增广贤文·下集

编辑:文言文之家 时间:2020-02-20 21:27:22

增广贤文下集全文拼音版

qiánrén , yánqiǎnshēn 。
zēng广guǎng , chéngshūwén 。
shìshàngnánshì , zhǐzhuānxīn 。
chéngrénzài , zàichéngrén ;
jīnpínghuǒliànfāngzhī , rénjiāocái便biànzhīxīn 。
gàiliáng , lǎnduòérchéng 。
qínjiǎnwéijiàzhībǎo , jiéliángnǎizhòngmiàozhīmén 。
shěngshìjiǎnyòng , miǎndeqiúrén 。
liànghuòzài , shēnhuòshēn 。
shànwéizhìbǎoshēnshēnyòng , xīnzuòliángtiánshìshìgēng 。
qúnfángkǒu , zuòfángxīn 。
bìngwéiguì , shēnpíngānyuànpín 。
bàijiāhuījīn , pínjiāchéngjīn 。
guìfēiguāntiān , huòshìguǐshén 。
ānfènpínshí , běnfènzhōngpín 。
bàibàigānqīn , xiōngjiéwàirén 。
rénguòliúmíng , yànguòliúshēng 。
zi , qīnlín 。
àizhīxīnshìzhǔ , àizizhīxīnshìqīn 。
shìcónggēn , ǒuliánxīn 。
huòtóngmén , hàitóngchéng 。
qīngjiǔhóngrénliǎn , cáidòngrénxīn !
nìnghūnkǒuniàn , kǒurén 。
yǒuqiánnéngshuōhuà , qiánhuàlíng 。
néngjìnrén ? dànqiúkuìxīn 。
shuōjǐngshéngduǎn , fǎnshuōrénjǐngshēn 。
ēnàiduōshēngbìng , qián便biànjuépín 。
zhǐxuézhēnjiǔ , xuéxiàxīn 。
xiàojiǎ , zhuǎnyǎn便biànwéirén 。
shànxiūwàngbào , huítóuzhǐkànérsūn !
kǒukāishénsǎn , shéchūshìfēishēng !
tánqínfèizhǐjiǎ , shuōhuàfèijīngshén 。
qiānguànmǎitián , wànguànjiélín 。
rényánwèiyóujìn , tīnghuàzhǐtīngsānfēn 。
ěr , chuāngwàirén ?
cáiyǎngshēngzhù , shìguānláoxīn 。
jiǔxián , bìng ;
cáiqīn , mìng !
cháng , ānxián便biànxiéxīn !
yánliángshìtài , guìgèngshènpínjiàn ;
rénxīn , ròugèngshènwàirén !
guāshúluò , shuǐdàochéng 。
rénqíngsòng , mǎimàiráozhēn !
guòtóufànhǎochī , guòtóuhuànántīng !
shìduōlèile , tiánduōyǎnglezhòngrén 。
shìrěnshìshēngshìránshì ;
píngxīnjìngxīnxīnděngfàngxīn !
tiānzhìzūnguò , zàiliángxīntiānxiàtōngxíng 。
hǎohuàzàiduōshuō , yǒuzàigāoshēng !
zhāoquánzàishǒu , 便biànlìngláixíng 。
gāncǎowèitiánrénshí , qiǎoyánwàngtīng 。
dāngchǎnglùn , guòhòuwǎngrán 。
píndòu , guānzhēng !
guānqīngnántáohuáshǒu , ménshǎoyǒuniànrén !
jiāyǒuqiānkǒu , zhǔshìrén 。
jiéshānchéng , xiōngtóngxīnbiànjīn 。
dāngshìzhě , pángguānzhěqīng 。
guàirénzhī , zhīguàirén 。
wèixiānzhōng , wèipínxiānpínzhōngpín 。
shǎodāngshǎo , shǎoshūdāngyíng !
bǎonuǎnyín , hándàoxīn !
wénchóngzāoshān , zhǐyīnzuǐshāngrén !
duōshāngshén , cáiduōlèixīn !
