聊斋志异·林四娘拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-20 20:44:20

  文言文之家为大家整理聊斋志异·林四娘拼音版、聊斋志异·林四娘注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·林四娘注音版

  《 línniáng 》
   qīngzhōudàochéngōngbǎoyào , mǐnrén 。 zuò , yǒuqiānwéi 。 shìzhī , shí ; éryàn jué , chángxiùgōngzhuāng 。 xiàoyún :“ qīngzuò,  ?” gōngjīngwèn :“ rén ?” yuē :“ qièjiāyuǎn , jìnzài西lín 。” gōngguǐ , érxīnhǎozhī 。 zhuōmèiwǎnzuò , tánfēng , yuè。 yōngzhī , shènkàng 。 yuē :“ rén ?” gōng , yuē :“  。”  huǎncháng , shūxiūqiè 。 gōngdàiwéizhīyīnqín 。 yuē :“ qièniánèrshí , yóuchǔ , kuángjiāng kān 。” xiáxièjìng , liúdānjiā 。 érzhěnbiān , yán “ línniáng ”。 gōngxiángjiézhī 。 yuē :“ shìjiānzhēn , wéijūnqīngdàijìn 。 yǒuxīnàiqiè , dànyǒnghǎoěr , wéi ?”  , míng , suìér 。 yóuzhì 。 měiyǐn 。 tányīn , zhénéngpōu gōngshāng 。
   gōngsuìgōng 。 yuē :“ érshízhīsuǒ 。” gōngqǐnglǐngzòu 。 yuē :“ jiǔtuōyīn , jiézòuqiángbànwàng , kǒngwéizhīzhěxiàoěr 。” zàiqiángzhī , nǎishǒujié , chàngliángzhīdiào , shēngāiwǎn 。  , xià 。 gōngwéisuān , bàoérwèizhīyuē :“ qīngwéiwángguózhīyīn , 使shǐrén 。” yuē :“ shēng xuān , āizhěnéng使shǐ , yóuzhěnéng使shǐāi 。” liǎngrényàn , guòqín 。
   jiǔ , jiārénqiètīngzhī , wénzhě , liú 。 rénkuījiànróng , rénshì yāo , fēiguǐ ; wéiyàn , quàngōngjuézhī 。 gōngnéngtīng , dànjiézhī 。 qiǎorán yuē :“ qiè , hénggōngrén 。 zāonànér , shínián 。 jūngāo , tuōwéiyànwǎn , ránshígǎnhuòjūn 。 tǎngjiànwèi , cóng 。” gōngyuē :“ wèixián ; dànyànhǎoruò , zhīshíěr 。” nǎiwèngōngzhōngshì 。 miǎnshù , jīnjīntīng 。 tánshìwēizhī , 便biànyànnéngchéng 。 shènshuì , měizhésòngzhǔn 、 jīngāngzhūjīngzhòu 。 gōngwèn :“ jiǔ yuánnéngchàn ?” yuē :“  。 qièzhōngshēnlúnluò , láishēngěr 。” yòuměi gōngpíngzhìshī , xiázhézhī ; zhìhǎo , mànshēngjiāoyín 。 fēngliú , 使shǐrénwàngjuàn 。 gōngwèn :“ gōngshī ?” yuē :“ shēngshíǒuwéizhī 。” gōngsuǒzèng 。 xiàoyuē :“ érzhī , wéigāoréndào。” sānnián 。  , cǎnrángàobié 。 gōngjīngwènzhī 。 yún :“ míngwángqièshēngqiánzuì , yóuwàngjīngzhòu , shēngwángjiā 。 biézàijīnxiāo , yǒngjiàn 。” yán , chuàngrán 。 gōnglèixià 。 nǎizhìjiǔxiāngtòngyǐn 。 kāngkǎiér , wèiāimànzhīyīn , bǎizhuǎn ; měizhìbēichù , zhé便biàn yàn 。 shùtíngshù , érhòuzhōng , yǐnnéngchàng 。 nǎi , qūnxúnbié 。 gōngwǎnzhī , yòuzuòshǎo shí 。 shēngchàng, nǎiyuē :“ jiǔliú 。 ránjūnměiguàiqièkěnxiànchǒu ; jīnjiāngchángbié , dāngchéngzhāng 。” suǒgòuchéng , yuē :“ xīnbēiluàn , néngtuīqiāo , guāiyīncuòjié , shènchūshìrén 。” yǎnxiùér 。 gōngsòngzhūménwài , yānránméi 。 gōngchàngdàoliángjiǔ 。 shìshī , tàiduānhǎo , zhēnércángzhī 。 shīyuē :“ jìngzhènshēngōngshínián , shéijiāngguówènqīngtiān ? xián kàn殿diànfēngqiáo , wàngjūnwánghuàjuān 。 hǎiguótāoxiézhào , hànjiāxiāojìngfēngyān 。 hóngyánruònánwéi , huìzhìxīnbēizhǐwènchán 。 sòngqiānbǎi , xiánkànbèiliǎngsānpiān 。 gāochàngyuándài , qǐngjūntīngshānrán 。” shīzhōng chóngtuōjié , yǒucuò 。

