《盐铁论》卷十·诏圣第五十八注音版

时间:2024-06-14 09:15:55 编辑:文言文之家

《盐铁论》卷十·诏圣第五十八注音版

  shǐyuē :“ xiàhòushìbèiyányīnshìzhōuméngxìnshuāiwénzhīrénxiūyīnzhōuzhīsuǒshīshìérjiànduózhūhóuércáiérgèngzhìgāohuángshítiānxiàchūdìngyīnxíngqièzhīlìngquánfēiluànfǎnzhèngzhīchánghòushāofànzhèngjiānméngérxíngzuòwángdàoshuāiérshīzhāngzhūhóubàoérchūnqiūshǎozhīwǎngsānzhāngzhīwéizhìlìngjiāduōtánghuàguānfēiātāngfēishíshìtóngqīngzhòngzhī 。”  wénxuéyuē :“ mínzhīyǎngyóuzhīyǎngshuǐshuǐqīngjìngzhuórǎo ; rǎoānjìng ; rénshēngshànzhēngzhǐshìchéngkāngzhīshìshǎngsuǒshīsuǒjiāfēixíngérxíngmínfànjìn ; fēishǎngérshǎngmínrénruòshìér ? jīnzhīzhìmínzhěruòzhuōzhīxíngdùnzhīzhǐzhīshēnchuàngchuíwěnshāngxiánqiúshī ? gānzhībēngliángshìnèikuìyánxíngnéngjìnjùnnéngzhǐwèibiānchuímínwèixíngsuīcéngérlèizhīwáng ?”
  shǐyuē :“ yánqiángsānrènlóunánzhī ; shāngāogànyúnshùdēngzhījùnlóunánsānrènlíngshùshāndiānshuòjīnzàizhuāngjué ; qiándāozàiduōzhī ; fēitānérzhuāngjuéliánqīngzhòngzhīzhìérhàizhīfēnmínglìngyǎngérlínérshīyún :‘ bàogǎnféng 。’ wèihǎoéryǒumèngzhīnányànkuàihǎoràngéryǒuzhīzhīluànràngjìnérxíngzhǐbàomíngjūnnéngzhǎngzhìqúnxiàérjiǔshǒuguó 。”
  wénxuéyuē :“ zhěmíngrénzhīshì使shǐmín ; jiàoérshāshìnüèmínxíngruòzhīwénxíngérxíngzhōngwèiwénxíngxíngérxiàoxīnggāoqiángxiáyánxíngjùnjiǔèrshìxìnzhàogāozhīxièérrènzhūduànxíngzhěbàndàozhěshāmínduōzhěwéizhōngmínzhěwéinéngbǎixìngshèngqiúqiánshǒushèngxínghǎinèitóngyōuérliáoshēngguòrènzhīshì ; zhīqiújūnchénzàishēngqióngshǔnièbēnwànshèngshèrénzhégōngchénshèng广guǎngshìdāngzhīshítiānxiàmiànérgōngqínwénérshèwéièzàinéngzhǎngzhìqúnxiàérjiǔshǒuguó ?”
  shǐránduì
  yuē :“ shīzhībáihēiérshànwényánzhězhīzhìshìérshànshànyántiānzhězhīrénshànyánzhěkǎozhījīnlìngwéishī ? wéijiā ? tāngquánéryīnzhōuzhìqínguóyòngzhīérfànèrchǐcùnzhījīnhuòzhìhuòluànchūnqiūyuánzuìxíngzhìjīnyuànwénzhìluànzhīběnzhōuqínsuǒrán ?”
  wénxuéyuē :“ chūnxiàshēngzhǎngshèngrénxiàngérwéilìngqiūdōngshācángshèngrénérwéilìngzhějiàosuǒdǎomínrén ; zhěxíngsuǒjìnqiángbàoèrzhězhìluànzhīcúnwángzhīxiàozàishàngsuǒrèntāngjīngmínghǎoèdàomínxíngzuìwèiyǒusuǒjiāérmínxíngyīnzhōusuǒzhìshàngjiàoxiàrènxíngzhūyíngléiduànyíngchē西shòutiānxiàzhīzhōngérwángzhěqínwángfēièrchǐcùnzhīsuǒxíngfǎnérbèimínxīn 。”

相关阅读

 • 《盐铁论》卷五·利议第二十七注音版

  《盐铁论》卷五·利议第二十七注音版大dà夫fū曰yuē:“作zuò世shì明míng主zhǔ,忧yōu劳láo万wàn民mín,思sī念niàn北běi边bian之zhī未wèi安ān,故g...

 • 《盐铁论》卷四·贫富第十七注音版

  《盐铁论》卷四·贫富第十七注音版大dà夫fū曰yuē:“余yú结jié发fà束shù修xiū年nián十shí三sān,幸xìng得dé宿sù卫wèi,给gěi事shì辇niǎn毂gǔ之zh...

 • 《盐铁论》卷五·国疾第二十八注音版

  《盐铁论》卷五·国疾第二十八注音版文wén学xué曰yuē:“国guó有yǒu贤xián士shì而ér不bù用yòng,非fēi士shì之zhī过guò,有yǒu国guó者zhě之zhī耻c...

 • 《盐铁论》卷二·刺复第十注音版

  《盐铁论》卷二·刺复第十注音版大dà夫fū曰yuē为wèi色sè矜jīn而ér心xīn不bù怿yì,曰yuē:“但dàn居jū者zhě不bù知zhī负fù载zài之zhī劳láo,从cóng...

 • 《盐铁论》卷五·讼贤第二十二注音版

  《盐铁论》卷五·讼贤第二十二注音版大dà夫fū曰yuē:“刚gāng者zhě折zhé,柔róu者zhě卷juàn。故gù季jì由yóu以yǐ强qiáng梁liáng死sǐ,宰zǎi我wǒ以y...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号