denuǎnzhēnwéi , qiānjīnpíngānshìchūn 。
jiāpínchūxiào , guóluànxiǎnzhōngchén !
níngzuòtàipíngquǎn , zuòluànrén !
rényǒuděng , guānyǒupǐn 。
wèiqīn , wèimín 。
zhòngzhěránhòurénzhòng , rénqīngzhě便biànshìqīng 。
shēnjǐn , rǎoluànlín 。
kuàishìguòfēikuài , bàimíngyīnbàishì 。
shāngshēnshìzuò , shāngxīnhuàshuō 。
xiǎorénféikǒu , jūnféishēn 。
shēngmíngzhībèi , tiānshēngzhīrén 。
miáoshuǐmiáocǎo , zhāotiānzhāochén 。
wèijiànshū , deliángyǒu ; jiànshū , féngrén 。
mǎnfángyǒuhuò , xiōngduōliàozhēng 。
sānshíér , zhǐhòumíng 。
dànzhījiāngzhě , dōushìmìngrén 。
fāngzhōngrén , zhǐzhīfāngzhōnghǎorén 。
shuōchángshuōduǎn , níngshuōrénchángshuōduǎn ;
shīēnshīyuàn , níngshīrénēnshīyuàn 。
línyǎng , shāngrén 。
yuānjiābàotóu , shìyàojiějiāorén 。
juǎnliánguīyàn , kāishānchūcāngyíng 。
àishǔchángliúfàn , liánédēngzhàoshā 。
rénmìngzàitiān , mìngzàirén 。
jiāntōng , zéitōnglín 。
dàozéiduōchū , rénmìngchángchūjiānqíng 。
zhìguóxìnchánshāzhōngchén , zhìjiāxìnchánshūqīn 。
zhìguóyòngnìngchén , zhìjiāyòngnìng 。
hǎochénguózhībǎo , hǎojiāzhīzhēn 。
wěndegǔn , gǔndewěn 。
érxiánchǒu , gǒuxiánjiāpín 。
jūnqiānqiánjiào , xiǎorénqiánnǎorénxīn 。
rénqiánxiǎnguì , nàoduózhēng 。
yàozhījiāngshēn , zuòshēng 。
zhīzhǐdāngchūwàngxiǎng , ānpínshìjìnshēxīn 。
chūháng , sānniánshìchéng ;
chūchīmántou , sānniánkǒushēng 。
jiāshēnghuó , zuòchīshānbēng 。
jiāyǒuliángtiánwànqǐng , báozàishēn ;
duōyǎngjiā , shíduōjiáoyíng 。
mìngzhòngzhǐyǒu , zǒubiàntiānxiàmǎnshēng 。
使shǐxīnyòngxīn , fǎnhàishēn 。
guójiākòng , shìshàngxiánrén 。
miàoyàonányuànbìng , hùncáiqióngmìngrén 。
dānniánchūn , shíniánqīng ;
rénnéngchùchùnéng , cǎonéngchùchùshēng 。
huìsānbān , yàorén 。
rénzǒuqīn , shuǐhún 。
sānpínsāndàolǎo , shíniánxīngbàiduōshǎorén !
