《报任少卿书/报任安书》

朝代:两汉作者:司马迁
本文整理了《报任少卿书/报任安书》相关内容,帮助大家更好地阅读与理解。
本文目录
 • 《报任少卿书/报任安书》原文注音版

 • 《报任少卿书/报任安书》拼音版

 • 《报任少卿书/报任安书》全文

 • 《报任少卿书/报任安书》翻译

 • 《报任少卿书/报任安书》注释

 • 《报任少卿书/报任安书》赏析

《报任少卿书/报任安书》原文注音版:

bàorènshǎoqīngshū//bàorènānshū-qiān

tàishǐgōngniúzǒuqiānzàibàiyán

shǎoqīngxiànǎngzhěshūjiàoshènjiētuīxiánjìnshìwèiqínqínkěnkěnruòwàngxiāngshīéryòngliúrénzhīyánfēigǎnsuīchángwénzhǎngzhězhīfēngwéishēncánchùhuìdòngérjiànyóufǎnsǔnshìérshuíyànyuēshuíwèiwèizhīshúlìngtīngzhīgàizhōngzhōngshēnqínshìwèizhīzhěyòngwèishuōzhěróngruòzhìkuīquēsuīcái怀huáisuíxíngruòyóuzhōngwéiróngshìxiàoérdiǎněr

shūhuìdōngcóngshàngláiyòujiànshìxiāngjiànqiǎnzhījiānjiézhǐjīnshǎoqīngbàozhīzuìshèxúnyuèdōngyòubáocóngshàngyōngkǒngránwèihuìshìzhōngshūfènmènxiǎozuǒyòuchángshìzhěhúnhènqióngqǐnglüèchénlòuquēránjiǔbàoxìngwèiguò

wénzhīxiūshēnzhězhìzhīàishīzhěrénzhīduānzhězhībiǎochǐzhěyǒngzhījuémíngzhěxíngzhīshìyǒuzhěránhòutuōshìlièjūnzhīlínhuòcǎnbēitòngshāngxīnxíngchǒuxiāngòugōngxíngxíngzhīrénsuǒshùfēishìsuǒcóngláiyuǎnwèilínggōngyōngtóngzàikǒngshìchénshāngyāngyīnjǐngjiānjiànzhàoliánghánxīntóngzicānchéngyuánbiànérchǐzhīzhōngcáizhīrénshìyǒuguānhuànshùshāngérkuàngkāngkǎizhīshìjīnzhāotíngsuīrénnàilìngdāozhījiàntiānxiàzhīháojùnzāilàixiānréndàizuìniǎnxiàèrshíniánsuǒwéishàngzhīnéngzhōngxiàoxìnyǒucáizhījiémíngzhǔzhīyòunéngshíquēzhāoxiánjìnnéngxiǎnyánxuézhīshìwàizhīnéngbèihánggōngchéngzhànyǒuzhǎnjiàngqiānzhīgōngxiàzhīnénglèiláozūnguānhòuwéizōngjiāoyóuguāngchǒngzhěsuìgǒuróngsuǒduǎnchángzhīxiàojiànxiāngzhěchángxiàdàizhīlièpéiwàitíngshíyǐnwéigāngjǐnjīnkuīxíngwèisǎochúzhīzàiróngzhīzhōngnǎiyǎngshǒushēnméilùnlièshìfēiqīngcháotíngxiūdāngshìzhīshìxiéjiējiēshàngyánzāishàngyánzāi

qiěshìběnwèimíngshǎozhīcáizhǎngxiāngzhīzhǔshàngxìngxiānrénzhī使shǐdefèngbáochūzhōuwèizhīzhōngwéidàipénwàngtiānjuébīnzhīzhīwàngshìjiāzhījiéxiàozhīcáixīnyíngzhíqiúqīnmèizhǔshàngérshìnǎiyǒumiùránzhě

língménxiàfēinéngxiāngshànshěwèichángxiánbēijiǔjiēyīnqínzhīhuānránguānwéirénshǒushìshìqīnxiàoshìxìnlíncáiliánfēnbiéyǒurànggōngjiǎnxiàrénchángfènshēnxùnguójiāzhīsuǒwéiyǒuguóshìzhīfēngrénchénchūwànshēngzhīgōngjiāzhīnánjīnshìdàngérquánbǎozhīchénsuíérméinièduǎnchéngxīntòngzhīqiělíngmǎnqiānshēnjiànróngzhīwángtíngchuíěrkǒuhéngtiāoqiángyǎng亿wànzhīshīchánliánzhànshíyǒusuǒshāguòdāngjiùshānggěizhānqiúzhījūnzhǎngxiánzhènnǎizhēngzuǒyòuxiánwángyǐngōngzhīmínguógònggōngérwéizhīzhuǎndòuqiānshǐjǐndàoqióngjiùbīngzhìshìshāngránlíngláojūnshìgōngliúmèixuèyǐngēngzhāngkōngquānmàobáirènběishǒuzhēngzhělíngwèiméishí使shǐyǒuláibàohàngōngqīngwánghóujiēfèngshāngshàng寿shòuhòushùlíngbàishūwénzhǔshàngwèizhīshígānwèitīngcháochényōuzhīsuǒchūqièliàobēijiànjiànzhǔshàngcǎndàochéngxiàokuǎnkuǎnzhīwéilíngshìdàijuégānfēnshǎonéngrénzhīsuīzhīmíngjiàngnéngguòshēnsuīxiànbàiguānqiědedāngérbàohànshìnàisuǒcuībàigōngbàotiānxià怀huáichénzhīérwèiyǒushìhuìzhàowènzhǐtuīyánlíngzhīgōng广guǎngzhǔshàngzhīsāizhīwèinéngjǐnmíngmíngzhǔxiǎowéièrshīérwèilíngyóushuìsuìxiàquánquánzhīzhōngzhōngnénglièyīnwèishàngcóngjiāpínhuòshújiāoyóujiùzuǒyòuqīnjìnwéiyánshēnfēishíwéishēnyōulíngzhīzhōngshuígàozhězhēnshǎoqīngsuǒqīnjiànxíngshìránlíngshēngjiàngtuíjiāshēngéryòuèrzhīcánshìzhòngwèitiānxiàguānxiàobēibēishìwèièrwèirényán

zhīxiānfēiyǒupōudānshūzhīgōngwénshǐxīngjìnbozhùzhījiānzhǔshàngsuǒnòngchàngyōusuǒchùliúzhīsuǒqīngjiǎlìngshòuzhūruòjiǔniúwángmáolóuérshìyòunéngjiézhěwéizhìqióngzuìnéngmiǎnjiùěrsuǒshù使shǐránrényǒuhuòzhòngtàishānhuòqīng鸿hóngmáoyòngzhīsuǒtàishàngxiānshēnlìngshòushòuguānsuǒbèichuíchǔshòumáoyīngjīntiěshòuhuǐduànzhīshòuzuìxiàxíngchuányuēxíngshàngdàiyánshìjiémiǎnměngzàishēnshānbǎishòuzhènkǒngzàikǎnjǐngzhīzhōngyáowěiérqiúshíwēiyuēzhījiànshìyǒuhuàwéiláoshìxuēwéiduìdìngxiānjīnjiāoshǒushòusuǒbàoshòubǎngchuíyōuhuánqiángzhīzhōngdāngzhīshíjiàntóuqiāngshìxīnzhěwēiyuēzhīshìzhìshìyánzhěsuǒwèiqiǎngyáněrguìqiě西yǒuxiāngxínghuáiyīnwángshòuxièchénpéngyuèzhāngáonánmiànchēngzuìjiànghóuzhūzhūquánqīngqiúqǐngshìwèijiàngzhěguānsānwèizhūjiāqiánguànshòushìrénjiēshēnzhìwánghóujiàngxiàngshēngwénlínguózuìzhìwǎngjiānéngyǐnjuécáizàichénāizhīzhōngjīnānzàiyóuyánzhīyǒngqièshìqiángruòxíngshěnguàirénnéngzǎocáishéngzhīwàishāolíngchízhìbiānchuízhījiānnǎiyǐnjiéyuǎnrénsuǒzhòngshīxíngdàizhědàiwèi

rénqíngtānshēngèniànzhìzhěránnǎiyǒusuǒjīnxìngzǎoshīxiōngzhīqīnshēnshǎoqīngshìzāiqiěyǒngzhějiéqièchǔmiǎnyānsuīqiènuògǒuhuóshíjiùzhīfēnzhìchénléixièzhīzāiqiězānghuòqièyóunéngyǐnjuékuàngzhīsuǒyǐnrěngǒuhuóyōufènzhīzhōngérzhěhènxīnyǒusuǒjìnlòushìérwéncǎibiǎohòu

zhěguìérmíngmièshèngwéitǎngfēichángzhīrénchēngyāngàiwénwángéryǎnzhōuzhòngèérzuòchūnqiūyuánfàngzhúnǎisāozuǒqiūshīmíngjuéyǒuguósūnzibìnjiǎobīngxiūlièwéiqiānshǔshìchuánlǎnhánfēiqiúqínshuōnánfènshīsānbǎipiānshèngxiánfènzhīsuǒwéizuòrénjiēyǒusuǒjiétōngdàoshùwǎngshìláizhěnǎizuǒqiūsūnziduànzhōngyòng退tuìérlùnshūshūfènchuíkōngwénjiàn

qièxùnjìntuōnéngzhīwǎngluótiānxiàfàngshījiùwénlüèkǎoxíngshìzōngzhōngshǐchéngbàixīnghuàizhīshàngxuānyuánxiàzhìwèishíbiǎoběnshíèrshūzhāngshìjiāsānshílièzhuànshífánbǎisānshípiānjiūtiānrénzhītōngjīnzhībiànchéngjiāzhīyáncǎochuàngwèijiùhuìzāohuòchéngshìjiùxíngéryùnchéngzheshūcángzhīmíngshānchuánzhīréntōngchángqiánzhīsuīwànbèiyǒuhuǐzāiránwèizhìzhědàonánwéirényán

qiěxiàwèixiàliúduōbàngkǒuzāohuòzhòngwèixiāngdǎngsuǒxiàoxiānrénmiànshàngzhīqiūsuīlèibǎishìgòushéněrshìchángérjiǔhuíruòyǒusuǒwángchūzhīsuǒwǎngměiniànchǐhànwèichángbèizhānshēnzhíwèiguīzhīchénníngyǐnshēncángyánxuéxiéqiěcóngchénshíyǎngtōngkuánghuòjīnshǎoqīngnǎijiàotuīxiánjìnshìnǎixīnmiùjīnsuīdiāozhuómànshìxìnshìěryàozhīránhòushìfēinǎidìngshūnénglüèchénlòujǐnzàibài

