吕氏春秋孟春原文及翻译(带拼音版)

编辑:文言文之家 时间:2020-07-11 16:14:08

吕氏春秋孟春原文带拼音版

  【 mèngchūn 】
   yuē : mèngchūnzhīyuè , zàiyíngshì , hūncānzhōng , dànwěizhōng 。 jiǎ , tàihào , shénmáng , chónglín , yīnjiǎo , zhōngtài , shù , wèisuān , chòushān ,  , xiān 。 dōngfēngjiědòng , zhéchóngshǐzhèn , shàngbīng,  , hòuyànběi 。 tiānqīngyángzuǒ , chéngluán , jiàcānglóng , zàiqīng , qīng , qīng , shímàiyáng , shū 。 shìyuè , chūn 。 xiānchūnsān , tàishǐzhītiānyuē :“ mǒuchūn , shèngzài 。” tiānnǎizhāi 。 chūnzhī , tiānqīnsāngōng 、 jiǔqīng 、 zhūhóu 、 dài , yíngchūndōngjiāo ; hái , nǎishǎnggōngqīng 、 zhūhóu 、 dàicháo 。 mìngxiānglìng , xíngqìngshīhuì , xiàzhàomín 。 qìngsuìxíng , yǒudàng 。 nǎimìngtàishǐ , shǒudiǎnfèng , tiānyuèxīngchénzhīxíng , 宿tuī , shījīng 。 chūwéicháng 。 shìyuè , tiānnǎiyuánshàng 。 nǎiyuánchén , tiānqīnzàilěi , cuòzhīcānbǎojièzhījiān , sāngōng 、 jiǔqīng 、 zhūhóu 、 dài , gōnggēngtián 。 tiānsāntuī , sāngōngtuī , qīng 、 zhūhóu 、 dàijiǔtuī 。 fǎn , zhíjuétàiqǐn , sāngōng 、 jiǔqīng 、 zhūhóu 、 dàijiē , mìngyuē “ láojiǔ 。” shìyuè , tiānxiàjiàng , shàngténg , tiāntóng , cǎofándòng 。 wángnóngshì , mìngtiánshèdōngjiāo , jiēxiūfēngjiāng , shěnduānjìngshù 。 shànxiāngqiūlíngbǎnxiǎnyuán , suǒ , suǒzhí , jiàodàomín , gōngqīnzhī 。 tiánshìchì , xiāndìngzhǔnzhí , nóngnǎihuò 。 shìyuè , mìngyuèzhèngxué 。 nǎixiūdiǎn , mìngshānlínchuān , shēngyòngpìn , jìnzhǐ ; cháo , shāháichóng 、 tāiyāo 、 fēiniǎo , luǎn ; zhòng , zhìchéngguō , yǎnmái 。 shìyuè , chēngbīng , chēngbīngyǒutiānyāng 。 bīngróng , cóngshǐ 。 biàntiānzhīdào , juézhī , luànrénzhī 。 mèngchūnxíngxiàlìng , fēngshí , cǎozǎogǎo , guónǎiyǒukǒng ; xíngqiūlìng , mín , fēngbàoshùzhì , yǒupénghāobìngxīng ; xíngdōnglìng , shuǐliáowéibài , shuāngxuězhì , shǒuzhǒng 。

翻译

  孟春正月,太阳的位置在营室宿。初昏时刻,参宿出现在南方中天。拂晓时刻,尾宿出现在南方中天。孟春在天干中属甲乙,它的主宰之帝是太皞,佐帝之神是句芒,它的应时的动物是龙鱼之类的鳞族,声音是中和的角音,音律与太簇相应。这月的数字是八,味道是酸味,气味是膻气,要举行的祭祀是户祭,祭祀时,祭品以脾脏为尊。春风吹融了冰雪,蛰伏的动物开始苏醒活动。鱼儿从深水向上游到冰层下,水獭捕到鱼,把它摆在岸边。候鸟火雁从南往北飞行。天子居住在东向明堂的左侧室,乘坐饰有用青凤命名的响铃的车子,车前驾着青色的马,车上插着绘有龙纹的青色的旗帜,天子穿着青色的衣服,佩戴着青色的饰玉,吃的食物是麦子和羊,使用的器物纹理空疏而通达。

  这个月有立春的节气。在立春前三天,太史向天子禀告说:“某日立春,大德在子木。”天子于是斋戒,准备迎春。立春那天,天子亲自率领三公、九卿、诸侯、大夫到东挪去迎接春的降临。迎春礼毕归来,就在朝中赏赐卿,诸侯、大夫,并命令相国宣布教化,发布禁令,实行褒奖,瞻济不足,一直施及所有百姓。褒奖赏赐之事,要通达施行,不要有不当之处。于是命令太史遵奉六典八法,主管推算丑月星辰运行的工作。太阳所在的位置、月亮所经过的地方,从及日月星辰运行的度数和轨迹,要计算得没有一点差错和失误,制定历法仍以冬至点在牵牛初度为准则。

  这个月,天子在吉日向上帝祈求五谷丰登,并选择好的时辰,亲自用车装载着耒耜,放在参乘——车右和御者中问,率领三公、九卿、诸侯、大夫,到帝籍田亲自耕作。推耒耜人土,天子推三下,三公推五下,卿、诸侯.大夫推九下。礼毕返回,天子在祖庙举行宴饮,慰劳群臣,三公、九卿、谱侯。大夫都去侍酒。这次宴饮命名叫“劳酒”。

  这个月,上天之气下降,地中之气上升,天地之气混同一体,草木普遍萌发。国君宣布农功之事,命令农官住在东郊,监督农民整治耕地的疆界,审视并端正田间的小路;很好地考察丘陵、山地、平原,洼地等各种地形,什么土地适宜种什么备物,什么谷物应在什么地方种植,要用达些教诲引导农民,而且务必亲自去做。农功之事布置完毕,先确定田地的界限。路径的宽窄,农民才没有疑惑。

  这个月,命令乐官进入太学教国子练习舞蹈。同时修订祭祀的典则,命令祭祀山林河流不用母牲做祭品。禁止砍伐树术,不许捣翻鸟巢,不许杀害幼小的禽兽,不许捕捉小兽和掏取鸟卵,不得聚集民众,不得建立城郭,要掩埋枯骨尸骸。

  这个月,不可以举兵征伐,举兵必定遭判天灾。在不能兴兵征伐的时节。兵戎之事不可以从我开始。发布政令不要违背自然的规律,不要无视土地的条件,不要扰乱礼义的纲纪。

  孟春正月如果发布应在夏天发布的政令,那么,风雨就不能正常来去,草木就会过早地千枯,人民就会感到惶恐。如果发布布在秋天发布的政夸,那么,百姓就会遭受痘痘,狂风暴雨就会多次袭来,野草就会蓬生。如果发布应在冬天发布的政令,那么,大水就会毁害生物,霜雪就会严重地伤害庄稼,麦子就不能生成收获。

  以上就是吕氏春秋孟春原文及翻译(带拼音版)的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·纪·孟春纪文言文及译文

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签