mǎihuòmǎidezhēn , shéběnzhédeqīng ;
wèndào , zhǐdǎowèn 。
rénqiánghuòqiáng , jiàgāokǒu便biàn 。
huìmǎimǎirén , huìmàimàirén 。
zhīzhīchuánshàngyǒushāogōng , tiānxiàyǒupínqīn 。
zhīwàng , zhīxiàng 。
zàixíng , liànxíng ;
qióngshīzhì , diānkuáng 。
tiānlìngmièwáng , xiānràngfēngkuáng 。
shāochángréndǎn , shāoduǎnrénxīnhuāng 。
hángtān , jiǔliànchénggāng 。
pínghuāsuīhǎoyàn , xiāngkànnàicháng 。
zǎosānguāng , chísānhuāng 。
wèiláixiūzhǐwàng , guòliáng ;
shíláihǎoyǒu , bìngliángfāng 。
dechūnfēngyǒuxià , deqiūfēngjiāliáng 。
qíngdàisǎn , bǎodàiliáng 。
mǎnquánxiǎng , bànxiǎngdīngdāng 。
jiǔzhīshìwéi , zhòngzhēngzhīwǎng 。
lǎojiù , xiǔyàoliángfāng ;
gāizàishuǐzhōng , zàiànshàngwáng 。
shècáishǎo , shīyàochuánfāng 。
dǎolechéngqiángchǒulexiànguān , leméixiāngchǒuleniáng 。
yànzijìnchóumén , hàozizuānkōngcāng 。
cāngyíngdīngfèngdàn , yáoyánzhǎojǐnshènrén 。
rénshě , wànrénnándāng 。
rénzhēngkǒu , zhēngzhùxiāng 。
ménwèixiǎorénérshè , suǒnǎijūnzhīfáng 。
shéyǎozhǐwèiróu , 齿chǐluòjiēyīnkuàng 。
yìngxiánxiānduàn , gāngdāorènshāng 。
zéimíngnánshòu , guīmíngnándāng 。
hǎoshìrénwèijiànjiǎng , cuòchùpiānshuōdecháng 。
nánzhìchúntiěgāng , zhìlàncǎoráng 。
shēngnándechénglóngyóukǒngchéngzhāng , shēngdechéngfèngyóukǒngchéng 。
yǎngnántīngkuángyán , yǎngjiào 。
nánshījiàowán , shījiàodìng 。
shēngnánjiàogōng , shēngjiào 。
xuéchénggōngshāchǎngzāi , xuéchéngwéirénqiè 。
cáijiāozhě , cáijìnzhěshū 。
hūnyīnlùncái , zhīdào 。
jiāozhěqīn , shuāizhěshū 。
shǎoshíshèng , qiǎozhuō 。
bǎizhànbǎishèngzhēng , wànyánwànzhōng 。
yǒuqiánzhìyuànchǎn , yuānjiājiějié 。
jìnzhūzhěchì , jìnzhěhēi 。
shāntóuzhī , èlóngnándòutóushé 。
chūménkàntiān , jìnménkànliǎn 。
shāngmǎimàishīshě , mǎimàigōngpíng 。
tiānshēngrén , shēngxué 。
jiāsānniánzhīchéngjiā , guójiǔniánzhīchéngguó 。
nányǒu便biànshìcái , cái便biànshì 。
yǒuqiánnánmǎisūnxián , érqǐngshàngmén 。
nándānghūndāngjià , hūnjiàchūxiàohuà 。
qiānměi , guòqiānzhà 。
diēdǎo , wàngrénchídōushìjiǎ 。
rénzhīguò , niúzhī 。
jiābǎonuǎnqiānjiāyuàn , jiànlàiqiānjiā 。
dāngmiànlùnrénhènzuì , shìshìsuíshuōba !
shéirénzuòqiānniánzhǔ , zhuǎnyǎnliúchuánbǎijiā 。
mǎnzàizhīdōulòule , háizàishuǐlāoyóuhuā !
huángzuòběijīng , tǒngtiānxià 。
bǎiniánqiángòngjiā , tóngzōngtónghuá !
xuétángguāntīng , rénqíngguòwáng 。
zhǎoqiányóuzhēntiāo , yòngqiányóushuǐtuīshā !
hàirénzhīxīnyǒu , fángrénzhīxīn !
chóu , jiùzuò 。
xiànggēntóuxúnhuó , cóngmiànxiàgōng !
huòcóngkǒuchū , bìngcóngkǒu 。
yàoròu , ròuyǎng 。
zhīhàishènjiǔ , láoshàngchuáng 。
rénshì , rénshì 。
néngyánshìzhēnjūn , shànchǔfāngwéizhàng !
wéirénfàn , fànshēnzhǔ 。
mèitónggāndǎn , xiōngtóngròu 。
duōzi , hàn !
jūnqiāntóngzhōu , xiǎorénqiáng宿 。
wénqiányīngxiónghàn , cáiguīshēnqiàshì 。
zi , xiōngshǒu 。
xīn , shǒuduànnán 。
dàozéiyuànshīzhǔ , xiàoyuàn 。
shíquànrénkǒu , bǎishìquànrénshū 。
rén , rénchángzhī !
