战国策·张仪说秦王曰拼音版、注音版

发布时间:2020-07-30 22:01:16 编辑:文言文之家

 文言文之家为大家整理战国策·张仪说秦王曰拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪说秦王曰注音版

 《 zhāngshuōqínwángyuē 》
  zhāngshuōqínwángyuē :“ chénwénzhī , zhīéryánwéizhì , zhīéryánwéizhōng 。 wéirénchénzhōngdāng , yánshěndāng 。 suīrán , chényuànyánsuǒwén , wángcáizuì 。 chénwén , tiānxiàyīnyànyángwèi , liánjīng , shōuhánchéngcóng , jiāng西nánqínwéinán , chénqièxiàozhī 。 shìyǒusānwáng , értiānxiàzhī , zhīwèi ! chénwénzhīyuē :‘ luàngōngzhìzhěwáng , xiégōngzhèngzhěwáng , gōngshùnzhěwáng ’。 jīntiānxiàzhīyíng , cāngkōng , shìmínzhāngjūnshùqiānbǎiwàn , báirènzàiqián , zhìzàihòu , érjiēzǒu , néng , zuìbǎixìngnéng , shàngnéng 。 yánshǎng使shǐ , yánxíng , shǎngxíng , mín 。
  jīnqínchūhàolìngérxíngshǎng , gōnggōngxiāngshì 。 chū怀huáirènzhīzhōng , shēngwèichángjiànkòu , wénzhàndùn , fànbáirèn , dǎowēitàn , duànqiánzhěshì 。 duànduànshēngtóng 。 érmínwéizhīzhěshìguìfèn 。 shèngshí , shíshèngbǎi , bǎishèngqiān , qiānshèngwàn , wànshèngtiānxià 。 jīnqínxíng , duànchángduǎn , fāngshùqiān , míngshīshùbǎiwàn , qínzhīhàolìngshǎng , xínghài , tiānxià 。 tiānxià , tiānxiàjiānéryǒu 。 shìzhīqínzhànwèichángshèng , gōngwèicháng , suǒdāngwèicháng 。 kāishùqiān , shèngōng 。 ránérjiǎbīngdùn , shìmínbìng , suǒ , tiánchóuhuāng , cāng , línzhūhóu , wángzhīmíngchéng ,  , móuchénjiējìnzhōng
  chéngǎnyánwǎng 。 zhěnánjīng , zhōngsòng , 西qín , běiyàn , zhōng使shǐhán 、 wèizhījūn , 广guǎngérbīngqiáng ; zhànshènggōng , zhàolìngtiānxià ; qīngzhuó , wéixiàn ; chángchéng 、 fāng , wéisāi 。  , zhànzhīguó 。 zhànshèngér 。 yóuguānzhī , zhànzhě , wànchéngzhīcúnwáng 。
  qiěchénwénzhīyuē :‘ xiāozhūjuégēn , huòlín , huònǎicún 。’ qínjīngrénzhàn , jīng , yǐng , dòngtíng 、 dōu 、 jiāngnán 。 jīngwángwángbēnzǒu , dōngchén 。 dāngshìzhīshí , suíjīngbīng , jīng 。 jīng , míntān ,  。 dōngqiáng 、 yàn , zhōnglíngsānjìn 。 ránshìérwángzhīmíngchéng , línzhūhóucháo 。 érmóuchénwéi , yǐnjūnér退tuì , jīngrén 。 jīnjīngrénshōuwángguó , sànmín , shèzhǔ , zhìzōngmiào , lìngshuàitiānxià西miànqínwéinán , wángzhīdào 。 tiānxiàyǒuzhìérjūnhuáxià , wángzhàzhī , bīngzhìliángguō , wéiliángshùxún , liáng 。 liáng , wèi 。 wèi , jīng 、 zhàozhīzhìjué 。 jīng 、 zhàozhīzhìjué , zhàowēi 。 zhàowēiérjīng 。 dōngqiáng 、 yàn , zhōnglíngsānjìn。 ránshìérwángzhīmíngchéng , línzhūhóucháo 。 érmóuchénwéi , yǐnjūnér退tuì , wèishì , lìngwèishìshōuwángguó , sànmín , shèzhǔ , zhìzōngmiào , wángzhīdàoèr 。 qiánzhěránghóuzhīzhìqín , yòngguózhībīng , érchéngliǎngguózhīgōng 。 shìbīngzhōngshēnbàolíngwài , shìmínbìngnèi , wángzhīmíngchéng , wángzhīdàosān 。
