聊斋志异辽阳军拼音版注音版

时间:2021.06.09 19:17:26 编辑:文言文之家

聊斋志异辽阳军注音版

 《 liáozhāizhì · liáoyángjūn
  shuǐmǒumíngchōngliáoyángjūnhuìliáochéngxiànwèiluànbīngsuǒshā ; tóusuīduànyóushènzhìrénzhí簿láiàndiǎnzhūguǐzhìmǒuwèi使shǐzuǒyòutóuérsòngzhīsuìgòngtóuànxiàngshàngqúnzhīfēngshēngxíngshízhìzhīérshì ,  jīnwénzhīqiètáoxùnérqíngxìn ; yòushěnjǐngshǎoduànhénjiāngxíngzhīmǒuyuē :“ yánpíngxìndànqǐngzhōngduàntóujiǎxiànchéngjiǎ 。  shèliáochéngyàngránhòushòuxíngwèiwǎn 。” lìngcóngzhīshùliáoxìnzhìshísuǒyán ,  suìshìzhī

聊斋志异辽阳军拼音版

 《 liáo zhāi zhì yì · liáo yáng jūn 》

 《聊斋志异·辽阳军》

 yí shuǐ mǒu , míng jì chōng liáo yáng jūn 。 huì liáo chéng xiàn , wèi luàn bīng suǒ shā ; tóu suī duàn , yóu bù shèn sǐ 。 zhì yè , yī rén zhí bù lái , àn diǎn zhū guǐ 。 zhì mǒu , wèi qí bù yí sǐ , shǐ zuǒ yòu xù qí tóu ér sòng zhī 。 suì gòng qǔ tóu àn xiàng shàng , qún fú zhī , fēng shēng sù sù , xíng yí shí , zhì zhī ér qù 。 shì qí dì , zé gù lǐ yě 。 yí jīn wén zhī , yí qí qiè táo 。 jū xùn ér dé qí qíng , pō bù xìn ; yòu shěn qí jǐng wú shǎo duàn hén , jiāng xíng zhī 。 mǒu yuē :“ yán wú kě píng xìn , dàn qǐng jì yù zhōng 。 duàn tóu kě jiǎ , xiàn chéng bù kě jiǎ 。 shè liáo chéng wú yàng , rán hòu shòu xíng wèi wǎn yě 。” lìng cóng zhī 。 shù rì , liáo xìn zhì , shí rì yī rú suǒ yán , suì shì zhī 。

 沂水某,明季充辽阳军。会辽城陷,为乱兵所杀;头虽断,犹不 甚死。至夜,一人执簿来,按点诸鬼。至某,谓其不宜死,使左右续其头而 送之。遂共取头按项上,群扶之,风声簌簌,行移时,置之而去。视其地, 则故里也。沂今闻之,疑其窃逃。拘讯而得其情,颇不信;又审其颈无少断 痕,将刑之。某曰:“言无可凭信,但请寄狱中。断头可假,陷城不可假。 设辽城无恙,然后受刑未晚也。”令从之。数日,辽信至,时日一如所言, 遂释之。


 拓展阅读:聊斋志异辽阳军文言文翻译

相关阅读

 • 聊斋志异单父宰文言文拼音版

  聊斋志异单父宰文言文注音版 《 单 dān 父 f 宰 zǎi 》 青 qīng 州 zhōu 民 mn 某 mǒu 五 wǔ 旬 xn 余 y , 继 j 娶 qǔ 少 sho 妇 f 。 二 r 子 zǐ 恐 kǒng 其 q 复 f 育 y , 乘 chng 父 f 醉 zu , 潜 qin ......

 • 李廙文言文拼音版

  李廙文言文注音版 《 李 lǐ 廙 y 》 李 lǐ 廙 y 为 wi 尚 shng 书 shū 左 zuǒ 丞 chng , 有 yǒu 清 qīng 德 d 。 其 q 妹 mi , 刘 li 晏 yn 妻 qī 也 yě 。 晏 yn 方 fāng 秉 bǐng 权 qun , 尝 chng ......

 • 浣花溪记文言文拼音版注音版

  浣花溪记文言文注音版读音 《 浣 hun 花 huā 溪 xī 记 j 》 出 chū 成 chng 都 dū 南 nn 门 mn , 左 zuǒ 为 wi 万 wn 里 lǐ 桥 qio 。 西 xī 折 zh 纤 xiān 秀 xi 长 chng 曲 qǔ , 所 suǒ 见 jin 如 r 连......

 • 一叶障目文言文带拼音版注音版

  一叶障目文言文注音版 《 一 yī 叶 y 障 zhng 目 m 》 楚 chǔ 人 rn 贫 pn 居 jū , 读 d 《 淮 hui 南 nn 子 zǐ 》, 得 de 螳 tng 螂 lng 伺 s 蝉 chn 自 z 障 zhng 叶 y , 可 kě 以 yǐ 隐 yǐn 形 xng ,......

 • 晋楚城濮之战原文注音版、拼音版读音

  晋楚城濮之战原文注音版读音 《 晋 jn 楚 chǔ 城 chng 濮 p 之 zhī 战 zhn 》 二 r 十 sh 八 bā 年 nin 春 chūn , 晋 jn 侯 hu 将 jiāng 伐 f 曹 co , 假 jiǎ 道 do 于 y 卫 wi , 卫 wi 人 rn 弗 f 许 xǔ......

 • 游庐山记原文拼音版注音版

  游庐山记原文注音版 《 游 yu 庐 l 山 shān 记 j 》 庐 l 山 shān 据 j 浔 xn 阳 yng 、 彭 png 蠡 lǐ 之 zhī 会 hu , 环 hun 三 sān 面 min 皆 jiē 水 shuǐ 也 yě 。 凡 fn 大 d 山 shān 得 de 水 shu......

Copyright @ 文言文之家   闽ICP备2020022791号