閟宫注音版读音 诗经閟宫拼音版

编辑:文言文之家 时间:2020-12-01 21:07:42

 《閟宫》是歌颂鲁僖公能兴祖业、复疆土、建新庙的诗歌。以下是閟宫注音版读音、诗经閟宫拼音版及翻译赏析,欢迎阅读。

閟宫注音版读音

 《 gōng 》
  gōngyǒu , shíshíméiméi 。 jiāngyuán , huí 。 shàngshì , zāihài 。 yuèchí , shìshēnghòu 。 jiàngzhībǎi。 shǔzhòng , zhīzhìshūmài 。 yǎnyǒuxiàguó , mínjià 。 yǒuyǒushǔ , yǒudàoyǒu 。 yǎnyǒuxià , zuǎnzhī 。 hòuzhīsūn , shíwéiwáng 。 zhīyáng , shíshǐjiǎnshāng 。 zhìwén , zuǎnwángzhī , zhìtiānzhījiè , zhī 。 èr , shànglín 。 dūnshāngzhī , xiánjuégōng 。 wángyuēshū , jiàněryuán , hóu 。 ěr , wèizhōushì 。
  nǎimìnggōng , hóudōng 。 zhīshānchuān , tiányōng 。 zhōugōngzhīsūn , zhuānggōngzhī 。 lóngchéng 。 liùpèiěrěr 。 chūnqiūfěijiě , xiǎngtuī 。 huánghuánghòu ! huánghòu ! xiǎngxīng , shìxiǎngshì 。 jiàngduō , zhōugōnghuáng ,  。
  qiūérzàicháng , xiàérhéng , báixīnggāng 。 zūnjiāngjiāng , máofǒugēng 。 biāndòufáng , wànyángyáng 。 xiàosūnyǒuqìng 。 ěrchìérchāng , ěr寿shòuérzāng 。 bǎodōngfāng , bāngshìcháng 。 kuībēng , zhènténg 。 sān寿shòuzuòpéng , gānglíng 。
  gōngchēqiānshèng , zhūyīng绿téng 。 èrmáozhònggōng 。 gōngsānwàn , bèizhòuzhūqīn 。 zhēngzēngzēng , róngshìyīng , jīngshūshìchéng, gǎnchéng ! ěrchāngérchì , ěr寿shòuér 。 huángtáibèi , 寿shòushì 。 ěrchāngér , ěrérài 。 wànyǒuqiānsuì , méi寿shòuyǒuhài 。
  tàishānyányán , bāngsuǒzhān 。 yǎnyǒuguīméng , suìhuāngdōng 。 zhìhǎibāng , huáiláitóng 。 cóng , hóuzhīgōng 。
  bǎoyǒu , suìhuāngzhái 。 zhìhǎibāng , huáimán 。 nán , cóng 。 gǎnnuò , hóushìruò 。
  tiāngōngchún , méi寿shòubǎo 。 cháng , zhōugōngzhī 。 hóuyàn , lìng寿shòu 。 dàishùshì , bāngguóshìyǒu。 duōshòuzhǐ , huángér齿chǐ 。
  láizhīsōng , xīnzhībǎi 。 shìduànshì , shìxúnshìchǐ 。 sōngjuéyǒu , qǐnkǒngshuò , xīnmiào 。 suǒzuò , kǒngmànqiěshuò , wànmínshìruò 。

诗经閟宫拼音版

 《 bì gōng 》

 《閟宫》

 bì gōng yǒu xù , shí shí méi méi 。 hè hè jiāng yuán , qí dé bù huí 。 shàng dì shì yī , wú zāi wú hài 。 mí yuè bù chí , shì shēng hòu jì 。 jiàng zhī bǎi fú 。 shǔ jì zhòng lù , zhī zhì shū mài 。 yǎn yǒu xià guó , bǐ mín jià sè 。 yǒu jì yǒu shǔ , yǒu dào yǒu jù 。 yǎn yǒu xià tǔ , zuǎn yǔ zhī xù 。 hòu jì zhī sūn , shí wéi dà wáng 。 jū qí zhī yáng , shí shǐ jiǎn shāng 。 zhì yú wén wǔ , zuǎn dà wáng zhī xù , zhì tiān zhī jiè , yú mù zhī yě 。 wú èr wú yú , shàng dì lín nǚ 。 dūn shāng zhī lǚ , kè xián jué gōng 。 wáng yuē shū fù , jiàn ěr yuán zǐ , bǐ hóu yú lǔ 。 dà qǐ ěr yǔ , wèi zhōu shì fǔ 。