PS:以上是《报任少卿书/报任安书》原文注音,如标注有误,欢迎纠错。

《报任少卿书/报任安书》文言文拼音版:

报(bào)任(rèn)少(shǎo)卿(qīng)书(shū)/(/)报(bào)任(rèn)安(ān)书(shū)-司(sī)马(mǎ)迁(qiān)

太(tài)史(shǐ)公(gōng)牛(niú)马(mǎ)走(zǒu)司(sī)马(mǎ)迁(qiān),再(zài)拜(bài)言(yán)。

少(shǎo)卿(qīng)足(zú)下(xià):曩(nǎng)者(zhě)辱(rǔ)赐(cì)书(shū),教(jiào)以(yǐ)慎(shèn)于(yú)接(jiē)物(wù),推(tuī)贤(xián)进(jìn)士(shì)为(wèi)务(wù),意(yì)气(qì)勤(qín)勤(qín)恳(kěn)恳(kěn)。若(ruò)望(wàng)仆(pū)不(bù)相(xiāng)师(shī),而(ér)用(yòng)流(liú)俗(sú)人(rén)之(zhī)言(yán),仆(pū)非(fēi)敢(gǎn)如(rú)此(cǐ)也(yě)。仆(pū)虽(suī)罢(bà)驽(nú),亦(yì)尝(cháng)侧(cè)闻(wén)长(zhǎng)者(zhě)之(zhī)遗(yí)风(fēng)矣(yǐ)。顾(gù)自(zì)以(yǐ)为(wéi)身(shēn)残(cán)处(chù)秽(huì),动(dòng)而(ér)见(jiàn)尤(yóu),欲(yù)益(yì)反(fǎn)损(sǔn),是(shì)以(yǐ)独(dú)郁(yù)悒(yì)而(ér)无(wú)谁(shuí)语(yǔ)。谚(yàn)曰(yuē):“谁(shuí)为(wèi)为(wèi)之(zhī)?孰(shú)令(lìng)听(tīng)之(zhī)?”盖(gài)钟(zhōng)子(zǐ)期(qī)死(sǐ),伯(bó)牙(yá)终(zhōng)身(shēn)不(bù)复(fù)鼓(gǔ)琴(qín)。何(hé)则(zé)?士(shì)为(wèi)知(zhī)己(jǐ)者(zhě)用(yòng),女(nǚ)为(wèi)说(shuō)己(jǐ)者(zhě)容(róng)。若(ruò)仆(pū)大(dà)质(zhì)已(yǐ)亏(kuī)缺(quē)矣(yǐ),虽(suī)材(cái)怀(huái)随(suí)和(hé),行(xíng)若(ruò)由(yóu)夷(yí),终(zhōng)不(bù)可(kě)以(yǐ)为(wéi)荣(róng),适(shì)足(zú)以(yǐ)发(fā)笑(xiào)而(ér)自(zì)点(diǎn)耳(ěr)。

书(shū)辞(cí)宜(yí)答(dá),会(huì)东(dōng)从(cóng)上(shàng)来(lái),又(yòu)迫(pò)贱(jiàn)事(shì),相(xiāng)见(jiàn)日(rì)浅(qiǎn),卒(zú)卒(zú)无(wú)须(xū)臾(yú)之(zhī)间(jiān),得(dé)竭(jié)指(zhǐ)意(yì)。今(jīn)少(shǎo)卿(qīng)抱(bào)不(bù)测(cè)之(zhī)罪(zuì),涉(shè)旬(xún)月(yuè),迫(pò)季(jì)冬(dōng),仆(pū)又(yòu)薄(báo)从(cóng)上(shàng)雍(yōng),恐(kǒng)卒(zú)然(rán)不(bù)可(kě)为(wèi)讳(huì),是(shì)仆(pū)终(zhōng)已(yǐ)不(bù)得(dé)舒(shū)愤(fèn)懑(mèn)以(yǐ)晓(xiǎo)左(zuǒ)右(yòu),则(zé)长(cháng)逝(shì)者(zhě)魂(hún)魄(pò)私(sī)恨(hèn)无(wú)穷(qióng)。请(qǐng)略(lüè)陈(chén)固(gù)陋(lòu)。阙(quē)然(rán)久(jiǔ)不(bù)报(bào),幸(xìng)勿(wù)为(wèi)过(guò)。

仆(pū)闻(wén)之(zhī):修(xiū)身(shēn)者(zhě),智(zhì)之(zhī)符(fú)也(yě);爱(ài)施(shī)者(zhě),仁(rén)之(zhī)端(duān)也(yě);取(qǔ)予(yǔ)者(zhě),义(yì)之(zhī)表(biǎo)也(yě);耻(chǐ)辱(rǔ)者(zhě),勇(yǒng)之(zhī)决(jué)也(yě);立(lì)名(míng)者(zhě),行(xíng)之(zhī)极(jí)也(yě)。士(shì)有(yǒu)此(cǐ)五(wǔ)者(zhě),然(rán)后(hòu)可(kě)以(yǐ)托(tuō)于(yú)世(shì),列(liè)于(yú)君(jūn)子(zǐ)之(zhī)林(lín)矣(yǐ)。故(gù)祸(huò)莫(mò)憯(cǎn)于(yú)欲(yù)利(lì),悲(bēi)莫(mò)痛(tòng)于(yú)伤(shāng)心(xīn),行(xíng)莫(mò)丑(chǒu)于(yú)辱(rǔ)先(xiān),诟(gòu)莫(mò)大(dà)于(yú)宫(gōng)刑(xíng)。刑(xíng)余(yú)之(zhī)人(rén),无(wú)所(suǒ)比(bǐ)数(shù),非(fēi)一(yī)世(shì)也(yě),所(suǒ)从(cóng)来(lái)远(yuǎn)矣(yǐ)。昔(xī)卫(wèi)灵(líng)公(gōng)与(yǔ)雍(yōng)渠(qú)同(tóng)载(zài),孔(kǒng)子(zǐ)适(shì)陈(chén);商(shāng)鞅(yāng)因(yīn)景(jǐng)监(jiān)见(jiàn),赵(zhào)良(liáng)寒(hán)心(xīn);同(tóng)子(zi)参(cān)乘(chéng),袁(yuán)丝(sī)变(biàn)色(sè):自(zì)古(gǔ)而(ér)耻(chǐ)之(zhī)!夫(fū)以(yǐ)中(zhōng)材(cái)之(zhī)人(rén),事(shì)有(yǒu)关(guān)于(yú)宦(huàn)竖(shù),莫(mò)不(bù)伤(shāng)气(qì),而(ér)况(kuàng)于(yú)慷(kāng)慨(kǎi)之(zhī)士(shì)乎(hū)!如(rú)今(jīn)朝(zhāo)廷(tíng)虽(suī)乏(fá)人(rén),奈(nài)何(hé)令(lìng)刀(dāo)锯(jù)之(zhī)余(yú),荐(jiàn)天(tiān)下(xià)之(zhī)豪(háo)俊(jùn)哉(zāi)!仆(pū)赖(lài)先(xiān)人(rén)绪(xù)业(yè),得(dé)待(dài)罪(zuì)辇(niǎn)毂(gǔ)下(xià),二(èr)十(shí)余(yú)年(nián)矣(yǐ)。所(suǒ)以(yǐ)自(zì)惟(wéi):上(shàng)之(zhī),不(bù)能(néng)纳(nà)忠(zhōng)效(xiào)信(xìn),有(yǒu)奇(qí)策(cè)材(cái)力(lì)之(zhī)誉(yù),自(zì)结(jié)明(míng)主(zhǔ);次(cì)之(zhī),又(yòu)不(bù)能(néng)拾(shí)遗(yí)补(bǔ)阙(quē),招(zhāo)贤(xián)进(jìn)能(néng),显(xiǎn)岩(yán)穴(xué)之(zhī)士(shì);外(wài)之(zhī),不(bù)能(néng)备(bèi)行(háng)伍(wǔ),攻(gōng)城(chéng)野(yě)战(zhàn),有(yǒu)斩(zhǎn)将(jiàng)搴(qiān)旗(qí)之(zhī)功(gōng);下(xià)之(zhī),不(bù)能(néng)积(jī)日(rì)累(lèi)劳(láo),取(qǔ)尊(zūn)官(guān)厚(hòu)禄(lù),以(yǐ)为(wéi)宗(zōng)族(zú)交(jiāo)游(yóu)光(guāng)宠(chǒng)。四(sì)者(zhě)无(wú)一(yī)遂(suì),苟(gǒu)合(hé)取(qǔ)容(róng),无(wú)所(suǒ)短(duǎn)长(cháng)之(zhī)效(xiào),可(kě)见(jiàn)于(yú)此(cǐ)矣(yǐ)。乡(xiāng)者(zhě),仆(pū)亦(yì)尝(cháng)厕(cè)下(xià)大(dài)夫(fū)之(zhī)列(liè),陪(péi)外(wài)廷(tíng)末(mò)议(yì)。不(bù)以(yǐ)此(cǐ)时(shí)引(yǐn)维(wéi)纲(gāng),尽(jǐn)思(sī)虑(lǜ),今(jīn)已(yǐ)亏(kuī)形(xíng)为(wèi)扫(sǎo)除(chú)之(zhī)隶(lì),在(zài)阘(tà)茸(róng)之(zhī)中(zhōng),乃(nǎi)欲(yù)仰(yǎng)首(shǒu)伸(shēn)眉(méi),论(lùn)列(liè)是(shì)非(fēi),不(bù)亦(yì)轻(qīng)朝(cháo)廷(tíng)、羞(xiū)当(dāng)世(shì)之(zhī)士(shì)邪(xié)?嗟(jiē)乎(hū)!嗟(jiē)乎(hū)!如(rú)仆(pū)尚(shàng)何(hé)言(yán)哉(zāi)!尚(shàng)何(hé)言(yán)哉(zāi)!

