论语子张篇第十九拼音版注音版

发布时间:2020-04-04 10:21:36 编辑:文言文之家

论语子张篇第十九注音版

  lúnzizhāngpiān

 19·1、 zhāngyuē :“ shìjiànwēizhìmìng , jiànde , jìng , sàngāi ,  。”

 19·2、 zhāngyuē :“ zhíhóng , xìndào , yānnéngwéiyǒu ? yānnéngwéiwáng ?”

 19·3、 xiàzhīménrénwènjiāozhāng 。 zhāngyuē :“ xiàyún ?” duìyuē :“ xiàyuē :‘ zhězhī , zhězhī 。’” zhāngyuē :“ suǒwén : jūnzūnxiánérróngzhòng , jiāshànérjīnnéng 。 zhīxián , rénsuǒróng ? zhīxián , rénjiāng , zhīrén ?”

 19·4、 xiàyuē :“ suīxiǎodào , yǒuguānzhěyān ; zhìyuǎnkǒng , shìjūnwéi 。”

 19·5、 xiàyuē :“ zhīsuǒwáng , yuèwàngsuǒnéng , wèihàoxué 。”

 19·6、 xiàyuē :“ xuéérzhì , qièwènérjìn , rénzàizhōng 。”

 19·7、 xiàyuē :“ bǎigōngchéngshì , jūnxuézhìdào 。”

 19·8、 xiàyuē :“ xiǎorénzhīguòwén 。”

 19·9、 xiàyuē :“ jūnyǒusānbiàn : wàngzhīyǎnrán , zhīwēn , tīngyán 。”

 19·10、 xiàyuē :“ jūnxìnérhòuláomín , wèixìnwéi 。 xìnérhòujiàn , wèixìnwéibàng 。”

 19·11、 xiàyuē :“ xián , xiǎochū 。”

 19·12、 yóuyuē :“ xiàzhīménrénxiǎozi , dāngjiǔsǎoyìngduìjìn退tuì ,  ,  。 běnzhī , zhī ?” xiàwénzhī , yuē :“  ! yányóuguò ! jūnzhīdào , shúxiānchuányān , shúhòujuànyān ? zhūcǎo , bié 。 jūnzhīdào , yān ? yǒushǐyǒuzhě , wéishèngrén !”

 19·13、 xiàyuē :“ shìéryōuxué , xuééryōushì 。”

 19·14、 yóuyuē :“ sàngzhìāiérzhǐ 。”

 19·15、 yóuyuē :“ yǒuzhāngwéinánnéng , ránérwèirén 。”

 19·16、 zēngyuē :“ tángtángzhāng , nánbìngwéirén 。”

 19·17、 zēngyuē :“ wénzhū : rénwèiyǒuzhìzhě , qīnsàng !”

 19·18、 zēngyuē :“ wénzhū : mèngzhuāngzhīxiào , néng ; gǎizhīchénzhīzhèng , shìnánnéng 。”

 19·19、 mèngshì使shǐyángwéishìshī , wènzēng 。 zēngyuē :“ shàngshīdào , mínsànjiǔ 。 deqíng , āijīnér !”

 19·20、 gòngyuē :“ zhòuzhīshàn , shìzhīshèn 。 shìjūnèxiàliú , tiānxiàzhīèjiēguīyān 。”

 19·21、 gòngyuē :“ jūnzhīguò , yuèzhīshíyān ; guò , rénjiējiànzhī ; gēng , rénjiēzhī 。”

 19·22、 wèigōngsūncháowèngòngyuē :“ zhòngyānxué ?” gòngyuē :“ wén 、 zhīdào , wèizhuì , zàirén 。 xiánzhěshízhě, xiánzhěshíxiǎozhě 。 yǒuwénzhīdàoyān 。 yānxué ? érchángshīzhīyǒu ?”

 19·23、 shūsūnshūdàicháo , yuē :“ gòngxiánzhòng 。” jǐnggàogòng 。 gòngyuē :“ zhīgōngqiáng , zhīqiángjiān , kuījiànshìjiāzhīhǎo 。 zhīqiángshùrèn , ménér , jiànzōngmiàozhīměi , bǎiguānzhī 。 ménzhěhuòguǎ 。 zhīyún ,  !”

 19·24、 shūsūnshūhuǐzhòng 。 gòngyuē :“ wéi ! zhònghuǐ 。 rénzhīxiánzhě , qiūlíng , yóu ; zhòng , yuè , éryān 。 rénsuījué , shāngyuè ? duōjiànzhīliàng 。”

 19·25、 chénqínwèizigòngyuē :“ wéigōng , zhòngxián ?” gòngyuē :“ jūnyánwéizhī , yánwéizhī , yánshèn 。 zhī , yóutiānzhījiēérshēng 。 zhīdebāngjiāzhě , suǒwèizhī , dàozhīxíng , suízhīlái , dòngzhī 。 shēngróng , āi 。 zhī ?”