聊斋志异·林四娘拼音版

  《 lín sì niáng 》
   qīng zhōu dào chén gōng bǎo yào , mǐn rén 。 yè dú zuò , yǒu nǚ zǐ qiān wéi rù 。 shì zhī , bù shí ; ér yàn jué , cháng xiù gōng zhuāng 。 xiào yún :“ qīng yè wù zuò , dé wù jì yé ?” gōng jīng wèn :“ hé rén ?” yuē :“ qiè jiā bù yuǎn , jìn zài xī lín 。” gōng yì qí guǐ , ér xīn hǎo zhī 。 zhuō mèi wǎn zuò , tán cí fēng yǎ , dà yuè 。 yōng zhī , bù shèn kàng jù 。 gù yuē :“ tā wú rén yé ?” gōng jí hé hù , yuē :“ wú 。” cù qí huǎn cháng , yì shū xiū qiè 。 gōng dài wéi zhī yīn qín 。 nǚ yuē :“ qiè nián èr shí , yóu chǔ zǐ yě , kuáng jiāng bù kān 。” xiá xiè jì jìng , liú dān jiā xí 。 jì ér zhěn biān sī yǔ , zì yán “ lín sì niáng ”。 gōng xiáng jié zhī 。 yuē :“ yī shì jiān zhēn , yè wéi jūn qīng bó dài jìn yǐ 。 yǒu xīn ài qiè , dàn tú yǒng hǎo kě ěr , xù xù hé wéi ?” wú hé , jī míng , suì qǐ ér qù 。 yóu cǐ yè yè bì zhì 。 měi yǔ hé hù yǎ yǐn 。 tán jí yīn lǜ , zhé néng pōu xī gōng shāng 。
   gōng suì yì qí gōng yú dù qǔ 。 yuē :“ ér shí zhī suǒ xí yě 。” gōng qǐng yī lǐng yǎ zòu 。 nǚ yuē :“ jiǔ yǐ bù tuō yú yīn , jié zòu qiáng bàn yí wàng , kǒng wéi zhī zhě xiào ěr 。” zài qiáng zhī , nǎi fǔ shǒu jī jié , chàng yī liáng zhī diào , qí shēng āi wǎn 。 gē yǐ , qì xià 。 gōng yì wéi suān cè , bào ér wèi zhī yuē :“ qīng wù wéi wáng guó zhī yīn , shǐ rén yì yì 。” nǚ yuē :“ shēng yǐ xuān yì , āi zhě bù néng shǐ lè , yì yóu lè zhě bù néng shǐ āi 。” liǎng rén yàn nì , guò yú qín sè 。
   jì jiǔ , jiā rén qiè tīng zhī , wén qí gē zhě , wú bù liú tì 。 fū rén kuī jiàn qí róng , yí rén shì wú cǐ yāo lì , fēi guǐ bì hú ; jù wéi yàn gǔ , quàn gōng jué zhī 。 gōng bù néng tīng , dàn gù jié zhī 。 nǚ qiǎo rán yuē :“ qiè , héng fǔ gōng rén yě 。 zāo nàn ér sǐ , shí qī nián yǐ 。 yǐ jūn gāo yì , tuō wéi yàn wǎn , rán shí bù gǎn huò jūn 。 tǎng jiàn yí wèi , jí cóng cǐ cí 。” gōng yuē :“ wǒ bù wèi xián ; dàn yàn hǎo ruò cǐ , bù kě bù zhī qí shí ěr 。” nǎi wèn gōng zhōng shì 。 