战国策·魏公叔痤为魏将拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 12:39:21

  文言文之家为您整理战国策·魏公叔痤为魏将拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏公叔痤为魏将注音版

  《 wèigōngshūcuówéiwèijiāng 》
   wèigōngshūcuówéiwèijiāng , érhán 、 zhàozhànhuìběi , qínzuò 。 wèiwángshuō , yíngjiāo , shǎngtiánbǎiwànzhī 。 gōngshūcuófǎnzǒu , zàibàiyuē :“ 使shǐshìbēng , zhíér , náojiǎnérzhě , jiào , chénnéngwéi 。 qiánmàixíngzhīxiǎn , juéhàizhībèi , 使shǐsānjūnzhīshìhuòzhě , níng 、 cuànxiāngzhī 。 xuánshǎngqián , 使shǐmínzhāoránxìnzhīhòuzhě , wángzhīmíng 。 jiànzhīzhīgǎndàijuànzhě , chén 。 wángwèichénzhīyòushǒujuànshǎngchén ,  ? ruòchénzhīyǒugōng , chénzhīyǒu ?” wángyuē :“ shàn 。” shìsuǒzhīhòu , zhītiánèrshíwàn 。 níng 、 cuànxiāngtiánshíwàn 。
   wángyuē :“ gōngshūfēizhǎngzhězāi ! wéiguǎrénshèngqiáng , yòuxiánzhězhīhòu , yǎnnéngshìzhī , gōngshū ?” yòutiánshíwàn , jiāzhībǎiwànzhīshàng , 使shǐbǎishíwàn 。  《 lǎo 》 yuē :“ shèngrén , jìnwéirén , yǒu ; rén , duō 。” gōngshūdāngzhī 。

战国策·魏公叔痤为魏将拼音版

  《 wèi gōng shū cuó wéi wèi jiāng 》
   wèi gōng shū cuó wéi wèi jiāng , ér yǔ hán 、 zhào zhàn huì běi , qín lè zuò 。 wèi wáng shuō , yíng jiāo , yǐ shǎng tián bǎi wàn lù zhī 。 gōng shū cuó fǎn zǒu , zài bài cí yuē :“ fū shǐ shì zú bù bēng , zhí ér bù yǐ , náo jiǎn ér bù pì zhě , cǐ wú qǐ yú jiào yě , chén bù néng wéi yě 。 qián mài xíng dì zhī xiǎn zǔ , jué lì hài zhī bèi , shǐ sān jūn zhī shì bù mí huò zhě , bā níng 、 cuàn xiāng zhī lì yě 。 xuán shǎng fá yú qián , shǐ mín zhāo rán xìn zhī yú hòu zhě , wáng zhī míng fǎ yě 。 jiàn dí zhī kě yě gǔ zhī bù gǎn dài juàn zhě , chén yě 。 wáng tè wèi chén zhī yòu shǒu bù juàn shǎng chén , hé yě ? ruò yǐ chén zhī yǒu gōng , chén hé lì zhī yǒu hū ?” wáng yuē :“ shàn 。” yú shì suǒ wú qǐ zhī hòu , cì zhī tián èr shí wàn 。 bā níng 、 cuàn xiāng tián gè shí wàn 。
   wáng yuē :“ gōng shū qǐ fēi zhǎng zhě zāi ! jì wéi guǎ rén shèng qiáng dí yǐ , yòu bù yí xián zhě zhī hòu , bù yǎn néng shì zhī jì , gōng shū hé kě wú yì hū ?” gù yòu yǔ tián sì shí wàn , jiā zhī bǎi wàn zhī shàng , shǐ bǎi sì shí wàn 。 gù 《 lǎo zǐ 》 yuē :“ shèng rén wú jī , jìn yǐ wéi rén , jǐ yù yǒu ; jì yǐ yǔ rén , jǐ yù duō 。” gōng shū dāng zhī yǐ 。

  为您推荐:战国策·魏一·魏公叔痤为魏将文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签