曹雪芹桃花行拼音版注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-11-29 13:27:43

曹雪芹桃花行注音版

 《 táohuāxíng 》
  qīngdài · cáoxuěqín
  táohuāliánwàidōngfēngruǎn , táohuāliánnèichénzhuānglǎn 。
  liánwàitáohuāliánnèirén , réntáohuāyuǎn 。
  dōngfēngyǒujiēliánlóng , huākuīrénliánjuàn 。
  táohuāliánwàikāiréngjiù , liánzhōngréntáohuāshòu 。
  huājiěliánrénhuāchóu , liánxiāofēngchuītòu 。
  fēngtòuxiāngliánhuāmǎntíng , tíngqiánchūnbèishāngqíng 。
  xiántáiyuànluòménkōngyǎn , xiélángānrénpíng 。
  pínglánrénxiàngdōngfēng , qiànqúntōubàngtáohuā 。
  táohuātáoluànfēnfēn , huāzhànxīnhóngníng 。
  guǒyānfēngwànzhū , hōnglóuzhàohóng 。
  tiānshāoyuānyāngjǐn , chūnhānxǐngshānzhěn 。
  shìjīnpénjìnshuǐlái , xiāngquányǐngzhànyānzhīlěng !
  yānzhīxiānyànxiānglèi , huāzhīyánrénzhīlèi 。
  ruòjiāngrénlèitáohuā , lèichángliúhuāmèi 。
  lèiyǎnguānhuālèigān , lèigānchūnjìnhuāqiáocuì 。
  qiáocuìhuāzhēqiáocuìrén , huāfēirénjuànhuánghūn 。
  shēngchūnguījìn , liánlóngkōngyuèhén !

曹雪芹桃花行拼音版

 《 táo huā xíng 》
  qīng dài · cáo xuě qín
  táo huā lián wài dōng fēng ruǎn , táo huā lián nèi chén zhuāng lǎn 。
  lián wài táo huā lián nèi rén , rén yǔ táo huā gé bù yuǎn 。
  dōng fēng yǒu yì jiē lián lóng , huā yù kuī rén lián bù juàn 。
  táo huā lián wài kāi réng jiù , lián zhōng rén bǐ táo huā shòu 。
  huā jiě lián rén huā yě chóu , gé lián xiāo xī fēng chuī tòu 。
  fēng tòu xiāng lián huā mǎn tíng , tíng qián chūn sè bèi shāng qíng 。
  xián tái yuàn luò mén kōng yǎn , xié rì lán gān rén zì píng 。
  píng lán rén xiàng dōng fēng qì , qiàn qún tōu bàng táo huā lì 。
  táo huā táo yè luàn fēn fēn , huā zhàn xīn hóng yè níng bì 。
  wù guǒ yān fēng yī wàn zhū , hōng lóu zhào bì hóng mó hù 。
  tiān jī shāo pò yuān yāng jǐn , chūn hān yù xǐng yí shān zhěn 。
  shì nǚ jīn pén jìn shuǐ lái , xiāng quán yǐng zhàn yān zhī lěng !
  yān zhī xiān yàn hé xiāng lèi , huā zhī yán sè rén zhī lèi 。
  ruò jiāng rén lèi bǐ táo huā , lèi zì cháng liú huā zì mèi 。
  lèi yǎn guān huā lèi yì gān , lèi gān chūn jìn huā qiáo cuì 。
  qiáo cuì huā zhē qiáo cuì rén , huā fēi rén juàn yì huáng hūn 。
  yī shēng dù yǔ chūn guī jìn , jì mò lián lóng kōng yuè hén !

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签