战国策·陈轸为秦使于齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-08 19:20:54

  文言文之家为您整理战国策·陈轸为秦使于齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·陈轸为秦使于齐注音版

  《 chénzhěnwéiqín使shǐ 》
   chénzhěnwéiqín使shǐ , guòwèi , qiújiànshǒu 。 shǒuxièchénzhěn 。 chénzhěnyuē :“ zhěnzhīsuǒláizhě , shì 。 gōngjiànzhěn , zhěnqiěxíng , dedài 。” shǒunǎijiànzhī 。 chénzhěnyuē :“ gōngèshì ? wèiyǐnshíérshì ? shìlái 。” shǒuyuē :“ yǎnxiào , néngshìyān , gǎnèshì ?” chénzhěnyuē :“ qǐngtiānxiàzhīshìgōng 。” shǒuyuē :“ nài ?” chénzhěnyuē :“ wèiwáng使shǐcóngchēbǎichéng使shǐchǔ , gōngzhōngérzhī 。 gōngwèiwèiwángyuē :‘ chényàn 、 zhào , shùlìngrénzhàochén , yuēshìlái 。 jīnchénshì , qǐngérwǎng 。 jiǔ , xún 、 zhī 。’ wángzhǐgōng 。 gōngdexíng , yīnyántíngyuē :‘ chén使shǐyàn 、 zhào , yuēchēwéixíng 。’” shǒuyuē :“ nuò 。” wèiwáng , wángzhī, míngyán使shǐyàn 、 zhào 。
   zhūhóuwénzhī , jiē使shǐréngàowángyuē :“ cóngchēbǎichéng使shǐchǔ , shǒuyòuchēsānshíchéng使shǐyàn 、 zhào 。” wángwénzhī , kǒnghòutiānxiàdewèi , shìshǔshǒu , shǒushòushì 。 wèiwángzhǐxíng使shǐ 。 yàn 、 zhàowénzhī , shìshǔshǒu 。 chǔwángwénzhī , yuē :“ cóngyuēguǎrén , jīnyàn 、  、 zhàojiēshìyīnshǒu , shǒuguǎrén , guǎrénzhī。” nǎibèicóng , érshìyīnshǒu 。 wèiwángyuē :“ suǒ使shǐshǒuzhě , wéi 。 lìngguóshǔshì 。 guǎrénshìyīnyān 。” shǒusuìzhǔtiānxiàzhīshì , xiāngwèi 。

战国策·陈轸为秦使于齐拼音版

  《 chén zhěn wéi qín shǐ yú qí 》
   chén zhěn wéi qín shǐ yú qí , guò wèi , qiú jiàn xī shǒu 。 xī shǒu xiè chén zhěn 。 chén zhěn yuē :“ zhěn zhī suǒ yǐ lái zhě , shì yě 。 gōng bù jiàn zhěn , zhěn qiě xíng , bù de dài yì rì yǐ 。” xī shǒu nǎi jiàn zhī 。 chén zhěn yuē :“ gōng è shì hū ? hé wèi yǐn shí ér wú shì ? wú shì bì lái 。” xī shǒu yuē :“ yǎn bù xiào , bù néng dé shì yān , hé gǎn è shì ?” chén zhěn yuē :“ qǐng yí tiān xià zhī shì yú gōng 。” xī shǒu yuē :“ nài hé ?” chén zhěn yuē :“ wèi wáng shǐ lǐ cóng yǐ chē bǎi chéng shǐ yú chǔ , gōng kě yǐ jū qí zhōng ér yí zhī 。 gōng wèi wèi wáng yuē :‘ chén yǔ yàn 、 zhào gù yǐ , shù lìng rén zhào chén yě , yuē wú shì bì lái 。 jīn chén wú shì , qǐng yè ér wǎng 。 wú jiǔ , xún 、 wǔ zhī qī 。’ wáng bì wú cí yǐ zhǐ gōng 。 gōng de xíng , yīn zì yán yú tíng yuē :‘ chén jí shǐ yàn 、 zhào , jí yuē chē wéi xíng jù 。’” xī shǒu yuē :“ nuò 。” yè wèi wáng , wáng xǔ zhī , jí míng yán shǐ yàn 、 zhào 。
   zhū hóu kè wén zhī , jiē shǐ rén gào qí wáng yuē :“ lǐ cóng yǐ chē bǎi chéng shǐ chǔ , xī shǒu yòu yǐ chē sān shí chéng shǐ yàn 、 zhào 。” qí wáng wén zhī , kǒng hòu tiān xià de wèi , yǐ shì shǔ xī shǒu , xī shǒu shòu qí shì 。 wèi wáng zhǐ qí xíng shǐ 。 yàn 、 zhào wén zhī , yì yǐ shì shǔ xī shǒu 。 chǔ wáng wén zhī , yuē :“ lǐ cóng yuē guǎ rén , jīn yàn 、 qí 、 zhào jiē yǐ shì yīn xī shǒu , xī shǒu bì yù guǎ rén , guǎ rén yù zhī 。” nǎi bèi lǐ cóng , ér yǐ shì yīn xī shǒu 。 wèi wáng yuē :“ suǒ yǐ bù shǐ xī shǒu zhě , yǐ wéi bù kě 。 lìng sì guó shǔ yǐ shì 。 guǎ rén yì yǐ shì yīn yān 。” xī shǒu suì zhǔ tiān xià zhī shì , fù xiāng wèi 。

  为您推荐:战国策·魏一·陈轸为秦使于齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签