 閟宫有侐,实实枚枚。赫赫姜嫄,其德不回。上帝是依,无灾无害。弥月不迟,是生后稷。降之百福。黍稷重穋,稙稚菽麦。奄有下国,俾民稼穑。有稷有黍,有稻有秬。奄有下土,缵禹之绪。后稷之孙,实维大王。居岐之阳,实始剪商。至于文武,缵大王之绪,致天之届,于牧之野。无贰无虞,上帝临女。敦商之旅,克咸厥功。王曰叔父,建尔元子,俾侯于鲁。大启尔宇,为周室辅。

 nǎi mìng lǔ gōng , bǐ hóu yú dōng 。 xī zhī shān chuān , tǔ tián fù yōng 。 zhōu gōng zhī sūn , zhuāng gōng zhī zǐ 。 lóng qí chéng sì 。 liù pèi ěr ěr 。 chūn qiū fěi jiě , xiǎng sì bù tuī 。 huáng huáng hòu dì ! huáng zǔ hòu jì ! xiǎng yǐ xīng xī , shì xiǎng shì yí 。 jiàng fú jì duō , zhōu gōng huáng zǔ , yì qí fú nǚ 。

 乃命鲁公,俾侯于东。锡之山川,土田附庸。周公之孙,庄公之子。龙旂承祀。六辔耳耳。春秋匪解,享祀不忒。皇皇后帝!皇祖后稷!享以骍牺,是飨是宜。降福既多,周公皇祖,亦其福女。

 qiū ér zài cháng , xià ér bī héng , bái mǔ xīng gāng 。 xī zūn jiāng jiāng , máo fǒu zì gēng 。 biān dòu dà fáng , wàn wǔ yáng yáng 。 xiào sūn yǒu qìng 。 bǐ ěr chì ér chāng , bǐ ěr shòu ér zāng 。 bǎo bǐ dōng fāng , lǔ bāng shì cháng 。 bù kuī bù bēng , bù zhèn bù téng 。 sān shòu zuò péng , rú gāng rú líng 。

 秋而载尝,夏而楅衡,白牡骍刚。牺尊将将,毛炰胾羹。笾豆大房,万舞洋洋。孝孙有庆。俾尔炽而昌,俾尔寿而臧。保彼东方,鲁邦是尝。不亏不崩,不震不腾。三寿作朋,如冈如陵。

 gōng chē qiān shèng , zhū yīng lǜ téng 。 èr máo zhòng gōng 。 gōng tú sān wàn , bèi zhòu zhū qīn 。 zhēng tú zēng zēng , róng dí shì yīng , jīng shū shì chéng , zé mò wǒ gǎn chéng ! bǐ ěr chāng ér chì , bǐ ěr shòu ér fù 。 huáng fà tái bèi , shòu xū yǔ shì 。 bǐ ěr chāng ér dà , bǐ ěr qí ér ài 。 wàn yǒu qiān suì , méi shòu wú yǒu hài 。

 公车千乘,朱英绿縢。二矛重弓。公徒三万,贝胄朱綅。烝徒增增,戎狄是膺,荆舒是惩,则莫我敢承!俾尔昌而炽,俾尔寿而富。黄发台背,寿胥与试。俾尔昌而大,俾尔耆而艾。万有千岁,眉寿无有害。

 tài shān yán yán , lǔ bāng suǒ zhān 。 yǎn yǒu guī méng , suì huāng dà dōng 。 zhì yú hǎi bāng , huái yí lái tóng 。 mò bù lǜ cóng , lǔ hóu zhī gōng 。

 泰山岩岩,鲁邦所詹。奄有龟蒙,遂荒大东。至于海邦,淮夷来同。莫不率从,鲁侯之功。

 bǎo yǒu fú yì , suì huāng xú zhái 。 zhì yú hǎi bāng , huái yí mán mò 。 jí bǐ nán yí , mò bù lǜ cóng 。 mò gǎn bù nuò , lǔ hóu shì ruò 。

 保有凫绎,遂荒徐宅。至于海邦,淮夷蛮貊。及彼南夷,莫不率从。莫敢不诺,鲁侯是若。

 tiān xī gōng chún gǔ , méi shòu bǎo lǔ 。 jū cháng yǔ xǔ , fù zhōu gōng zhī yǔ 。 lǔ hóu yàn xǐ , lìng qī shòu mǔ 。 yí dài fū shù shì , bāng guó shì yǒu 。 jì duō shòu zhǐ , huáng fà ér chǐ 。

 天锡公纯嘏,眉寿保鲁。居常与许,复周公之宇。鲁侯燕喜,令妻寿母。宜大夫庶士,邦国是有。既多受祉,黄发儿齿。

 cú lái zhī sōng , xīn fǔ zhī bǎi 。 shì duàn shì dù , shì xún shì chǐ 。 sōng jué yǒu xì , lù qǐn kǒng shuò , xīn miào yì yì 。 xī sī suǒ zuò , kǒng màn qiě shuò , wàn mín shì ruò 。

 徂徠之松,新甫之柏。是断是度,是寻是尺。松桷有舄,路寝孔硕,新庙奕奕。奚斯所作,孔曼且硕,万民是若。

閟宫翻译

 深闭的郊庙清静而又肃穆,它是那样坚固而又很密致。怀念起伟大的始祖母姜源,她品德高尚既不邪也不僻。受到上天太多太多的眷顾,从未得过病也没染过灾疫。怀胎满十月整不早也不迟,就这样诞生下我先祖后稷,无尽的福禄降临他的身体。他能辨清黍子谷子谁先熟,大豆小麦哪个先播种下地。他从拥有自己邦国之日起,就教给人们种庄稼学农艺,有五谷杂粮有金黄的黍米,有长穗水稻也有黑壳稻米。从他拥有自己国土之日起,就勇于把禹王的事业继续。