且(qiě)事(shì)本(běn)末(mò)未(wèi)易(yì)明(míng)也(yě)。仆(pū)少(shǎo)负(fù)不(bù)羁(jī)之(zhī)才(cái),长(zhǎng)无(wú)乡(xiāng)曲(qū)之(zhī)誉(yù),主(zhǔ)上(shàng)幸(xìng)以(yǐ)先(xiān)人(rén)之(zhī)故(gù),使(shǐ)得(de)奉(fèng)薄(báo)伎(jì),出(chū)入(rù)周(zhōu)卫(wèi)之(zhī)中(zhōng)。仆(pū)以(yǐ)为(wéi)戴(dài)盆(pén)何(hé)以(yǐ)望(wàng)天(tiān),故(gù)绝(jué)宾(bīn)客(kè)之(zhī)知(zhī),忘(wàng)室(shì)家(jiā)之(zhī)业(yè),日(rì)夜(yè)思(sī)竭(jié)其(qí)不(bù)肖(xiào)之(zhī)材(cái)力(lì),务(wù)一(yī)心(xīn)营(yíng)职(zhí),以(yǐ)求(qiú)亲(qīn)媚(mèi)于(yú)主(zhǔ)上(shàng)。而(ér)事(shì)乃(nǎi)有(yǒu)大(dà)谬(miù)不(bù)然(rán)者(zhě)!

夫(fū)仆(pū)与(yǔ)李(lǐ)陵(líng)俱(jù)居(jū)门(mén)下(xià),素(sù)非(fēi)能(néng)相(xiāng)善(shàn)也(yě)。趣(qù)舍(shě)异(yì)路(lù),未(wèi)尝(cháng)衔(xián)杯(bēi)酒(jiǔ),接(jiē)殷(yīn)勤(qín)之(zhī)余(yú)欢(huān)。然(rán)仆(pū)观(guān)其(qí)为(wéi)人(rén),自(zì)守(shǒu)奇(qí)士(shì),事(shì)亲(qīn)孝(xiào),与(yǔ)士(shì)信(xìn),临(lín)财(cái)廉(lián),取(qǔ)予(yǔ)义(yì),分(fēn)别(bié)有(yǒu)让(ràng),恭(gōng)俭(jiǎn)下(xià)人(rén),常(cháng)思(sī)奋(fèn)不(bù)顾(gù)身(shēn),以(yǐ)徇(xùn)国(guó)家(jiā)之(zhī)急(jí)。其(qí)素(sù)所(suǒ)蓄(xù)积(jī)也(yě),仆(pū)以(yǐ)为(wéi)有(yǒu)国(guó)士(shì)之(zhī)风(fēng)。夫(fū)人(rén)臣(chén)出(chū)万(wàn)死(sǐ)不(bù)顾(gù)一(yī)生(shēng)之(zhī)计(jì),赴(fù)公(gōng)家(jiā)之(zhī)难(nán),斯(sī)已(yǐ)奇(qí)矣(yǐ)。今(jīn)举(jǔ)事(shì)一(yī)不(bù)当(dàng),而(ér)全(quán)躯(qū)保(bǎo)妻(qī)子(zǐ)之(zhī)臣(chén)随(suí)而(ér)媒(méi)孽(niè)其(qí)短(duǎn),仆(pū)诚(chéng)私(sī)心(xīn)痛(tòng)之(zhī)。且(qiě)李(lǐ)陵(líng)提(tí)步(bù)卒(zú)不(bù)满(mǎn)五(wǔ)千(qiān),深(shēn)践(jiàn)戎(róng)马(mǎ)之(zhī)地(dì),足(zú)历(lì)王(wáng)庭(tíng),垂(chuí)饵(ěr)虎(hǔ)口(kǒu),横(héng)挑(tiāo)强(qiáng)胡(hú),仰(yǎng)亿(yì)万(wàn)之(zhī)师(shī),与(yǔ)单(chán)于(yú)连(lián)战(zhàn)十(shí)有(yǒu)余(yú)日(rì),所(suǒ)杀(shā)过(guò)当(dāng)。虏(lǔ)救(jiù)死(sǐ)扶(fú)伤(shāng)不(bù)给(gěi),旃(zhān)裘(qiú)之(zhī)君(jūn)长(zhǎng)咸(xián)震(zhèn)怖(bù),乃(nǎi)悉(xī)征(zhēng)其(qí)左(zuǒ)、右(yòu)贤(xián)王(wáng),举(jǔ)引(yǐn)弓(gōng)之(zhī)民(mín),一(yī)国(guó)共(gòng)攻(gōng)而(ér)围(wéi)之(zhī)。转(zhuǎn)斗(dòu)千(qiān)里(lǐ),矢(shǐ)尽(jǐn)道(dào)穷(qióng),救(jiù)兵(bīng)不(bù)至(zhì),士(shì)卒(zú)死(sǐ)伤(shāng)如(rú)积(jī)。然(rán)陵(líng)一(yī)呼(hū)劳(láo)军(jūn),士(shì)无(wú)不(bù)起(qǐ),躬(gōng)自(zì)流(liú)涕(tì),沬(mèi)血(xuè)饮(yǐn)泣(qì),更(gēng)张(zhāng)空(kōng)弮(quān),冒(mào)白(bái)刃(rèn),北(běi)首(shǒu)争(zhēng)死(sǐ)敌(dí)者(zhě)。陵(líng)未(wèi)没(méi)时(shí),使(shǐ)有(yǒu)来(lái)报(bào),汉(hàn)公(gōng)卿(qīng)王(wáng)侯(hóu)皆(jiē)奉(fèng)觞(shāng)上(shàng)寿(shòu)。后(hòu)数(shù)日(rì),陵(líng)败(bài)书(shū)闻(wén),主(zhǔ)上(shàng)为(wèi)之(zhī)食(shí)不(bù)甘(gān)味(wèi),听(tīng)朝(cháo)不(bù)怡(yí)。大(dà)臣(chén)忧(yōu)惧(jù),不(bù)知(zhī)所(suǒ)出(chū)。仆(pū)窃(qiè)不(bù)自(zì)料(liào)其(qí)卑(bēi)贱(jiàn),见(jiàn)主(zhǔ)上(shàng)惨(cǎn)凄(qī)怛(dá)悼(dào),诚(chéng)欲(yù)效(xiào)其(qí)款(kuǎn)款(kuǎn)之(zhī)愚(yú),以(yǐ)为(wéi)李(lǐ)陵(líng)素(sù)与(yǔ)士(shì)大(dài)夫(fū)绝(jué)甘(gān)分(fēn)少(shǎo),能(néng)得(dé)人(rén)之(zhī)死(sǐ)力(lì),虽(suī)古(gǔ)之(zhī)名(míng)将(jiàng),不(bù)能(néng)过(guò)也(yě)。身(shēn)虽(suī)陷(xiàn)败(bài),彼(bǐ)观(guān)其(qí)意(yì),且(qiě)欲(yù)得(de)其(qí)当(dāng)而(ér)报(bào)于(yú)汉(hàn)。事(shì)已(yǐ)无(wú)可(kě)奈(nài)何(hé),其(qí)所(suǒ)摧(cuī)败(bài),功(gōng)亦(yì)足(zú)以(yǐ)暴(bào)于(yú)天(tiān)下(xià)矣(yǐ)。仆(pū)怀(huái)欲(yù)陈(chén)之(zhī),而(ér)未(wèi)有(yǒu)路(lù),适(shì)会(huì)召(zhào)问(wèn),即(jí)以(yǐ)此(cǐ)指(zhǐ),推(tuī)言(yán)陵(líng)之(zhī)功(gōng),欲(yù)以(yǐ)广(guǎng)主(zhǔ)上(shàng)之(zhī)意(yì),塞(sāi)睚(yá)眦(zì)之(zhī)辞(cí)。未(wèi)能(néng)尽(jǐn)明(míng),明(míng)主(zhǔ)不(bù)晓(xiǎo),以(yǐ)为(wéi)仆(pū)沮(jǔ)贰(èr)师(shī),而(ér)为(wèi)李(lǐ)陵(líng)游(yóu)说(shuì),遂(suì)下(xià)于(yú)理(lǐ)。拳(quán)拳(quán)之(zhī)忠(zhōng),终(zhōng)不(bù)能(néng)自(zì)列(liè)。因(yīn)为(wèi)诬(wū)上(shàng),卒(zú)从(cóng)吏(lì)议(yì)。家(jiā)贫(pín),货(huò)赂(lù)不(bù)足(zú)以(yǐ)自(zì)赎(shú),交(jiāo)游(yóu)莫(mò)救(jiù),左(zuǒ)右(yòu)亲(qīn)近(jìn)不(bù)为(wéi)一(yī)言(yán)。身(shēn)非(fēi)木(mù)石(shí),独(dú)与(yǔ)法(fǎ)吏(lì)为(wéi)伍(wǔ),深(shēn)幽(yōu)囹(líng)圄(yǔ)之(zhī)中(zhōng),谁(shuí)可(kě)告(gào)愬(sù)者(zhě)!此(cǐ)真(zhēn)少(shǎo)卿(qīng)所(suǒ)亲(qīn)见(jiàn),仆(pū)行(xíng)事(shì)岂(qǐ)不(bù)然(rán)乎(hū)?李(lǐ)陵(líng)既(jì)生(shēng)降(jiàng),隤(tuí)其(qí)家(jiā)声(shēng),而(ér)仆(pū)又(yòu)佴(èr)之(zhī)蚕(cán)室(shì),重(zhòng)为(wèi)天(tiān)下(xià)观(guān)笑(xiào)。悲(bēi)夫(fū)!悲(bēi)夫(fū)!事(shì)未(wèi)易(yì)一(yī)二(èr)为(wèi)俗(sú)人(rén)言(yán)也(yě)。