  zhàoshì , zhōngyāngzhīguó , mínzhīsuǒ 。 mínqīngérnányòng , hàolìngzhì , shǎngxìn , xíng便biàn , shàngfēinéngjìnmín 。 wángguózhīxíng , éryōumínmáng 。 shìmín , jūnchángpíngzhīxià , zhēnghánzhīshàngdǎng , wángzhàzhī , ān 。 dāngshìshí , zhàoshìshàngxiàxiāngqīn , guìjiànxiāngxìn , ránshìhándānshǒu 。 hándān , wánjiān , yǐnjūnér , 西gōngxiū , yángcháng , jiàngdài 、 shàngdǎng 。 dàisānshíliùxiàn , shàngdǎngshíxiàn , yònglǐngjiǎ , mín , jiēqínzhīyǒu 。 dài 、 shàngdǎngzhànérwéiqín , dōngyáng , wàizhànérfǎnwéi , zhōngchíběizhànérwéiyàn 。 ránshìzhàohánwáng , hánwángjīng 、 wèinéng 。 jīng 、 wèinéng , shìérhuàihán , wèi, xiéjīng , dōngruò 、 yàn , juébáizhīkǒu , liúwèishì 。 érsānjìnwáng , cóngzhěbài 。 wánggǒngshǒu , tiānxiàbiànsuíér , wángzhīmíngchéng 。 érmóuchénwéi , yǐnjūnér退tuì , zhàoshìwéi 。 wángzhīmíng , qínbīngzhīqiáng , wángzhī , céng , nǎiwángguó , shìmóuchénzhīzhuō 。 qiězhàodāngwángwáng , qíndāng , tiānxiàliàngqínzhīmóuchén 。 nǎigōnghándān , néng , jiǎbīng , zhànérquè , tiānxiàliàngqínèr 。 jūnnǎiyǐn退tuì , bìngxià , wángbìngjūnérzhìzhàn , fēinénghòushèngzhī , yòujiāoquè , tiānxiàliàngqínsān 。 nèizhěliàngmóuchén, wàizhěbīng 。 yóushìguānzhī , chéntiānxiàzhīcóng , nán ? nèizhějiǎbīngdùn , shìmínbìng , suǒ , tiánchóuhuāng, qūncāng ; wàizhětiānxiàzhìshèn 。 yuànwángyǒuzhī 。
  zhāngshuōqínwángyuē :“ qiěchénwénzhī ,‘ zhànzhàn , shèn ’。 gǒushèndào , tiānxiàyǒu 。 zhīrán ? zhězhòuwéitiān , shuàitiānxiàjiāngjiǎbǎiwàn , zuǒyǐn , yòuyǐnhuánshuǐ , shuǐjiéérhuánshuǐliú , zhōuwéinán 。 wángjiāngjiǎsānqiānlǐng , zhàn , zhòuzhīguó , qínshēn ,  , éryǒumín , tiānxiàshāng 。 zhìshuàisānguózhīzhòng , gōngzhàoxiāngzhǔjìnyáng , juéshuǐguànzhī 。 sānnián , chéngqiě 。 xiāngzhǔcuòguī , shùzhànzhào , shìhài , guójiàng , ér使shǐzhāngmèngtán 。 shìqiánxíngérchū , fǎnzhìzhīyuē , liǎngguózhīzhòng , gōngzhìzhīguó , qínshēn , chéngxiāngzizhīgōng 。 jīnqínduànchángduǎn , fāngshùqiān , míngshīshùbǎiwàn , qínguóhàolìngshǎng , xínghài , tiānxià。 tiānxià , tiānxiàjiānéryǒu 。
  chénmèiwàngjiànwáng , yánsuǒtiānxiàzhīcóng , zhàowánghán , chénjīngwèi 、 qīnyàn , chéngwángzhīmíng , cháolínzhūhóuzhīdào 。 wángshìtīngshuō , értiānxiàzhīcóng , zhào , hánwáng , jīngwèichén , yànqīn , wángzhīmíngchéng , línzhūhóucháo , wángzhǎnchénxùnguó , zhǔwéimóuzhōngzhě 。”

