千字文全文拼音版和注音版

千字文全文拼音版

tiānxuánhuáng , zhòuhónghuāng 。
yuèyíng , chén宿xiùlièzhāng 。
hánláishǔwǎng , qiūshōudōngcáng 。
rùnchéngsuì , tiáoyáng 。
yúnténgzhì , jiéwéishuāng 。
jīnshēngshuǐ , chūkūngāng 。
jiànhàoquè , zhūchēngguāng 。
guǒzhēnnài , càizhòngjièjiāng 。
hǎixiándàn , línqiánxiáng 。
lóngshīhuǒ , niǎoguānrénhuáng 。
shǐzhìwén , nǎishang 。
tuīwèiràngguó , yǒutáotáng 。
diàomínzuì , zhōuyīntāng 。
zuòcháowèndào , chuígǒngpíngzhāng 。
àishǒu , chénróngqiāng 。
xiáěr , shuàibīnguīwáng 。
míngfèngzàizhú , báishíchǎng 。
huàbèicǎo , làiwànfāng 。
gàishēn , cháng 。
gōngwéiyǎng , gǎnhuǐshāng 。
zhēnjié , nánxiàocáiliáng 。
zhīguògǎi , néngwàng 。
wǎngtánduǎn , shìcháng 。
xìn使shǐ , nánliáng 。
bēirǎn , shīzàngāoyáng 。
jǐngxíngwéixián , niànzuòshèng 。
jiànmíng , xíngduānbiǎozhèng 。
kōngchuánshēng , tángtīng 。
huòyīnè , yuánshànqìng 。
chǐfēibǎo , cùnyīnshìjìng 。
shìjūn , yuēyánjìng 。
xiàodāngjié , zhōngjìnmìng 。
línshēn , xīngwēnqìng 。
lánxīn , sōngzhīshèng 。
chuānliú , yuānchéngyìng 。
róngzhǐruò , yánāndìng 。
chūchéngměi , shènzhōnglìng 。
róngsuǒ , shènjìng 。
xuéyōudēngshì , shèzhícóngzhèng 。
cúngāntáng , éryǒng 。
yuèshūguìjiàn , biézūnbēi 。
shàngxià , chàngsuí 。
wàishòuxùn , fèng 。
zhūshū , yóuér 。
kǒng怀huáixiōng , tóngliánzhī 。
jiāoyǒutóufèn , qiēzhēnguī 。
rényǐn , zào 。
jiélián退tuì , diānpèifěikuī 。
xìngjìngqíng , xīndòngshén 。
shǒuzhēnzhìmǎn , zhú 。
jiānchícāo , hǎojué 。
huáxià , dōng西èrjīng 。
bèimāngmiànluò , wèijīng 。
gōng殿diànpán , lóuguànfēijīng 。
xiěqínshòu , huàcǎixiānlíng 。
bǐngshèpáng , jiǎzhàngduìyíng 。
yánshè , chuīshēng 。
shēngjiē , biànzhuǎnxīng 。
yòutōng广guǎngnèi , zuǒchéngmíng 。
féndiǎn , qúnyīng 。
稿gǎozhōng , shūjīng 。
luójiàngxiàng , xiáhuáiqīng 。
fēngxiàn , jiāqiānbīng 。
gāoguānpéiniǎn , zhènyīng 。
shìchǐ , chējiàféiqīng 。
gōngmàoshí , bēimíng 。
pányǐn , zuǒshíēhéng 。
yǎnzhái , wēidànshúyíng 。
huángōngkuāng , ruòqīng 。
huíhànhuì , yuègǎndīng 。
jùn , duōshìshíníng 。
jìnchǔgēng , zhàowèikùnhéng 。
jiǎmièguó , jiànhuìméng 。
zūnyuē , hánfánxíng 。
jiǎn , yòngjūnzuìjīng 。
xuānwēishā , chídānqīng 。
jiǔzhōu , bǎijùnqínbìng 。
yuèzōngtàidài , shànzhǔyúntíng 。
yànménsài , tiánchìchéng 。
kūnchíjiéshí , dòngtíng 。
kuàngyuǎnmiánmiǎo , yánxiùyǎomíng 。
zhìběnnóng , jià 。
chùzǎinán , shǔ 。
shuìshúgòngxīn , quànshǎngchùzhì 。
mèngdūn , shǐbǐngzhí 。
shùzhōngyōng , láoqiānjǐnchì 。
língyīnchá , jiànmàobiàn 。
juéjiāyóu , miǎnzhīzhí 。
xǐnggōngjiè , chǒngzēngkàng 。
dàijìnchǐ , língāoxìng 。
liǎngshūjiàn , jiěshéi 。
suǒxiánchù , chénliáo 。
qiúxúnlùn , sànxiāoyáo 。
xīnzòulèiqiǎn , xièhuānzhāo 。
 , yuánmǎngchōutiáo 。
wǎncuì , tóngzǎodiāo 。
chéngēnwěi , luòpiāoyáo 。
yóukūnyùn , língjiàngxiāo 。
dānwánshì , nángxiāng 。
yóuyōuwèi , zhǔěryuánqiáng 。
shàncānfàn , shìkǒuchōngcháng 。
bǎopēngzǎi , yànzāokāng 。
qīnjiù , lǎoshàoliáng 。
qièfǎng , shìjīnwéifáng 。
wánshànyuánjié , yínzhúwěihuáng 。
zhòumiánmèi , lánsǔnxiàngchuáng 。
xiánjiǔyàn , jiēbēishāng 。
jiǎoshǒudùn , yuèqiěkāng 。
hòu , zhēngcháng 。
sǎngzàibài , sǒngkǒnghuáng 。
jiāndiéjiǎnyào , shěnxiáng 。
háigòuxiǎng , zhíyuànliáng 。
luó , hàiyuèchāoxiāng 。
zhūzhǎnzéidào , huòpànwáng 。
shèliáowán , qínruǎnxiào 。
tiánlúnzhǐ , jūnqiǎorèndiào 。
shìfēn , bìngjiējiāmiào 。
máoshīshū姿 , gōngpínyánxiào 。
niánshǐměicuī , huīlǎngyào 。
xuánxuán , huìhuánzhào 。
zhǐxīnxiū , yǒngsuíshào 。
yǐnlǐng , yǎnglángmiào 。
shùdàijīnzhuāng , páihuáizhāntiào 。
lòuguǎwén , méngděngqiào 。
wèizhùzhě , yānzāi 。
 