仆(pū)之(zhī)先(xiān)非(fēi)有(yǒu)剖(pōu)符(fú)丹(dān)书(shū)之(zhī)功(gōng),文(wén)史(shǐ)星(xīng)历(lì),近(jìn)乎(hū)卜(bo)祝(zhù)之(zhī)间(jiān),固(gù)主(zhǔ)上(shàng)所(suǒ)戏(xì)弄(nòng),倡(chàng)优(yōu)所(suǒ)畜(chù),流(liú)俗(sú)之(zhī)所(suǒ)轻(qīng)也(yě)。假(jiǎ)令(lìng)仆(pū)伏(fú)法(fǎ)受(shòu)诛(zhū),若(ruò)九(jiǔ)牛(niú)亡(wáng)一(yī)毛(máo),与(yǔ)蝼(lóu)蚁(yǐ)何(hé)以(yǐ)异(yì)?而(ér)世(shì)又(yòu)不(bù)与(yǔ)能(néng)死(sǐ)节(jié)者(zhě)比(bǐ),特(tè)以(yǐ)为(wéi)智(zhì)穷(qióng)罪(zuì)极(jí),不(bù)能(néng)自(zì)免(miǎn),卒(zú)就(jiù)死(sǐ)耳(ěr)。何(hé)也(yě)?素(sù)所(suǒ)自(zì)树(shù)立(lì)使(shǐ)然(rán)也(yě)。人(rén)固(gù)有(yǒu)一(yī)死(sǐ),或(huò)重(zhòng)于(yú)泰(tài)山(shān),或(huò)轻(qīng)于(yú)鸿(hóng)毛(máo),用(yòng)之(zhī)所(suǒ)趋(qū)异(yì)也(yě)。太(tài)上(shàng)不(bù)辱(rǔ)先(xiān),其(qí)次(cì)不(bù)辱(rǔ)身(shēn),其(qí)次(cì)不(bù)辱(rǔ)理(lǐ)色(sè),其(qí)次(cì)不(bù)辱(rǔ)辞(cí)令(lìng),其(qí)次(cì)诎(qū)体(tǐ)受(shòu)辱(rǔ),其(qí)次(cì)易(yì)服(fú)受(shòu)辱(rǔ),其(qí)次(cì)关(guān)木(mù)索(suǒ)、被(bèi)箠(chuí)楚(chǔ)受(shòu)辱(rǔ),其(qí)次(cì)剔(tī)毛(máo)发(fà)、婴(yīng)金(jīn)铁(tiě)受(shòu)辱(rǔ),其(qí)次(cì)毁(huǐ)肌(jī)肤(fū)、断(duàn)肢(zhī)体(tǐ)受(shòu)辱(rǔ),最(zuì)下(xià)腐(fǔ)刑(xíng)极(jí)矣(yǐ)!传(chuán)曰(yuē)“刑(xíng)不(bù)上(shàng)大(dài)夫(fū)。”此(cǐ)言(yán)士(shì)节(jié)不(bù)可(kě)不(bù)勉(miǎn)厉(lì)也(yě)。猛(měng)虎(hǔ)在(zài)深(shēn)山(shān),百(bǎi)兽(shòu)震(zhèn)恐(kǒng),及(jí)在(zài)槛(kǎn)阱(jǐng)之(zhī)中(zhōng),摇(yáo)尾(wěi)而(ér)求(qiú)食(shí),积(jī)威(wēi)约(yuē)之(zhī)渐(jiàn)也(yě)。故(gù)士(shì)有(yǒu)画(huà)地(dì)为(wéi)牢(láo),势(shì)不(bù)可(kě)入(rù);削(xuē)木(mù)为(wéi)吏(lì),议(yì)不(bù)可(kě)对(duì),定(dìng)计(jì)于(yú)鲜(xiān)也(yě)。今(jīn)交(jiāo)手(shǒu)足(zú),受(shòu)木(mù)索(suǒ),暴(bào)肌(jī)肤(fū),受(shòu)榜(bǎng)箠(chuí),幽(yōu)于(yú)圜(huán)墙(qiáng)之(zhī)中(zhōng)。当(dāng)此(cǐ)之(zhī)时(shí),见(jiàn)狱(yù)吏(lì)则(zé)头(tóu)抢(qiāng)地(dì),视(shì)徒(tú)隶(lì)则(zé)心(xīn)惕(tì)息(xī)。何(hé)者(zhě)?积(jī)威(wēi)约(yuē)之(zhī)势(shì)也(yě)。及(jí)以(yǐ)至(zhì)是(shì),言(yán)不(bù)辱(rǔ)者(zhě),所(suǒ)谓(wèi)强(qiǎng)颜(yán)耳(ěr),曷(hé)足(zú)贵(guì)乎(hū)!且(qiě)西(xī)伯(bó),伯(bó)也(yě),拘(jū)于(yú)羑(yǒu)里(lǐ);李(lǐ)斯(sī),相(xiāng)也(yě),具(jù)于(yú)五(wǔ)刑(xíng);淮(huái)阴(yīn),王(wáng)也(yě),受(shòu)械(xiè)于(yú)陈(chén);彭(péng)越(yuè)、张(zhāng)敖(áo),南(nán)面(miàn)称(chēng)孤(gū),系(xì)狱(yù)抵(dǐ)罪(zuì);绛(jiàng)侯(hóu)诛(zhū)诸(zhū)吕(lǚ),权(quán)倾(qīng)五(wǔ)伯(bó),囚(qiú)于(yú)请(qǐng)室(shì);魏(wèi)其(qí),大(dà)将(jiàng)也(yě),衣(yī)赭(zhě)衣(yī),关(guān)三(sān)木(mù);季(jì)布(bù)为(wèi)朱(zhū)家(jiā)钳(qián)奴(nú);灌(guàn)夫(fū)受(shòu)辱(rǔ)于(yú)居(jū)室(shì)。此(cǐ)人(rén)皆(jiē)身(shēn)至(zhì)王(wáng)侯(hóu)将(jiàng)相(xiàng),声(shēng)闻(wén)邻(lín)国(guó),及(jí)罪(zuì)至(zhì)罔(wǎng)加(jiā),不(bù)能(néng)引(yǐn)决(jué)自(zì)裁(cái),在(zài)尘(chén)埃(āi)之(zhī)中(zhōng)。古(gǔ)今(jīn)一(yī)体(tǐ),安(ān)在(zài)其(qí)不(bù)辱(rǔ)也(yě)?由(yóu)此(cǐ)言(yán)之(zhī),勇(yǒng)怯(qiè),势(shì)也(yě);强(qiáng)弱(ruò),形(xíng)也(yě)。审(shěn)矣(yǐ),何(hé)足(zú)怪(guài)乎(hū)?夫(fū)人(rén)不(bù)能(néng)早(zǎo)自(zì)裁(cái)绳(shéng)墨(mò)之(zhī)外(wài),以(yǐ)稍(shāo)陵(líng)迟(chí),至(zhì)于(yú)鞭(biān)箠(chuí)之(zhī)间(jiān),乃(nǎi)欲(yù)引(yǐn)节(jié),斯(sī)不(bù)亦(yì)远(yuǎn)乎(hū)!古(gǔ)人(rén)所(suǒ)以(yǐ)重(zhòng)施(shī)刑(xíng)于(yú)大(dài)夫(fū)者(zhě),殆(dài)为(wèi)此(cǐ)也(yě)。