论语子张篇第十九拼音版

 lún yǔ zi zhāng piān

 19·1、 zǐ zhāng yuē :“ shì jiàn wēi zhì mìng , jiàn de sī yì , jì sī jìng , sàng sī āi , qí kě yǐ yǐ 。”

 19·2、 zǐ zhāng yuē :“ zhí dé bù hóng , xìn dào bù dǔ , yān néng wéi yǒu ? yān néng wéi wáng ?”

 19·3、 zǐ xià zhī mén rén wèn jiāo yú zǐ zhāng 。 zǐ zhāng yuē :“ zǐ xià yún hé ?” duì yuē :“ zǐ xià yuē :‘ kě zhě yǔ zhī , qí bù kě zhě jù zhī 。’” zǐ zhāng yuē :“ yì hū wú suǒ wén : jūn zǐ zūn xián ér róng zhòng , jiā shàn ér jīn bù néng 。 wǒ zhī dà xián yǔ , yú rén hé suǒ bù róng ? wǒ zhī bù xián yǔ , rén jiāng jù wǒ , rú zhī hé qí jù rén yě ?”

 19·4、 zǐ xià yuē :“ suī xiǎo dào , bì yǒu kě guān zhě yān ; zhì yuǎn kǒng ní , shì yǐ jūn zǐ bù wéi yě 。”

 19·5、 zǐ xià yuē :“ rì zhī qí suǒ wáng , yuè wú wàng qí suǒ néng , kě wèi hào xué yě yǐ yǐ 。”

 19·6、 zǐ xià yuē :“ bó xué ér dǔ zhì , qiè wèn ér jìn sī , rén zài qí zhōng yǐ 。”

 19·7、 zǐ xià yuē :“ bǎi gōng jū sì yǐ chéng qí shì , jūn zǐ xué yǐ zhì qí dào 。”

 19·8、 zǐ xià yuē :“ xiǎo rén zhī guò yě bì wén 。”

 19·9、 zǐ xià yuē :“ jūn zǐ yǒu sān biàn : wàng zhī yǎn rán , jí zhī yě wēn , tīng qí yán yě lì 。”

 19·10、 zǐ xià yuē :“ jūn zǐ xìn ér hòu láo qí mín , wèi xìn zé yǐ wéi lì jǐ yě 。 xìn ér hòu jiàn , wèi xìn zé yǐ wéi bàng jǐ yě 。”

 19·11、 zǐ xià yuē :“ dà dé bù yú xián , xiǎo dé chū rù kě yě 。”

 19·12、 zǐ yóu yuē :“ zǐ xià zhī mén rén xiǎo zi , dāng jiǔ sǎo yìng duì jìn tuì , zé kě yǐ , yì mò yě 。 běn zhī zé wú , rú zhī hé ?” zǐ xià wén zhī , yuē :“ yī ! yán yóu guò yǐ ! jūn zǐ zhī dào , shú xiān chuán yān , shú hòu juàn yān ? pì zhū cǎo mù , qū yǐ bié yǐ 。 jūn zǐ zhī dào , yān kě wū yě ? yǒu shǐ yǒu zú zhě , qí wéi shèng rén hū !”

 19·13、 zǐ xià yuē :“ shì ér yōu zé xué , xué ér yōu zé shì 。”

 19·14、 zǐ yóu yuē :“ sàng zhì hū āi ér zhǐ 。”

 19·15、 zǐ yóu yuē :“ wú yǒu zhāng yě wéi nán néng yě , rán ér wèi rén 。”

 19·16、 zēng zǐ yuē :“ táng táng hū zhāng yě , nán yǔ bìng wéi rén yǐ 。”

 19·17、 zēng zǐ yuē :“ wú wén zhū fū zǐ : rén wèi yǒu zì zhì zhě yě , bì yě qīn sàng hū !”

 19·18、 zēng zǐ yuē :“ wú wén zhū fū zǐ : mèng zhuāng zǐ zhī xiào yě , qí tā kě néng yě ; qí bù gǎi fù zhī chén yǔ fù zhī zhèng , shì nán néng yě 。”

 19·19、 mèng shì shǐ yáng fū wéi shì shī , wèn yú zēng zǐ 。 zēng zǐ yuē :“ shàng shī qí dào , mín sàn jiǔ yǐ 。 rú de qí qíng , zé āi jīn ér wù xǐ !”

