyíngrén , yǒuxiāngdetàipíng 。
zhōnghòuyǒuzhōnghòubào , háoqiángdìngshòuguānxíng 。
réndàogōngménzhènghǎoxiū , liúxiēyīnzàihòutou 。
wéirénzhēnggāoxià , dànmìngwànshìxiū 。
shāngāosuàngāo , rénxīntiāngāo 。
báishuǐbiànjiǔmài , háixiánzhūzāo 。
pínhánxiūyàoyuàn , bǎoguìjiāo 。
shànèsuírénzuò , huòzhāo 。
fèngquànjūn , shǒu 。
zhǐchéngshì , wànshī 。

上一篇:没有了
下一篇:增广贤文下集全文拼音版注音版

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签