夫(fū)人(rén)情(qíng)莫(mò)不(bù)贪(tān)生(shēng)恶(è)死(sǐ),念(niàn)父(fù)母(mǔ),顾(gù)妻(qī)子(zǐ),至(zhì)激(jī)于(yú)义(yì)理(lǐ)者(zhě)不(bù)然(rán),乃(nǎi)有(yǒu)所(suǒ)不(bù)得(dé)已(yǐ)也(yě)。今(jīn)仆(pū)不(bù)幸(xìng),早(zǎo)失(shī)父(fù)母(mǔ),无(wú)兄(xiōng)弟(dì)之(zhī)亲(qīn),独(dú)身(shēn)孤(gū)立(lì),少(shǎo)卿(qīng)视(shì)仆(pū)于(yú)妻(qī)子(zǐ)何(hé)如(rú)哉(zāi)?且(qiě)勇(yǒng)者(zhě)不(bù)必(bì)死(sǐ)节(jié),怯(qiè)夫(fū)慕(mù)义(yì),何(hé)处(chǔ)不(bù)勉(miǎn)焉(yān)!仆(pū)虽(suī)怯(qiè)懦(nuò),欲(yù)苟(gǒu)活(huó),亦(yì)颇(pō)识(shí)去(qù)就(jiù)之(zhī)分(fēn)矣(yǐ),何(hé)至(zhì)自(zì)沉(chén)溺(nì)缧(léi)绁(xiè)之(zhī)辱(rǔ)哉(zāi)!且(qiě)夫(fú)臧(zāng)获(huò)婢(bì)妾(qiè),犹(yóu)能(néng)引(yǐn)决(jué),况(kuàng)仆(pū)之(zhī)不(bù)得(dé)已(yǐ)乎(hū)?所(suǒ)以(yǐ)隐(yǐn)忍(rěn)苟(gǒu)活(huó),幽(yōu)于(yú)粪(fèn)土(tǔ)之(zhī)中(zhōng)而(ér)不(bù)辞(cí)者(zhě),恨(hèn)私(sī)心(xīn)有(yǒu)所(suǒ)不(bù)尽(jìn),鄙(bǐ)陋(lòu)没(mò)世(shì),而(ér)文(wén)采(cǎi)不(bù)表(biǎo)于(yú)后(hòu)也(yě)。

古(gǔ)者(zhě)富(fù)贵(guì)而(ér)名(míng)摩(mó)灭(miè),不(bù)可(kě)胜(shèng)记(jì),唯(wéi)倜(tì)傥(tǎng)非(fēi)常(cháng)之(zhī)人(rén)称(chēng)焉(yān)。盖(gài)文(wén)王(wáng)拘(jū)而(ér)演(yǎn)《(《)周(zhōu)易(yì)》(》);仲(zhòng)尼(ní)厄(è)而(ér)作(zuò)《(《)春(chūn)秋(qiū)》(》);屈(qū)原(yuán)放(fàng)逐(zhú),乃(nǎi)赋(fù)《(《)离(lí)骚(sāo)》(》);左(zuǒ)丘(qiū)失(shī)明(míng),厥(jué)有(yǒu)《(《)国(guó)语(yǔ)》(》);孙(sūn)子(zi)膑(bìn)脚(jiǎo),《(《)兵(bīng)法(fǎ)》(》)修(xiū)列(liè);不(bù)韦(wéi)迁(qiān)蜀(shǔ),世(shì)传(chuán)《(《)吕(lǚ)览(lǎn)》(》);韩(hán)非(fēi)囚(qiú)秦(qín),《(《)说(shuō)难(nán)》(》)《(《)孤(gū)愤(fèn)》(》);《(《)诗(shī)》(》)三(sān)百(bǎi)篇(piān),大(dà)底(dǐ)圣(shèng)贤(xián)发(fā)愤(fèn)之(zhī)所(suǒ)为(wéi)作(zuò)也(yě)。此(cǐ)人(rén)皆(jiē)意(yì)有(yǒu)所(suǒ)郁(yù)结(jié),不(bù)得(dé)通(tōng)其(qí)道(dào),故(gù)述(shù)往(wǎng)事(shì)、思(sī)来(lái)者(zhě)。乃(nǎi)如(rú)左(zuǒ)丘(qiū)无(wú)目(mù),孙(sūn)子(zi)断(duàn)足(zú),终(zhōng)不(bù)可(kě)用(yòng),退(tuì)而(ér)论(lùn)书(shū)策(cè),以(yǐ)舒(shū)其(qí)愤(fèn),思(sī)垂(chuí)空(kōng)文(wén)以(yǐ)自(zì)见(jiàn)。

仆(pū)窃(qiè)不(bù)逊(xùn),近(jìn)自(zì)托(tuō)于(yú)无(wú)能(néng)之(zhī)辞(cí),网(wǎng)罗(luó)天(tiān)下(xià)放(fàng)失(shī)旧(jiù)闻(wén),略(lüè)考(kǎo)其(qí)行(xíng)事(shì),综(zōng)其(qí)终(zhōng)始(shǐ),稽(jī)其(qí)成(chéng)败(bài)兴(xīng)坏(huài)之(zhī)纪(jì),上(shàng)计(jì)轩(xuān)辕(yuán),下(xià)至(zhì)于(yú)兹(zī),为(wèi)十(shí)表(biǎo),本(běn)纪(jì)十(shí)二(èr),书(shū)八(bā)章(zhāng),世(shì)家(jiā)三(sān)十(shí),列(liè)传(zhuàn)七(qī)十(shí),凡(fán)百(bǎi)三(sān)十(shí)篇(piān)。亦(yì)欲(yù)以(yǐ)究(jiū)天(tiān)人(rén)之(zhī)际(jì),通(tōng)古(gǔ)今(jīn)之(zhī)变(biàn),成(chéng)一(yī)家(jiā)之(zhī)言(yán)。草(cǎo)创(chuàng)未(wèi)就(jiù),会(huì)遭(zāo)此(cǐ)祸(huò),惜(xī)其(qí)不(bù)成(chéng),是(shì)以(yǐ)就(jiù)极(jí)刑(xíng)而(ér)无(wú)愠(yùn)色(sè)。仆(pū)诚(chéng)以(yǐ)著(zhe)此(cǐ)书(shū),藏(cáng)之(zhī)名(míng)山(shān),传(chuán)之(zhī)其(qí)人(rén),通(tōng)邑(yì)大(dà)都(dū),则(zé)仆(pū)偿(cháng)前(qián)辱(rǔ)之(zhī)责(zé),虽(suī)万(wàn)被(bèi)戮(lù),岂(qǐ)有(yǒu)悔(huǐ)哉(zāi)!然(rán)此(cǐ)可(kě)为(wèi)智(zhì)者(zhě)道(dào),难(nán)为(wéi)俗(sú)人(rén)言(yán)也(yě)!

且(qiě)负(fù)下(xià)未(wèi)易(yì)居(jū),下(xià)流(liú)多(duō)谤(bàng)议(yì)。仆(pū)以(yǐ)口(kǒu)语(yǔ)遇(yù)遭(zāo)此(cǐ)祸(huò),重(zhòng)为(wèi)乡(xiāng)党(dǎng)所(suǒ)笑(xiào),以(yǐ)污(wū)辱(rǔ)先(xiān)人(rén),亦(yì)何(hé)面(miàn)目(mù)复(fù)上(shàng)父(fù)母(mǔ)之(zhī)丘(qiū)墓(mù)乎(hū)?虽(suī)累(lèi)百(bǎi)世(shì),垢(gòu)弥(mí)甚(shén)耳(ěr)!是(shì)以(yǐ)肠(cháng)一(yī)日(rì)而(ér)九(jiǔ)回(huí),居(jū)则(zé)忽(hū)忽(hū)若(ruò)有(yǒu)所(suǒ)亡(wáng),出(chū)则(zé)不(bù)知(zhī)其(qí)所(suǒ)往(wǎng)。每(měi)念(niàn)斯(sī)耻(chǐ),汗(hàn)未(wèi)尝(cháng)不(bù)发(fā)背(bèi)沾(zhān)衣(yī)也(yě)!身(shēn)直(zhí)为(wèi)闺(guī)阁(gé)之(zhī)臣(chén),宁(níng)得(dé)自(zì)引(yǐn)深(shēn)藏(cáng)于(yú)岩(yán)穴(xué)邪(xié)?故(gù)且(qiě)从(cóng)俗(sú)浮(fú)沉(chén),与(yǔ)时(shí)俯(fǔ)仰(yǎng),以(yǐ)通(tōng)其(qí)狂(kuáng)惑(huò)。今(jīn)少(shǎo)卿(qīng)乃(nǎi)教(jiào)以(yǐ)推(tuī)贤(xián)进(jìn)士(shì),无(wú)乃(nǎi)与(yǔ)仆(pū)私(sī)心(xīn)剌(lá)谬(miù)乎(hū)?今(jīn)虽(suī)欲(yù)自(zì)雕(diāo)琢(zhuó),曼(màn)辞(cí)以(yǐ)自(zì)饰(shì),无(wú)益(yì),于(yú)俗(sú)不(bù)信(xìn),适(shì)足(zú)取(qǔ)辱(rǔ)耳(ěr)。要(yào)之(zhī),死(sǐ)日(rì)然(rán)后(hòu)是(shì)非(fēi)乃(nǎi)定(dìng)。书(shū)不(bù)能(néng)悉(xī)意(yì),故(gù)略(lüè)陈(chén)固(gù)陋(lòu)。谨(jǐn)再(zài)拜(bài)。

tips:以上是《报任少卿书/报任安书》文言文拼音版标注,如若有误,欢迎纠正。

《报任少卿书/报任安书》全文如下:

 太史公牛马走司马迁,再拜言。

 少卿足下:曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务,意气勤勤恳恳。若望仆不相师,而用流俗人之言,仆非敢如此也。仆虽罢驽,亦尝侧闻长者之遗风矣。顾自以为身残处秽,动而见尤,欲益反损,是以独郁悒而无谁语。谚曰:“谁为为之?孰令听之?”盖钟子期死,伯牙终身不复鼓琴。何则?士为知己者用,女为说己者容。若仆大质已亏缺矣,虽材怀随和,行若由夷,终不可以为荣,适足以发笑而自点耳。

 书辞宜答,会东从上来,又迫贱事,相见日浅,卒卒无须臾之间,得竭指意。今少卿抱不测之罪,涉旬月,迫季冬,仆又薄从上雍,恐卒然不可为讳,是仆终已不得舒愤懑以晓左右,则长逝者魂魄私恨无穷。请略陈固陋。阙然久不报,幸勿为过。

 仆闻之:修身者,智之符也;爱施者,仁之端也;取予者,义之表也;耻辱者,勇之决也;立名者,行之极也。士有此五者,然后可以托于世,列于君子之林矣。故祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,诟莫大于宫刑。刑余之人,无所比数,非一世也,所从来远矣。昔卫灵公与雍渠同载,孔子适陈;商鞅因景监见,赵良寒心;同子参乘,袁丝变色:自古而耻之!夫以中材之人,事有关于宦竖,莫不伤气,而况于慷慨之士乎!如今朝廷虽乏人,奈何令刀锯之余,荐天下之豪俊哉!仆赖先人绪业,得待罪辇毂下,二十余年矣。所以自惟:上之,不能纳忠效信,有奇策材力之誉,自结明主;次之,又不能拾遗补阙,招贤进能,显岩穴之士;外之,不能备行伍,攻城野战,有斩将搴旗之功;下之,不能积日累劳,取尊官厚禄,以为宗族交游光宠。四者无一遂,苟合取容,无所短长之效,可见于此矣。乡者,仆亦尝厕下大夫之列,陪外廷末议。不以此时引维纲,尽思虑,今已亏形为扫除之隶,在阘茸之中,乃欲仰首伸眉,论列是非,不亦轻朝廷、羞当世之士邪?嗟乎!嗟乎!如仆尚何言哉!尚何言哉!

 且事本末未易明也。仆少负不羁之才,长无乡曲之誉,主上幸以先人之故,使得奉薄伎,出入周卫之中。仆以为戴盆何以望天,故绝宾客之知,忘室家之业,日夜思竭其不肖之材力,务一心营职,以求亲媚于主上。而事乃有大谬不然者!

 夫仆与李陵俱居门下,素非能相善也。趣舍异路,未尝衔杯酒,接殷勤之余欢。然仆观其为人,自守奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身,以徇国家之急。其素所蓄积也,仆以为有国士之风。夫人臣出万死不顾一生之计,赴公家之难,斯已奇矣。今举事一不当,而全躯保妻子之臣随而媒孽其短,仆诚私心痛之。且李陵提步卒不满五千,深践戎马之地,足历王庭,垂饵虎口,横挑强胡,仰亿万之师,与单于连战十有余日,所杀过当。虏救死扶伤不给,旃裘之君长咸震怖,乃悉征其左、右贤王,举引弓之民,一国共攻而围之。转斗千里,矢尽道穷,救兵不至,士卒死伤如积。然陵一呼劳军,士无不起,躬自流涕,沬血饮泣,更张空弮,冒白刃,北首争死敌者。陵未没时,使有来报,汉公卿王侯皆奉觞上寿。后数日,陵败书闻,主上为之食不甘味,听朝不怡。大臣忧惧,不知所出。仆窃不自料其卑贱,见主上惨凄怛悼,诚欲效其款款之愚,以为李陵素与士大夫绝甘分少,能得人之死力,虽古之名将,不能过也。身虽陷败,彼观其意,且欲得其当而报于汉。事已无可奈何,其所摧败,功亦足以暴于天下矣。仆怀欲陈之,而未有路,适会召问,即以此指,推言陵之功,欲以广主上之意,塞睚眦之辞。未能尽明,明主不晓,以为仆沮贰师,而为李陵游说,遂下于理。拳拳之忠,终不能自列。因为诬上,卒从吏议。家贫,货赂不足以自赎,交游莫救,左右亲近不为一言。身非木石,独与法吏为伍,深幽囹圄之中,谁可告愬者!此真少卿所亲见,仆行事岂不然乎?李陵既生降,隤其家声,而仆又佴之蚕室,重为天下观笑。悲夫!悲夫!事未易一二为俗人言也。

 仆之先非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然也。人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!传曰“刑不上大夫。”此言士节不可不勉厉也。猛虎在深山,百兽震恐,及在槛阱之中,摇尾而求食,积威约之渐也。故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。今交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。当此之时,见狱吏则头抢地,视徒隶则心惕息。何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎!且西伯,伯也,拘于羑里;李斯,相也,具于五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南面称孤,系狱抵罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭衣,关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱于居室。此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔加,不能引决自裁,在尘埃之中。古今一体,安在其不辱也?由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎!古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。

 夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子,至激于义理者不然,乃有所不得已也。今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。

 古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

 仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也!

 且负下未易居,下流多谤议。仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑,以污辱先人,亦何面目复上父母之丘墓乎?虽累百世,垢弥甚耳!是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!身直为闺阁之臣,宁得自引深藏于岩穴邪?故且从俗浮沉,与时俯仰,以通其狂惑。今少卿乃教以推贤进士,无乃与仆私心剌谬乎?今虽欲自雕琢,曼辞以自饰,无益,于俗不信,适足取辱耳。要之,死日然后是非乃定。书不能悉意,故略陈固陋。谨再拜。

《报任少卿书/报任安书》原文及翻译:

 太史公牛马走司马迁,再拜言。 

【翻译】像牛马一样替人奔走的仆役太史公司马迁再拜。

 少卿足下:曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务,意气勤勤恳恳。若望仆不相师,而用流俗人之言,仆非敢如此也。仆虽罢驽,亦尝侧闻长者之遗风矣。顾自以为身残处秽,动而见尤,欲益反损,是以独郁悒而无谁语。谚曰:“谁为为之?孰令听之?”盖钟子期死,伯牙终身不复鼓琴。何则?士为知己者用,女为说己者容。若仆大质已亏缺矣,虽材怀随和,行若由夷,终不可以为荣,适足以发笑而自点耳。 

【翻译】少卿足下:从前承蒙您给我写信,教导我用谨慎的态度在待人接物上,以推举贤能、引荐人才为己任,情意十分恳切诚挚,好像抱怨我没有遵从您的教诲,而是追随了世俗之人的意见。我是不敢这样做的。我虽然平庸无能,但也曾听到过德高才俊的前辈遗留下来的风尚。只是我自认为身体已遭受摧残,又处于污浊的环境之中,每有行动便受到指责,想对事情有所增益,结果反而自己遭到损害,因此我独自忧闷而不能向人诉说。俗话说:"为谁去做,教谁来听?"钟子期死了,伯牙便一辈子不再弹琴。这是为什么呢?贤士乐于被了解自己的人所用,女子为喜爱自己的人而打扮。像我这样的人,身躯已经亏残,即使才能像随侯珠、和氏璧那样稀有,品行像许由、伯夷那样高尚,终究不能把这些当做光荣,只不过足以被人耻笑而自取污辱。

 书辞宜答,会东从上来,又迫贱事,相见日浅,卒卒无须臾之间,得竭指意。今少卿抱不测之罪,涉旬月,迫季冬,仆又薄从上雍,恐卒然不可为讳,是仆终已不得舒愤懑以晓左右,则长逝者魂魄私恨无穷。请略陈固陋。阙然久不报,幸勿为过。 

【翻译】来信本应及时答复,刚巧我侍从皇上东巡回来,后又为烦琐之事所逼迫,能见面的日子很少,我又匆匆忙忙地没有片刻的闲工夫来详尽地表达心意。您蒙受意想不到的罪祸,再过一月,临近十二月,我侍从皇上到雍县去的日期也迫近了,恐怕突然之间您就会有不幸之事发生,因而使我终生不能向您抒发胸中的愤懑,那么与世长辞的灵魂会永远留下无穷的遗憾。请让我向您略约陈述浅陋的意见。隔了很长的日子没有复信给您,希望您不要责怪。

 仆闻之:修身者,智之符也;爱施者,仁之端也;取予者,义之表也;耻辱者,勇之决也;立名者,行之极也。士有此五者,然后可以托于世,列于君子之林矣。故祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,诟莫大于宫刑。刑余之人,无所比数,非一世也,所从来远矣。昔卫灵公与雍渠同载,孔子适陈;商鞅因景监见,赵良寒心;同子参乘,袁丝变色:自古而耻之!夫以中材之人,事有关于宦竖,莫不伤气,而况于慷慨之士乎!如今朝廷虽乏人,奈何令刀锯之余,荐天下之豪俊哉!仆赖先人绪业,得待罪辇毂下,二十余年矣。所以自惟:上之,不能纳忠效信,有奇策材力之誉,自结明主;次之,又不能拾遗补阙,招贤进能,显岩穴之士;外之,不能备行伍,攻城野战,有斩将搴旗之功;下之,不能积日累劳,取尊官厚禄,以为宗族交游光宠。四者无一遂,苟合取容,无所短长之效,可见于此矣。乡者,仆亦尝厕下大夫之列,陪外廷末议。不以此时引维纲,尽思虑,今已亏形为扫除之隶,在阘茸之中,乃欲仰首伸眉,论列是非,不亦轻朝廷、羞当世之士邪?嗟乎!嗟乎!如仆尚何言哉!尚何言哉! 