nǚ miǎn shù , jīn jīn kě tīng 。 tán jí shì wēi zhī jì , zé biàn yàn bù néng chéng yǔ 。 nǚ bù shèn shuì , měi yè zhé qǐ sòng zhǔn tí 、 jīn gāng zhū jīng zhòu 。 gōng wèn :“ jiǔ yuán néng zì chàn yé ?” yuē :“ yī yě 。 qiè sī zhōng shēn lún luò , yù dù lái shēng ěr 。” yòu měi yǔ gōng píng zhì shī cí , xiá zhé cī zhī ; zhì hǎo jù , zé màn shēng jiāo yín 。 yì xù fēng liú , shǐ rén wàng juàn 。 gōng wèn :“ gōng shī hū ?” yuē :“ shēng shí yì ǒu wéi zhī 。” gōng suǒ qí zèng 。 xiào yuē :“ ér nǚ zhī yǔ , wū zú wéi gāo rén dào 。” jū sān nián 。 yī xī , hū cǎn rán gào bié 。 gōng jīng wèn zhī 。 dá yún :“ míng wáng yǐ qiè shēng qián wú zuì , sǐ yóu bù wàng jīng zhòu , bǐ shēng wáng jiā 。 bié zài jīn xiāo , yǒng wú jiàn qī 。” yán yǐ , chuàng rán 。 gōng yì lèi xià 。 nǎi zhì jiǔ xiāng yǔ tòng yǐn 。 nǚ kāng kǎi ér gē , wèi āi màn zhī yīn , yī zì bǎi zhuǎn ; měi zhì bēi chù , zhé biàn wū yàn 。 shù tíng shù qǐ , ér hòu zhōng qǔ , yǐn bù néng chàng 。 nǎi qǐ , qūn xún yù bié 。 gōng gù wǎn zhī , yòu zuò shǎo shí 。 jī shēng hū chàng , nǎi yuē :“ bì bù kě yǐ jiǔ liú yǐ 。 rán jūn měi guài qiè bù kěn xiàn chǒu ; jīn jiāng cháng bié , dāng lǜ chéng yī zhāng 。” suǒ bǐ gòu chéng , yuē :“ xīn bēi yì luàn , bù néng tuī qiāo , guāi yīn cuò jié , shèn wù chū yǐ shì rén 。” yǎn xiù ér qù 。 gōng sòng zhū mén wài , yān rán méi 。 gōng chàng dào liáng jiǔ 。 shì qí shī , zì tài duān hǎo , zhēn ér cáng zhī 。 shī yuē :“ jìng zhèn shēn gōng shí qī nián , shéi jiāng gù guó wèn qīng tiān ? xián kàn diàn yǔ fēng qiáo mù , qì wàng jūn wáng huà dù juān 。 hǎi guó bō tāo xié xī zhào , hàn jiā xiāo gǔ jìng fēng yān 。 hóng yán lì ruò nán wéi lì , huì zhì xīn bēi zhǐ wèn chán 。 rì sòng pú tí qiān bǎi jù , xián kàn bèi yè liǎng sān piān 。 gāo chàng lí yuán gē dài kū , qǐng jūn dú tīng yì shān rán 。” shī zhōng chóng fù tuō jié , yí yǒu cuò wù 。

  为您推荐:聊斋志异林四娘原文及翻译注释 聊斋志异林四娘赏析

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签