《盐铁论》卷六·授时第三十五注音版

时间:2024-06-11 09:30:26 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷六·授时第三十五注音版

  yuē :“ gòngshìshìfēiyǒuzāihàipínqióngfēiduòshē ; pángéryóugěifēijiǎnjīnyuēshīhuìyuèěrxíngxíng ; shìmǐnxíngzhīrénéryǎngduòshēzhīmínwàngwèihuìhuìèzhěwèirén 。”
  xiánliángyuē :“ sāndàizhīshèngluànméngjiào ; xiàshāngzhīshìshùnmínshìwángzhěshèxiángmíngjiàohuàfángdàomínzhèngjiàozhīqiàxìngrénérshàngēngzhěràng ; huàijūnzhēngcháorénzhēngluànluàntiānxiàjūnhuòpínhuòrénshēngshànzhēngzhǐhūnkòurénménqiúshuǐhuǒtānlìn ? suǒráowèizhèngér使shǐshūshuǐhuǒmínānyǒurénzhě !”
  yuē :“ chízhúzhījiērénfēizhěmínráojiànchǐjiāoshēzuòérwēiérwéifēiwèijiànrénshìyòngcáijiésuīyǒucáishuǐhuǒqióngérdàiyǒumínchùyǒusuīzhùzhīgēngzhīnéngzhī ?”
  xiánliángyuē :“ zhōugōngzhīxiāngchéngwángbǎixìngráoguóqióngrénfēidàizhīgēngzhītiánchóushuìliǎnmínshàngfèngjūnqīnxiàhánzhīyōujiàochéngyuē :‘ yòujiāyān ? yuējiàozhī 。’ jiàozhīzhīmínércóngshànxiàochūshēchǐbàomànzhīyǒu ? guǎnyuē :‘ cānglǐnshíérzhījiébǎixìngérzhīróng 。’ mínshì 。”
  yuē :“ xiànguānzhībǎixìngruòzhīzhōngyānnénghuì ? àizhīérláo ? chūnqīngēngquànnóngzhèndàishàntōngchùshuǐchūqīng使shǐmínshíméngēnbèiérzhìjīnyóupínkùnnánshìdàoruòshì !”
  xiánliángyuē :“ zhěchūnshěnggēngqiūshěngliǎnzhùgěimínqíncáigòngshěngmínqíngōngzhùhǎnwèimínàiduóshàotīngduàngāntángzhīxiàwèifángnóngzhījīnshíshùzhǒngxuánérqiūjiàlíngluòérshōutiánchóuchìértíngluòchéngshìchūnérhòuxuánqīngfānérniúdàifēimíngzhǔquàngēngjiàzhīérchūnlìngzhīsuǒwèi 。”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷六·后刑第三十四注音版

  《盐铁论》卷六·后刑第三十四注音版大dà夫fū曰yuē:“古gǔ之zhī君jūn子zǐ,善shàn善shàn而ér恶è恶è。人rén君jūn不bù畜chù恶è民mín,农nóng夫fū不bù...

 • 《盐铁论》卷一·通有第三注音版

  《盐铁论》卷一·通有第三注音版大dà夫fū曰yuē:“燕yàn之zhī涿zhuō、蓟jì,赵zhào之zhī邯hán郸dān,魏wèi之zhī温wēn轵zhǐ,韩hán之zhī荥xíng阳y...

 • 《盐铁论》卷四·地广第十六注音版

  《盐铁论》卷四·地广第十六注音版大dà夫fū曰yuē:“王wáng者zhě包bāo含hán幷bìng覆fù,普pǔ爱ài无wú私sī,不bù为wèi近jìn重chóng施shī,不bù为wè...

 • 《盐铁论》卷三·轻重第十四注音版

  《盐铁论》卷三·轻重第十四注音版御yù史shǐ进jìn曰yuē:“昔xī太tài公gōng封fēng于yú营yíng丘qiū,辟pì草cǎo莱lái而ér居jū焉yān。地dì薄báo人ré...

 • 《盐铁论》卷五·刺议第二十六注音版

  《盐铁论》卷五·刺议第二十六注音版丞chéng相xiàng史shǐ曰yuē:“山shān陵líng不bù让ràng椒jiāo跬kuǐ,以yǐ成chéng其qí崇chóng;君jūn子zǐ不b...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号