 19·20、 zǐ gòng yuē :“ zhòu zhī bù shàn , bù rú shì zhī shèn yě 。 shì yǐ jūn zǐ è jū xià liú , tiān xià zhī è jiē guī yān 。”

 19·21、 zǐ gòng yuē :“ jūn zǐ zhī guò yě , rú rì yuè zhī shí yān ; guò yě , rén jiē jiàn zhī ; gēng yě , rén jiē yì zhī 。”

 19·22、 wèi gōng sūn cháo wèn yú zǐ gòng yuē :“ zhòng ní yān xué ?” zǐ gòng yuē :“ wén 、 wǔ zhī dào , wèi zhuì yú dì , zài rén 。 xián zhě shí qí dà zhě , bù xián zhě shí qí xiǎo zhě 。 mò bù yǒu wén wǔ zhī dào yān 。 fū zǐ yān bù xué ? ér yì hé cháng shī zhī yǒu ?”

 19·23、 shū sūn wǔ shū yǔ dài fū yú cháo , yuē :“ zǐ gòng xián yú zhòng ní 。” zǐ fú jǐng bó yǐ gào zǐ gòng 。 zǐ gòng yuē :“ pì zhī gōng qiáng , cì zhī qiáng yě jí jiān , kuī jiàn shì jiā zhī hǎo 。 fū zǐ zhī qiáng shù rèn , bù dé qí mén ér rù , bù jiàn zōng miào zhī měi , bǎi guān zhī fù 。 dé qí mén zhě huò guǎ yǐ 。 fū zǐ zhī yún , bù yì yí hū !”

 19·24、 shū sūn wǔ shū huǐ zhòng ní 。 zǐ gòng yuē :“ wú yǐ wéi yě ! zhòng ní bù kě huǐ yě 。 tā rén zhī xián zhě , qiū líng yě , yóu kě yú yě ; zhòng ní , rì yuè yě , wú dé ér yú yān 。 rén suī yù zì jué , qí hé shāng yú rì yuè hū ? duō jiàn qí bù zhī liàng yě 。”

 19·25、 chén zǐ qín wèi zi gòng yuē :“ zǐ wéi gōng yě , zhòng ní qǐ xián yú zǐ hū ?” zǐ gòng yuē :“ jūn zǐ yī yán yǐ wéi zhī , yī yán yǐ wéi bù zhī , yán bù kě bù shèn yě 。 fū zǐ zhī bù kě jí yě , yóu tiān zhī bù kě jiē ér shēng yě 。 fū zǐ zhī de bāng jiā zhě , suǒ wèi lì zhī sī lì , dào zhī sī xíng , suí zhī sī lái , dòng zhī sī hé 。 qí shēng yě róng , qí sǐ yě āi 。 rú zhī hé qí kě jí yě ?”

PS:拼音版由程序自动生成,如注音有误,欢迎指正。

最新修改时间:2020-04-04 10:21:49

相关阅读

 • 论语德不孤必有邻拼音版

  论语德不孤必有邻注音版 子zǐ曰yuē :“ 德dé不bù孤gū , 必bì有yǒu邻lín 。”论语德不孤必有邻拼音版zǐ yuē :“ dé bù gū , bì yǒu lín 。”子曰:“德不...

 • 益者三友论语拼音版 孔子曰益者三友注音版

  孔子曰益者三友注音版《 益yì者zhě三sān友yǒu 》 孔kǒng子zǐ曰yuē :“ 益yì者zhě三sān友yǒu , 损sǔn者zhě三sān友yǒu 。 友yǒu直zhí , 友yǒu谅l...

 • 论语子路第十三篇拼音版原文注音

  论语子路第十三篇原文注音《 论lún语yǔ · 子zǐ路lù篇piān 》1、 子zǐ路lù问wèn政zhèng 。 子zǐ曰yuē :“ 先xiān之zhī劳láo之zhī 。” 请qǐng益yì...

 • 论语学而篇拼音版全文朗读

  论语学而篇拼音版全文 子 zǐ 曰 yuē : 学 xu 而 r 时 sh 习 x 之 zhī , 不 b 亦 y 说 yu 乎 hū ? 有 yǒu 朋 png 自 z 远 yuǎn 方 fāng 来 li , 不 b 亦 y 乐 l 乎 hū ? 人 rn 不 b 知 zhī 而 r 不 b 愠......

 • 论语十二章拼音版全文带翻译解释朗读

  论语十二章朗读 Your browser does not support the audio element. 论语十二章注音版原文《 论lún语yǔ十shí二èr章zhāng 》1、...

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号