jiǎnjīnwàngshījīnrén , sānliǎnghuángtóngliǎng 。
yīnhuò , qiúshū 。
yánérràngrénzhīhuò , 忿fènérzhépíngshēngzhī 。
tiānyǒufēngyún , rényǒudànhuò 。
yíndāngzhāi , dànbǎodāngròu 。
huǎndāngchē , huòdāng 。
nánliángyǒuzhīzhīyǒuguò , míngjìngzhīmiànzhījīng 。
shìfēiqīnzuò , zhīnánchù 。
shínián , bǎiniánnántáojiāng !
qián , xiánzuòkànshū 。
liángtiāodàn , kōngshǒuzuòshì 。
shíláijièyínqiānliǎng , yùnnánshējiǔbàn 。
tiānqíngguòluò , shǎoshíxiǎngguòlǎolái 。
rénfāng便biànfāng便biàn , jiāqiángliǎngjiāhǎokàn 。
dāngmiànliú线xiàn , guòhòuhǎoxiāngjiàn 。
ménlüè , kāikǒugàorénnán 。
shǒuzhǐyàowǎngnèipiě , jiāchǒuwàizhuàn 。
làngchū , xiàochūqiánrénxián 。
huòxiāngguì , rénxiāngjiàn 。
shùnuó , rénnuóhuó 。
zàijiāqiānhǎo , chūménchùchùnán 。
sānyuánzhǎngzhědāngguānyuán , míngréndāngzhīxiàn ?
míngrénduàn , rénguānduàn 。
rénsānjiànmiàn , shù线xiàn 。
cūnyìngtiě , guānggùnruǎnmián 。
shìchēngchuánshǒu , zěngǎngāo竿gān !
tiānxiàqióng , rénzhīshíyǒuxiàn 。
rénèrrén , sòngjiāngnánjiéwànrényuán 。
jiāyǒusāntián , ménqián , xiāngjiānqiánghàn , ménjiù饿èfàn 。
rénrén , tiānxiàshèguān 。
ménqián , yǎnjīngqián ;
tiánqián , qiānwànnián 。
shīshū , zuòguān 。
wéiréndāngguān , dāngguānjiēbān 。
huànle , kǒngháitān 。
guānqīngliánxiūxíng , shūchāfāng便biànxíngshàn 。
kàoshānchīshān , zhòngtiánchītián 。
chījìnměiwèiháishìyán , 穿chuānjìnlíngluóháishìmián 。
gēng , quánjiā饿èfàn , zhī , quánjiāshòuhán 。
jīnyíndàoshǒufēiróng , yòngshífāngzhīláishínán 。
xiānjiǎngduàn , hòuluàn , miǎndeǒuduànduàn 。
tīngrénquàn , bàn 。
màn , zhǐzhàn 。
féngkuàigǎn , féngjiànlǎn 。
móushìzàirén , chéngshìzàitiān !
