人月圆·玄都观里桃千树注音版、拼音版(元好问)

编辑:文言文之家 时间:2020-11-21 12:50:55

 文言文之家为您整理元好问人月圆·玄都观里桃千树注音版、人月圆·玄都观里桃千树拼音版,欢迎阅读。

人月圆·玄都观里桃千树注音版(元好问)

 《 rényuèyuán · xuándōuguāntáoqiānshù 》
  jīncháo : yuánhàowèn
  xuándōuguāntáoqiānshù , huāluòshuǐkōngliú 。
  píngjūnwèn : qīngjīngzhuówèi , láiniú 。
  xiègōngbìng , yángtánhuī , zuìdōuxiū 。
  jīn , shēngcúnhuá , língluòshānqiū 。

人月圆·玄都观里桃千树拼音版(元好问)

 《 rén yuè yuán · xuán dōu guān lǐ táo qiān shù 》

 《人月圆·玄都观里桃千树》

 jīn cháo : yuán hào wèn

 金朝:元好问

 xuán dōu guān lǐ táo qiān shù , huā luò shuǐ kōng liú 。

 玄都观里桃千树,花落水空流。

 píng jūn mò wèn : qīng jīng zhuó wèi , qù mǎ lái niú 。

 凭君莫问:清泾浊渭,去马来牛。

 xiè gōng fú bìng , yáng tán huī tì , yī zuì dōu xiū 。

 谢公扶病,羊昙挥涕,一醉都休。

 gǔ jīn jǐ dù , shēng cún huá wū , líng luò shān qiū 。

 古今几度,生存华屋,零落山丘。

 为您推荐:玄都观里桃千树,花落水空流。意思翻译、赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签