《盐铁论》卷五·国疾第二十八注音版

时间:2024-06-10 09:40:13 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷五·国疾第二十八注音版

  wénxuéyuē :“ guóyǒuxiánshìéryòngfēishìzhīguòyǒuguózhězhīchǐkǒngshèngzhūhóunéngyòngdāngxiǎowèisānyuèlìngérxíngjīnérzhǐpèiruòshízhīguànwànxīngkuàngwèitiānxiàzhīběncháoérshīshèngzhǔzhīyīnjiào ? jīngōngqīngchùzūnwèizhítiānxiàzhīyàoshíyǒuniángōngshītiānxiàérqínláobǎixìngbǎixìngpínlòukùnqióngérjiālèiwànjīnjūnsuǒchǐértánsuǒzhěshāngyāngxiāngqínhòuràngxiāntānshàngshǒugōngjìnhòumínéryánxíngguóhuàiérmínyuànhuìwángpēngshēnxiètiānxiàdāngzhīshínénglùnshìjīnzhízhènghuànpínjiànérduōyányōuzhíshìguìérduōhuàn 。”
  dàishìwénxuééryán
  chéngxiàngshǐyuē :“ biànguójiāzhīzhèngshìlùnzhízhèngzhīshīdàoxiāngzhìqièqiè ! dàinányántiězhěfēiyǒuyōuguójiāzhīyòngbiānjìngzhīfèizhūshēngyínyínzhēngyántiěfēiwéifǎnzhīérchéngrénèrzhěyǒusuǒzōngshíshìyòuānjiānrènshùérfēijīnzhīqiěxiǎofēirényǒuzhīzhūshēngruòyǒunéngānguózhōng怀huáiláiyuǎnfāng使shǐbiānjìngkòuzhīzāishuìjìnwéizhūshēngchúzhīkuàngyántiějūnshū ! suǒguìshùzhěguìchùqiāntuīràngdàojìnrénjīnbiànsòngèèránchìzhīérjiànbèizhīfēisuǒwéndàiyánguòérzhūshēngzhīzhūshēngzhíxièdàiěr 。”
  xiánliángwénxuéjiēyuē :‘ rénlòushètíngkuángyánduōchēngzhíshìyàojiǔkǒuérbìngzhōngyáněrérxíngèèzhějiànjiànzhězéilínzhōngduōfēngguìduōyánwànzhīcháowénwéiwéiérhòuwénzhūshēngzhīèènǎigōngqīngzhīliángyàozhēnshí 。”
  dàishǎokuānmiànwénxuéérxiánliángyuē :“ qióngxiàngduōbiànérguǎjiànzhěnánwénxuéshǒumíngxìngzhīérzhōngwǎngzhīshìyǒuzhījīnjìnshìguānzhīyǒusuǒjiàněryǒusuǒwénshìshūérshìwénjǐngzhījiànyuánzhīshǐmínpiáoérguīběnliánérzhòngyīnyīntúntúnrényǎnérjiājīnzhèngfēigǎiérjiàofēishìzhībáoérzhīshuāi ! shǎoliánmínguǎchǐxíngfēizhūèérjiānyóuzhǐshìrényǒuyán :‘ dōushì 。’ wénxuéjiēchūshāndōngshèlùndàilùnjīngshīzhījiǔyuànfēnmíngzhèngzhìshīzhīshìsuǒránzhě 。”
  xiánliángyuē :“ shāndōngtiānxiàzhīxīnxiánshìzhīzhànchǎnggāohuánglóngfēifèngsòngchǔzhījiānshāndōngxiāocáofánténgguànzhīshǔwéisuīshìhóngyāotàidiānérchū西qiāngwénwángshēngběiránshènggāoshìyǒuwànrénzhīcáidiéqúnzhīrènchūshìdànzhīfǎnshùránhòuzhōngérsuīshēngzhǎngjīngshīcáixiàqièsuǒwénzhǎnglǎozhīyánwǎngzhěchángmínwēnnuǎnérzhìláoérzhìyòng便biànshìchēzàijiǔhuānérzhànxīnéryínyànzhīwénchūyóuzhīguānxíngyíngzhǐchúyúnyòngyuēércáiráoběnxiūérmínsòngāiérhuáyǎngshēngshìérshēchénzhèngérzhízhèngkuānér ; mínníngxìngbǎibǎoguānjiànyuánzhīshǐchóngwénxiūtiānxiàānhòuxiéchénkuīluànzhìzhìwàizhàngshānhǎinèixīngzhūyánggàomínjiāngchōngjìnzhāngdàilìngzhōuzhìshúshìwēibìngxíngshèngzàixiàlánzhīshǔwàngwángwēnshūzhīwàngshācánméngrǎoluànliángmíndāngzhīshíbǎixìngbǎoshǒulǐngháoxìngshèngzhǔjuéyānnǎixíngchōngděngzhūmiècánzéishāzuìzhīyuànsāitiānxiàzhīránmínránānránhuòlěishìchuāngzhìjīnwèibǎiguānshàngyǒucánzéizhīzhèngérqiángzǎishàngyǒuqiángduózhīxīnchénshànquánérduànháohuáduōdǎngérqīnlíngguìshēchǐpínjiàncuànshāgōngnánchéngérchēnánjiùérbàichēlèi  , zhōngsuìchēqiānshíshízhōngchángmínwénbēihuààn  , qièwánshùbàifànròushíyǒudǎngyǒuchǎngkāngzhuāngchízhúqióngxiàngbǐnglěibàochāgōnggēngshēnzhīzhěguǎyàoliǎnróngbáidàiqīngzhězhòngérwéiyǒupínérqiángkuāwénbiǎowánzhuāngshēngyǎnghòusòngzàngdānjiāqiǎnmǎnchēzhěguòpínzhězhěkōngjiǎnpínzhěchēngdàishìmínniánérsuìpínguǎchǐshǎoliánsuǒxíngfēizhūèérjiānyóuzhǐguóyǒuyánzhīzhēngshēngsànzhī 。”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷四·贫富第十七注音版

  《盐铁论》卷四·贫富第十七注音版大dà夫fū曰yuē:“余yú结jié发fà束shù修xiū年nián十shí三sān,幸xìng得dé宿sù卫wèi,给gěi事shì辇niǎn毂gǔ之zh...

 • 《盐铁论》卷四·地广第十六注音版

  《盐铁论》卷四·地广第十六注音版大dà夫fū曰yuē:“王wáng者zhě包bāo含hán幷bìng覆fù,普pǔ爱ài无wú私sī,不bù为wèi近jìn重chóng施shī,不bù为wè...

 • 《盐铁论》卷四·毁学第十八注音版

  《盐铁论》卷四·毁学第十八注音版大dà夫fū曰yuē:“夫fū怀huái枉wǎng而ér言yán正zhèng,自zì托tuō于yú无wú欲yù而ér实shí不bù从cóng,此cǐ非fēi士...

 • 《盐铁论》卷一·通有第三注音版

  《盐铁论》卷一·通有第三注音版大dà夫fū曰yuē:“燕yàn之zhī涿zhuō、蓟jì,赵zhào之zhī邯hán郸dān,魏wèi之zhī温wēn轵zhǐ,韩hán之zhī荥xíng阳y...

 • 《盐铁论》卷二·论儒第十一注音版

  《盐铁论》卷二·论儒第十一注音版御yù史shǐ曰yuē:“文wén学xué祖zǔ述shù仲zhòng尼ní,称chēng诵sòng其qí德dé,以yǐ为wéi自zì古gǔ及jí今jīn,未w...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号