chángréntiāodàn , duǎnrénzhuànqián 。
níngmàixiànèr , màishēsān 。
zhuànqiánwǎngqiánsuàn , shéběnwǎnghòusuàn 。
xiǎoxiǎoshēngzhuànqián , shíèrhángchūzhuàngyuán 。
yùnzhì , quèyuànshìjiènán 。
dǎndǎnxiǎo , xīnkuānshènkuān 。
xiánchóujiā , sūnshòutián 。
shìér , shìcáisàn 。
cáiláishēng , shēngcáinán 。
shíyuètāntóuzuò , xiàjiǔtān 。
jiéjiāorénnánshàngnán , zuìrénshíjiān 。
jièzhàijīngshāng , màitiánhuánzhài ;
shēqián , màihuánqián 。
xiūmiàoláiguǐdōulǎo , shídechèngláijiāngmàiwán 。
piáozhuǎn , kàn 。
jiéshíbìng , shǎoshíyánnián 。
dòuduōleshìbāoshuǐ , shāogōngduōlelànchuán 。
kǒuguòshì , yǎnguònán 。
shēnguò , xīnguònán 。
huìshuǐyuànwān , huìtiányuànjiādān 。
 , gōngwǎn 。
yàozhīxīnshì , dàntīngkǒuzhōngyán 。
níngzàirénqiánquánhuì , zàirénqiánhuìquán 。
shìfēiqīnjiàn , qièluàntán 。
rénliǎn , rénduǎn 。
hǎoyánsāndōngnuǎn , huàtóuliùyuèhán 。
rénshàngshíkǒunánpán , zhàngshàngwànyuánnánhuán 。
fàngzhàishī , shōuzhàitǎo 。
gàozhuàngtǎoqián , hǎiyán 。
ménshēnhǎi , bìngtiān 。
yínqiánpiàn , niúhǎobiàn 。
hǎohànbèirénshí , kànzhíbànwénqián 。
gǒuyǎoduìtóurén , léisānshìyuān 。
màixiāngshāoshèngqián , jǐngshuǐmǎnbiān 。
shìkuānyuán , tàijiǔpiān 。
gāorénqiú , rénqiúgāonán 。
yǒuqiánjiùshìnánhàn , qiánjiùshìhànzinán 。
rénshàngbǎi , shǒuquán 。
nánzhěhuì , huìzhěnán 。
shēngjiùtouzàojiùchuán , kǎndeméidechēdeyuán 。
xīndemǎn , shìdequán 。
niǎofēijìn , huàshuōwán 。
rénxiūkāidiàn , shìsuìxīnyuàntiān 。
xuǎn婿xuǎntiányuán , xuǎnxuǎnjiàlián 。
hóngyánduōmìng , rénchūzàichǒurénbiān 。
rénjiāngwéixiān , shùjiānghuāguǒwéiyuán 。
línwēixíngshàn , guòhòuxīnyòubiàn 。
tiānwéirénhuí , mìngzǎodìngxīnwǎn 。
qiángdàokǒunèichūshèshū , jūnkǒuzhōngyán 。
guìrénshǎo , pínzihuàduō 。
kuàizhēnzhuó , dānchíchūn 。
guòhuàtuó , jiànzhèngduō 。
dōngwèi西 , qiánzhàngwèiháihòuyòutuō 。
jīnniányòushuōmíngnián , dàidàomíngniánchàduō 。
zhìtóng , qiáng 。
dàozuòzhōngānshǎo , zhīshìshàngqíngduō 。
běnshǎowēiqiángzuò , yánshuǐdeduō 。
qínjiǎnchíjiā , qiāngōngshòuduō 。
chùduànchùduàn , huángméiluòqīngméiluò 。
jiànqián便biànshìzéi , shùnshǒuqiānyángnǎiwéidào 。
yàozuòkuàihuórén , qièxúnfánnǎo 。
yàozuòcháng寿shòurén , zuòduǎnmìngshì 。
yàozuòyǒuhòurén , zuòhòushì 。
jīngshì , zhǎngzhì 。
nìngqián使shǐ , xíngzhǐ 。
zāishùyàozāisōngbǎi , jiējiāoyàojiéjūn 。
xiùcáichūmén , néngzhītiānxiàshì 。
qiánduōjīngyòng , érduōnài 。
xiōngzhēngcáijiāqióngzhǐ , qièzhēngfēngzhǐ 。
nánrényǒuzhì , rényǒushì 。
rénbǎijiānglínmén , jiāngjūnzhì 。
tiānhànjiǎ , rénqióngkǒu齿chǐ 。
bǎisuìduō , guāngyīnnéngshí ?
yǎngshēn , zhì 。
dàiyǒuérrén , zhōngrénzhī ;
dàiyǒuxiánérshū , zhōngshūzhīshí 。
shūchuánhòushì , jīng , zhōng , fèngquàngàoshìrén 。
qínfèn , fèn , zǒubiàntiānyóurèn 。

上一篇:增广贤文上集全文拼音版注音版
下一篇:没有了

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签