【翻译】我听到过这样的说法:一个人如何修身,是判断他智慧的凭证;能够自修其身,这是有智慧的凭证。能够怜爱别人,乐于施舍,这是行仁德的开始。取和予是否得当,这是衡量义与不义的标志。看一个人对耻辱采取什么态度,就可以决断他是否勇敢。建立好的名声,这是德行的最高准则。志士有这五种品德,然后就可以立足于社会,排在君子的行列中了。所以,没有什么灾祸比贪图私利更惨的了。没有什么悲哀比伤创心灵更为可悲了。没有什么行为比使先人受辱这件事更丑恶了,没有什么耻辱比遭受宫刑更严重了。受过宫刑后获得余生的人,社会地位是没法比类的,这并非当今之世如此,这种情况从开始以来已经很久了。从前卫灵公与宦官雍渠同坐一辆车子,孔子感到这对他是一种侮辱,便离开卫国到陈国去,商鞅通过姓景的太监而得以谒见秦孝公,贤士赵良为此担忧;太监赵谈陪坐在汉文帝的车上,袁丝为之脸色大变。自古以来,人们把与刑余之人相并列当做一种耻辱。就一般才智的人来说,一旦事情关系到宦官,没有不感到伤心丧气的,更何况气节高尚的人呢?如今朝廷虽然缺乏人才,但怎么会让一个受过刀锯摧残之刑的人,来推荐天下的豪杰俊才呢?我凭着先父遗留下来的事业,才能够在京城任职,到已二十多年了。我常常这样想:上不能对君王进纳忠言,献出诚实的心意,而有出谋划策的称誉,从而得到皇上的信任;其次,又不能给皇上拾取遗漏,补正阙失,招纳贤才,推举能人,使隐居在岩穴中的贤士不至被埋没;对外,又不能备数于军队之中,参加攻城野战,以建立斩将夺旗的功劳;从最次要的方面来看,又不能积累老资格,在言论方面立功,谋得尊贵的官职,优厚的俸禄,来为宗族和朋友争光。这四个方面没有哪一方面做出成绩,我只能有意地迎合皇上的心意,以保全自己的地位。我没有些微的建树,从这四方面就可以看出来了。以前,我也曾夹杂在下大夫的行列,跟在外朝官员的后面发表一些微不足道的议论。我没有利用这个机会申张国家的法度,竭尽自己的思虑,到如今已经身体残废成为打扫污秽的奴隶,处在地位卑贱的人的行列当中,还想昂首扬眉,评论是非,不也是轻视朝廷、使当世的君子们感到羞耻吗?唉!唉!像我这样的人,尚且说什么呢?尚且说什么呢?

 且事本末未易明也。仆少负不羁之才,长无乡曲之誉,主上幸以先人之故,使得奉薄伎,出入周卫之中。仆以为戴盆何以望天,故绝宾客之知,忘室家之业,日夜思竭其不肖之材力,务一心营职,以求亲媚于主上。而事乃有大谬不然者! 

【翻译】而且,事情的前因后果一般人是不容易弄明白的。我在少年的时候就没有卓越不羁的才华,成年以后也没有得到乡里的称誉,幸亏皇上因为我父亲是太史令,使我能够获得奉献微薄才能的机会,出入宫禁之中。我认为头上顶着盆子就不能望天,所以断绝了宾客的往来,忘掉了家室的事务,日夜都在考虑全部献出自己的微不足道的才干和能力,专心供职,以求得皇上的信任和宠幸。但是,事情与愿望违背太大,不是原先所料想的那样。

 夫仆与李陵俱居门下,素非能相善也。趣舍异路,未尝衔杯酒,接殷勤之余欢。然仆观其为人,自守奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身,以徇国家之急。其素所蓄积也,仆以为有国士之风。夫人臣出万死不顾一生之计,赴公家之难,斯已奇矣。今举事一不当,而全躯保妻子之臣随而媒孽其短,仆诚私心痛之。且李陵提步卒不满五千,深践戎马之地,足历王庭,垂饵虎口,横挑强胡,仰亿万之师,与单于连战十有余日,所杀过当。虏救死扶伤不给,旃裘之君长咸震怖,乃悉征其左、右贤王,举引弓之民,一国共攻而围之。转斗千里,矢尽道穷,救兵不至,士卒死伤如积。然陵一呼劳军,士无不起,躬自流涕,沬血饮泣,更张空弮,冒白刃,北首争死敌者。陵未没时,使有来报,汉公卿王侯皆奉觞上寿。后数日,陵败书闻,主上为之食不甘味,听朝不怡。大臣忧惧,不知所出。仆窃不自料其卑贱,见主上惨凄怛悼,诚欲效其款款之愚,以为李陵素与士大夫绝甘分少,能得人之死力,虽古之名将,不能过也。身虽陷败,彼观其意,且欲得其当而报于汉。事已无可奈何,其所摧败,功亦足以暴于天下矣。仆怀欲陈之,而未有路,适会召问,即以此指,推言陵之功,欲以广主上之意,塞睚眦之辞。未能尽明,明主不晓,以为仆沮贰师,而为李陵游说,遂下于理。拳拳之忠,终不能自列。因为诬上,卒从吏议。家贫,货赂不足以自赎,交游莫救,左右亲近不为一言。身非木石,独与法吏为伍,深幽囹圄之中,谁可告愬者!此真少卿所亲见,仆行事岂不然乎?李陵既生降,隤其家声,而仆又佴之蚕室,重为天下观笑。悲夫!悲夫!事未易一二为俗人言也。 

【翻译】我和李陵都在朝中为官,向来并没有多少交往,追求和反对的目标也不相同,从不曾在一起举杯饮酒,互相表示友好的感情。但是我观察李陵的为人,确是个守节操的不平常之人:奉事父母讲孝道,同朋友交往守信用,遇到钱财很廉洁,或取或予都合乎礼义,能分别长幼尊卑,谦让有礼,恭敬谦卑自甘人下,总是考虑着奋不顾身来赴国家的急难。他历来积铸的品德,我认为有国士的风度。做人臣的,从出于万死而不顾一生的考虑,奔赴国家的危难,这已经是很少见的了。现今他行事一有不当,而那些只顾保全自己性命和妻室儿女利益的臣子们,便跟着挑拨是非,夸大过错,陷人于祸,我确实从内心感到沉痛。况且李陵带领的兵卒不满五千,深入敌人军事要地,到达单于的王庭,好像在老虎口上垂挂诱饵,向强大的胡兵四面挑战,面对着亿万敌兵,同单于连续作战十多天,杀伤的敌人超过了自己军队的人数,使得敌人连救死扶伤都顾不上。匈奴君长都十分震惊恐怖,于是就征调左、右贤王,出动了所有会开弓放箭的人,举国上下,共同攻打李陵并包围他。李陵转战千里,箭都射完了,进退之路已经断绝,救兵不来,士兵死伤成堆。但是,当李陵振臂一呼,鼓舞士气的时候,兵士没有不奋起的,他们流着眼泪,一个个满脸是血,强忍悲泣,拉开空的弓弦,冒着白光闪闪的刀锋,向北拼死杀敌。当李陵的军队尚未覆没的时候,使者曾给朝廷送来捷报,朝廷的公卿王侯都举杯为皇上庆贺。几天以后,李陵兵败的奏书传来,皇上为此而饮食不甜,处理朝政也不高兴。大臣们都很忧虑,害怕,不知如何是好。我私下里并未考虑自己的卑贱,见皇上悲伤痛心,实在想尽一点我那款款愚忠。我认为李陵向来与将士们同甘共苦,能够换得士兵们拼死效命的行动,即使是古代名将恐怕也没能超过的。他虽然身陷重围,兵败投降,但看他的意思,是想寻找机会报效汉朝。事情已经到了无可奈何的地步,但他摧垮、打败敌军的功劳,也足以向天下人显示他的本心了。我内心打算向皇上陈述上面的看法,而没有得到适当的机会,恰逢皇上召见,询问我的看法,我就根据这些意见来论述李陵的功劳,想以此来宽慰皇上的胸怀,堵塞那些攻击、诬陷的言论。我没有完全说清我的意思,圣明的君主不深入了解,认为我是攻击贰师将军,而为李陵辩解,于是将我交付狱官处罚。我的虔敬和忠诚的心意,始终没有机会陈述和辩白,被判了诬上的罪名,皇上终于同意了法吏的判决。我家境贫寒,微薄的钱财不足以拿来赎罪,朋友们谁也不出面营救,皇帝左右的亲近大臣又不肯替我说一句话。我血肉之躯本非木头和石块,却与执法的官吏在一起,深深地关闭在牢狱之中,我向谁去诉说内心的痛苦呢?这些,正是少卿所亲眼看见的,我的所作所为难道不正是这样吗?李陵投降以后,败坏了他的家族的名声,而我接着被置于蚕室,更被天下人所耻笑,可悲啊!可悲!这些事情是不容易逐一地向俗人解释的。