战国策·张仪说秦王曰拼音版

 《 zhāng yí shuō qín wáng yuē 》
  zhāng yí shuō qín wáng yuē :“ chén wén zhī , fú zhī ér yán wéi bù zhì , zhī ér bù yán wéi bù zhōng 。 wéi rén chén bù zhōng dāng sǐ , yán bù shěn yì dāng sǐ 。 suī rán , chén yuàn xī yán suǒ wén , dà wáng cái qí zuì 。 chén wén , tiān xià yīn yàn yáng wèi , lián jīng gù qí , shōu yú hán chéng cóng , jiāng xī nán yǐ yǔ qín wéi nán , chén qiè xiào zhī 。 shì yǒu sān wáng , ér tiān xià dé zhī , qí cǐ zhī wèi hū ! chén wén zhī yuē :‘ yǐ luàn gōng zhì zhě wáng , yǐ xié gōng zhèng zhě wáng , yǐ nì gōng shùn zhě wáng ’。 jīn tiān xià zhī fǔ kù bù yíng , cāng kōng xū , xī qí shì mín zhāng jūn shù qiān bǎi wàn , bái rèn zài qián , fǔ zhì zài hòu , ér jiē qù zǒu , bù néng sǐ , zuì qí bǎi xìng bù néng sǐ yě , qí shàng bù néng yě 。 yán shǎng zé bù shǐ , yán fá zé bù xíng , shǎng fá bù xíng , gù mín bù sǐ yě 。
  jīn qín chū hào lìng ér xíng shǎng fá , bù gōng wú gōng xiāng shì yě 。 chū qí fù mǔ huái rèn zhī zhōng , shēng wèi cháng jiàn kòu yě , wén zhàn dùn zú tú tì , fàn bái rèn , dǎo wēi tàn , duàn sǐ yú qián zhě bǐ shì yě 。 fū duàn sǐ yǔ duàn shēng yě bù tóng 。 ér mín wéi zhī zhě shì guì fèn yě 。 yī kě yǐ shèng shí , shí kě yǐ shèng bǎi , bǎi kě yǐ shèng qiān , qiān kě yǐ shèng wàn , wàn kě yǐ shèng tiān xià yǐ 。 jīn qín dì xíng , duàn cháng xù duǎn , fāng shù qiān lǐ , míng shī shù bǎi wàn , qín zhī hào lìng shǎng fá , dì xíng lì hài , tiān xià mò rú yě 。 yǐ cǐ yǔ tiān xià , tiān xià bù zú jiān ér yǒu yě 。 shì zhī qín zhàn wèi cháng bù shèng , gōng wèi cháng bù qǔ , suǒ dāng wèi cháng bù pò yě 。 kāi dì shù qiān lǐ , cǐ shèn dà gōng yě 。 rán ér jiǎ bīng dùn , shì mín bìng , xù jī suǒ , tián chóu huāng , cāng xū , sì lín zhū hóu bù fú , bó wáng zhī míng bù chéng , cǐ wú yì gù , móu chén jiē bù jìn qí zhōng yě 。
  chén gǎn yán wǎng xī 。 xī zhě qí nán pò jīng , zhōng pò sòng , xī fú qín , běi pò yàn , zhōng shǐ hán 、 wèi zhī jūn , dì guǎng ér bīng qiáng ; zhàn shèng gōng qǔ , zhào lìng tiān xià ; jì qīng hé zhuó , zú yǐ wéi xiàn ; cháng chéng 、 jù fāng , zú yǐ wéi sāi 。 qí wǔ , zhàn zhī guó yě 。 yī zhàn bù shèng ér wú qí 。 gù yóu cǐ guān zhī , fū zhàn zhě , wàn chéng zhī cún wáng yě 。
  qiě chén wén zhī yuē :‘ xiāo zhū jué gēn , wú yǔ huò lín , huò nǎi bù cún 。’ qín yǔ jīng rén zhàn , dà pò jīng , xí yǐng , qǔ dòng tíng 、 wǔ dōu 、 jiāng nán 。 jīng wáng wáng bēn zǒu , dōng fú yú chén 。 dāng shì zhī shí , suí jīng yǐ bīng , zé jīng kě jǔ 。 jǔ jīng , zé qí mín zú tān yě , dì zú lì yě 。 dōng yǐ qiáng qí 、 yàn , zhōng líng sān jìn 。 rán zé shì yī jǔ ér bó wáng zhī míng kě chéng yě , sì lín zhū hóu kě cháo yě 。 ér móu chén bù wéi , yǐn jūn ér tuì , yǔ jīng rén hé 。 jīn jīng rén shōu wáng guó , jù sàn mín , lì shè zhǔ , zhì zōng miào , lìng shuài tiān xià xī miàn yǐ yǔ qín wéi nán , cǐ gù yǐ wú bó wáng zhī dào yī yǐ 。 tiān xià yǒu bǐ zhì ér jūn huá xià , dà wáng yǐ zhà pò zhī , bīng zhì liáng guō , wéi liáng shù xún , zé liáng kě bá 。 bá liáng , zé wèi kě jǔ 。 jǔ wèi , zé jīng 、 zhào zhī zhì jué 。 jīng 、 zhào zhī zhì jué , zé zhào wēi 。 zhào wēi ér jīng gū 。 dōng yǐ qiáng qí 、 yàn , zhōng líng sān jìn 。 rán zé shì yī jǔ ér bó wáng zhī míng kě chéng yě , sì lín zhū hóu kě cháo yě 。 ér móu chén bù wéi , yǐn jūn ér tuì , yǔ wèi shì hé , lìng wèi shì shōu wáng guó , jù sàn mín , lì shè zhǔ , zhì zōng miào , cǐ gù yǐ wú bó wáng zhī dào èr yǐ 。 qián zhě ráng hóu zhī zhì qín yě , yòng yī guó zhī bīng , ér yù yǐ chéng liǎng guó zhī gōng 。 shì gù bīng zhōng shēn bào líng yú wài , shì mín lù bìng yú nèi , bó wáng zhī míng bù chéng , cǐ gù yǐ wú bó wáng zhī dào sān yǐ 。