 贵为先祖后稷的孝子贤孙,实为我们的古公亶父太王,他早在定居岐山之南之时,就开始筹划讨伐昏乱殷商。大周发展到文王武王时代,就把太王的未竟事业弘扬。大周武王顺承上天的旨意,在牧野大战之前慷慨激昂:将士们莫怀二心莫要顾虑,上天监察在你们头顶上方;我们这支讨伐殷商的队伍,必将人人获得一份军功章!周成王颁发命令给周公说,叔父啊我要赦封你的长子,让他作诸侯去把鲁国执掌,到那里奋发有为拓土开疆,做我大周王室的忠臣良将!

 成王于是就颁旨给鲁僖公,让他去做诸侯在都城之东。封赐给鲁僖公广袤的山川,封赐给他田地和属国边城。不愧为周公之孙庄公之子。排开龙旗仪帐去祭祀先祖,驾车的六条辔绳柔顺从容。春祭秋尝从不敢丝毫懈怠,祭奉先祖从不敢丝毫糊弄。伟大的皇天后土先祖后稷,我们为您敬献上赤牛牺牲,请您降临享用合您的心情。谨请上天多多降福给我们,先祖周公伟大的列祖列宗,祈求上苍降福你们在天庭!

 准备秋天祭祀先祖的神灵,从夏天就开始把牛角固定。摆列好白色公牛红色犍牛,牛形酒尊碰撞出清脆响声。烧烤乳猪煲好鲜美的肉汤,装满竹笾木豆和大型俎筒。跳起万舞场面大气又排场,贤孝的子孙尽享福禄祥祯。敬祝鲁僖公事业发达昌盛,敬祝您健康长寿安乐一生!你拥有这东方广袤的土地,鲁国政通人和天下永太平。天道不亏损山川也不陷崩,大地不震动四海也不翻腾。衷心祝愿您寿比三星相聚,好比那高大的山冈和山陵!

 鲁僖公大驱举国战车千辆,戟矛装饰红缨弓柄拴绿绳,车上插两杆戟矛两张强弓。鲁僖公率领着步卒三万名,头盔镶着漂亮的贝壳红缨。鲁国大军的气势勇不可当,痛击了西北的边族狄和戎,讨伐了楚地舒国小小边城,谁也不敢阻挡我大军冲锋!敬祝您事业发达如日中天,敬祝您健康长寿福禄祥祯。头发黄鲐鱼背长寿的象征,但愿您老当益壮尽展才能!敬祝您事业昌盛身心安泰,敬祝您健康长寿桑榆遐龄。敬祝您万事如意千岁万年,敬祝您福寿无疆永保康宁!

 您就像那巍峨的东岳泰山,鲁国百姓都唯您马首是瞻。我们鲁国拥有龟山和蒙山,并把版图扩到极远的东边。一直拓展到达那海边之国,淮夷诸族归属到鲁侯跟前。举国百姓无不顺从鲁僖公,这就是鲁僖公的功德圆满。

 我们鲁国拥有凫山和绎山,并把版图扩到徐戎聚居地。一直拓展到达那海边之国,淮夷诸族蛮邦部落俱辖治,以及南方少数民族的部众,没有谁不遵从鲁国的法律。没有谁敢不归从鲁国一统,敢不顺应鲁侯僖公的旨意!

 上天恩赐僖公深厚的福禄,长寿无疆永远对鲁国统治。占据常国许田等朝宿之邑,收复周公时代旧有的疆域。鲁僖公此时此刻内心欢喜,还有高堂老母贤惠的妻子。施政让大夫百姓各得其所,国家长治久安越来越富裕。鲁侯理当得到这许多福祉,祝您黄发童颜又生新牙齿!

 建庙用徂来新甫山的松柏,修造师们又锯断又测高程,又是用丈量又是用尺子比。因为使用了长大的桷和松,所以才有正殿如此之伟雄,才有这漂亮的宫庙新落成。有才的奚斯写下这首诗歌,确实篇幅很长又大气恢宏,充分表达天下万民的心声。

閟宫赏析

 《鲁颂·閟宫》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中最长的一首诗,是《鲁颂》的第四篇。此诗以鲁僖公作閟宫为素材,广泛歌颂僖公的文治武功,表达诗人希望鲁国恢复其在周初时尊长地位的强烈愿望。全诗九章(另有八章或十章之说),共一百二十句。

 首章追叙周的始祖姜嫄和后稷;次章叙周的兴起由于周太王、周文王、周武王;三章叙伯禽受封为鲁公及僖公祭祀祖先;四章叙僖公的祭祀并祝其昌大;五、六两章夸他的战绩并祝其长寿;七章夸他的土地广大;八章颂他能恢复旧土,家齐国治;末章叙僖公作新庙、奚斯作颂。全诗着重从祭祀和武事两方面反映出鲁国光复旧业的成就,而首章末章又统一在鲁僖公新修的閟宫上,前后呼应,结构完整。

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签