 仆之先非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然也。人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!传曰“刑不上大夫。”此言士节不可不勉厉也。猛虎在深山,百兽震恐,及在槛阱之中,摇尾而求食,积威约之渐也。故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。今交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。当此之时,见狱吏则头抢地,视徒隶则心惕息。何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎!且西伯,伯也,拘于羑里;李斯,相也,具于五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南面称孤,系狱抵罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭衣,关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱于居室。此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔加,不能引决自裁,在尘埃之中。古今一体,安在其不辱也?由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎!古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。 

【翻译】我的祖先没有剖符丹书的功劳,职掌文献史料、天文历法工作的官员,地位接近于算卦、赞礼的人,本是皇上所戏弄并当作倡优来畜养的人,是世俗所轻视的。假如我伏法被杀,那好像是九牛的身上失掉一根毛,同蝼蚁又有什么区别?世人又不会拿我之死与能殉节的人相比,只会认为我是智尽无能、罪大恶极,不能免于死刑,而终于走向死路罢了!为什么会这样呢?这是我向来所从事的职业以及地位,使人们会这样地看待自己。人本来就有一死,但有的人死得比泰山还重,有的人死的却比鸿毛还轻,这是因为他们用死追求的目的不同啊!一个人最重要的是不使祖先受辱,其次是不能使身体受辱,其次是不能因自己的脸色不合礼仪而受辱,其次是不能因为自己的言语不当而受辱,其次是使肢体受扭曲(长跪、被可捆绑)而受辱,其次是穿上囚服受辱,其次是带上木枷,遭受杖刑而受辱,其次是被剃光头发、颈戴枷锁而受辱,其次是毁坏肌肤、断肢截体而受辱,最下等的是宫刑了,侮辱到了极点。古书说"刑不上大夫",这句话的意思是说,对于士大夫的气节,不可不劝勉鼓励啊(鼓励士大夫在犯罪以后勇于自杀,自杀就坚守了士大夫的气节)。猛虎生活在深山之中,百兽就都震恐,等到它落入陷阱和栅栏之中时,就只得摇着尾巴乞求食物,这是人不断地使用威力和约束而逐渐使它驯服的。所以,士子看见画地为牢而决不进入,面对削木而成的假狱吏也决不能接受他的审讯,把思虑计谋定在自我了断上面。如今我的手脚捆在一起,被木枷锁住、绳索捆绑,皮肉暴露在外,受着棍打和鞭笞,关在牢狱之中。在这种时候,看见狱吏就叩头触地,看见牢卒就恐惧喘息。这是为什么呢?这是经过长时间的威逼约束所造成的形势。事情已经到了这种地步,再谈什么不受污辱,那就是人们常说的厚脸皮了,有什么值得尊贵的呢?况且,像西伯姬昌,是诸侯的领袖,曾被拘禁在羑里;李斯,是丞相,也受尽了五刑;淮阴侯韩信,被封为王,却在陈地被戴上刑具;彭越、张敖被诬告有称帝野心,被捕入狱并定下罪名;绛侯周勃,曾诛杀诸吕,一时间权力大于春秋五霸,也被囚禁在请罪室中;魏其侯窦婴,是一员大将,也穿上了红色的囚衣,手、脚、颈项都套上了刑具;季布以铁圈束颈卖身给朱家当了奴隶;灌夫被拘于居室而受屈辱。这些人的身份都到了王侯将相的地位,声名传扬到邻国,等到犯了罪而法网加身的时候,不能够下决心自杀,处在污秽屈辱的地位。古今都是一样的,哪里能不受辱呢?照这样说来,勇敢或怯懦,乃是形势所造成;坚强或懦弱,也是形势所决定。这是很清楚明白的事了,有什么奇怪的呢?况且人不能早一点在被法律制裁之前就自杀,因此渐渐地衰败,到了挨打受刑的时候,才想到伸张士大夫的名节,这种愿望和现实不是相距太远了吗?古人之所以慎重地对大夫用刑,大概就是因为这个缘故。

 夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子,至激于义理者不然,乃有所不得已也。今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。 

【翻译】人之常情,没有谁不贪生怕死的,都挂念父母,顾虑妻室儿女。至于那些激愤于正义公理的人当然不是这样,这里有迫不得已的情况。如今我很不幸,早早地失去双亲,又没有兄弟互相爱护,独身一人,孤立于世,少卿你看我对妻室儿女又怎样呢?况且一个勇敢的人不一定要为名节去死,怯懦的人如果仰慕大义,什么地方不可以勉励自己去死节呢?我虽然怯懦软弱,想苟活在人世,但也稍微懂得区分弃生就死的界限,哪会自甘沉溺于牢狱生活而忍受屈辱呢?再说奴隶婢妾尚且能够下决心自杀,何况像我到了这样不得已的地步!我之所以忍受着屈辱苟且活下来,陷在污浊的监狱之中却不肯死,是遗憾我内心的志愿有未达到的,如果平平庸庸地死了,文章就不能在后世显露。

 古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。 

【翻译】古时候虽富贵但名字磨灭不传的人,多得数不清,只有那些卓异而不平常的人才在世上著称。(那就是:)西伯姬昌被拘禁而扩写《周易》;孔子受困窘而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大都是一些圣贤们抒发愤慨而写作的。这些人都是(因为)感情有压抑郁结不解的地方,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,让将来的人了解他的志向。就像左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终生不能被人重用,便退隐著书立说来抒发他们的怨愤,想到活下来从事著作来表现自己的思想。

 仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也! 

【翻译】我私下里也自不量力,用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,粗略地考订其真实性,综述其事实的本末,推究其成败盛衰的道理,上自黄帝,下至于当今,写成十篇表,十二篇本纪,八篇书,三十篇世家,七十篇列传,一共一百三十篇,也是想研究自然现象和人类社会之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,成为一家的言论。刚开始草创还没有成书,恰恰遭遇到这场灾祸,我痛惜这部书不能完成,因此受到最残酷的刑罚也没有怨怒之色。我确实想完成这本书,把它(暂时)藏在名山之中,(以后)再传给跟自己志同道合的人,再让它广传于天下。那么,我便抵偿了以前所受的侮辱,即使受再多的侮辱,难道会后悔吗?然而,这些只能向有见识的人诉说,却很难向世俗之人讲清楚啊!

 且负下未易居,下流多谤议。仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑,以污辱先人,亦何面目复上父母之丘墓乎?虽累百世,垢弥甚耳!是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!身直为闺阁之臣,宁得自引深藏于岩穴邪?故且从俗浮沉,与时俯仰,以通其狂惑。今少卿乃教以推贤进士,无乃与仆私心剌谬乎?今虽欲自雕琢,曼辞以自饰,无益,于俗不信,适足取辱耳。要之,死日然后是非乃定。书不能悉意,故略陈固陋。谨再拜。 

【翻译】再说,戴罪被侮辱的处境是很不容易安生的,地位卑贱的人,往往被人诽谤和议论。我因为多嘴说了几句话而遭遇这场大祸,更被乡里之人、朋友羞辱和嘲笑,污辱了祖宗,又有什么颜面再到父母的坟墓上去祭扫呢?即使是到百代之后,这污垢和耻辱会更加深重啊!因此在肺腑中肠子里每日多次回转,在家中心神不定,好像失去了什么东西一样;出门则不知道往哪儿走。每当想到这件耻辱的事,冷汗没有不从脊背上冒出来而沾湿衣襟的。我已经成了宦官,怎么能够自己引退,深深地在山林岩穴隐居呢?所以只得随俗浮沉,跟着形势上下,以表现我狂放和迷惑不明。如今少卿竟教导我要推贤进士,岂不是与我自己的内心愿望相违背的吗?现今我虽然想自我雕饰一番,用美好的言辞来为自己开脱,这也没有好处,因为世俗之人是不会相信的,只会使我自讨侮辱啊。简单地说,人要到死后的日子,然后是非才能够论定。书信是不能完全表达心意的,因而只是略微陈述我愚执、浅陋的意见罢了。恭敬的拜两次。

tips:《报任少卿书/报任安书》文言文翻译仅供参考,若有错误,欢迎指正!

《报任少卿书/报任安书》作者:司马迁

司马迁(前145年-不可考),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人,一说龙门(今山西河津)人。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。
本文链接:http://www.wywzj.cn/reading/31373.html,欢迎收藏。
本文《报任少卿书/报任安书》由文言文之家于2022.05.17 15:29:42整理更新。

文言文之家(www.wywzj.cn)闽ICP备2020022791号