  zhào shì , zhōng yāng zhī guó yě , zá mín zhī suǒ jū yě 。 qí mín qīng ér nán yòng , hào lìng bù zhì , shǎng fá bù xìn , dì xíng bù biàn , shàng fēi néng jìn qí mín lì 。 bǐ gù wáng guó zhī xíng yě , ér bù yōu qí mín máng 。 xī qí shì mín , jūn yú cháng píng zhī xià , yǐ zhēng hán zhī shàng dǎng , dà wáng yǐ zhà pò zhī , bá wǔ ān 。 dāng shì shí , zhào shì shàng xià bù xiāng qīn yě , guì jiàn bù xiāng xìn , rán zé shì hán dān bù shǒu 。 bá hán dān , wán hé jiān , yǐn jūn ér qù , xī gōng xiū wǔ , yú yáng cháng , jiàng dài 、 shàng dǎng 。 dài sān shí liù xiàn , shàng dǎng shí qī xiàn , bù yòng yī lǐng jiǎ , bù kǔ yī mín , jiē qín zhī yǒu yě 。 dài 、 shàng dǎng bù zhàn ér yǐ wéi qín yǐ , dōng yáng , hé wài bù zhàn ér yǐ fǎn wéi qí yǐ , zhōng hū chí yǐ běi bù zhàn ér yǐ wéi yàn yǐ 。 rán zé shì jǔ zhào zé hán bì wáng , hán wáng zé jīng 、 wèi bù néng dú lì 。 jīng 、 wèi bù néng dú lì , zé shì yī jǔ ér huài hán , dù wèi , xié jīng , yǐ dōng ruò qí 、 yàn , jué bái mǎ zhī kǒu , yǐ liú wèi shì 。 yī jǔ ér sān jìn wáng , cóng zhě bài 。 dà wáng gǒng shǒu yǐ xū , tiān xià biàn suí ér fú , bó wáng zhī míng kě chéng yě 。 ér móu chén bù wéi , yǐn jūn ér tuì , yǔ zhào shì wéi hé 。 yǐ dà wáng zhī míng , qín bīng zhī qiáng , bó wáng zhī yè , céng bù kě dé , nǎi qǔ qī yú wáng guó , shì móu chén zhī zhuō yě 。 qiě fú zhào dāng wáng bù wáng , qín dāng bó bù bó , tiān xià gù liàng qín zhī móu chén yī yǐ 。 nǎi fù xī zú yǐ gōng hán dān , bù néng bá yě , qì jiǎ bīng nù , zhàn lì ér què , tiān xià gù liàng qín lì èr yǐ 。 jūn nǎi yǐn tuì , bìng yú lǐ xià , dà wáng bìng jūn ér zhì yǔ zhàn , fēi néng hòu shèng zhī yě , yòu jiāo bà què , tiān xià gù liàng qín lì sān yǐ 。 nèi zhě liàng wú móu chén , wài zhě jí wú bīng lì 。 yóu shì guān zhī , chén yǐ tiān xià zhī cóng , qǐ qí nán yǐ ? nèi zhě wú jiǎ bīng dùn , shì mín bìng , xù jī suǒ , tián chóu huāng , qūn cāng xū ; wài zhě tiān xià bǐ zhì shèn gù 。 yuàn dà wáng yǒu yǐ lǜ zhī yě 。
  zhāng yí shuō qín wáng yuē :“ qiě chén wén zhī ,‘ zhàn zhàn lì lì , rì shèn yī rì ’。 gǒu shèn qí dào , tiān xià kě yǒu yě 。 hé yǐ zhī qí rán yě ? xī zhě zhòu wéi tiān zǐ , shuài tiān xià jiāng jiǎ bǎi wàn , zuǒ yǐn yú qí gǔ , yòu yǐn yú huán shuǐ , qí shuǐ jié ér huán shuǐ bù liú , yǐ yǔ zhōu wǔ wéi nán 。 wǔ wáng jiāng sù jiǎ sān qiān lǐng , zhàn yī rì , pò zhòu zhī guó , qín qí shēn , jù qí dì , ér yǒu qí mín , tiān xià mò bù shāng 。 zhì bó shuài sān guó zhī zhòng , yǐ gōng zhào xiāng zhǔ yú jìn yáng , jué shuǐ guàn zhī 。 sān nián , chéng qiě bá yǐ 。 xiāng zhǔ cuò guī , shù cè zhàn zhào , yǐ shì lì hài , hé guó kě jiàng , ér shǐ zhāng mèng tán 。 yú shì qián xíng ér chū , fǎn zhì bó zhī yuē , dé liǎng guó zhī zhòng , yǐ gōng zhì bó zhī guó , qín qí shēn , yǐ chéng xiāng zi zhī gōng 。 jīn qín dì duàn cháng xù duǎn , fāng shù qiān lǐ , míng shī shù bǎi wàn , qín guó hào lìng shǎng fá , dì xíng lì hài , tiān xià mò rú yě 。 yǐ cǐ yǔ tiān xià , tiān xià kě jiān ér yǒu yě 。
  chén mèi sǐ wàng jiàn dà wáng , yán suǒ yǐ jǔ pò tiān xià zhī cóng , jǔ zhào wáng hán , chén jīng wèi 、 qīn qí yàn , yǐ chéng bó wáng zhī míng , cháo sì lín zhū hóu zhī dào 。 dà wáng shì tīng qí shuō , yī jǔ ér tiān xià zhī cóng bù pò , zhào bù jǔ , hán bù wáng , jīng wèi bù chén , qí yàn bù qīn , bó wáng zhī míng bù chéng , sì lín zhū hóu bù cháo , dà wáng zhǎn chén yǐ xùn yú guó , yǐ zhǔ wéi móu bù zhōng zhě 。”