千字文全文拼音版

tiān dì xuán huáng , yǔ zhòu hóng huāng 。
rì yuè yíng zè , chén xiù liè zhāng 。
hán lái shǔ wǎng , qiū shōu dōng cáng 。
rùn yú chéng suì , lǜ lǚ tiáo yáng 。
yún téng zhì yǔ , lù jié wéi shuāng 。
jīn shēng lì shuǐ , yù chū kūn gāng 。
jiàn hào jù què , zhū chēng yè guāng 。
guǒ zhēn lǐ nài , cài zhòng jiè jiāng 。
hǎi xián hé dàn , lín qián yǔ xiáng 。
lóng shī huǒ dì , niǎo guān rén huáng 。
shǐ zhì wén zì , nǎi fú yī shang 。
tuī wèi ràng guó , yǒu yú táo táng 。
diào mín fá zuì , zhōu fā yīn tāng 。
zuò cháo wèn dào , chuí gǒng píng zhāng 。
ài yù lí shǒu , chén fú róng qiāng 。
xiá ěr yī tǐ , shuài bīn guī wáng 。
míng fèng zài zhú , bái jū shí chǎng 。
huà bèi cǎo mù , lài jí wàn fāng 。
gài cǐ shēn fā , sì dà wǔ cháng 。
gōng wéi jū yǎng , qǐ gǎn huǐ shāng 。
nǚ mù zhēn jié , nán xiào cái liáng 。
zhī guò bì gǎi , dé néng mò wàng 。
wǎng tán bǐ duǎn , mí shì jǐ cháng 。
xìn shǐ kě fù , qì yù nán liáng 。
mò bēi sī rǎn , shī zàn gāo yáng 。
jǐng xíng wéi xián , kè niàn zuò shèng 。
dé jiàn míng lì , xíng duān biǎo zhèng 。
kōng gǔ chuán shēng , xū táng xí tīng 。
huò yīn è jī , fú yuán shàn qìng 。
chǐ bì fēi bǎo , cùn yīn shì jìng 。
zī fù shì jūn , yuē yán yǔ jìng 。
xiào dāng jié lì , zhōng zé jìn mìng 。
lín shēn lǚ bó , sù xīng wēn qìng 。
sì lán sī xīn , rú sōng zhī shèng 。
chuān liú bù xī , yuān chéng qǔ yìng 。
róng zhǐ ruò sī , yán cí ān dìng 。
dǔ chū chéng měi , shèn zhōng yí lìng 。
róng yè suǒ jī , jí shèn wú jìng 。
xué yōu dēng shì , shè zhí cóng zhèng 。
cún yǐ gān táng , qù ér yì yǒng 。
yuè shū guì jiàn , lǐ bié zūn bēi 。
shàng hé xià mù , fū chàng fù suí 。
wài shòu fù xùn , rù fèng mǔ yí 。
zhū gū bó shū , yóu zǐ bǐ ér 。
kǒng huái xiōng dì , tóng qì lián zhī 。
jiāo yǒu tóu fèn , qiē mó zhēn guī 。
rén cí yǐn cè , zào cì fú lí 。
jié yì lián tuì , diān pèi fěi kuī 。
xìng jìng qíng yì , xīn dòng shén pí 。
shǒu zhēn zhì mǎn , zhú wù yì yí 。
jiān chí yǎ cāo , hǎo jué zì mí 。
dū yì huá xià , dōng xī èr jīng 。
bèi māng miàn luò , fú wèi jù jīng 。
gōng diàn pán yù , lóu guàn fēi jīng 。
tú xiě qín shòu , huà cǎi xiān líng 。
bǐng shè páng qǐ , jiǎ zhàng duì yíng 。
sì yán shè xí , gǔ sè chuī shēng 。
shēng jiē nà bì , biàn zhuǎn yí xīng 。
yòu tōng guǎng nèi , zuǒ dá chéng míng 。
jì jí fén diǎn , yì jù qún yīng 。
dù gǎo zhōng lì , qī shū bì jīng 。
fǔ luó jiàng xiàng , lù xiá huái qīng 。
hù fēng bā xiàn , jiā jǐ qiān bīng 。