 为您推荐:张仪说秦王曰文言文翻译|赏析

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2022-07-25 13:35:15

相关阅读

 • 战国策·楚王死拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理战国策·楚王死拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·楚王死注音版《 楚chǔ王wáng死sǐ 》 楚chǔ王wáng死sǐ , 太tài子zǐ在zài齐qí质zhì 。 苏sū秦qín...

 • 战国策·田需死拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·田需死拼音版、注音版,欢迎阅读。战国策·田需死注音版《 田tián需xū死sǐ 》 田tián需xū死sǐ 。 昭zhāo鱼yú谓wèi苏sū代dài曰yuē :“ 田tiá...

 • 战国策·义渠君之魏拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·义渠君之魏拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策·义渠君之魏注音版 《 义yì渠qú君jūn之zhī魏wèi 》 义yì渠qú君jūn之zhī魏wèi , 公gōng孙sūn衍...

 • 战国策·甘茂亡秦且之齐拼音版、注音版

  文言文之家为您整理战国策·甘茂亡秦且之齐拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策·甘茂亡秦且之齐注音版 《 甘gān茂mào亡wáng秦qín且qiě之zhī齐qí 》 甘gān茂mào亡wáng秦qín...

 • 战国策·泠向谓秦王拼音版、注音版

  文言文之家为大家整理战国策·泠向谓秦王拼音版、注音版,欢迎阅读。 战国策·泠向谓秦王注音版 《 泠líng向xiàng谓wèi秦qín王wáng 》 泠líng向xiàng谓wèi秦qín王wáng...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号