gāo guān péi niǎn , qū gǔ zhèn yīng 。
shì lù chǐ fù , chē jià féi qīng 。
cè gōng mào shí , lè bēi kè míng 。
pán xī yī yǐn , zuǒ shí ē héng 。
yǎn zhái qū fù , wēi dàn shú yíng 。
huán gōng kuāng hé , jì ruò fú qīng 。
qǐ huí hàn huì , yuè gǎn wǔ dīng 。
jùn yì mì wù , duō shì shí níng 。
jìn chǔ gēng bà , zhào wèi kùn héng 。
jiǎ tú miè guó , jiàn tǔ huì méng 。
hé zūn yuē fǎ , hán bì fán xíng 。
qǐ jiǎn pō mù , yòng jūn zuì jīng 。
xuān wēi shā mò , chí yù dān qīng 。
jiǔ zhōu yǔ jì , bǎi jùn qín bìng 。
yuè zōng tài dài , shàn zhǔ yún tíng 。
yàn mén zǐ sài , jī tián chì chéng 。
kūn chí jié shí , jù yě dòng tíng 。
kuàng yuǎn mián miǎo , yán xiù yǎo míng 。
zhì běn yú nóng , wù zī jià sè 。
chù zǎi nán mǔ , wǒ yì shǔ jì 。
shuì shú gòng xīn , quàn shǎng chù zhì 。
mèng kē dūn sù , shǐ yú bǐng zhí 。
shù jī zhōng yōng , láo qiān jǐn chì 。
líng yīn chá lǐ , jiàn mào biàn sè 。
yí jué jiā yóu , miǎn qí zhī zhí 。
xǐng gōng jī jiè , chǒng zēng kàng jí 。
dài rǔ jìn chǐ , lín gāo xìng jí 。
liǎng shū jiàn jī , jiě zǔ shéi bī 。
suǒ jū xián chù , chén mò jì liáo 。
qiú gǔ xún lùn , sàn lǜ xiāo yáo 。
xīn zòu lèi qiǎn , qī xiè huān zhāo 。
qú hé dì lì , yuán mǎng chōu tiáo 。
pí pá wǎn cuì , wú tóng zǎo diāo 。
chén gēn wěi yì , luò yè piāo yáo 。
yóu kūn dú yùn , líng mó jiàng xiāo 。
dān dú wán shì , yù mù náng xiāng 。
yì yóu yōu wèi , zhǔ ěr yuán qiáng 。
jù shàn cān fàn , shì kǒu chōng cháng 。
bǎo yù pēng zǎi , jī yàn zāo kāng 。
qīn qī gù jiù , lǎo shào yì liáng 。
qiè yù jì fǎng , shì jīn wéi fáng 。
wán shàn yuán jié , yín zhú wěi huáng 。
zhòu mián xī mèi , lán sǔn xiàng chuáng 。
xián gē jiǔ yàn , jiē bēi jǔ shāng 。
jiǎo shǒu dùn zú , yuè yù qiě kāng 。
dí hòu sì xù , jì sì zhēng cháng 。
qǐ sǎng zài bài , sǒng jù kǒng huáng 。
jiān dié jiǎn yào , gù dá shěn xiáng 。
hái gòu xiǎng yù , zhí rè yuàn liáng 。
lǘ luó dú tè , hài yuè chāo xiāng 。
zhū zhǎn zéi dào , bǔ huò pàn wáng 。
bù shè liáo wán , jī qín ruǎn xiào 。
tián bǐ lún zhǐ , jūn qiǎo rèn diào 。
shì fēn lì sú , bìng jiē jiā miào 。
máo shī shū zī , gōng pín yán xiào 。
nián shǐ měi cuī , xī huī lǎng yào 。
xuán jī xuán wò , huì pò huán zhào 。
zhǐ xīn xiū hù , yǒng suí jí shào 。
jǔ bù yǐn lǐng , fǔ yǎng láng miào 。
shù dài jīn zhuāng , pái huái zhān tiào 。
gū lòu guǎ wén , yú méng děng qiào 。
wèi yǔ zhù zhě , yān zāi hū yě 。
 

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号